Mü'mine ve Tarih ile Sahabelerin Hayatı Forumundan 12 imamın hayatı Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 11

  Cevap: 12 imamın hayatı

  Reklam
  ON BİRİNCİ İMAM
  İmam Hasan b. Ali (a.s) = ( Hasan Askeri )
  Askeri lakabıyla anılan Hz. İmam Hasan b. Ali (a.s) onuncu imamın oğludur. Hicri 232. yılında doğdu ve 260. yılında da (Şia rivayetlerinin bazısına göre) Abbasi halifesi olan Mu'tamid'in planı üzere zehirlenerek şehit edildi.[276]
  On birinci imam, değerli babası şehit olduktan sonra, Allah'ın emri ve önceki imamların tayiniyle imamet makamına ulaştı. Yedi yıl imamet ettiği müddet zarfında, hilafet makamının sonsuz baskıları altında, zor bir durumda takiyye ile yaşadı. Kapısı hatta Şiilere bile kapalıydı. Yalnız Şia'nın özel kişileri imamla görüşebiliyordu. Bununla birlikte çoğu zaman hapisteydi.[277]
  Bu kadar baskının nedeni ise şunlardı: Evvela, o zamanlarda Şia'nın nüfusu artmış ve büyük bir güce sahip olmuşlardı. Şia'nın imamete inanması herkese güneş gibi aydınlığa kavuşmuştu. Şia imamları da toplumda tanınıyordu. Bu yüzden hilafet makamı imamları daha fazla göz altına alıp mümkün yollar deneyip, sinsi planlarla bunları yok etmeğe çalışıyordu.
  İkinci olarak hilafet makamı, Şiilerin, on birinci imamın bir oğlunun varlığına inandıklarını anlamıştı. On birinci imamdan ve diğer imamlardan nakledilen rivayetlere göre onun oğlunun Mehdi (a.s) olduğunu biliyorlardı. Bu inanç Peygamber-i Ekrem'den Şia ve Ehl-i Sünnet kanallarıyla anlatılan rivayetlere dayanıyordu.[278] Ve Hz. Mehdi (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) on ikinci imam olarak kabul ediliyordu.
  Bu sebeplere göre on birinci imam, diğer imamlardan daha çok göz altında tutuluyordu. Zamanın halifesi, Şia'nın inandığı imamet ilkesine son vermek ve bu kapıyı her zaman için kapatmaya kesin karar almıştı.
  Buna göre imamın (a.s) hastalık haberi zamanın halifesi Mu'tamıd'a verilince, bir doktor göndermenin yanı sıra iç haberleri kontrol etmeleri için güvenilir adamlarından ve kadılarından birkaçını bu işle görevlendirdi. İmamın şahadetinden sonra da evini teftiş edip, imamın hizmetçilerini de ebeler, muayene ettiler. Gizli memurları iki yıl boyunca ümitleri kesilinceye dek imamın oğlunu bulmak için çalıştılar. [279]
  On birinci imam şehit olduktan sonra kendi evinde değerli babasının yanında Samerra şehrinde defnedildi.
  Şunu da bilmeliyiz ki, imamlar kendi hayatları boyunca sayıları yüzleri aşan muhaddis ve alimler yetiştirdiler ve biz bu kitapta onların isimlerini, teliflerini, ilmi eserlerini ve hayatlarını yazmayı münasip görmedik. [280]


  [276]- İrşad-ı Müfid, s.315. Delail-ul İmame, s.223. Fusul-ul Mühimme, s.266-272. Menakıb- İbn-i Şehraşub, c.4, s.422. Usul-i Kafi, c.1, s.503.

  [277]- İrşad-ı Müfid, s.324. Usul-u Kafi, c.1, s.512. Menakıb-ı İbn-i Şehraşub, c.4, s.429 ve 430.

  [278]- Sahih-i Tirmizi, Mehdi (a.s) bölümü, Sahih-i Ebu Davud, c.2, Kitab-ul Mehdi bölümü, Sahih-i İbn-i Mace, c.2, Bab-u Huruc-il Mehdi, Yenabi-ul Mevedde, Muhammed b. Yusuf Şafii'nin "El Beyan fi Ahbar-i Sahib-iz Zaman" kitabı, Şeblenci'nin "Nur-ul Ebsar" kitabı, Muhammed b. Abdullah Hatib'in "Mişkat-ul Mesabih" kitabı, İbn-i Hacer'in "Es-Sevaik-ul Mührika" kitabı, Muhammed Sabban'ın "İs'af-ur Rağibin" kitabı, Fusul-ul Mühimme, Sahih-i Müslim, Muhammed b. İbrahim Nu'mani'nin "El Ğiybe" kitabı, Şeyh Saduk'un "Kemal-ud Din" kitabı, Muhammed b. Hasan Hürr-i Amili'nin "İsbat-ül Hüdat" ve Meclisi'nin "Bihar-ül Envar" kitabı, c.51, 52.

  [279]- Usul-u Kafi, c.1, s.505. İrşadı Müfid, s.319.

  [280]- Ricali Keşşi, Rical-i Tusi, Fihrist-i Tusi ve diğer rical hakkında yazılan kitaplara bakınız.


  Muminem Cevap: 12 imamın hayatı

 2. 12
  ON İKİNCİ İMAM
  Imam Mehdi bin Hasan (as) = ( Zamanın Imamı = Sahib-ez Zaman = Kaim)
  On ikinci imam, Hz. Askeri'nin (a.s) oğlu, Hz. Mehdidir. (Allah zuhurunu çabuklaştırsın.) Genelde İmam-ı Asr ve Sahib-ez Zaman lakaplarıyla anılır. İsmi Peygamber efendimizin isminin aynısıdır. 256 yahut 255 H. yılında Samerra şehrinde dünyaya geldi. 260 yılına kadar babasının kefaleti altında gizli olarak yaşadı. Özel Şiilerden başkası onu görme şerefine ulaşamadı.
  Babası vefat ettikten sonra imamet makamına ulaştı ve Allah'ın emriyle gaybeti seçti. İstisnalar hariç özel naiplerden başkasına gözükmüyordu. [281]
  ÖZEL NAİPLER
  Hz. Mehdi (Allah zuhurunu çabuklaştırsın), babasının ve ceddinin güvenilir ashabından birisi olan Osman b. Said'i kendisine naip edip, Şiilerin sorularına onun vasıtasıyla cevap veriyordu.
  Osman b. Said vefat ettikten sonra onun oğlu Muhammed b. Osman Hazretin naibliğine ulaştı. Daha sonra Ebu'l Kasım Hüseyin b. Ruh-i Nevbahti imamın özel naipliğini yaptı. Son olarak imamın mukaddes temsilciliğini yapan, Ali b. Muhammed Semuri olmuştu.
  Ali b. Muhammed Semuri'nin ölümüne (329 h.k.) bir kaç gün kala hazretten bir bilgi geldi. Ali b. Muhammed Samuri'ye altı günden sonra öleceğini bildirerek özel naiplik döneminin artık sona erdiğini ve gaybet-i kübranın yani büyük gizlilik döneminin başlayıp, Allah zuhur için izin verinceye kadar devam edeceğini de ilan etmiş oldu.[282] Bu bilgi gereğince gaybet iki bölüme ayrıldı:
  Birincisi, gaybet-i suğradır (kısa gaybet dönemi). İki yüz altmış yılından başlar, üç yüz yirmi dokuzda biter. Yaklaşık olarak yetmiş yıl sürdü.
  İkincisi: gaybet-i Kübra'dır (büyük gaybet dönemi). Üç yüz yirmi dokuzdan başlar ve Allah, zuhur izni verinceye dek devam edecektir. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) ittifakla kabul edilen hadiste şöyle buyuruyor: "Eğer dünyanın bir günü bile kalırsa Allah, o günü o kadar uzatır ki, benim torunlarımdan olan Mehdi zuhur etsin. Ve dünyayı zulümle dolduğu gibi adaletle doldursun."[283]
  9- GENEL AÇIDAN HZ. MEHDİ'NİN (A.F) ZUHURU
  Peygamberlik ve imamlık konularında açıkladığımız gibi yaratık türlerinin hepsinde geçerli olan genel hidayet yasası gereği, insan türü de zorunlu olarak onu, insanlık üstünlüğüne ve saadetine ulaştırabilecek özel bir güçle (vahiy ve nübüvvet) donatılmıştır. Apaçıktır ki, eğer böyle bir üstünlük ve saadet, toplumsal bir yaşantıya sahip olan insan için mümkün olmayıp vuku bulmamışsa böyle bir donatım, boş ve batıl olur. Bilindiği gibi yaratılışta lağviyet ve batıllık yoktur.
  Başka bir deyişle şöyle diyebiliriz; insanoğlu yeryüzüne yerleştiği günden beri tam anlamıyla mutluluğu içeren toplumsal bir hayat arzusunu taşır ve böyle bir günün geleceği ümidiyle adım atar. Eğer objeler dünyasında böyle bir arzu ve isteğin, gerçekleşir yönü olmasaydı böyle bir arzu onun tabiatına yerleşmezdi. Nitekim yemek olmasaydı açlık, su olmasaydı susuzluk ve neslin devam etmesi olmasaydı cinsel istek düşünülemezdi.
  Dolayısıyla zorunlu olarak dünyanın geleceği, adalet, sulh, sefa ve samimiyetle dolu bir güne sahip olacaktır. İnsanlar fazilet ve üstünlüklerle dolup taşacaktır.
  Elbette böyle bir olay insanın kendi eliyle gerçekleşecektir. Böyle bir toplumun lideri,insanlık dünyasının kurtarıcısıdır ki rivayetlerde Mehdi diye anılmaktadır.
  Yahudilik, Hıristiyanlık, Vesenilik, Mecusilik ve İslamiyet gibi dünyada hakim olan din ve mezheplerde beşerin kurtarıcısı diye birisinden söz edilmiştir. Tatbik ve uyarlamada farklı görüşlere sahip olmalarına rağmen hepsi onun zuhur edeceğini müjdelemişlerdir.
  İttifakla kabul edilen Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) bu hadisi "Mehdi benim neslimdendir." şu hususu vurgulamaya yöneliktir.
  10- ÖZEL AÇIDAN HZ. MEHDİ'NİN (A.F) ZUHURU
  Şia ve Ehl-i Sünnet kanalıyla Resul-i Ekrem'den (s.a.a) ve Ehl-i Beyt imamlarından Hz. Mehdi'nin (a.s) zuhuruyla ilgili, onun Peygamberimizin soyundan olduğuna ve kendi zuhuruyla beşerî toplumu gerçek kemale erdireceğine ve topluma manevi hayat vereceğine[284] dair sayısız hadislerin yanı sıra, onun bizzat Ehl-i Beyt imamlarının on birincisi İmam Hasan Askeri'nin (a.s) oğlu olduğuna [285] ve doğumundan sonra uzun süre gizli yaşadıktan sonra zuhur edeceğine ve dünyayı zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracağı hususunda bir çok hadisler nakledilmiştir.
  BİR KAÇ SORU VE CEVAP
  Şia muhalifleri şöyle itiraz ediyorlar: Şia'nın inancına göre, gaip imamın bin iki yüz yaşında olması lazımdır. Hiç bir zaman insanoğlu bu uzunlukta bir ömre sahip olamaz.
  Cevap: Bu itirazın esası, istib'ada dayanır, yani böyle bir şeyin çok uzak bir ihtimal olma esasına dayanır. Gerçekten de böyle uzun ömürlü olmak ve bundan daha fazlasını yaşamak, pek nadir bir şeydir. Ancak Peygamber-i Ekrem'den (s.a.a) ve diğer Ehl-i Beyt imamlarından gaip imamla ilgili nakledilen rivayetlere bakılırsa gaip imamın yaşantı türünün olağanüstü olarak tanıtıldığı görülür.
  Elbette olağanüstü şeyle, muhal (mümkün olmayan) şey farklı şeylerdir. İlmi açıdan hark-ı adet=olağanüstü şeyin olasılığı asla nefyedilemez. Çünkü dünyada işlev sahibi etmenleri, gördüklerimiz ve tanıdıklarımızla sınırlamak ve buna dayanarak da haberimizin olmadığı veyahut eserlerini görmediğimiz veya anlamadığımız etmenlerin yok olduğunu kanıtlamak asla mümkün değildir. Bu yüzden insan oğlundan bir fertte veyahut bir kaç fertte, bin ve yahut binlerce sene yaşamasını sağlayacak etmenlerin meydana gelmesi mümkündür. Dolayısıyla, tıp dünyası uzun ömürlü olmanın sırrını bulmaktan şimdiye kadar ümitsizliğe kapılmamıştır.
  Semavi kitaplara inanç gereğince peygamberlerin mucizelerini ve olağan üstü şeyleri kabul eden Kelimilerin, Mesihilerin ve Müslümanların, böyle bir itirazda bulunmaları çok şaşırtıcıdır.
  Yine Şia muhalifleri şöyle diyorlar: Şia, imamın varlığını dini hükümleri ve hakikatleri açıklamak ve halkı hidayet etmek için gerekli ve zaruri biliyor. İmamın gaybete çekilmesi bu amaca ters düşer. Çünkü halkın irtibat kuramadığı ve yararlanamadığı gaip bir imamın hiçbir faydası yoktur. Allah insan toplumunu ıslah için bir imamı göndermek isterse, onu gerekli bir zamanda gönderebilme gücüne sahiptir. Gerekli zamandan binlerce yıl önce yaratmaya ihtiyaç yoktur.
  Cevap: Bu itirazda bulunanlar imametin asıl manasını kavrayamamışlardır. Çünkü imamet bölümünde de vurgulandığı gibi imam yalnız öğretileri açıklamayı ve halkın zahiri hidayetini üstlenmiş değildir. İmam, bu vazifenin yanı sıra amellerin batıni rehberliğini de üstlenmiştir. Amellerin hakikatını Allah'a doğru iten ve halkın manevi hayatını düzenleyen odur. İmamın cisminin gizli veya aşikar olmasının bu hususta herhangi bir etkisi olmadığı apaçıktır. İmam, cisminin gaib olmasına rağmen batın yoluyla halkın ruhlarıyla ilişkidedir. Zuhur edip cihanı ıslah etmesinin vakti ermemişse de, varlığı her zaman için gereklidir.


  [281]- Bihar-ül Envar, c.51, s.342 ve 343-366. Muhammed b. Hasan Tusi'nin "El Ğiybe" kitabı, ikinci baskı, s.214-243. İsbat-ül Hüdat, c.6 ve 7.

  [282]- Bihar-ül Envar, c.51, s.360-361. Şeyh Tusi'nin "El Ğiybe" kitabı, s.242.

  [283]- Fusul-ul Mühimme, s.271.

  [284]- Örneğin: İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: "Kâimimiz kıyam ettiğinde, Allah elini bütün kullarının başına kor. Onun vasıtasıyla akıllarını toplar ve böylece akılları kamil olur." (Bihar-ül Envar, c.52, s.328 ve 336)
  Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "İlim yirmi yedi harftir. Bütün peygamberlerin getirdikleri, sadece iki harftir. Bugüne kadar halk, iki harften fazlasını tanımamışlar. Bizden olan Kaim kıyam ettiğinde, diğer yirmi beş harfi çıkarır ve halk içerisine yayar ve iki harfi de diğerleriyle birleştirir. Böylece yirmi yedi harfi yayar." (Bihar-ül Envar, c.52, s.336)

  285- Örneğin: İmam Ali İbn-i Musa er-Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: "...Benden sonraki imam, oğlum Muhammed'tir. Muhammed'ten sonra oğlu Ali'dir. Ali'den sonra oğlu Hasan'dır. Hasan'dan sonra oğlu Hüccet-i Kaim'dir. Gıybetinde beklenilir, zuhur ettiğinde itaat olunur. Dünyanın bir günden fazla ömrü kalmasa bile, Allah, o günü o kadar uzatır ki Hazret zuhur etsin ve yeryüzünü zulümle dolduğu gibi adaletle doldursun. Ama ne zaman geleceğini söylemek, kıyametin ne zaman olacağını haber vermeye benzer. Babam babasından, o da babalarından ve böylece Hz. Ali'den (a.s) naklen şöyle buyurmuştur: Peygamber'den (s.a.a) "Ey Resulullah, soyundan Kâim olan ne zaman zuhur edecek?" diye sorulduğunda şöyle buyurdu: "Onun zuhuru kıyamete benzer. Allah'tan başkası onun vaktini belirtemez. Bu yeryüzü ve göğe ağır gelir. Size ancak aniden gelir." (Bihar-ül Envar, c.51, s.154)
  Sıfr b. Ebu Delef, Hz. İmam Cevad'ın (a.s) şöyle buyurduğunu duydum diyor:
  "Benden sonraki İmam, oğlum Ali'dir. Onun emri, benim emrim, sözü benim sözüm, ona itaat bana itaattır. Ondan sonraki imam, oğlu Hasan'dır. Onun emri, babasının emri, sözü babasının sözü, ona itaat, babasına itaattır." Sonra imam sustu. Söyledim. "Ey Resulullah'ın torunu, Hasan'dan sonraki imam kimdir?" Hüngür hüngür ağladıktan sonra şöyle buyurdu: "Hasan'dan sonraki, hakla kıyam eden ve zuhuru beklenilen oğlu, Kâimdir." (Bihar-ül Envar, c.51, s.158)
  Musa İbn-i Cafer Bağdadi diyor ki, Hz. İmam Hasan Askeri'nin (a.s) şöyle buyurduğunu duydum: "Benden sonra, yerimde oturacak imam hakkında ihtilafa düştüğünüzü görür gibiyim. Ama biliniz Resulullah'tan (s.a.a) sonra imamları kabul edip yalnız oğlumun imametini inkar eden birisi, Allah'ın bütün peygamberlerini ve elçilerini kabul edip Muhammed'in peygamberliğini inkar edene benzer. Resulullah'ı inkar eden bütün peygamberleri inkar etmişe benzer. Çünkü sonuncumuza itaat etmek, ilkimize itaat etmek gibidir. Sonuncumuzu inkar etmek, ilkimizi inkar etmek gibidir. Evet oğlum gaybete çekilir. Allah'ın koruduğu kimseden başka, bütün halk gaybet döneminde şüpheye düşer." (Bihar-ül Envar, c.512, s.160) 3. 13
  ġüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamdeder,O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. NefislerimizinĢerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız.Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O'nunsaptırdığını da kimse doğru yola iletemez. ġehadet ederimki, Allah'tan baĢka hiçbir ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O'nunortağı yoktur. Yine Ģehadet ederim ki, Muhammed Allah'ın
  kulu ve Rasûlüdür.Bundan sonra;Mu
  hakkak ki, sözlerin en doğrusu Allah‟ın Kitabı,yolların en hayırlısı Efendimiz Muhammed Sallallahu aleyhive sellem‟in yoludur. ĠĢlerin en Ģerlisi sonradan ortayaçıkarılan bid‟atlerdir. Her bidat, sapıklıktır, her sapıklık ise
  ateĢtedir.


  Ehli Beyt‟in faz
  iletine dair birkaç tane sahih rivayetvardır. ġia ve Sufiyye on iki imam hakkında aĢırı gidip, Ģia
  masumiyeti ve gaybdan haber vermeyi on iki imama izafe
  ederken, sufiler diğer Ģey
  hlere de bunları atfetmiĢlerdir.ġiiler; “Ġmam ma'sum olmazsa, ma'sum olan bir imama
  muhtaç olur.” Derlerken, Sufiler; “ġeyh seyyid değilse,seyyid bir Ģeyhe muhtaç olur” demektedirler. ġia‟ya mahsus
  olan
  diğer sapık itikadlar; takiyye(gerçek itikadlarınıgizleyerek yalan söylemek), Ebu Bekr ve Ömer radıyallahu
  anhuma baĢta olmak üzere bazı sahabelere hakaret


  etmeleri ve diğer bazı
  itikadi ve siyasi meselelerdir. Hakyoldan sapmaktan, saptırmaktan ve saptırılmaktan Allah‟asığınırız.ġianın Ġsna AĢeriyye kolunun “On iki Ġmam” olarakinandığı zatların hayatın hepsini bir arada değerlendiren
  akademik bir çalıĢma yok gibidir.
  Ehli sünnet
  peygamberlerden baĢka kimseyi masum kabul etmez, fakathakkı takdir edilmesi gereken imamları da her hangi birsayıda sınırlamaz. Ġmamları on iki sayısı ile sınırlmayı
  gerektiren bir delil de yoktur.
  ġia‟nın on iki imam olarak
  kabul ettiği Ģahsiyetler hakkında, Ehli sünnetin cahil
  kesimleri arasında da batıl bir takım inanıĢlar yayılmayaçalıĢıldığı için, bu imamların hayatları hakkındaki abartılara
  ve yalanlara dikkat çekip, güvenilir kaynaklardan derleyerek
  bir çalıĢma yapmak istedim. Naklettiklerimin kaynağını
  gösterdim.
  GeçmiĢ ulemadan
  bize kalan, Muhammed Ali es
  Sabban‟ın Ġs‟afur Rağibin, Heytemi‟nin es Savaikul Muhrika


  ġiilerden; Molla Cami‟nin ġevahidün Nübüvve, ġeblenci‟nin
  Nurul Ebsar, Hulv
  i‟nin Lemazat, Süleyman ĠbrahimKunduzi‟nin Yenabiül Mevedde, Hucviri‟nin KeĢful Mahcub
  gibi es
  erlerinde, On iki Ġmamdan bahsedilmektedir. Bukitaplarda pek çok asılsız, Ģia kaynaklı rivayetler vardır.Adı geçen eserlerden istifade etmekle beraber, ben,hadis ricali kitaplarını, Tasavvuf ve tarih kaynaklarını dainceleyerek bir nebze olsun, on iki imam hakkında, ensağlam rivayetleri seçmek suretiyle bu boĢluğu doldurmayagayret ettim. Kusurlarımın affını Allah‟tan dilerim.Ehl-i sünnet kaynaklarda ehl-i beyt‟in on iki imamıhakkında sahih bir hadis rivayeti yoktur. Ancak Tabiin‟den
  Ka‟bul Ahbar‟ın Ģöyle dediği nakledilir12 imam
  gelecektir. Sonra Ruhullah (Ġsa A.s.) nüzul edecek ve
  Deccal‟i öldürecektir.”
  1 Bu israiliyat türünden bir haberdir
  Mesru
  k‟un rivayetine göre de, bir adam Ġbni Mes‟udradıyallahu anh‟ın yanına gelip; “Peygamberiniz,kendisinden sonra halifeliğin ne kadar olacağını anlattı mı?”diye sormuĢ, o da Ģöyle cevap vermiĢtir; “Evet, o halifeler,Musa aleyhisselam‟ın on iki nakibi gibi, seçilmiĢ ve temizbirkaç kiĢi olacak.”2
  Cabir Ġbn
  -i Semure Radıyallahu anh diyor ki,Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem‟in Ģöylebuyurduğunu duydum: "Bu din, on iki halifenin elinde olduğusürece aziz ve güçlü kalacaktır." Cabir diyor ki: "Halk tekbir
  getirerek ağladılar. Daha sonra Resulullah yavaĢça bir Ģeysöyledi. Dedim ki; “ey baba, Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem ne söyledi?” Babam dedi ki, Peygamber Sallallahualeyhi ve sellem; "Bu on iki imamın hepsi KureyĢ'tendir"
  buyurdu."
  3
  Bu on iki kiĢiden Rafızî'lerin kastetti
  kastettikleri on iki imamıanlamak doğru değildir.
  Çünkü, Râfizîlerce imam kabul edilen bu on
  iki kiĢinin
  zamanında müslümanların iĢleri hiçbir zaman düzenli
  gitmediği gibi, zâlim, hatta kafirler tarafından zulme
  uğramıĢlardır. Buna karĢılık hak sahipleri olan müslümanlaryahudilerden daha güçsüz düĢmüĢlerdir. Halbuki,Râfizîlerce muntazar imamın velayeti kıyamete kadardır.
  4
  D
  iğer bazı rivayetler de Ģu Ģekildedir; “Mehdi‟densonra on iki halife olacak, onlar ahir zamanda çıkacak”5
  Ġbnul Münadi‟den de bunun aynısı nakledilmiĢtir.
  6
  Ehli Kitab‟ın
  (israiliyat) bilgilerine sahip bulunan Ebu
  Celd dedi ki; “Aralarında on iki halife çıkıncaya kadar buümmet helak olmayacaktır. Halifelerin hepsi de hidayet ve
  hak din ile amel edeceklerdir. Bu halifelerden ikisi Ehl-i
  Beyt‟tendir. Bunlardan biri kırk sene, diğeri otuz sene
  yaĢayacaktır.”
  7
  Ka‟bul Ahbar dedi ki; “Doğrusu Allah Teala, ĠsmailAleyhisselam‟a kendi soyundan on iki kayyım bahĢetti ki,bunların en faziletlisi; Ebu Bekr, Ömer ve Osman
  r
  adıyallahu anhumdur.”8 Bu da israiliyat türündendir.
  Huzeyfe radıyallahu anh dedi ki; “Osman radıyallahuanh‟ten sonra, Emevilerden on iki hükümdar gelecektir.”Dediler ki; “Halifeler mi gelecek?” Huzeyfe R.a.; “Hayır,hükümdarlar!” dedi.
  9
  Beyhaki ve Ebu
  Nuaym‟ın Ġbni Amr Radıyallahuanhuma‟dan Ģu rivayeti –isnadı zayıf olmakla birlikteilginçtir;“Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;“Ġçinizde on iki halife çıkacak. Benden sonra Ebu Bekir çokaz kalacak! Arab yurdunun değirmeninin sahibi övülmüĢolarak yaĢıyacak, Ģehit olarak ölecektir!” “O kimdir, eyAllah‟ın Rasulü!” diye sorduklarında;“Ömer Bin el Hattab!” buyurdu. Sonra OsmanRadıyallahu anh‟a dönerek; “Sana gelince, insanlar sendenAllah‟ın giydirdiği gömleği çıkarmanı isteyecekler. Beni hak
  ile gönderene yemin ederim ki, eğer onu çıkarırsan, deve
  iğne deliğine girinceye kadar cennete giremezsin!”
  Ġmam Celaluddin Suyuti: “On iki imamdan maksat,Ġslam yaĢadığı müddetçe, yani kıyamete kadar gelip hak ileamel edecek olanlardır. Bunların birbiri ardınca gelmesininzarureti yoktur” demekte ve sözlerine Ģunları eklemektedir:“Bu on iki kiĢiden sekiz kiĢisi Ģunlardır: “Dört halife, Hasan,Muaviye, Ġbn
  -i Zübeyr ve Ömer b. Abdulaziz...” Abbasihalifesi Mehdi‟de bunlardan biri olabilir. Zira o da Abbasiler
  arasında Emevilerin arasında yer alan Ömer b. Abdulaziz
  gibidir. Adaleti sebebiyle Abbasi halifesi Tahir de bunlardan
  biri olabilir. Ayrıca iki kiĢinin de bunlardan olmasımuhtemeldir ki bu iki kiĢiden biri Ehl
  -i Beyt‟in Mehdi‟sidir.”11
  ġia kaynaklarda ise Ģu Ģekilde asılsız
  hadisler
  nakledilir; “Ehli Beytimden olan on iki imama, Allah, benimanlayıĢ, ilim ve hikmetimi vermiĢtir. Onları benim
  10
  tıynetimden yaratmıĢtır. Onlara karĢı kibirlenene veakrabalık bağımı kesene Ģefaatim ulaĢmaz.”
  12
  “Benden sonra imamlar on iki kiĢidir. Ey Ali! Ġlklerisen, sonları ise Kaim(Mehdi)dir. Allah onun eliyleyeryüzünün doğu ve batısını fethedecektir.”
  13 Bu hadisin
  ikinci kısmı Ehli Sünnet hadis kaynaklarında varid olmuĢtur.Ġlk kısmı ise,
  güvenilir bir kaynak sayılmayan, uydurmalarladolu olan Yenabiül Mevedde‟de geçer.14 Ayrıca akideleriniuydurma rivayetlere dayayan Sufiyye fırkasından ĠsmailHakkı Bursevi‟nin Ģu sözü ile mutabıktır; “Ruhların velayetcihetinden evveli Ali Radıyallahu anh, sonu Mehdi aleyhisselamdır.”15
  Uydurma bir rivayette Enes r.a.‟ın Rasulullahsallallahu aleyhi ve sellem‟den Ģöyle naklettiği geçer; “Ben
  peygamberlerin sonuncusuyum, ey Ali sen de velilerin
  sonuncususun.”
  16
  Her
  Her halukarda, ehli beytin on iki imam
  ından bir kaçı,
  zamanlarında hidayet imamları olmuĢlardır. Nitekim sahihhadislerde belirtildiği gibi, hakiki hilafet zahiri yönetimdenayrılmıĢ, dört halifeden sonra ısırıcı sultanlık baĢlamıĢ,
  4
 4. 14
  Diğer bazı rivayetler de Ģu Ģekildedir; “Mehdi‟densonra on iki halife olacak, onlar ahir zamanda çıkacak”5

  evet bunlar aynen şianın uydurmalarıdır.
  Mehdi ile en çok ilgilenen ve durmadan
  birşeyler üreten fırka da onlar zaten
 5. 15
  Muaviye'nin hilafeti zamanında en zor koşullar, acı durumlar ve en ağır baskılar altında geçti. Çünkü birinci olarak dini yasalar toplumda değerini kaybetmiş, hükümetin istekleri, Allah ve Resulünun isteklerinin yerini almıştı. İkinci olarak da Muaviye ve dostları bütün mümkün yollara baş vurarak Ehl-i Beyt'i ve Şiileri ezip, Ali'nin (a.s) ismini yok etmek istiyorlardı. Ayrıca Muaviye, oğlu Yezid'in hilafet temellerini atıp pekiştiriyordu. Halkın bir kısmı Yezid'in hiç bir şeye bağlı olmadığından onun hilafetine razı değillerdi. Muaviye de muhalefetlerin çoğalmasını önlemek için daha fazla baskılara başvuruyordu.

  Mütevekkil, Abbasi halifelerinin içinde risalet hanedanına en fazla düşmanlık güden birisiydi. Bilhassa Hz. Ali'ye (a.s) aşırı kini vardı ve ona açıkça küfür ediyordu.
  Emevileri günah keçisi yaptılar anladık da Abbbasiler de mi kötüydü
  ne kinmiş kardeşim asırlar boyu bütün İslam devletleri şiilere bu kinini
  bitirememişler bu kine Hz.Ali ve onun beytini malzeme yapmaları çok sinir bozucu


  bu senaryolar ustaca uydurulmuş
  daha evvelde çok duyduk bunları
  zaten verilen kaynaklarda şii kökenli ve masnetsiz
  hiç güzel hikaye pardon paylaşım değildi burce 6. 16
  bu kine Hz.Ali ve onun beytini malzeme yapmaları çok sinir bozucu
  derken yani malum fırkanın bu kin senaryolarına demek istedim
  birde on üçün cü mesajı okumadım yoksa daha söyleyeceklerim
  bunlarla sınırlı kalmazdı neyse...12 imamın kısaca hayatı,  12 imam isimleri ve hayatları,  12 imamın hayatı ve görüşleri,  12 imamlar hayatı,  12 imamin hayati,  12 imam hayatı kısa,  12 imamın hayatı ve görüşleri kısaca