Mü'mine ve Tarih ile Osmanlı Tarihi Forumundan Osmanlıca-Türkçe Sözlük (A'dan Z'ye) Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 61

  --->: Osmanlıca-Türkçe Sözlük (A'dan Z'ye)

  -Y-

  yâ (A.) [ یا ] ey.
  yâb (F.) [ یاب ] bulan.
  yâbis (A.) [ یابس ] kuru.
  yâd (F.) [ 1 [ یاد .hatırlama. 2.gönül, hatır. 3.anı, hatıra.
  yâd edilmek anılmak, hatırlanmak.
  yâd etmek anmak, hatırlamak.
  yâdgâr (F.) [ 1 [ یادگار .anı. 2.hatıra.
  yadigâr bk. yâdgâr.
  yağmâ (F.) [ یغما ] talan, çapul.
  yağma eylemek talan etmek, yağmalamak.
  yağmâger (F.) [ یغماگر ] yağmacı.
  yah (F.) [ یخ ] buz.
  yahbeste (F.) [ یخ بسته ] buzlanmış, donmuş.
  yâhud (F.) [ یاخود ] yahut.
  yâis (A.) [ یائس ] umutsuz.
  yakaza (A.) [ یقظه ] uyanıklık.
  yakîn (A.) [ یقين ] kesin bilgi.
  yakînen (A.) [ یقينا ] kesin olarak.
  yâkût (A.) [ 1 [ یاقوت .yakut. 2.dudak.
  yakzân (A.) [ یقظان ] uyanık.
  yâl (F.) [ 1 [ یال .yele. 2.boyun.
  yâleyte (A.) [ یا ليت ] keşke.
  yâr (F.) [ 1 [ یار .dost. 2.sevgili. 3.arkadaş.
  yârâ (F.) [ یارا ] güç.
  yârân (F.) [ یاران ] dostlar, arkadaşlar.
  yârî (F.) [ 1 [ یاری .dostluk. 2.yardım.
  yâsemen (F.) [ یاسمن ] yasemin.
  yâve (F.) [ یاوه ] zırva, saçma.
  yâvegû (F.) [ یاوه گو ] zırvalayan, saçmalayan.
  yâver (F.) [ یاور ] yardımcı.
  yâzdeh (F.) [ یازده ] onbir.
  ye’s (A.) [ یأس ] umutsuzluk.
  ye’sefzâ (A.-F.) [ یأس افزا ] üzücü.
  yebânî (F.) [ 1 [ یبانی .yabanıl. 2.ürkek. 3.kaba.
  yed (A.) [ 1 [ ید .el. 2.güç.
  yegân (F.) [ یگان ] birler.
  yegân yegân (F.) [ یگان یگان ] bir bir, tek tek.
  yegâne (F.) [ یگانه ] biricik.
  yegânegî (F.) [ یگانگی ] birlik, teklik.
  yek (F.) [ یک ] bir.
  yekbeyek (F.) [ یک بيک ] bir bir, birer birer.
  yekcihet (F.-A.) [ 1 [ یک جهت .tek yön. 2.aynı görüşlü.
  yekcins (F.-A.) [ یک جنس ] aynı türden.
  yekdîger (F.) [ یک دیگر ] birbiri.
  yekdil (F.) [ یک دل ] bir gönül.
  yeknazarda (F.-A.-T.) ilk bakışta, bir bakışta.
  yekpâre (F.) [ 1 [ یک پاره .tek parça. 2.bütün.
  yeksân (F.) [ 1 [ یکسان .bir şekilde. 2.birlikte.
  yekseviye (F.-A.) [ یک سویه ] aynı düzeyde, eşit seviyeli.
  yekşenbe (F.) [ یک شنبه ] pazar.
  yektene (F.) [ یک تنه ] tek başına.
  yekûn (A.) [ یکون ] toplam.
  yel (F.) [ یل ] yiğit.
  yeldâ (F.) [ یلدا ] uzun.
  yemîn (A.) [ 1 [ یمين .sağ, sağ yön. 2.ant, yemin.
  yesâr (A.) [ یسار ] sol, sol taraf.
  yesîr (A.) [ یسير ] kolay.
  yetîm (A.) [ یتيم ] biricik, tek. 2.yetim.
  yetîme (A.) [ یتيمه ] yetim kız çocuğu.
  yetîmhâne (A.-F.) [ یتيم خانه ] yetimler evi.
  yevâkît (A.) [ یواقيت ] yakutlar.
  yevm (A.) [ یوم ] gün.
  yevmenfeyevmen (A.) [ یوما فيوما ] günden güne.
  yevmî (A.) [ یومی ] günlük, gündelik.
  yevmiyye (A.) [ یومی ] gündelik ücret.
  yezdân (F.) [ یزدان ] Tanrı.
  yubûset (A.) [ یبوست ] kuruluk.
  yûğ (F.) [ یوغ ] boyunduruk.
  yûz (F.) [ یوز ] pars.
  yübûset (A.) [ یبوست ] kuruluk.
  yümkin (A.) [ یمکن ] mümkün, olabilir, olası.
  yümn (A.) [ یمن ] uğur.
  yümnâ (A.) [ یمنی ] sağ taraf.
  yümnî (A.) [ یمنی ] uğurlu.
  yüsr (A.) [ 1 [ یسر .kolaylık. 2.zenginlik.
  yüsrâ (A.) [ یسری ] sol taraf.
 2. 62
  -Z-

  za’f (A.) [ ضعف ] zayıflık, zaaf.
  za’f gelmek zayıflamak.
  za’ferân (A.) [ زعفران ] safran.
  za’fî (A.) [ ضعفی ] zayıflıkla ilgili, zaaf ile ilgili.
  za’fiyyet (A.) [ ضعفيت ] zayıflık, zafiyet.
  zâbıta (A.) [ ضابطه ] güvenlik görevlisi.
  zâbih (A.) [ ذابح ] boğazlayan.
  zâbit (A.) [ ضابط ] subay.
  zâbitân (A.-F.) [ ضابطان ] subaylar.
  zabt (A.) [ 1 [ ضبط .tutma. 2.ele geçirme. 3.kavrama.
  zabt edilmek ele geçirilmek.
  zabt etmek ele geçirmek.
  zabtiye nâzırı emniyet genel müdürü.
  zabtiye nezâreti emniyet genel müdürlüğü.
  zabtiyye (A.) [ ضبطيه ] güvenlik güçleri, polis, jandarma.
  zabtnâme (A.-F.) [ ضبط نامه ] tutanak, zabıt yazısı.
  zabtürabt (A.) [ ضبط و ربط ] disiplin.
  zâc (A.) [ زاج ] göztaşı.
  zâd (A.) [ زاد ] azık.
  zâd (F.) [ 1 [ زاد .doğmuş. 2.doğum.
  zâde (F.) [ 1 [ زاده .doğmuş. 2.evlat.
  zâdegân (F.) [ زادگان ] soylular, aristokratlar.
  zâdgegânlık satmak soyluluk taslamak.
  zafer (A.) [ ظفر ] üstünlük kazanma.
  zaferyâb (A.-F.) [ ظفریاب ] üstünlük kazanan, muzaffer olan.
  zaferyâb olmak üstünlük kazanmak, muzaffer olmak.
  zâğ (F.) [ زاغ ] karga.
  zağan (F.) [ زغن ] çaylak.
  zahâir (A.) [ ذخائر ] zahireler.
  zâhib (A.) [ 1 [ ذاهب .giden. 2.sanıya kapılan.
  zâhib olmak 1.gitmek. 2.sanıya kapılmak.
  zâhid (A.) [ زاهد ] aşırı dindar, zühd ile uğraşan.
  zâhidâne (A.-F.) [ زاهدانه ] zahitçe.
  zâhir (A.) [ 1 [ ظاهر .ortaya çıkan, görünen, zuhur eden. 2.belli, açık, aşikâr.
  3.sanırım. 4.görünüş, dış yüz.
  zâhir olmak ortaya çıkmak, görünmek, zuhur etmek.
  zâhirbîn (A.-F.) [ ظاهربين ] sadece görünüşe bakan.
  zahîre (A.) [ ذخيره ] depolanmış erzak.
  zâhiren (A.) [ ظاهرا ] görünüşte, görünüşe göre.
  zâhirî (A.) [ ظاهری ] dış görünüş ile ilgili, görünüşteki.
  zâhirperest (A.-F.) [ ظاهرپرست ] sadece dış görünüşe bakan.
  zahm (F.) [ زخم ] yara.
  zahmdâr (F.) [ زخمدار ] yaralı.
  zahme (F.) [ 1 [ زخمه .vuruş. 2.yara. 3.tezene, mızrap.
  zahmet (A.) [ 1 [ زحمت .sıkıntı, meşakkat. 2.güç.
  zahmzede (F.) [ زخم زده ] yaralı.
  zahr (A.) [ 1 [ ظهر .sırt, arka. 2.arka yüz.
  zahriye (A.) [ ظهریه ] kağıdın arka yüzündeki yazı.
  zâid (A.) [ 1 [ زائد .artık. 2.artan. 3.artı. 4.gereksiz.
  zaîf (A.) [ ضعيف ] zayıf, güçsüz.
  zâik (A.) [ ذائق ] tadan, tadına varan.
  zâika (A.) [ ذائقه ] tat alma duyusu.
  zâil (A.) [ زائل ] yok olan, yok olucu.
  zâil olmak yok olmak, ortadan kalkmak.
  zâir (A.) [ زائر ] ziyaretçi.
  zâkir (A.) [ ذاکر ] zikreden.
  zakkûm (A.) [ 1 [ زقوم .zakkum ağacı. 2.zıkkım.
  zâl (F.) [ زال ] saçları ağarmış, ihtiyar.
  zalâm (A.) [ ظلام ] karanlık.
  zâlim (A.) [ ظالم ] zulüm eden.
  zâlimâne (A.-F.) [ ظالمانه ] zalimce.
  zamâim (A.) [ ضمائم ] ekler.
  zamâne (A.) [ 1 [ زمانه .devir. 2.felek.
  zamîme (A.) [ ضميمه ] ek.
  zamimeten (A.) [ ضميمة ] ek olarak.
  zâmin (A.) [ ضامن ] tazmin eden.
  zamîr (A.) [ 1 [ ضمير .gönül. 2.iç. 3.zamir, adıl.
  zamm (A.) [ ضم ] ekleme, arttırma.
  zamm edilmek eklenmek, arttırılmak.
  zamm etmek eklemek, arttırmak.
  zamm olunmak eklenmek, ilave edilmek.
  zamme (A.) [ ضمه ] ötre.
  zan (A.) [ ظن ] zan, sanı.
  zanbak (A.) [ زنبق ] zambak.
  zanîn (A.) [ ظنين ] zan altında bulunan.
  zann (A.) [ ظن ] zan, sanı.
  zannedilmek sanılmak.
  zannetmek sanmak.
  zânû (F.) [ زانو ] diz.
  zapt bk. zabt.
  zapt edilmek ele geçirmek.
  zapt etmek ele geçirmek.
  zaptiye bk. zabtiyye
  zâr (F.) [ 1 [ زار .perişan, ağlayan, inleyen. 2.inilti.
  zâr (F.) [ زار ] yer.
  zâr etmek ağlayıp inlemek.
  zâr olmak ağlayıp inlemek.
  zarâfet (A.) [ ظرافت ] zariflik.
  zarar (A.) [ ضرر ] ziyan.
  zarardîde (A.-F.) [ ضرردیده ] zarar gören.
  zarb (A.) [ ضرب ] vuruş.
  zarbhâne (A.-F.) [ ضرب خانه ] darphane.
  zarf (A.) [ 1 [ ظرف .kap. 2.mektup zarfı. 3.zarf.
  zarfiyyet (A.) [ ظرفيت ] kapasite.
  zârî (F.) [ زاری ] inleme, zar zar ağlama.
  zâri’ (A.) [ زارع ] ekici, çiftçi.
  zarîf (A.) [ ظریف ] zarafet sahibi, nazik, nüktedan.
  zarîfâne (A.-F.) [ ظریفانه ] zarifçe.
  zarûrât (A.) [ ضرورات ] sıkıntılar, mecburiyetler.
  zarûret (A.) [ 1 [ ضرورت .sıkıntı. 2.yoksulluk. 3.zorunluluk.
  zarûrî (A.) [ ضروری ] zorunlu.
  zarûriyyât (A.) [ ضروریات ] zorunluluklar.
  zât (A.) [ 1 [ ذات .kişi. 2.kendi.
  zâten (A.) [ ذاتا ] aslında.
  zâtî (A.) [ ذاتی ] kişisel.
  zâtülcenb (A.) [ ذات الجنب ] akciğer zarı iltihabı, zatülcenp.
  zâtürrie (A.) [ ذات الرئه ] zatürriye, akciğer iltihabı.
  zav’ (A.) [ ضوء ] ışık.
  zavâhir (A.) [ ظواهر ] dış yüzler.
  zâviye (A.) [ 1 [ زاویه .açı. 2.köşe. 3.küçük tekke.
  zâyi’ (A.) [ ضایع ] kaybolan.
  zâyi’ etmek kaybetmek, yitirmek.
  zâyi’ olmak kaybolmak, yitmek.
  zâyi’ât (A.) [ ضایعات ] kayıplar.
  zebân (F.) [ زبان ] dil.
  zebândıraz (F.) [ زبان دراز ] dili uzun.
  zebâne (F.) [ 1 [ زبانه .yalaz. 2.dilimsi.
  zebânzed (F.) [ زبانزد ] ünlü, dillerde dolaşan.
  zeber (F.) [ زبر ] üst.
  zebercedî (A.) [ زبرجدی ] fıstık yeşili.
  zebh (A.) [ ذبح ] boğazlama.
  zebh edilmek boğazlanmak, kesilmek.
  zebh etmek boğazlamak, kesmek.
  zebîh (A.) [ ذبيح ] kesilmiş hayvan, boğazlanmış.
  zebîl (A.) [ 1 [ زبيل .pislik. 2.gübre.
  zebûn (F.) [ 1 [ زبون .alçak. 2.aciz, zavallı. 3.güçsüz.
  zebûn etmek 1.alçaltmak. 2.aciz bırakmak. 3.güçsüz bırakmak.
  zebûn olmak 1.alçalmak. 2.aciz kalmak. 3.güçsüz kalmak.
  zecr (A.) [ 1 [ زجر .zorlama. 2.eziyet etme.
  zecrî (A.) [ زجری ] zorlayarak, zorlayıcı.
  zede (F.) [ 1 [ زده .vurmuş, dövmüş. 2.vurulmuş, dövülmüş. 3.uğramış, müptela
  olmuş.
  zehâb (A.) [ 1 [ ذهاب .gidiş. 2.sanıya kapılma.
  zeheb (A.) [ ذهب ] altın.
  zehr (A.) [ زهر ] çiçek.
  zehr (F.) [ زهر ] zehir, ağı.
  zehre (A.) [ زهره ] çiçek.
  zehrhand (F.) [ زهرخند ] acı gülüş.
  zehrnâk (F.) [ زهرناک ] zehirli.
  zekâ (A.) [ ذکا ] zekilik.
  zekan (A.) [ زقن ] çene.
  zekâvet (A.) [ ذکاوت ] zekilik.
  zeker (A.) [ 1 [ ذکر .erkek. 2.erkeklik üreme organı.
  zelâzil (A.) [ زلازل ] depremler.
  zelîl (A.) [ ذليل ] düşkün, zavallı.
  zell (A.) [ زل ] sürçme, kayma.
  zelzele (A.) [ زلزله ] deprem.
  zemân (A.) [ 1 [ زمان .zaman. 2.çağ. 3.süre.
  zemâne (A.) [ 1 [ زمانه .devir. 2.felek.
  zemherîr (A.) [ زمهریر ] karakış.
  zemîm (A.) [ ذميم ] kötü.
  zemîn (F.) [ 1 [ زمين .yer. 2.dünya. 3.fon. 4.konu, alan.
  zeminbûsî (F.) [ زمين بوسی ] saygı ile yer öpme.
  zemistan (F.) [ زمستان ] kış.
  zemistânî (F.) [ زمستانی ] kışlık.
  zemm (A.) [ ذم ] kötüleme, yerme.
  zemm edilmek kötülenmek, yerilmek.
  zemm etmek kötülemek, yermek.
  zemzeme (A.) [ 1 [ زمزمه .melodi. 2.mırıltı.
  zen (F.) [ زن ] kadın.
  zenâdıka (A.) [ زنادقه ] zındıklar.
  zenâne (F.) [ 1 [ زنانه .kadınca, kadınsı. 2.kadın işi.
  zenb (A.) [ ذنب ] suç, günah.
  zenbîl (A.) [ زنبيل ] zembil.
  zenbûrek (F.) [ زنبورک ] zemberek.
  zencebîl (A.) [ زنجبيل ] zencefil.
  zencî (A.) [ زنجی ] siyahî, zenci.
  zencîr (F.) [ زنجير ] zincir.
  zencîrî (F.) [ 1 [ زنجيری .zincirli. 2.zincirlik deli.
  zendeka (A.) [ زندقه ] zındıklık.
  zendost (F.) [ زن دوست ] zampara.
  zeneb (A.) [ ذنب ] kuyruk.
  zenehdân (F.) [ زنخدان ] çene.
  zeng (F.) [ 1 [ زنگ .zil. 2.pas.
  zengî (F.) [ زنگی ] zenci, siyahî.
  zengûle (F.) [ 1 [ زنگوله .çan. 2.çıngırak.
  zenne (F.) [ زنه ] kadın rolünü üstlenen erkek sanatçı.
  zenperest (F.) [ زن پرست ] kadın düşkünü.
  zer (F.) [ 1 [ زر .altın. 2.akçe.
  zer’ (A.) [ زرع ] ekim.
  zerâfe (A.) [ زرافه ] zürafa.
  zerbâf (F.) [ زرباف ] sırmacı.
  zerd (F.) [ زرد ] sarı.
  zerdâlû (F.) [ زردالو ] zerdali.
  zerde (F.) [ 1 [ زرده .zerde. 2.sarılık. 3.safran.
  zerdûz (F.) [ زردوز ] sırmacı.
  zerefşân (F.) [ زرافشان ] altın saçılmış, altın yaldızlı.
  zerger (F.) [ زرگر ] kuyumcu.
  zerharîd (F.) [ زرخرید ] köle.
  zerîn (F.) [ زرین ] altından.
  zerk (A.) [ زرق ] deri altına verme, şırınga etme.
  zerrâ’ (A.) [ زراع ] ekici, çiftçi.
  zerrâk (A.) [ زراق ] ikiyüzlü.
  zerrât (A.) [ ذرات ] zerreler.
  zerre (A.) [ 1 [ ذره .en küçük parça, molekül. 2.azıcık, birazcık.
  zerreşikâf (A.-F.) [ ذره شکاف ] kılı kırk yaran.
  zerrin (F.) [ زرین ] altından.
  zevâl (A.) [ 1 [ زوال .yok olma, yok oluş. 2.batma. 3.öğle.
  zevâlnâpezîr (A.-F.) [ زوال ناپذیر ] yok olmayan, kalıcı.
  zevâlpezîr (A.-F.) [ زوالپذیر ] yok olucu, fani.
  zevât (A.) [ ذوات ] kişiler.
  zevâyâ (A.) [ 1 [ زوایا .açılar. 2.köşeler. 3.küçük tekkeler, zaviyeler.
  zevc (A.) [ 1 [ زوج .koca. 2.çiftin teki.
  zevcât (A.) [ زوجات ] nikahlı kadınlar, karılar.
  zevce (A.) [ زوجه ] nikahlı kadın, karı.
  zevceteyn (A.) [ زوجتين ] karıkoca.
  zevceyn (A.) [ زوجين ] karıkoca.
  zevciyet (A.) [ زوجيت ] eşlik.
  zevebân (A.) [ ذوبان ] erime.
  zevk (A.) [ 1 [ ذوق .beğeni, hoşlanma. 2.tat.
  zevkbahş (A.-F.) [ ذوق بخش ] zevk veren.
  zevrak (A.) [ زورق ] kayık.
  zeyl (A.) [ 1 [ ذیل .ek, zeyil. 2.etek.
  zeylen (A.) [ ذیلا ] ek olarak.
  zeyn (A.) [ زین ] süs.
  zeyn olmak süslenmek.
  zeytûn (A.) [ زیتون ] zeytin.
  zıdd (A.) [ ضد ] zıt, karşıt.
  zıddiyyet (A.) [ ضدیت ] zıtlık, karşıtlık.
  zılâl (A.) [ ظلال ] gölgeler.
  zıll (A.) [ ظل ] gölge.
  zımnen (A.) [ ضمنا ] bu arada, dolayısıyla.
  zımnî (A.) [ ضمنی ] dolaylı, üstü kapalı.
  zırh (F.) [ زره ] zırh.
  zırhpûş (F.) [ زره پوش ] zırhlı.
  zıyâ’ (A.) [ ضياع ] kaybolma.
  zıyâ’ (A.) [ ضياء ] çiftlikler.
  zî (A.) [ ذی ] sahip.
  zi’b (A.) [ ذئب ] kurt.
  zîbâyî (F.) [ زیبایی ] güzellik.
  zîbâ (F.) [ زیبا ] güzel.
  zîbak (A.) [ زیبق ] cıva.
  zîc (A.) [ زیج ] yıldız atlası.
  zifâf (A.) [ زفاف ] gerdek.
  zih (F.) [ زه ] kiriş.
  zîhayât (A.) [ ذی حيات ] canlı.
  zihgîr (F.) [ زهگير ] okçu yüzüğü.
  zihî (F.) [ زهی ] ne güzel, bravo.
  zihin (A.) [ ذهن ] zihin.
  zihn (A.) [ ذهن ] zihin.
  zihnen (A.) [ ذهنا ] zihin yoluyla.
  zihnî (A.) [ ذهنی ] sihinsel.
  zihniyyet (A.) [ ذهنيت ] düşünce tarzı, anlayış.
  zîk (A.) [ ضيق ] darlık.
  zîkıymet (A.) [ ذی قيمت ] değerli.
  zikr (A.) [ ذکر ] zikir, anma.
  zikr etmek anmak.
  zikr olunmak anılmak, zikredilmek.
  zîkudret (A.) [ ذی قدرت ] güçlü, kudretli.
  zillet (A.) [ ذلت ] düşkünlük, aşağılık, alçaklık.
  zilzâl (A.) [ زلزال ] sarsıntı.
  zimâm (A.) [ زمام ] yular.
  zimâmdâr (A.-F.) [ 1 [ زمامدار .yular tutan. 2.işleri yürüten, sorumlu.
  zîmedhal (A.) [ ذی مدخل ] müdahalesi olan.
  zimmet (A.) [ ذمت ] elde tutma zorunluluğu.
  zîn (F.) [ زین ] eyer.
  zinâ’ (A.) [ زناء ] zina, nikahsız cinsel ilişki.
  zinâkâr (A.-F.) [ زناکار ] zina eden.
  zencîrbend (F.) [ زنجيربند ] zincire vurulmuş.
  zencîrbend edilmek zincire vurulmak.
  zindân (F.) [ زندان ] hapishane.
  zindânî (F.) [ 1 [ زندانی .zindancı. 2.mahpus.
  zinde (F.) [ 1 [ زنده .diri, canlı. 2.sağlığı yerinde.
  zindegânî (F.) [ زندگانی ] yaşam.
  zindîk (A.) [ زندیق ] zındık.
  zînet (A.) [ زینت ] ziynet, süs.
  zinhâr (F.) [ زنهار ] sakın.
  zîr (F.) [ زیر ] alt, aşağı.
  zîrâ (F.) [ زیرا ] çünkü.
  zirâ’ (A.) [ 75-90 [ ذراع cm. lik bir uzunluk ölçüsü birimi, dirsek ile orta parmak
  ucu arasındaki uzaklık.
  zirâ’at (A.) [ زراعت ] tarım.
  zirâ’î (A.) [ زراعی ] tarımsal.
  zirâ’at nezareti tarım bakanlığı.
  zîrdest (F.) [ زیردست ] el altındaki, emir altındaki, ast.
  zîre (F.) [ زیره ] kimyon.
  zîrek (F.) [ زیرک ] uyanık, zeyrek.
  zîrîn (F.) [ زیرین ] alttaki.
  zîrûh (A.) [ ذی روح ] canlı.
  zîrüzeber (F.) [ زیر و زبر ] altüst.
  zîrüzeber etmek altüst etmek, yerle bir etmek.
  zîrüzeber olmak altüst olmak, yerle bir olmak.
  zirve (A.) [ زروه ] doruk.
  zîşan (A.) [ ذی شان ] şerefli.
  zişt (F.) [ زشت ] çirkin.
  ziştî (F.) [ زشتی ] çirkinlik.
  zîvekâr (A.) [ ذی وقار ] ağırbaşlı.
  zîver (F.) [ 1 [ زیور .süs. 2.ziynet, takı.
  ziyâ’ (A.) [ ضياء ] ışık.
  ziyâdâr (A.-F.) [ ضيادار ] aşıklı.
  ziyâde (A.) [ زیاده ] fazla, çok.
  ziyâfet (A.) [ ضيافت ] şölen, ziyafet.
  ziyân (F.) [ زیان ] zarar.
  ziyânkâr (F.) [ زیانکار ] zarar veren.
  ziyâretgâh (A.-F.) [ زیارتگاه ] ziyaret yeri.
  zû’(A.) [ ضوء ] aydınlık, ışık.
  zu’bân (A.) [ ذؤبان ] kurtlar.
  zu’m (A.) [ زعم ] sanı.
  zuafâ’ (A.) [ ضعفا ] zayıflar.
  zucret (A.) [ ضجرت ] yürek daralması, iç sıkıntısı.
  zûd (F.) [ 1 [ زود .çabuk. 2.erken.
  zufr (A.) [ ظفر ] tırnak.
  zuhr (A.) [ ظهر ] öğle.
  zuhûr (A.) [ ظهور ] ortaya çıkma, görünme.
  zuhur etmek ortaya çıkmak, çıkmak.
  zuhûrât (A.) [ ظهورات ] beklenmedik gelişmeler.
  zukâk (A.) [ زقاق ] sokak.
  zulm (A.) [ ظلم ] cefa, eziyet.
  zulm etmek zulüm yapmak.
  zulmânî (A.) [ ظلمانی ] karanlıkla ilgili.
  zulmet (A.) [ ظلمت ] karanlık.
  zulmetefzâ (A.-F.) [ ظلمت افزا ] karanlığı arttıran.
  zulümât (A.) [ ظلمات ] karanlıklar.
  zunûn (A.) [ ظنون ] zanlar.
  zûr (F.) [ زور ] güç.
  zurafâ (A.) [ 1 [ ظرفا .zarifler. 2.seviciler, sevici kadınlar.
  zûrbâ (F.) [ 1 [ زوربا .güçlü. 2.zorba.
  zûrmend (F.) [ زورمند ] güçlü.
  zurûf (A.) [ 1 [ ظروف .kaplar. 2.zarflar.
  zübde (A.) [ زبده ] öz.
  zücâc (A.) [ زجاج ] cam.
  zücâciyye (A.) [ زجاجيه ] cam eşyalar.
  zühd (A.) [ زهد ] zahitlik, aşırı sofuluk.
  zühhâd (A.) [ زهاد ] zahitler.
  zühre (A.) [ زهره ] Venüs, Çoban Yıldızı.
  zührevî (A.) [ زهروی ] cinsel ilişkiyle bulaşan.
  zühûl (A.) [ ذهول ] dalgınlıkla unutma.
  zükâm (A.) [ زکام ] nezle.
  zükûr (A.) [ ذکور ] erkekler.
  zülâl (A.) [ زلال ] berrak, saf.
  zülf (F.) [ زلف ] zülüf.
  züll (A.) [ ذل ] alçalma, alçaklık, düşkünlük, zillet.
  zülüf (F.) [ زلف ] zülüf, iki yandaki lüleli saç.
  zümre (A.) [ زمره ] grup, topluluk.
  zümûm (A.) [ ذموم ] yermeler, kötülemeler.
  zümürrüd (A.) [ زمرد ] zümrüt.
  zünbûr (A.) [ زنبور ] eşek arısı.
  zünnâr (A.) [ زنار ] papaz kuşağı.
  zünûb (A.) [ 1 [ ذنوب .suçlar, günahlar. 2.kuyruklar.
  zürâfe (A.) [ زرافه ] zürafa.
  zürefâ (A.) [ ظرفا ] zarifler.
  zürrâ’ (A.) [ زراع ] ekiciler, çiftçiler.
  zürriyyât (A.) [ ذریات ] soylar, zürriyetler.
  zürriyyet (A.) [ ذریت ] soy, zürriyet.
  züvvâr (A.) [ زوار ] ziyaretçiler.
  züyûl (A.) [ ذیول ] ekler, zeyiller.
 3. 63
  --->: Osmanlıca-Türkçe Sözlük (A'dan Z'ye)
  Çok sağol paylaşım içina dan z ye osmanlıca kelimeler,  gülgün isminin ebced değeri,  osmanlı kelimeleri a dan z ye,  adan zye türkçe sözlük,  a dan z ye türkçe sözlük,  a dan z ye osmanlıca terimler,  adan zye osmanlıca kelime ve anlamları