Mü'mine ve Tarih ile Peygamberimizin hayatı Forumundan HZ. Peygamber (s.a.v) Namaz kılma şekli -El Bani Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 11

  --->: HZ. Peygamber (s.a.v) Namaz kılma şekli -El Bani

  Reklam
  Sırrı Namazlarda Kıraatin Vücubu

  Sırrî, yani imamın aşikara Kur'an okumadığı gündüz namazlarında, Hz. Peyamber Ashabının imamın arkasında namaz kılarlarken, kıraatta bulunmalarını tasvip etmiştir. Câbir diyor ki; biz öyle ile ikindi namazlarını imamın arkasında kılarken ilk iki rekâtta Fatiha ve zamm-ı sûre, son iki rekâtta ise, yalnız Fatiha Okurduk."Ibn Mâce

  Hz. Peygamber, kendisi okurken cemaatın kıraatından doğan karışıklığı hoş karşılamamışlar. Bu durum öğle namazım ashabına kıldırırken meydana gelmiştir. Hz. Peygamber namazdan sonra şöyle buyurdu: "Sebbihisme Rabbikel-A'lâ" süresini hanginiz okudu?" Ashabtan biri "Ben okudum. Fakat, hayırdan başka bir maksadım yoktu." dedi. Hz. Peygamber bunun üzerine buyurdu ki; "Gerçekten anladım ki, biriniz onu benim ağzımdan aldi."Müslüm

  Başka bir hadiste şöyle deniliyor: "Ashap Hz. Peygamber'in arkasında namaz kılarken açıktan okuyorlardı. Bunun üzerine Resulullah (S.A.V.) buyurdu ki; okuduğum Kur'an-ı karıştırdınız."Buhari cüz ünde,Ahmed

  Yine Hz. Peygamber buyurdu ki; "Namaz kılan kimse rabbiyle gizlice konuşuyor demektir. Kiminle konuştuğuna dikkat etsin. Biriniz kıraatta bulunurken, diğeri açıktan okuyarak onun okuyuşunu karıştırmasın." Malik, Buhari

  Hz. Peygamber başka bir hadis-İ şerifte buyuruyor ki; "Herkim Allah'ın Kitabından bir harf okursa ona bir hasene vardır. Bir hasene on misli ile karşılık görür." Elif lâm mim" tek bir harftir demiyorum, fakat "elif bir harftir, "lam" bîr harftir, "mim" bir harftir diyorum."Tirmizi  Muminem --->: HZ. Peygamber (s.a.v) Namaz kılma şekli -El Bani

 2. 12
  Namaz'd a Amin Demek

  Hz. Peygamber (S.A.V.) Fatiha'yi okuyunca sesli olarak ve uzatarak "âmîn" derdi. Cemaate de "âmin" demelerini emrederek şöyle buyururdu: "îmam gayril-mağdûbi aleyhim ve laddâllîn) deyince siz de "âmin" deyin. Çünkü imam âmin deyince melekler de âmin derler." Buharı, Cüz'ül-Kıraa; sağlam bir isnatla Ebu Davud.

  Bu konuda aynı mânada değişik lâfızla başka bir rivayet daha vardır. Bu lâfızlardan birinde şöyle denilmektedir: "Sizden biri namazda "âmin" der, melekler de gökte âmin derler ikisi aynı âna denk gelirse o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır."'-'' Başka bir rivayette: "Âmin deyiniz ki, Allah kabul etsîn." Buharî, Müslim, buyrulmuştur.

  Yine Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyururdu: "Yahudiler sizin selâmınıza ve imanım arkasında "âmin" deyişinize hased ettikleri kadar, hiçbir şeye hased etmezler." Buhari", el-Edebül-Müfred, Ibn Maee, Ibn Huzeyme, Ahmed
 3. 13
  Hz. Peygamber'in Fatiha'dan Sonraki Kıraati

  Hz. Peygamber (S.A.V.), Fâtiha'dan sonra başka bir sûre daha okurdu. Bazen bu sûreyi uzatır; bazen de yolculuk, öksürük, hastalık veya çocuk ağlaması gibi arızî sebeplerle kısa tutardı. Nitekim Enes b. Mâlik, şöyle demiştir: Bir gün sabah namazında, Hz. Peygamber kısa okudu. (Diğer bîr hadiste: Hz. Peygamber, sabah namazını kıldırdı ve Kur'an'daki sûrelerden en kısa olan ikisini okudu.) Kendisine: Yâ Resulallah! Niçin kısa okudun? diye sorulunca, şöyle buyurdu: "Bir çocuk ağlaması işittim. Annesinin bizimle birlikte namaz kıldığını tahmin ettim. Bunun üzerine, hemen annesinin ona yetişmesini istedim."

  Yine Hz. Peygamber şöyle buyuruyor "Ben uzun okumak niyetiyle namaza baslarım. Bir çocuk ağlaması işitirim. Onun ağlamasından dolayı annesinin üzüleceğini bildiğim için de namazı kısa tutarım." "Bazen de, Hz. Peygamber, sûrenin başından başlar, çoğu zaman onu tamamlardı." Ve şöyle buyururdu: "Her sûreye rüku' ve secdeden nasibini verin. (Yani her rekâtla bir
  sûre okuyun)" Ibn Ebî Şeybe, (1/100/1); Ahmed b. Hanbel, "Başka bir ifadede: Her sûre bir rekâtla okunur."Tahavî

  "Bazen Hz. Peygamber (S.A.V.), bir sûreyi iki rekâta böler," Ahmed, bazen de tamamını İkinci rekâtta tekrarlardı."
  "Bazen bir rekâtla iki ya da daha fazla sûreyi birleştirirdi,,

  "Ensar dan bir zat, Küba Mescidinde cemaate imamlık yapıyordu. Namaz kıldırırken her rekâtta okuyacağı zamm-ı sûreye başlamadan önce "Kul Huvellahu Ehad" sûresini okur, sonra onunla birlikte başka bir sûre daha okurdu, ve bunu her rekatta böyle yapıyordu. Arkadaşları bu konuda kendisi ile konuştular ve dediler ki; sen kıraate bu sûre ile başlıyorsun, sonra bunu yeterli görmeyip başka bir sûre daha okuyorsun. Ya yalnız bu sûreyi (Kul Huveîlahu Ehad) oku, ya da onu bırakıp başka bir sûre oku. Buna karşılık, o imam şöyle cevap verdi: Ben bunu bırakmam. Eğer size imamlık yapmamı istiyorsanız, ben böyle okurum. Eğer hoşlanmıyorsanız imamlığınızı bırakırım." Cemaat o zatı içlerinde en faziletli kişi olarak görüyorlar ve başkasının kendilerine imamlık yapmasını istemiyorlardı. Hz. Peygamber, onlara gelince, durumu kendisine haber verdiler. O da şöyle buyurdu: "Ey filan, arkadaşlarının söylediğini yapmana engel olan şey nedir? Her rekâtta bu sûreyi okumanın lüzumuna seni sevk eden şey nedir?" İmam olan sahabı şöyle cevap verdi: "Ben o sûreyi (Kul huvellahu Ehad) okumayı çok seviyorum" Bunun üzerine Peygamberimiz (S.A.V.) şöyle buyurdu:" O sûreye olan sevgin seni cennete sokacaktır."Buhari,Tir
 4. 14
  Hz. Peygamber'in Bir Rek'atta Birkaç Sureyi Birleştirmesi

  "Hz. Peygamber (S.A.V.), Mufassal sûrelerden benzer olanlarını kıraatta birleştirirdi. Bir rekâtla (Rahman ,55/78)151 ve (Necm,53/62) sûrelerini; bir rekâtla (İkterebet.54/55) ve (el-Hâkka,69/52) sûrelerini; bir rekâtta (et-Tûr,52/49) ve (ez-Zâriyât,51/60); bir rekâtta (İzâ Veka'at, 56/96) ve (Nûn,68/52) sûrelerini; bir rekâtta (Se'ele Sâi1ün,70/44) ve (en-Nâzi'at,79/46) sûrelerini; bir rekâtta (Veylün lil-Mutaffifîn,83/36) ve (Abese,80/42) ; bir rekâtta (el-Müddessir,74/56) ve (el-Müzzemmil,73/20); bir rekâtla (Hel Etâ.76/31) ve (La uksimu biyevmiIKıyame,75/40); bir rekâtta (Amme, 78/40) ve (el-Mürselât,77/50); bir rekâtta da (ed-Dühân,44/59) ve (İzes-Şemsü Küvviret,80/29) sûrelerini okurdu.'"Buhari,Müslüm

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen, gece namazlarında (ileride geleceği üzre) bu rekâtta (el-Bakara, en-Nisâ ve Âl-i İ'mrân) gibi uzun yedi sûre (es-Seb'ut-Tıval)'ler arasını berleştirir ve şöyle buyurdu: "En faziletli namaz, kıyamı uzun olan namazdır.'"Müslüm,Tahavi

  "Hz. Peygamber namazda (Eleyse zâlike bikadirin âlâ en yuhyiyelmevlâ) âyetini okuyunca (Sübhâneke febelâ=Seni noksan sıfatlardan beri kılarım, evet kadirsin) derdi. (Sebbihisme Rabbikel-A'lâ)'yı okuyunca (Sübhane Rabbiyel-A'lâ) derdi."Sağlam bir isnatla Ebû Davud
 5. 15
  Sadece Fatiha ile Yetinmenin Caiz Olması

  "Muaz b. Cebel Hz. Peygamber (S.A.V.) ile birlikte yatsı namazını kılar, sonra da gidip arkadaşlarına namaz kıldırırdı. Yine bir gece, gidip onlara namaz kıldırıyordu. Seleme oğullarından Selîm adındaki bir genç de onun arkasında namaz kılıyordu. Namaz o gence uzun gelince, namazdan ayrılarak mescidin bir köşesinde namazını kılmış, sonra da devesinin yularından tutup oradan uzaklaşmıştı. Muaz namazı bitirince bu durumu kendisine anlattılar. Muaz şöyle dedi." Bu adamın yaptığı münafıklıktır. Onun yaptığı bu işi Hz. Peygambere haber vereceğim." O genç de bunu duyunca: "Ben de onun yaptığını Hz. Peygambere haber vereceğim" dedi. Sabahleyin hepsi Hz. Peygamberin yanına gittier. Muaz o gencin yaptığını Hz. Peygamber'e anlattı. O genç de dedi ki; "Yâ Resûlullah! Senin yanında uzun süre eğleşiyor, sonra dönüp bize uzun uzadıya namaz kıldırıyor." Bunun üzerine Resûlullah (S.A.V.) Muaz'a: "Sen fitneci misin? ey Muaz!" dedi ve o gence dönerek: "Yeğenim! Sen namaz kılınca nasıl yapıyorsun? diye sordu: Genç söyle cevap verdi:
  "Fatiha'yı okuyorum, Allah'tan cennet istiyorum, cehennem'den O'na sığınıyorum. Fakat, sen ve Muaz'ın neyi mırıldandığınızı bilemiyorum." Bunun üzerine: "Ben ve Muaz cennet ile cehennemi mırıldanıyoruz." buyurdu. Delikanlı şöyle dedi: "Ordu toplandığı zaman, düşmanın geldiği haberini alınca, Muaz durumu anlayacak." Râvi diyor ki; düşman geldi ve genç şehit düştü. Bundan sonra Resûlullah (S.A.V.) Muaz'a: "İkimizin hasmı (olan genç) ne yaptı?" diye sordu. Muaz: "Yâ Resûlellah! -Allah doğrudur, ben yalancı çıktım- o genç şehit oldu." dedi.Ibn Huzeyme, Sahih (1634), sağlam bir isnada Beyhakî
 6. 16
  Beş Vakit Namaz'da Açık ve Gizli Kur'an Okumak

  Hz. Peygamber (S.A.V.) sabah namazı ile akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekâtlarında sesli olarak kıratla bulunurdu. Öğle ve ikindi namazları ile akşamın üçüncü, yatsının üç ve dördüncü rekâtlarında gizli okurdu." Ashâb Hz. Peygamber'in sırrî namazlardaki okuyuşunu sakalının hareketinden ve bâzı âyetleri zaman zaman cemaat duyacak şekilde sesli okumasından anlarlardı." '' Yine Hz. Peygamber (S.A.V.) cuma ve bayram namazları ile istiskâ ve küsûf namazlarında sesli olarak kıraatta bulunurdu."Buhari,Müslüm,Ebu Davud,
 7. 17
  ece Nafilelerinde Sesli ve Sessiz Okuyuş

  "Hz. Peygamber (S.A.V.), gece namazlarında bazen sesli, bazen de sessiz okurdu." Evde iken okuyunca, odada bulunan kimseler onun kıraatinı duyardı."Ebu Davud

  "Bazen sesini daha da fazla yükseltir, odanın dışında bulunan kimseler de okuyuşunu duyabilirdi." Nesaî, Tirmzî "Şemail'de; Beyhakî de "ed-Delâil'"de hasen bir sened ile rivayet etti.

  Hz. Peygamber (SA.V.) Ebû Bekir ile Ömer'e de böyle yapmalarını emretti. Şöyle ki; bir gece Hz. Peygamber (S.A.V.) evinden dışarı çıktı, Ebû Bekir'in sessiz olarak namaz kıldığını gördü. Ömer'e uğradı; o da yüksek sesle namaz kılıyordu, ikisi Hz. Peygamber'in huzurunda bir araya geldikleri zaman Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurdu: "Ey Ebû Bekir! Sana uğradım; sessiz olacak namaz kılıyordun? Ebû Bekir dedi ki; münacatta bulunduğuma sesimi duyurdum, yâ Resulallah! Ömer'e de: "Sana uğradım, sesini yükselterek namaz kılıyordun?" buyurdu. Hz. Ömer de söyle cevap verdi: "Yâ Resûluİlah! Dalgınları uyarıyorum ve şeytanı kovuyorum." Bunun üzerine Hz. Peygamber buyurdu ki; "Ebû Bekir! Sen sesini biraz yükseli; Ömer sen de sesini biraz alçalt."Ebu Davud

  "Hz. Peygamber (S. A.V.) yine buyuruyor ki; aşikare Kur'an okuyan, aşikâre sadaka veren gibidir. Gizlice Kur'an okuyan, gizlice sadaka veren gibidir."Ebu Davud
 8. 18
  HZ. PEYGAMBERİN NAMAZLARDA OKUDUĞU SÛRE VE ÂYETLER

  Hz. Peygamber'in namazlarda okuduğu sûre ve âyetler, beş vakit namaz ile diğer namazlarda değişiktir. Şimdi beş vakit namazın ilkinden başlayarak geniş bilgi verelim:

  I- Sabah Namazı

  Hz.. Peygamber (S.A.V.), sabah namazında uzun mufassal (Tıval-i Mufassal diye adlandırılan) sûrelerden okurdu. Bazen iki rekâtta "el-Vâkı'a" (56/96) ve benzeri sûrelerden okurdu." Ahmed ve İbn Huzeyme (1/69/1). Hâkim "Sahih" demiş, Zehebî de onu benimsemiştir.

  Hz. Peygamber (S.A.V.) Veda Baççında "et-Tûr" (52/49) sûresini okumuştu. Bazen birinci rekâtta "Kâf' (50/45) ve benzeri süreleri okurdu." Müslim

  Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen de "Izeş-Şemsü Küvviret" (81/15) gibi kısa sûreler (Kisarul-Mufassal)'den okurdu." Bir defasında da her iki rekâtla da "İzâ Zülzilet" (99/8) suresini okumuştu. Hatta râvi, Resulullah (S.A.V.), bilerek mî, yoksa unutarak mı böyle yaptı? bilemiyorum." demiştir." Bir defasında seferde "Felâk" (113/5) ve "Nâs" (l 14/6) sûrelerini okumuştu." Ibn Huzeyme (1/76/1) ve Ebu Davud

  Hz. Peygamber (S.A.V.) Ukbe b. Âmir'e söyle demiştir: "Namazında Muavvizeteyn'i (Felâk ve Nâs sûrelerini) oku. (Bu iki sûre ile sığındığı gibi, hiç kimse Allah'a sığınamaz.)"*

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen de daha fazlasını, altmış âyet ve daha çoğunu okurdu." Râvilerden biri diyor kî; bunu bir rekâtta mı, yoksa iki rekâtta mı, okuduğunu bilemiyorum?"
  "Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen "er-Rum"(30/60) sûresini, bazen de "Yasın" (36/83) sûresini okurdu." Bir defasında Mekke'de sabah namazını kıldırırken "el-Mü'minûn" (23/118) sûresini okumaya başlamıştı. Bu sûrede geçen "Musa" ve "Harun", yahutta "îsa kelimelerinin geçtiği âyetlere gelince öksürüğü tutmuş, o da hemen ruku'a varmıştı."
  "Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen, sabah namazında cemaata "es-Sâffât" (77/182) sûresini okuyarak imamlık yapardı."Ahmed ve Ebû Yâ'lâ "Müsned'"lerinde;

  "Cuma günü sabah namazını kıldırırken; birinci rekâtta "es-Sec-de" (32/30) sûresini, ikinci rekâtla- "insan" (76/31) süresini okurdum
  "Hz. Peygamber (S.A.V.) birinci rekâtla uzun, ikinci rekâtta kısa okurdu."Buhari ve Müslüm

  Sabah Namazının Sünnetinde Kıraat

  "Hz. Peygamber, sabah namazının sünnetinin iki rekâtında da çok az kıraatte bulunurdu." Öyle ki, Hz. Âişe şöyle derdi: "Hz. Peygamber acaba Fatiha okudu mu?"1
  Bazen Fatiha'dan sonra, birinci rekâtla (Külü Amenna bill-âhi),2/i36) âyeüni, diğer rekâtla (Kul Yâ ehlel-Kilabi tcalcv,3/64) âycüni okurdu." Bazen de bu ayetin yerine (Felemmâ EhasseIsa minhumul-küfr... 23/52) , bazen de birinci rekâtta (Kâfirûn, 109/6); ikinci rekâtta (İhlâs,112/4) suresini okurdu."Müslim

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) bir adamın birinci rekâtta ilk süreyi (Kâfirûn) okuduğunu duydu ve "Rabbine iman etmiş bir kul" buyurdu. Diğer rekâtla da ikinci sûreyi (İlılâs) okumuştu. Bunun üzerine de Hz. Peygamber: "rabbini tanıyan bir kul." buyurdu," Tahavî, Ibn Hıbban

  II- Öğle Namazı

  "Hz. Peygamber (A.S.), ilk iki rekâtla Fatiha ile birlikte iki sûre okur, birinci rekâtta kıraati uzatır, ikinci rekâtta uzatmazdı." Buharî ve Müslim.
  "Bazen Hz. Peygamber kıraati o kadar uzatırdı ki, öğle namazı için ikamet getirilince, bir kimse Baki' mezarlığına gider, orada ihtiyacını görür, sonra da evine gelir, abdestini alır, sonra da namaza gelirdi ki, Hz. Peygamber hâlâ birinci rekâttadır." "Ashab, böyle yapmakla Hz. Peygamber'in maksadının, cemaatin birinci rekâta yetişmesini sağlamak olduğunu tahmin ediyorlardı."Sağlam bîr isnatla Ebu Dâvud, İbn Huzeyme (1/165/1)

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) ilk iki rekâtın herbirinde; Fatiha dahil 30 âyet kadar (Elif lâm Mîm es-Secde,22/30 süresi miktarınca) okurdu." Ahmed b. Hanbel ve Müslim. "Bazen (Tarık, Burûc, Leyl vb.) sûreleri okurdu."Ebu Davud
  Bazen de (Inşikak vb.) sûreleri okurdu." "Ashab, Hz. Peygamber'in öğle ve ikindi namazlanndaki kıratını, sakalının hareketinden anlarlardı."Buhari,
  Hz. Peygamber'in Son İki Re k'atta Fatiha'dan Sonra Okuduğu Âyetler "Hz. Peygamber son iki rekâtı ilk iki rekâttan yarı yarıya daha az yani 15 ayet kadar eksik okurdu.' "Bazen de son iki rekâtta sadece Fatiha'"yı okurdu."Buhari, "Okuduğu âyetleri bazen cemaatada işittırirdı. Ibn Huzeyme. "es-Sıhih" (1/67)2)

  "Cemaat, Hz. Peygamber'in (Sebbihisme Rabbi-kel'A'lâ.87/19) ve (nel-etâke hadisü'l-ğasiye, 88/26) nağmelerini işitirlerdi."Buhari,
  "Bazen (Burûc,85/22), (Târık,86/17) ve benzeri sûreleri okurdu."Müslim ' "Bazen de (Velleyli izâ yağşâ,92/21) gibi sûreler okurdu."
  Buhari ve Müslim

  III- ikindi Namazı

  "Hz. Peygamber (S.A.V.), ilk iki rekâtta Fatiha ile birlikte iki süre okur, birinci rekâtta kıraati uzatır, ikinci rekâtta uzatmazdı."Sağlam bir isnada Ebû Dâvud ve Ibn Huzeyme.

  "Ashab, böyle yapmakla Hz. Peygamber'in maksadının cemanım birinci rekata yetişmesini sağlamak olduğunu tahmin ediyorlardı."Ahmed b. Hanbel ve Müslim

  "Hz. Peygamber (S.A.V.), her iki rekâtta 15 âyet kadar, yani (iğle namazının ilk iki rekâtmda okuduğunun yarısı kadar okurdu. Son iki rekâtı ilk iki rekâttan yarı yarıya daha kısa tutardı."Ahmed b. Hanbel ve Müslim

  "Son iki rekâtta sadece Fatiha'yı okurdu." "Zaman zaman cemaata okuduğu âyetleri işittirildi." "Ve ikindi namazında da. Öğle namazında okuduğu sûreleri okurdu.."

  IV- Akşam Namazı

  "Bazen Hz. Peygamber (S.A.V.) Kısaru'l-Mufassal (kısa sureler) okurdu. Hatla cemaat namazı Hz. Peygamber ile birlikte kılıp selâm verdikten sonra, içlerinden biri namazdan çıkınca, okun düştüğü yeri görürdü."Nesai

  "Yolculukta ikinci rekâtla (Tin,95/8) sûresini okurdu."Ahmed, "Bazen Ti vâlü'l-Mufassal (uzun), Evsâtu l-Mufassal (orta uzunlukta) sûreler okur; bazen de (Muhammcd sûresini ,4 7/4 8) okurdu."İbn Huzeyme 1/166/2 "Bazen et-Tûr,52/49)212, sûresini okur, "Bazen (el-Murselât.77/50) sûresini okurdu ki bunu en son kıldığı namazda da okumuştu." "Bazen de iki uzun sûrenin en uzununu " , yani heriki rekâtla (Âraf,7/206) sûresini okurdu."Buhari "Bazen de iki rekâtta (Enfal,8/75) sûresini okurdu."Taberani

  Akşam Namazının Sünnetin deki Kıraat
  "Akşam namazının farzından sonraki sünnetinde Hz. Peygamber (S.A.V.) (Kâfirûn,109/6) ve (İhlas,112/4) sûrelerini okurdu."Taberani,Ahmed

  V- Yatsı Namazı

  "Hz. Peygamber (S.A.V.), ilk rekâtla orta uzunlukla (Tıva-lu'1-Mufassal) sûrelerden ,Nesei, okur; bâzen de (eş-Şems,91/15) ve benzeri sûrelerden okurdu."Ahmed,Tirmizi "Bazen (înşikâk34/25} sûresini okur ve secde yapardı." "Bir defasında da yolculukta ilk rekâtla (et-Tîn,95/8) sûresini okudu." Buharî, Müslim ve Nesaî.

  "Hz. Peygamber (S.A.V,), yatsı namazında uzun okumayı yasakladı. Nitekim Muaz b. Cebel kendi arkadaşlarına yatsı namazını kıldırmış ve kıraati uzatmıştı. Ensar'dan bir zat, namazdan ayrılarak tek başına namazını kaldı. Muaz, bu durumdan haberdâr olunca o kimse için "münafıktır" dedi. Bu söz adama ulaşınca, Hz. Peygamber'in huzuruna gelerek Muaz'ın kendisi için sarfettiği sözü ona haber verdi. Hz, Peygamber Muaz'a şöyle buyurdu: "Sen fitneci mi olmak istiyorsun Muaz! Cemaata imamlık yapmak istediğin zaman, (eş-Şems,91/15), (el-A'lâ,77/19), (ikra',96/29), (el-Leyl,92/21) sûrelerinden birini oku. Çünkü senin arkanda yaşlı,zayıf ve ihtiyaç sahibi kimseler de namaz kılmaktadır."
 9. 19
  VI- Gece Namazı

  "Hz. Peygamber, gece namazlarında bazen kıraati kısa yapar; zaman zaman da uzatırdı. Bir seferinde kıraatı yine çok uzatmıştı. Abdullah b. Mes'ûd bunu şöyle anlatıyor: "Hz. Peygamber ile birlikte bir gece namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki, içimden kötü bir iş yapmak geçti. Ne yapmayı düşündün? dediler. "Oturup Hz. Peygamber'i yalnız bırakmayı düşündüm" cevabını verdi." Buharî, Müslim

  "Huzeyfe b. el-Yemân da şöyle diyor: Hz. Peygamber ile birlikle bir gece namaz kıldım. Okumaya bakara sûresi ile başladı, 100. âyette rüku' yapar dedim; geçti, iki rekâtı da Bakara sûresi ile kıldırır, dedim; geçti. Onu bitirince ruku'a varır, dedim; Nisa sûresine başladı. Onu da okudu. Sonra Âl-i Imran'a başladı ve onu da okudu."

  Bu sûreleri fasılalı olarak okuyordu. Teşbih âyetine gelince teşbih getiriyor, islemekten bahs eden bir âyete gelince Allah'tan istiyor, sığınmaktan bahs eden bir âyete gelince Allah'a sığınıyordu. Bundan sonra ruku'a vardı..." "Bir gece hasta olduğu halde (es-Seb'ut-Tıval) uzun yedi sûreyi okudu." "Bazen de her bir rekâtta bunlardan bir sûre okurdu."Ebû Dâvud

  "Hz. Peygamber'in bir gecede Kur'an'ın tamamını okuduğu bilinmiyor?' "Aksine, Abdullah b. Amr'in böyle yapmak istemesine razı olmadı. Şöyle buyurdu: "Kur'an'ı ayda bir hatmet". Abdullah dedi ki; "Kendimde güç buluyorum." dedim. Bunun üzerine "Yirmi gecede bir oku." buyurdu. Yine: kendimde güç buluyorum" dedim. Buyurdu ki; "yedi günde bir oku. Bundan daha fazlasını yapma." "Sonra Abdullah'ın beş günde bir okunmasına , sonra üç günde bir okumasına ruhsat verdi." Buharî, Ahmed b. Hanbel.
  "Ve Onun bundan daha az bîr süre içinde Kur'an'ı hatmetmesini yasakladı." Dârimî ve Saîd b. Mansûr, Sünen'inde sağlam bit isnatla.
  '"Bunun sebebini de şöyle belirtti: "Herkim Kur'an'ı üç günden daha az sure içinde hatmederse ne dediğini anlamaz."Sağlam bir isnatla Ahmed b. Hanbcl.
  Bu sözler arasında şu ifadeler de vardı: "Her âbidin bir şirreti var. Her şirretin de bir zaafı vardır ki, ya sünnete, ya bidata götürür. Herkimin zaafı kendisini Sünnete götürürse o hidayeti bulur. Herkimin de zaafı başka şeye götürürse o da helak olur. "Bu sebeple Hz. Peygamber (S.A.V.) Kur'an'ı üç günden daha az bir süre içinde hatmetmezdi. Hz. Peygamber şöyle buyurudu: "Herkim bir gecede 200 âyet okuyarak namaz kılarsa, o kişi Allah'a tam bağlı ve ihlâslı kimselerden olarak yazılır."Ahmed ve Ibn Hıbban, es-Sahih.

  "Hz. Peygamber (S.A.V.} her gece namaz kılarken (îsrâ, 17/111) ve (Zümer,39/75) surelerini okurdu."238 "Ve şöyle buyurdu: Herkim bir gecede 100 âyet okuyarak namaz kılarsa gafillerden yazılmaz. '" Ahmed b. l lanbel ve Ibn Nasr, sağlam bir isnatla.

  "Bazen her rekâtta elli âyet veya daha fazla Kur'an okurdu."Buhari, Ebu Dâvud "Bazen de (Müzzemmil,?3/20) sûresi miktarınca okurdu."Ahmed b. Hanbel,

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) çok nadir olarak gecenin tamamını namaz kılmakla geçirirdi."Müslim, Ebû Dâvud

  "Bir defasında Abdullah b. Hab-bab b. el-Erett-ki o Hz. Peygamber ile birlikle Bedir savaşında bulunmuştu- Hz. Peygamberi! gözetliyerek bütün gece namaz kıldığını tesbit etti. Öyle ki gece namazı ile sabah namazını birleştirmişti. Namaz sonunda selam verince, Habbab ona dedi ki; "Yâ Resulullâh! Anam babam sana feda olsun. Daha önce benzerini görmediğim şekilde bu gece namaz kıldın?" Buna karşılık Resulullah! (S AV.) şöyle cevap verdi: "Evet, o korku namazıdır. Ben yüce Rabbîmden üç şey istedim. Bunlardan ikisini verdi, birini vermedi. Rabbimden ;bizden önceki ümmetlerde olduğu gibi, bizleri de helak etmemesini istedim (Başka bir ifadede kıtlıkla ümmetimi helak etmemesini istedim); bunu bana verdi. Rabbimden düşmanlarımızın bize galip gelmemelerini istedim; bunu da yerine getirdi. Rabbimden aramıza ayrılık sokmamasını istedim; bu isteğimi bana vermedi."Nesaî, Ahmed

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) bir gece namaza kalktı ve sabaha kadar şu âyeti tekrarladı: "Eğer onlara azab edersen, kullarındırlar,
  ve eğer bağışlarsan şüphesiz sen aziz ve nimet sahibisin." (5/118). Bu âyeti okuyarak rüku' ediyor, onu okuyarak secde ediyor, onunla Allah'a dua ediyordu. Sabah olunca Ebu Zer kendisine şöyle dedi: "Yâ Resulullah! Sabaha kadar bu âyeti okumaya devam ettin. Onunla rüku' ettin, onunla secdeye vardın, onunla Allah'a duada bulundun. Halbuki Allah Teâlâ sana Kur'an'ın tamamını öğretti. Eğer bizden biri böyle yapsaydı, biz ona kızardık. "Hz. Peygamber buna karşılık buyurdu ki; "Ben rabbımdan ümmetim için şefaat istedim; o da bana bunu verdi, inşallah bu şefaat, hiçbir şeyi Allaha ortak koşmayan kimselere ulaşacaktır."Nesaî, Ibn Huzeyme (1/70/1); Ahmed, Ibnu'n-Nasrve Hâkim. Hâkim "Sahih" demiş. Zehebî de ona katılmış: tır.

  "Bir adam Hz. Peygamber'e ; "Yâ Resulullah! Benim bir komşum var, gece namaz kılıyor ve bu namazda yalnız Ihlâs sûresini tekrar edip duruyor. Fazladan hiçbir şey okumuyor." dedi. O adam sanki Ihlâs sûresinin okunmasını az buluyordu. Hz. Peygamber buyurdu ki; "Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin 'ederim ki; Ihlâs sûresi Kur'an'ın Üçte birine denktir."AhmedveBuharî,

  VII- Vitir Namazı

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) vitir namazının birinci rekâtında "el-A'lâ" (87/19), ikinci rekâtında (Kâfirim,109/6), üçüncü rekâtında da (Ihlâs,! 12/4) sûrelerini okurdu.' "Bazen de bunlara, (Felâk,) 13/5) ve (Nâs,ll4/6) sûrelerini de ilâve ederdi. Bir defasında, üçüncü rekâta "Nisa, (4/176) suresinden 100 âyet okumuştu."Nesâî, Ahmedb. Hanbel
  "Hz. Peygamber (S.A.V), Vitirden sonraki iki rekât namazda (Zilzal,99/8) ve (Kâfirûn, 109/6) sûrelerini okurdu."Ahmed
 10. 20
  VIIl- C um'a Namazı

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) bâzen Cuma namazının ilk rekâtında (Cuma,62/l 1) sûresini, diğer rekâtta (Munafikûn, 63/11) sûresini , bazen de bunun yerine (el-Ğâşiye, 88/26) sûresini okurdu." Ebû Dâvud "Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen de ilk rekâtla (cl-A'lâ,87/19), ikinci rekâtta (el-câsiye, 88/26) sûresini okurdu." Ebû Dâvud

  IX- Bayram Namazları

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) bazen bayram namazının ilk rekâtında (el-A'lâ, 87/19), diğerinde ise (Câsiye, 88/26) sûresini, bazen de (K â f,50/45) ve (lkterebetis-Sâa.54/55) sûrelerini okurdu." Ebû Dâvud

  X- Cenaze Namazı

  "Sünnet olan, cenaze namazında Fâtiha ile birlikte bir sûre okumaktır,"" "ilk tekbirden sonra, cenaze namazında gizli okumak da sünnettir."Nesei
  NAMAZDA KUR'AN'I TANE TANE GÜZEL SESLE OKUMAK:

  "Hz. Peygamber (S.A.V.), Allah'ın emrettiği şekilde, gevelemeksizin ve acele etmeksizin tane tane okurdu. Hatta harf harf ve net okurdu." Ebû Dâvud "öyle ki; bir sûreyi olduğundan daha uzun olacak şekilde tane tane okurdu."Müslim
  "Hz. Peygamber (A.S.) şöyle buyururdu: "Kur'an okuyan kimseye şöyle denilecek: Oku, yüksel, dünyada yaptığın gibi tane tane oku. Çünkü senin merteben en son okuduğun âyetin vardığı mertebedir." Ebû Dâvud ve Tirmizî

  "Hz. Peygamber (S.A.V.), Kur'an okurken med harflerine' (uzatma harfleri) gelince uzatırdı. (Bismillahi!, (Rahmân)'ı, (Rahîm)'i, (Nazîd)'î ve benzeri kelimeleri uzatırdı." "Daha önce de geçtiği üzere, ayet başlarında dururdu." "Bazen de nağme ile okurdu. Nitekim Mekke feth edildiği gün devesinin üzerinde (Fetih ,4 8/29) sûresini yumuşak bir kıraatl a okuyarak böyle yapmıştır. Hz. Peygamber'in bu nağmeli okuyuşunu Abdullah b. Muğaffel hikâye etmiştir."Buhari

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) Kur'an'ı güzel sesle okumayı emreder ve şöyle buyururdu: "Kur'an'ı seslerinizle süsleyin. Çünkü, güzel ses Kur'an'ın güzelliğini artırır."Ebû Dâvud, Dârimî; Hâkim
  "Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyuruyor: "İnsanlar arasında Kur'anı güzel sesle okuyanların en üstünü; okuyuşunu duyduğunuz zaman Allah'tan korktuğunu hissettiğiniz kimsedir."Dârimî
  "Hz. Peygamber (S.A.V.) Kur'an'ı teğannî ile (Nağmeli olarak) okumayı emretmiş ve söyle buyurmuştur: Allah'ın kitabını öğrenin. Onu aranızda müzakere edin, muhafaza edin ve onu nağme ile okuyun. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki; Kur'an zihinlerden köstekli devenin kaçıp kurtulmasından daha fazla kaçıp kurtulur."Dârimî "Ve Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
  Kur'an'ı teğannî ile okumayan bizden değildir.'" Ebu Dâvud ve Hâkim.

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) buyuruyor ki; Allah güzel sesli bir peygambere, Kur'an'ı açıktan terennüm ve nağme ile okumasına karşılık verdiği mükâfatı hiçbir şeye vermemiştir." Buharı, Müslim, Tahavi ve Ibn Menden el-Tevhid (81/1).

  "Ebû Musa el-Eşarİ'ye Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurdu; Dün kıraatini dinlediğim zaman beni bir görseydin. Şüphesiz bana Dâvudoğullarının mizmarlarından bir mizmar verilmiştir.( alimler demişlerdir ki: buradaki mizmardan maksat güzel sestir ) * Ebû Musa şöyle dedi. Yerini bilseydim, sesimi senin için güzelleştirirdim."Abdurrezzak,Buhari,Müslüm
peygamberimizin namaz kılma şekli,  hz muhammedin namaz kılma şekli,  peygamberin namaz kılma şekli,  peygamber efendimizin namaz kılma şekli,  hz muhammed namaz kılma şekli,  peygamberimiz namaz kılma şekli,  peygamber efendimiz namaz kılma şekli