Mü'mine ve Tarih ile Osmanlı Tarihi Forumundan Osmanlıca-Türkçe Sözlük (A'dan Z'ye) Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 51

  --->: Osmanlıca-Türkçe Sözlük (A'dan Z'ye)

  -S-

  sâ’î (A.) [ ساعی ] çalışan, gayret eden.
  sâ’î olmak çalışmak, gayret etmek.
  sa’leb (A.) [ ثعلب ] tilki.
  sa’y (A.) [ سعی ] çalışma, çaba gösterme.
  saâdet (A.) [ سعادت ] mutluluk.
  saâdetbahş (A.-F.) [ سعادت بخش ] mutluluk veren.
  saâdetmend (A.-F.) [ سعادتمند ] mutlu, bahtiyar.
  sabâ (A.) [ 1 [ صبا .meltem, gündoğusunden esen yel. 2.sabâ makamı.
  sabâvet (A.) [ صباوت ] çocukluk.
  sâbık (A.) [ 1 [ سابق .eski. 2.bir önceki.
  sâbıka (A.) [ 1 [ سابقه .geçmişte kalan suç. 2.bir insanın geçmişteki hali.
  sâbıküzzikr (A.) [ سابق الذکر ] anılan, zikredilen.
  sabır (A.) [ صبر ] dayanma, kendini tutma.
  sabî (A.) [ 1 [ صبی .bebek. 2.küçük çocuk.
  sâbi’ (A.) [ سابع ] yedinci.
  sâbi’an (A.) [ سابعا ] yedincisi, yedinci olarak.
  sâbi’î (A.) [ صابئی ] yıldıza tapan.
  sâbir (A.) [ صابر ] sabırlı.
  sâbit (A.) [ 1 [ ثابت .kanıtlanmış. 2.yerinde duran.
  sabr (A.) [ صبر ] sabır.
  383
  sabûh (A.) [ صبوح ] sabah içilen şarap.
  sabun (A.) [ صابون ] sabun.
  sabûr (A.) [ صبور ] çok sabırlı.
  sâcid (A.) [ ساجد ] secde eden.
  sad (F.) [ صد ] yüz.
  sadâ (A.) [ صدا ] ses.
  sadâkat (A.) [ صداقت ] bağlılık.
  sadâret (A.) [ صدارت ] sadrazamlık.
  sadâretpenah (A.-F.) [ صدارت پناه ] sadrazam.
  sâdât (A.) [ سادات ] seyyitler.
  sâde (F.) [ 1 [ ساده .basit. 2.yalın. 3.süssüz. 4.sadece.
  saded (A.) [ صدد ] konu, asıl mesele.
  sâdedil (F.) [ 1 [ ساده دل .saf, temiz yürekli. 2.ebleh, bön.
  sâdedilâne (F.) [ ساده دلانه ] safça.
  sadef (A.) [ صدف ] sedef.
  sâdelevh (F.-A.) [ ساده لوح ] saf, temiz yürekli.
  sademat (A.) [ 1 [ صدمات .sadmeler, çarpmalar, darbeler. 2.musibetler.
  sâdık (A.) [ 1 [ صادق .yürekten bağlı olan. 2.doğru.
  sâdıkülkavl (A.) [ صادق القول ] doğru sözlü.
  sâdır (A.) [ صادر ] çıkan.
  sâdır olmak 1.çıkmak, meydana gelmek. 2.imzadan çıkmak.
  sâdire (A.) [ صادره ] çıkan.
  sâdis (A.) [ سادس ] altıncı.
  384
  sâdisen (A.) [ سادسا ] altıncısı, altıncı olarak.
  sadme (A.) [ 1 [ صدمه .çarpma, vurma, tokuşma. 2.musibet.
  sadpâre (F.) [ صدپاره ] yüz parça.
  sadr (A.) [ 1 [ صدر .göğüs. 2.baş. 3.başköşe. 4.sadrazam.
  sadra şifa vermek işe yaramak, rahatlatmak.
  sadr-ı a’zam [ صدر اعظم ] sadrazam.
  sadr-ı esbak [ صدر اسبق ] eski sadrazam.
  sadsâl (F.) [ صدسال ] yüzyıl.
  sâf (A.) [ 1 [ صاف .temiz, arı, halis. 2.açık.
  saf (A.) [ صف ] sıra.
  safâ (A.) [ 1 [ صفا .saflık. 2.gönül rahatlığı, gönlün şen olması.
  safâ eylemek şenlenmek.
  safâbahş (A.-F.) [ صفابخش ] gönüle rahatlık veren.
  safahât (A.) [ صفحات ] aşamalar.
  safbeste (A.-F.) [ صف بسته ] sıralanmış, sıra olmuş.
  safder (A.-F.) [ صفدر ] düşman saflarını yaran, savaşçı.
  safderûn (A.-F.) [ 1 [ صاف درون .saf, yüreği temiz. 2.ebleh, bön.
  safderûnâne (A.-F.) [ صاف درونانه ] safça.
  safdil (A.-F.) [ 1 [ صاف دل .yüreği temiz. 2.saf.
  safdilâne (A.-F.) [ 1 [ صاف دلانه .yürek temizliği ile. 2.safça.
  safdillik (A.-F.-T.) 1.yürek temizliği. 2.saflık.
  saff (A.) [ صف ] sıra, dizi, saf.
  safha (A.) [ 1 [ صفحه .aşama. 2.düz olan yüz. 3.sayfa.
  385
  sâfî (A.) [ صافی ] temiz, arı, halis.
  sâfil (A.) [ سافل ] aşağı, aşağıda.
  safîr (A.) [ صفير ] ıslık.
  safra (A.) [ 1 [ صفره .öd. 2.sarı.
  safsâf (A.) [ صفصاف ] söğüt.
  safsata (A.) [ سفسطه ] doğru olmadığı halde doğru gibi gösterilen düşünce veya
  söz.
  safşikâf (A.-F.) [ صف شکاف ] düşman saflarını yaran savaşçı.
  safşiken (A.-F.) [ صاف شکن ] düşman saflarını yaran savaşçı.
  safvet (A.) [ صفوت ] saflık, temizlik, arılık.
  sâgar (A.) [ ساغر ] kadeh, içki kadehi.
  sagîr (A.) [ 1 [ صغير .küçük. 2.küçük çocuk.
  sağr (A.) [ ثغر ] sınır, hudut.
  sahâ (A.) [ ساخه ] cömertlik, eliaçıklık.
  sâha (A.) [ ساحه ] alan.
  sahâbe (A.) [ صحابه ] Hz. Muhammed’in sohbetlerine katılan müslüman.
  sahâbî (A.) [ صحابی ] Hz. Muhammed’in sohbetlerini katılan müslüman.
  sahâif (A.) [ صحائف ] sayfalar.
  sahâkâr bk. sehâkâr.
  sahâra (A.) [ 1 [ صحاری .çöller. 2.kırlar.
  sahâvet bk. sehâvet.
  sahbâ (A.) [ صهبا ] şarap.
  sahhaf (A.) [ صحاف ] kitapçı.
  386
  sahî (A.) [ سخی ] cömert, eliaçık.
  sâhib (A.) [ صاحب ] sahip.
  sâhibcemâl (A.-F.) [ صاحب جمال ] güzel yüzlü, güzel.
  sâhibe (A.) [ صاحبه ] bayan sahip.
  sâhibkemal (A.-F.) [ صاحب کمال ] olgun insan.
  sâhibkerâmet (A.-F.) [ صاحب کرامت ] keramet sahibi.
  sâhibkıran (A.-F.) [ صاحب قران ] muzaffer hükümdar.
  sâhibnazar (A.-F.) [ صاحب نظر ] görüş sahibi, deneyimli.
  sahife (A.) [ صحيفه ] sayfa.
  sahih (A.) [ 1 [ صحيح .doğru. 2.gerçek.
  sâhil (A.) [ ساحل ] kıyı.
  sâhilhane (A.-F.) [ ساحل خانه ] yalı.
  sâhir (A.) [ 1 [ ساحر .büyücü. 2.büyüleyici.
  sahleb (A.) [ ثعلب ] sâlep.
  sahn (A.) [ 1 [ صحن .avlu. 2.boşluk. 3.sahne. 4.üstü kubbeli alan.
  sahr (A.) [ صخر ] kaya.
  sahra (A.) [ 1 [ صحرا .çöl. 2.kır.
  sahre (A.) [ صخره ] kaya.
  saht (F.) [ 1 [ سخت .çok. 2.katı. 3.şiddetli. 4.güç.
  sahte (F.) [ 1 [ ساخته .yapay, yapma. 2.düzmece. 3.kalp, sahte.
  sahtekâr (F.) [ 1 [ ساخته کار .sahteci. 2.kalpazan.
  sahtiyan (F.) [ سختيان ] işlenmiş cilalı deri.
  sahûr (A.) [ ساحور ] sahur.
  387
  sâib (A.) [ صائب ] isabetli.
  sâibî (A.) [ صائبی ] yıldıza tapan.
  sâid (A.) [ ساعد ] kol, bilek ile dirsek arası.
  sâik (A.) [ سائق ] sevk eden.
  sâika (A.) [ سائقه ] yıldırım.
  sâil (A.) [ 1 [ سائل .dilenci. 2.soran. 3.akan.
  sâim (A.) [ صائم ] oruçlu.
  sâir (A.) [ 1 [ سائر .diğer. 2.gezen.
  sâirfilmenâm (A.) [ سائر فی المنام ] uyurgezer.
  saiy (A.) [ سعی ] çalışma, çaba.
  sâk (A.) [ 1 [ ساق .baldır. 2.sap.
  sakâmet (A.) [ 1 [ سقامت .sakatlık. 2.yanlışlık.
  sâkeyn (A.) [ ساقين ] ikizkenar.
  sâkeyn-i şibh-i münharif [ ساقين شبه منحرف ] yamuk.
  sakf (A.) [ 1 [ سقف .tavan. 2.çatı.
  sâkıb (A.) [ 1 [ ثاقب .delici. 2.parlak yıldız.
  sâkıt (A.) [ 1 [ ساقط .düşük, düşük cenin. 2.düşen.
  sâkıt olmak düşmek.
  sâkî (A.) [ 1 [ ساقی .içki sunan. 2.saka.
  sakil (A.) [ 1 [ ثقيل .ağır. 2.hoş olmayan, yakışmayan.
  sakim (A.) [ سقيم ] hastalıklı, sakat.
  sâkin (A.) [ 1 [ ساکن .yerleşik. 2.kendi halinde.
  sâkit (A.) [ ساکت ] suskun.
  388
  sakka (A.) [ سقا ] saka.
  sâl (F.) [ سال ] yıl.
  salâbet (A.) [ صلابت ] sağlamlık.
  salâh (A.) [ 1 [ صلاح .düzgünlük, yolunda gitme. 2.barış. 3.dine bağlılık.
  salâhiyet (A.) [ صلاحيت ] yetki..
  salâhiyetdâr (A.-F.) [ صلاحيت دار ] yetkili.
  salât (A.) [ صلات ] namaz.
  sâldîde (F.) [ 1 [ سال دیده .yaşlı. 2.deneyimli.
  salib (A.) [ صليب ] haç.
  salîbî (A.) [ صليبی ] haçlı.
  sâlifüzzikr (A.) [ سالف الذکر ] zikredilen, anılan.
  sâlih (A.) [ صالح ] dinin kurallarına uyan.
  sâlik (A.) [ سالک ] tarikat mensubu.
  sâlim (A.) [ 1 [ سالم .sağ, esenlik içinde. 2.sağlam.
  sâlimen (A.) [ سالما ] sağ salim.
  sâlis (A.) [ ثالث ] üçüncü.
  sâlisen (A.) [ ثالثا ] üçüncüsü, üçüncü olarak.
  sâlnâme (F.) [ سالنامه ] yıllık.
  sâlûs (F.) [ سالوس ] iki yüzlü.
  sâmân (F.) [ 1 [ سامان .zenginlik. 2.huzur. 3.düzen.
  sâmî (A.) [ سامی ] yüce.
  sâmi’ (A.) [ سامع ] dinleyen.
  sâmia (A.) [ سامعه ] işitme duyusu.
  389
  samîmâne (A.-F.) [ صميمانه ] içtenlikle.
  samîmî (A.) [ صميمی ] içten.
  samimiyet (A.) [ صميميت ] içtenlik.
  sâmin (A.) [ ثامن ] sekezinci.
  sâminen (A.) [ ثامنا ] sekizincisi, sekizinci olarak.
  sanâyi (A.) [ صنایع ] sanatlar.
  sanâyi -i nefîse [ صنایع نفيسه ] güzel sanatlar.
  sandûk (A.) [ صندوق ] sandık.
  sandukdar (A.-F.) [ صندوقدار ] veznedar.
  sanem (A.) [ 1 [ صنم .put. 2.put kadar güzel.
  sânevî (A.) [ ثانوی ] ikinci.
  sânî (A.) [ ثانی ] ikinci.
  sâni’ (A.) [ 1 [ صانع .yaratıcı, Tanrı. 2.yapan.
  saniye (A.) [ ثانيه ] ikinci.
  sâniyen (A.) [ ثانيا ] ikincisi, ikinci olarak.
  sâr (A.) [ ثار ] öc.
  sarâhat (A.) [ صراحت ] açıklık.
  sarâhaten (A.) [ صراحة ] açıkça.
  sârban (F.) [ ساربان ] kervancı.
  sarf (A.) [ 1 [ صرف .harcama. 2.gramer.
  sarf olunmak harcanmak.
  sarfiyat (A.) [ 1 [ صرفيات .harcamalar. 2.salgılar.
  sârî (A.) [ ساری ] bulaşıcı.
  390
  sarîh (A.) [ صریح ] açık, kuşku götürmeyen.
  sarîhan (A.) [ صریحا ] açıkça.
  sârik (A.) [ سارق ] hırsız.
  sârim (A.) [ صارم ] keskin.
  sarsar (A.) [ صرصر ] fırtına.
  sath (A.) [ سطح ] yüzey, satıh.
  sathî (A.) [ سطحی ] yüzeysel, üstünkörü.
  satl (A.) [ سطل ] kova.
  satvet (A.) [ سطوت ] güçlülük.
  savâb (A.) [ 1 [ ثواب .doğru. 2.dürüstlük.
  savb (A.) [ صوب ] yön.
  savlet (A.) [ صولت ] akın, saldırı.
  savm (A.) [ صوم ] oruç.
  savmaa (A.) [ 1 [ صومعه .manastır. 2.mabet.
  savt (A.) [ صوت ] ses.
  sayd (A.) [ صيد ] av.
  saydgâh (A.-F.) [ صيدگاه ] avlak.
  sâye (F.) [ سایه ] gölge.
  sâyeban (F.) [ 1 [ سایبان .gölgelik. 2.çadır.
  sâyedar (F.) [ سایه دار ] gölgeli.
  sayf (A.) [ صيف ] yaz.
  sayfiye (A.) [ صيفيه ] yazlık.
  sayha (A.) [ صيحه ] haykırış.
  391
  sâyis (A.) [ سایس ] seyis.
  saykal (A.) [ صيقل ] cila.
  saykalkâr (A.-F.) [ صيقلدار ] yaldızcı.
  sayyad (A.) [ صياد ] avcı.
  saz (F.) [ ساز ] enstrüman, saz.
  se (F.) [ سه ] üç.
  seb’ (A.) [ سبع ] yedi.
  seb’in (A.) [ سبعين ] yetmiş.
  seb’ûn (A.) [ سبعون ] yetmiş.
  sebak (A.) [ سبق ] ders.
  sebât (A.) [ ثبات ] yerinden kımıldamama, kararından vazgeçmeme.
  sebâtkâr (A.-F.) [ ثباتکار ] sebat eden.
  sebâyidü (F.) [ سه با دو ] üç ve iki.
  sebbâbe (A.) [ سبابه ] işaret parmağı, şehadet parmağı.
  sebeb (A.) [ سبب ] sebep, neden.
  sebebiyet (A.) [ سببيت ] sebep olma.
  sebebiyet vermek sebep olmak.
  sebed (A.) [ سبد ] sepet.
  sebîke (A.) [ سبيکه ] külçe.
  sebil (A.) [ 1 [ سبيل .yol. 2.su dağıtım yeri, sebil.
  sebk (A.) [ سبک ] üslup.
  sebkat (A.) [ سبقت ] geçme.
  seblâ (A.) [ سبلا ] uzun kirpikli göz.
  392
  sebt (A.) [ ثبت ] kayda geçirme.
  sebt edilmek kayda geçirilmek.
  sebt etmek kayda geçirmek.
  sebû (F.) [ سبو ] testi.
  sebük (F.) [ 1 [ سبک .hafif. 2.kıvrak, çevik. 3.çabuk.
  sebükmağz (F.) [ سبک مز ] --------.
  sebükmizac (F.-A.) [ سبک مزاج ] hoppa.
  sebükpây (F.) [ سبک پای ] ayağına çabuk.
  sebükser (F.) [ 1 [ سبک سر .--------. 2.aşağılık.
  sebz (F.) [ سبز ] yeşil.
  sebze (F.) [ 1 [ سبزه .çimenlik. 2.sebze.
  sec’ (A.) [ سجع ] seci sanatı. Düzyazıda kafiyelendirme sanatı.
  secâyâ (A.) [ سجایا ] karakterler.
  secdegâh (A.-F.) [ سجده گاه ] secde edilen yer.
  seciyevî (A.) [ سجيوی ] karakter ile ilgili.
  seciyye (A.) [ سجيه ] karakter.
  seciyyesiz (A.-T.) karaktersiz.
  sedâ (A.) [ صدا ] ses.
  sedânüvis (A.-F.) [ 1 [ صدا نویس .teyp. 2.gramofon.
  sedâyâ (A.) [ ثدایا ] memeler.
  sedd (A.) [ 1 [ سد .set. 2.baraj. 3.engel. 3.kapama, tıkama. 4.kapatılma.
  sedd edilmek örtülmek, örülmek, kapatılmak.
  seddâd (A.) [ 1 [ سداد .tıkaç. 2.tampon.
  393
  sedefî (A.) [ 1 [ صدفی .sedefli. 2.sedef ile ilgili. 3.sedef rengi.
  sedy (A.) [ ثدی ] meme.
  sefâhat (A.) [ سفاحت ] sefihlik, zevk ve eğlence düşkünlüğü.
  sefâin (A.) [ سفائن ] gemiler.
  sefâlet (A.) [ سفالت ] sefillik.
  sefâret (A.) [ سفارت ] elçilik, büyükelçilik.
  sefârethâne (A.-F.) [ سفارت خانه ] elçilik binası, elçilik.
  sefer (A.) [ 1 [ سفر .yolculuk. 2.savaş. 3.kez.
  seferber (A.-F.) [ 1 [ سفربر .savaşa gönderilmiş. 2.savaşa hazırlanmış.
  seferberlik (A.-F.-T.) savaşa hazırlanma hali, savaş hali.
  seferî (A.) [ 1 [ سفری .yolcu. 2.savaş ile ilgili.
  seffâh (A.) [ 1 [ سفاح .kandökücü. 2.cömert.
  seffâk (A.) [ سفاک ] kandökücü.
  sefîd (F.) [ سفيد ] beyaz, ak.
  sefih (A.) [ سفيه ] zevk ve eğlence düşkünü.
  sefil (A.) [ 1 [ سفيل .aşağılık. 2.yoksul.
  sefile (A.) [ 1 [ سفيله .aşağılık kadın. 2.yoksul kadın. 3.******.
  sefîne (A.) [ 1 [ سفينه .gemi. 2.şiir mecmuası.
  sefir (A.) [ سفير ] elçi.
  sefirikebir (A.-F.) [ سفيرکبير ] büyükelçi.
  seg (F.) [ سگ ] köpek.
  segâbi (F.) [ سگ آبی ] kunduz.
  sehâ (A.) [ سخا ] cömertlik, eliaçıklık.
  394
  sehâb (A.) [ سحاب ] bulut.
  sehâbâlûd (A.-F.) [ سحاب آلود ] bulutlu.
  sehâkâr (A.-F.) [ سخاکار ] cömert, eliaçık.
  sehâkârlık (A.-F.-T.) cömertlik, eliaçıklık.
  sehâvet (A.) [ سخاوت ] cömertlik, eliaçıklık.
  sehergâh (A.-F.) [ سحرگاه ] seher vakti.
  seherhîz (A.-F.) [ سحرخيز ] seher vakti kalkan.
  sehhâr (A.) [ سحار ] büyüleyici.
  sehî (F.) [ 1 [ سهی .fidan gibi. 3.düz, doğru.
  sehîkad (F.-A.) [ سهی قد ] servi boylu, düzgün boylu.
  sehîkâmet (F.-A.) [ سهی قامت ] servi boylu, düzgün boylu.
  sehîm (A.) [ سهيم ] pay sahibi.
  sehl (A.) [ سهل ] kolay.
  sehm (A.) [ 1 [ سهم .pay. 2.ok.
  sehm (F.) [ سهم ] korkunç.
  sehmgîn (F.) [ سهمگين ] korkunç.
  sehmnâk (F.) [ سهمناک ] korkunç.
  sehv (A.) [ سهو ] yanılgı.
  sehven (A.) [ سهوا ] yanlışlıkla.
  sehviyyât (A.) [ 1 [ سهویات .yanlışlıklar. 2.yanılgılar.
  sekene (A.) [ سکنه ] oturanlar, sâkinler.
  sekiz zılı'lı (T.-A.) sekizgen, sekiz kenarlı.
  sekr (A.) [ سکر ] sarhoşluk.
 2. 52
  sekrâver (A.-F.) [ سکر آور ] sarhoşluk veren.
  sekte (A.) [ 1 [ سکته .durma. 2.kesilme.
  sekte vermek durgunluk vermek, sekteye uğratmak.
  sektedâr etmek durdurmak, sekteye uğratmak.
  selâmet (A.) [ سلامت ] esenlik.
  selâs (A.) [ ثلاث ] üç.
  selâse (A.) [ ثلاثه ] üç.
  selâset (A.) [ سلاست ] akıcılık.
  selâsil (A.) [ سلاسل ] zincirler.
  selâsîn (A.) [ ثلثين ] otuz.
  selâsûn (A.) [ ثلثون ] otuz.
  selâtîn (A.) [ سلاطين ] sultanlar.
  selb (A.) [ 1 [ سلب .kapma, kendine çekme. 2.inkâr etme.
  selb etmek 1.kapmak, çekmek, almak. 2.inkâr etmek. 3.yok etmek.
  selcûkî (A.) [ سلجوقی ] Selçuklu.
  selef (A.) [ سلف ] öncekiler, önceki görevliler.
  selh (A.) [ سلخ ] deri yüzme.
  selhhâne (A.-F.) [ سلخ خانه ] kesim yeri, mezbaha, salhane.
  selîka (A.) [ سليقه ] güzel konuşma ve yazma yeteneği.
  selim (A.) [ سليم ] sağlam.
  selîmülkalb (A.) [ سليم القلب ] temiz yürekli.
  selîs (A.) [ سليس ] akıcı.
  selle (A.) [ سله ] sele.
  396
  sellebâf (A.-F.) [ سله باف ] sepetçi.
  sem (A.) [ سم ] zehir.
  sem’ (A.) [ 1 [ سمع .işitme. 2.kulak.
  semâ (A.) [ سما ] gökyüzü.
  semâcet (A.) [ سماجت ] çirkinlik.
  semâhâne (A.-F.) [ سماع خانه ] mevlevî dervişlerinin semâ ettikleri özel mekan.
  semahat (A.) [ سماحت ] iyilikseverlik.
  semân (A.) [ ثمان ] sekiz.
  semânun (A.) [ ثمانون ] seksen.
  semâvât (A.) [ سموات ] gökler.
  semâvî (A.) [ 1 [ سماوی .gök ile ilgili. 2.tanrısal.
  semdâr (A.-F.) [ سمدار ] zehirli.
  semek (A.) [ سمک ] balık.
  semen (A.) [ ثمن ] değer, kıymet.
  semen (A.) [ سمن ] semizlik.
  semen (F.) [ سمن ] yasemin.
  semenber (F.) [ سمنبر ] yasemin göğüslü.
  semend (F.) [ سمند ] güzel ve çevik at.
  semer (A.) [ 1 [ ثمر .meyva. 2.ürün. 3.sonuç.
  semerât (A.) [ 1 [ ثمرات .meyvalar. 2.ürünler. 3.sonuçlar.
  semere (A.) [ 1 [ ثمره .meyva. 2.ürün. 3.sonuç.
  semere vermek 1.meyva vermek. 2.sonuç vermek.
  semeredâr (A.-F.) [ 1 [ ثمره دار .meyvalı. 2.ürün veren. 3.sonuç veren.
  397
  semî (A.) [ سميع ] çok iyi işiten.
  semîn (A.) [ ثمين ] değerli.
  semin (A.) [ سمين ] semirmiş, semiz.
  semmûr (A.) [ سمور ] samur.
  semra (A.) [ سمرا ] esmer.
  semt (A.) [ 1 [ سمت .taraf. 2.yöre. 3.mahalle.
  senâ (A.) [ ثنا ] övgü.
  senâ etmek övmek.
  senâgû (A.-F.) [ ثناگو ] öven.
  senâhân (A.-F.) [ ثناخوان ] öven.
  senâkâr (A.-F.) [ ثناکار ] öven.
  senâya (A.) [ ثنایا ] ön dişler.
  sencîde (F.) [ سنجيده ] tartılı.
  sene (A.) [ سنه ] yıl.
  sene -i hicriyye [ سنهء هجریه ] hicrî yıl.
  sene -i kameriyye [ سنهء قمریه ] kamerî yıl.
  sene -i mîlâdiyye [ سنه< ميلادیه ] miladî yıl.
  sene -i şemsiyye [ سنهء شمسيه ] şemsî yıl.
  senebesene (A.-F.) [ سنه بسنه ] yıldan yıla.
  sened (A.) [ 1 [ سند .belge. 2.tapu.
  senedât (A.) [ سندات ] belgeler.
  senevât (A.) [ سنوات ] yıllar.
  senevî (A.) [ سنوی ] yıllık.
  398
  seng (F.) [ سنگ ] taş.
  sengdil (F.) [ سنگ دل ] taş yürekli, acımasız.
  sengdilâne (F.) [ سنگ دلانه ] acımasızca.
  sengîn (F.) [ 1 [ سنگين .ağır. 2.taştan.
  senglâh (F.) [ سنگلاخ ] taşlık arazi.
  sengtıraş (F.) [ سنگ تراش ] taş ustası.
  seniyye (A.) [ سنيه ] ulu, yüce.
  sepîd (F.) [ سپيد ] beyaz, ak.
  sepîdedem (F.) [ سپيده دم ] tan ağartısı.
  ser (F.) [ 1 [ سر .baş. 2.başkan. 3.uç.
  serâ (A.) [ ثرا ] toprak.
  serâ (F.) [ سرا ] saray.
  serâb (A.) [ سراب ] serap.
  serâğâz (F.) [ سرآغاز ] başlangıç.
  serâir (A.) [ سرائر ] sırlar.
  serâmed (F.) [ سرآمد ] ileri gelen, önde gelen.
  serâmedân (F.) [ سر آمدان ] ileri gelenler, önde gelenler.
  serâpâ (F.) [ سراپا ] baştan ayağa, bir baştan bir başa, tüm.
  serâperde (F.) [ 1 [ ساراپرده .saray perdesi. 2.otağ.
  serâser (F.) [ سراسر ] bir baştan bir başa.
  serâsîme (F.) [ سراسيمه ] afallamış, sersemleşmiş.
  serasker (F.-A.) [ 1 [ سرعسکر .başkomutan. 2.savunma bakanı, harbiye nazırı.
  399
  seraskerî (F.-A.) [ 1 [ سرعسکری .başkomutanlık. 2.savunma bakanlığı, harbiye
  nazırlığı.
  serây (F.) [ سرای ] saray.
  serbeser (F.) [ سربسر ] bir baştan bir başa.
  serbest (F.) [ 1 [ سربست .özgür. 2.kayıtsız.
  serbestî (F.) [ سربستی ] serbestlik.
  serbesücûd (F.-A.) [ سر بسجود ] alnı secdede.
  serbülend (F.) [ سربلند ] başı yüce, yücebaşlı..
  serçeşme (F.) [ 1 [ سرچشمه .kaynak. 2.pınarbaşı. 3.önder.
  serd (A.) [ سرد ] düzgün dile getirme.
  serd (F.) [ 1 [ سرد .soğuk. 2.sert, haşin.
  serd etmek dile getirmek.
  serdâr (F.) [ 1 [ سردار .önder. 2.komutan, başkomutan.
  serden geçmek başından vazgeçmek, ölümü göze almak.
  serefrâz (F.) [ 1 [ سرافراز .başı yüce. 2.başta gelen.
  serencâm (F.) [ 1 [ سرانجام .son. 2.başa gelen olay.
  seretân (A.) [ سرطان ] yengeç.
  serfirâz (F.) [ سرفراز ] başı yüce.
  serfürû (F.) [ سرفرو ] başı önde, başı eğik, itaat eden.
  serfürû etmek 1.itaat etmek. 2.başını eğmek. 3.düşünceye dalmak.
  sergerdân (F.) [ 1 [ سرگردان .avare, aylak. 2.şaşkın.
  sergüzeşt (F.) [ سرگذشت ] macera, serüven.
  serhad (F.-A.) [ سرحد ] sınır.
  400
  serheng (F.) [ سرهنگ ] çavuş.
  serî (A.) [ سریع ] hızlı.
  serîr (A.) [ سریر ] taht.
  serîülintikal (A.) [ سریع الانتقال ] kıvrak zekalı.
  seriyye (A.) [ سریه ] müfreze.
  serkâtib (F.-A.) [ سرکاتب ] başkâtip.
  serkerde (F.) [ 1 [ سرکرده .lider, baş. 2.elebaşı.
  serkeş (F.) [ سرکش ] dikkafalı, inatçı.
  serkeşî (F.) [ سرکشی ] dikkafalılık, inatçılık.
  serkûy (F.) [ سرکوی ] sokak başı, mahalle başı.
  serlevha (F.-A.) [ سرلوحه ] başlık.
  sermâ (F.) [ 1 [ سرما .soğuk. 2.kış.
  sermâye (F.) [ 1 [ سرمایه .anapara. 2.genelev kadını.
  sermâyedâr (F.) [ سرمایه دار ] sermaye sahibi, kapitalist.
  sermed (F.) [ سرمد ] ebedî, sürekli.
  sermest (F.) [ سرمست ] sarhoş.
  sermestî (F.) [ سرمستی ] sarhoşluk.
  sermuharrir (F.-A.) [ سرمحرر ] başyazar.
  sermüneccim (F.-A.) [ سرمنجم ] müneccimbaşı.
  sernâme (F.) [ سرنامه ] mektup başlığı.
  sernigun (F.) [ سرنگون ] başaşağı, tepetakla.
  sernigûn olmak tepetakla olmak, başaşağı gelmek, yenilmek.
  sernüvişt (F.) [ سرنوشت ] yazgı, alın yazısı.
  401
  serpuş (F.) [ سرپوش ] başlık.
  serrâc (A.) [ سراج ] saraç.
  serrâchâne (A.-F.) [ سراج خانه ] saraçhane.
  serserî (F.) [ 1 [ سرسری .aylak. 2.anlamsız.
  serşâr (F.) [ سرشار ] dolu, ağzına kadar dolu.
  sertâpâ (F.) [ سرتاپا ] baştan ayağa, baştanbaşa.
  sertâser (A.) [ سرتاسر ] baştanbaşa.
  serv (F.) [ سرو ] servi, selvi.
  serv -i bülend [ سرو بلند ] boyu servi gibi düzgün ve uzun olan sevgili.
  serv -i hırâmân [ سرو خرامان ] salınarak yürüyen sevgili.
  serv -i nihâl [ 1 [ سرو نهال .fidan gibi düz servi. 2.servi boylu güzel.
  serv -i revân [ 1 [ سرو روان .yürüyen servi. 2.yürüyen servi boylu güzel.
  servendâm (F.) [ سرواندام ] servi boylu.
  server (F.) [ سرور ] önder, lider, baş.
  serverân (F.) [ سروران ] önderler, liderler, başlar.
  servet (A.) [ 1 [ ثروت .zenginlik, varlık. 2.ekonomi.
  servistân (F.) [ سروستان ] servilik.
  servkadd (F.-A.) [ سروقد ] servi boylu.
  serzeniş (F.) [ سرزنش ] sitem, başa kakma.
  serzenişkâr (F.) [ سرزنشکار ] sitem edici.
  setr (A.) [ ستر ] örtme, gizleme.
  setr etmek örtmek, gizlemek, kamufle etmek.
  settâr (A.) [ 1 [ ستار .örten. 2.günahları örten Tanrı.
  402
  sevâb (A.) [ 1 [ ثواب .sevap. 2.hayır, iyilik.
  sevâbit (A.) [ ثوابت ] yıldızlar.
  sevâd (A.) [ 1 [ سواد .karalık. 2.karalama, yazma.
  sevâhil (A.) [ سواحل ] kıyılar.
  sevb (A.) [ ثوب ] giysi.
  sevdâ (A.) [ 1 [ سودا .kara, siyah. 2.insan yapısında bulunan dört maddeden biri.
  sevdâzede (F.) [ سودازده ] sevdalı.
  seviyye (A.) [ سویه ] düzey.
  sevk (A.) [ سوق ] gönderme.
  sevk -i tabi’î [ سوق طبيعی ] içgüdü.
  sevk etmek göndermek, yönlendirmek, götürmek.
  sevkülceyş (A.) [ سوق الجيش ] strateji.
  sevkülceyşî (A.) [ سوق الجيشی ] stratejik.
  sevr (A.) [ 1 [ ثور .boğa. 2.öküz. 3.boğa burcu.
  seyâhat (A.) [ سياحت ] gezi.
  seyelân (A.) [ سيلان ] akış, akma.
  seyf (A.) [ سيف ] kılıç.
  seyfiyye (A.) [ سيفيه ] asker kesimi.
  seyl (A.) [ سيل ] sel.
  seylâb (A.-F.) [ سيلاب ] sel suyu.
  seylâbe (A.-F.) [ سيلابه ] sel suyu.
  seylhîz (A.-F.) [ سيلخيز ] su taşkını, taşkın.
  seyr (A.) [ 1 [ سير .seyir. 2.yürüme. 3.gezi. 4.izleme.
  403
  seyr etmek izlemek.
  seyrân (A.) [ سيران ] gezinme.
  seyrangâh (A.-F.) [ سيرانگاه ] gezinti yeri.
  seyrfilmenâm (A.) [ سير فی المنام ] uyurgezer.
  seyrüsefer (A.) [ سير و سفر ] trafik, gidişgeliş.
  seyyâh (A.) [ 1 [ سياح .gezgin. 2.turist.
  seyyâhin (A.) [ 1 [ سياحين .gezginler. 2.turistler.
  seyyâl (A.) [ سيال ] akışkan.
  seyyâle (A.) [ 1 [ سياله .akıntı. 2.sıvı.
  seyyar (A.) [ 1 [ سيار .taşınabilir. 2.gezen.
  seyyârât (A.) [ سيارات ] gezegenler.
  seyyâre (A.) [ سياره ] gezegen.
  seyyiât (A.) [ 1 [ سيئات .günahlar. 2.kötülükler. 3.olumsuzluklar.
  seyyib (A.) [ ثيب ] dul kadın.
  seyyibât (A.) [ ثيبات ] dul kadınlar.
  seyyibe (A.) [ ثيبه ] dul kadın.
  seyyid (A.) [ 1 [ سيد .Hz. Hasan’yn soyundan gelen. 2.efendi. 3.ağa. 4.başkan.
  seyyie (A.) [ 1 [ سيئه .günah. 2.kötülük.
  sezâ (F.) [ سزا ] layık, yaraşır.
  sezâvar (F.) [ سزاوار ] layık, yaraşır.
  sıbt (A.) [ سبط ] torun.
  sıbyân (A.) [ صبيان ] çocuklar.
  sıddık (A.) [ صدیق ] sözünün eri.
  404
  sıdk (A.) [ 1 [ صدق .doğruluk. 2.kalp temizliği.
  sıfat (A.) [ صفت ] özellik, vasıf.
  sıfât (A.) [ صفات ] özellikler, vasıflar.
  sıfr (A.) [ صفر ] sıfır.
  sığâr (A.) [ صغار ] küçükler.
  sığar (A.) [ صغر ] küçüklük.
  sıhhat (A.) [ 1 [ صحت .doğruluk. 2.sağlık.
  sıhhî (A.) [ صحی ] sağlıkla ilgili.
  sıhhiye (A.) [ صحيه ] sağlık işleri dairesi.
  sıhr (A.) [ صهر ] evlilikten doğan akrabalık.
  sıhriyet (A.) [ صهریت ] evlilikten doğan akrabalık, kan bağı.
  sıklet (A.) [ 1 [ ثقلت .ağırlık. 2.sıkıntı.
  sıklet vermek ağırlık vermek, rahatsız etmek, sıkıntı vermek.
  sıla (A.) [ صله ] yakınlarını ziyarete gitme özlemi.
  sıla -i rahm [ صلهء رحم ] yakınlarını ziyaret edip özlem gidermek.
  sıle (A.) [ صله ] şaire verilen para ödülü.
  sımt (A.) [ سمط ] dizi.
  sınâ’î (A.) [ 1 [ صناعی .sanatla ilgili. 2.sanayi ile ilgili.
  sınâat (A.) [ 1 [ صناعت .sanat. 2.sanayi.
  sınâât (A.) [ صناعات ] sanatlar.
  sınâât -ı edebî [ صناعات ادبی ] edebî sanatlar.
  sınf (A.) [ صنف ] sınıf.
  sırâc (A.) [ سراج ] kandil.
  405
  sırât (A.) [ صراط ] yol.
  sırât -ı müstakîm [ 1 [ صراط مستقيم .doğru yol. 2.sırat köprüsü.
  sırf (A.) [ صرف ] sadece, yalnız.
  sırr (A.) [ سر ] giz, sır.
  sıyâm (A.) [ صيام ] oruç.
  sıyânet (A.) [ صيانت ] koruma.
  sî (F.) [ سی ] otuz.
  siâyet (A.) [ سعایت ] çekiştirme, dedikodu.
  sîb (F.) [ سيب ] elma.
  sicill (A.) [ سجل ] kayıt kütüğü.
  sidrenişin (A.-F.) [ سدره نشين ] sidretülmüntehâda oturan melek.
  sidretülmüntehâ (A.) [ سدرة المنتها ] uzayda bulunduğu varsanılan ve ötesine
  geçilemeyen bir ağaç.
  sifâl (F.) [ سفال ] çanak çömlek.
  sifâlîn (F.) [ سفالين ] topraktan yapılmış.
  sih (F.) [ سيخ ] şiş.
  sihâm (A.) [ 1 [ سهام .oklar. 2.paylar.
  sihir (A.) [ سحر ] büyü.
  sihr (A.) [ سحر ] sihir, büyü.
  sihrâmîz (A.-F.) [ سحر آميز ] büyüleyici.
  sihrbâz (A.-F.) [ 1 [ سحرباز .sihirbaz. 2.büyücü.
  sika (A.) [ ثقه ] güvenilir kişi.
  sikke (A.) [ 1 [ سکه .madenî para. 2.mevlevî külahı.
  406
  sikkîn (A.) [ سکين ] bıçak.
  silâhdâr (A.-F.) [ سلاحدار ] silahtar.
  sîlî (F.) [ سيلی ] tokat, sille.
  silk (A.) [ 1 [ سلک .dizi. 2.iplik. 3.meslek.
  sill (A.) [ سل ] verem.
  sillürrie (A.) [ سل الرئه ] akciğer veremi.
  silsile (A.) [ 1 [ سلسله .zincir. 2.hanedan. 3.sıradağ. 4.dizi.
  silsile -i merâtib [ سلسلهء مراتب ] hiyerarşi.
  sîm (F.) [ 1 [ سيم .gümüş. 2.gümüş tel. 3.gümüş para.
  sîmâ (F.) [ 1 [ سيما .yüz. 2.kişi.
  sîmâb (F.) [ سيماب ] cıva.
  simât (A.) [ 1 [ سماط .sofra. 2.ziyafet.
  sîmber (F.) [ سيمبر ] gümüş gibi beyaz göğüslü.
  sîmîn (F.) [ 1 [ سيمين .gümüşten. 2.gümüş gibi beyaz.
  simsâr (A.) [ سمسار ] komisyoncu.
  simsâriyye (A.) [ سمساریه ] komisyon ücreti.
  sîmten (F.) [ سيم تن ] gümüş tenli.
  sîmurg (F.) [ سيمرغ ] zümrütüanka.
  sin (A.) [ 1 [ سن .yaş. 2.diş.
  sinan (A.) [ سنان ] mızrak.
  sindân (F.) [ سندان ] örs.
  sîne (A.) [ 1 [ سينه .göğüs. 2.yürek.
  sine (A.) [ سنه ] uyuklama.
 3. 53
  sînebend (A.-F.) [ سينه بند ] sütyen.
  sîneçâk (A.-F.) [ سيه چاک ] göğsü parçalanmış, göğsü yaralı.
  sînezen (A.-F.) [ سينه زن ] göğsünü döven.
  sînî (F.) [ سينی ] tepsi.
  sinîn (A.) [ سنين ] yıllar.
  sinn (A.) [ 1 [ سن .yaş. 2.diş.
  sinnen (A.) [ سنا ] yaşça.
  sipâh (F.) [ 1 [ سپاه .ordu. 2.asker.
  sipâriş (F.) [ سپارش ] ısmarlama.
  sipâs (F.) [ سپاس ] şükür.
  sipasgüzâr (F.) [ سپای گزار ] şükreden.
  sipeh (F.) [ 1 [ سپه .ordu. 2.asker.
  sipehsâlâr (F.) [ سپه سالار ] başkomutan.
  sipihr (F.) [ سپهر ] gökyüzü.
  sîr (F.) [ سير ] sarmısak.
  sîr (F.) [ سير ] tok.
  sirâyet (A.) [ سرایت ] bulaşma, geçme.
  sirâyet etmek geçmek, bulaşmak.
  sîret (A.) [ 1 [ سيرت .hal ve gidiş. 2.biyografi.
  sirişk (F.) [ سرشک ] gözyaşı.
  sirişt (F.) [ سرشت ] yaratılış.
  sirkat (A.) [ سرقت ] hırsızlık.
  sirkat edilmek çalınmak.
  408
  sitâre (F.) [ ستاره ] yıldız.
  sitâyiş (F.) [ ستایش ] övgü.
  sitâyişkâr (F.) [ 1 [ ستایشکار .övücü. 2.öven.
  sitebr (F.) [ 1 [ ستبر .kalın. 2.yoğun. 3.kaba.
  sitem (F.) [ 1 [ ستم .zulüm. 2.haksızlık.
  sitemdîde (F.) [ ست دیده ] zulme uğramış.
  sitemger (F.) [ ستمگر ] zalim.
  sitemkâr (F.) [ ستمکار ] zalim.
  sitîz (F.) [ 1 [ ستيز .kavga. 2.çekişme.
  sitîze (F.) [ 1 [ ستيره .kavga. 2.çekişme.
  sitt (A.) [ ست ] altı.
  sitte (A.) [ سته ] altı.
  sittîn (A.) [ ستين ] altmış.
  sittin sene [ 1 [ ستتين سنه .altmış sene. 2.belirlenemeyecek kadar uzun bir zaman.
  sivâ (A.) [ سوا ] öte, başka, gayrı.
  siyâb (A.) [ ثياب ] giysiler.
  siyâdet (A.) [ 1 [ سيادت .seyyidlik. 2.efendilik.
  siyâh (F.) [ سياه ] kara.
  siyâhbaht (F.) [ سياه بخت ] karatalihli.
  siyâhî (F.) [ 1 [ سياهی .siyahlık. 2.zenci.
  siyâk u sibak (A.) [ سياق و سباق ] sözün gelişi.
  siyâset (A.) [ 1 [ سياست .politika. 2.idam cezası.
  siyasî (A.) [ 1 [ سياسی .siyasal. 2.politikacı.
  409
  siyasiyat (A.) [ سياسيات ] politika.
  siyasiyûn (A.) [ سياسيون ] siyasetçiler, politikacılar.
  siyeh (F.) [ سيه ] kara, siyah.
  siyyânen (A.) [ سيانا ] eşit olarak.
  sôfî (A.) [ صوفی ] tasavvufla ilgilenen, mutasavvıf.
  sohbet (A.) [ صحبت ] konuşma.
  sû (F.) [ سو ] yön, taraf.
  sû’ (A.) [ سوء ] kötülük.
  su’âl (A.) [ سؤال ] soru.
  su’âl eylemek soru sormak.
  su’âl olunmak soru sorulmak.
  su’âlât (A.) [ سؤالات ] sorular.
  su’bân (A.) [ ثعبان ] ejderha.
  su’ûbet (A.) [ صعوبت ] güçlük.
  suâl îrad edilmek soru yöneltmek.
  sûbesû (F.) [ سوبسو ] her taraf, her tarafta.
  subh (A.) [ صبح ] sabah.
  subh ü mesâ [ صبح و مسا ] sabah akşam.
  subhdem (A.-F.) [ صبح دم ] sabah vakti, sabahleyin.
  subhgâh (A.-F.) [ صبحگاه ] sabah vakti, sabahleyin.
  sûd (F.) [ 1 [ سود . kâr, kazanç. 2.yarar.
  sudâ’ (A.) [ صداع ] baş ağrısı.
  sûdâger (F.) [ سوداگر ] tüccar.
  410
  sûdmend (F.) [ سودمند ] yararlı.
  sudûr (A.) [ 1 [ صدور .çıkış. 2.göğüsler.
  sûf (A.) [ صوف ] yün.
  suffe (A.) [ صفه ] sofa.
  sûfî (A.) [ 1 [ صوفی .mutasavvıf. 2.sofu.
  sûfiyye (A.) [ صوفيه ] mutasavvıflar, tasavvufla uğraşanlar.
  sufûf (A.) [ صفوف ] sıralar, saflar.
  sugrâ (A.) [ صغرا ] küçük.
  suhan (F.) [ سخن ] söz.
  sûhân (F.) [ سوهان ] törpü.
  suhen (F.) [ سخن ] söz.
  sûhte (F.) [ سوخته ] yanık.
  suhuf (A.) [ صحف ] sayfalar.
  sûikasd (A.-F.) [ سوء قصد ] suikast, cana kıyma.
  sûinazar (A.-F.) [ سوء نظر ] kötü gözle bakış.
  sûiniyet (A.-F.) [ سوء نيت ] kötü niyet.
  sûizan (A.-F.) [ سوء ظن ] kötü kanıya düşme.
  sûk (A.) [ سوق ] çarşı.
  sukût (A.) [ سقوط ] düşüş.
  sulb (A.) [ 1 [ صلب .döl, soy. 2.katı.
  sulehâ (A.) [ صلحا ] salih kişiler, iyi amelli kullar.
  sulh (A.) [ صلح ] barış.
  sulhâmîz (A.-F.) [ صلح آميز ] barışçıl.
  411
  sulhen (A.) [ صلحا ] barış yoluyla.
  sulta (A.) [ سلطه ] baskı.
  sultân (A.) [ 1 [ سلطان .hükümdar. 2.hükümdar eşi ve kız çocuğu. 3.sevgili.
  sun’ (A.) [ 1 [ صنع .yapma. 2.yaratma. 3.güç.
  sun’î (A.) [ صنعی ] yapay.
  sunûf (A.) [ صنوف ] sınıflar.
  sûr (A.) [ سور ] hisar.
  sûr (A.) [ 1 [ صور .boru. 2.kıyamette üflenecek boru.
  sûr (F.) [ 1 [ سور .düğün. 2.şenlik.
  sûrâh (F.) [ سوراخ ] delik.
  surahî (A.) [ صراحی ] sürahi.
  sûret (A.) [ 1 [ صورت .yüz. 2.çare. 3.biçim. 4.tarz.
  sûretâ (A.) [ صورتا ] görünüşte.
  sûretger (A.-F.) [ صورتگر ] ressam.
  sûrnâ (F.) [ سورنا ] zurna.
  surre (A.) [ 1 [ صره .para kesesi. 2.hükümdar tarafından Mekke’ye gönderilen
  paralar ve armağanlar.
  sûsen (F.) [ سوسن ] susam.
  sûsmâr (F.) [ سوسمار ] kertenkele.
  sutûh (A.) [ سطوح ] yüzeyler, satıhlar.
  sutûr (A.) [ سطور ] satırlar.
  suver (A.) [ 1 [ صور .yüzler. 2.çareler. 3.biçimler. 4.tarzlar.
  sûy (F.) [ سوی ] yön, taraf.
  412
  sûz (F.) [ 1 [ سوز .yanma. 2.yakma. 3.ateş. 4.yakan.
  sûzân (F.) [ 1 [ سوزان .yakıcı. 2.yanıcı.
  sûzen (F.) [ سوزن ] iğne.
  sûzende (F.) [ سوزنده ] yakıcı.
  sûziş (F.) [ سوزش ] yanma, yangı.
  sûznâk (F.) [ سوزناک ] yakıcı.
  sübhan (A.) [ سبحان ] Tanrı.
  sübhânî (A.) [ سبحانی ] tanrısal.
  sübût (A.) [ 1 [ ثبوت .sabitleşme. 2.gerçekleşme. 3.kanıtlanma.
  sübût bulmak gerçekleşmek, olmak.
  sücûd (A.) [ سجود ] secde etme, yere kapanma.
  südde (A.) [ 1 [ سده .kapı. 2.eşik.
  süedâ (A.) [ سؤدا ] kutlu kişiler.
  süfehâ (A.) [ سفها ] alçaklar, sefihler.
  süferâ (A.) [ سفرا ] elçiler, büyükelçiler.
  süflî (A.) [ 1 [ سفلی .aşağı, aşağıda. 2.adi, bayağı.
  süfte (F.) [ سفته ] delinmiş.
  süfün (A.) [ سفن ] gemiler.
  sügur (A.) [ ثغور ] sınırlar.
  sühan (F.) [ سخن ] söz.
  sühandan (F.) [ سخندان ] söz bilen, sözden anlayan.
  sühanperdaz (F.) [ سخن پرداز ] ağzı laf yapan.
  sühûlet (A.) [ سهولت ] kolaylık.
  413
  sühûnet (A.) [ سخونت sıcaklık.
  sükkân (A.) [ سکان oturanlar, sakinler.
  sükker (A.) [ سکر şeker.
  sükûn (A.) [ سکون sakinlik, hareketsizlik.
  sükûnet (A.) [ سکونت .sakinlik, hareketsizlik. 2.rahatlık.
  sükûnet bulmak yatışmak, sakinleşmek.
  sükût (A.) [ سکوت ] sessizlik.
  sülâle (A.) [ سلاله ] soy sop.
  sülâsâ (A.) [ ثلثا ] salı.
  süllem (A.) [ سلم ] merdiven.
  süls (A.) [ ثلث ] üçtebir.
  sülûk (A.) [ 1 [ سلوک .yola girme. 2.tarikata girme.
  sülüsân (A.) [ ثلثلان ] üçte iki.
  süm (F.) [ سم ] toynak.
  sümpâre (F.) [ سم پاره ] zımpara.
  sümûm (A.) [ سموم ] zehirler.
  sünbâde (F.) [ سنباده ] zımpara.
  sünbül (F.) [ سنبل ] sümbül.
  sünbüle (A.) [ سنبله ] başak.
  sünen (A.) [ سنن ] sünnetler.
  sünûhat (A.) [ سنوحات ] akla gelenler, içe doğanlar.
  sürâdık (A.) [ سرادق ] saray perdesi.
  sürb (F.) [ 1 [ سرب .kurşun. 2.kalay.
  414
  süreyya (A.) [ ثریا ] Ülker, Pervin.
  sürfe (F.) [ سرفه ] öksürük.
  sürh (F.) [ 1 [ سرخ .kırmızı, kızıl. 2.kırmızı mürekkep.
  sürmedan (T.-F.) [ سرمه دان ] sürmelik.
  sürûd (F.) [ سرود ] şarkı, melodi.
  sürur (A.) [ سرور ] sevinç.
  sürûrengîz (A.-F.) [ سرور انگيز ] sevinçli.
  sürûş (F.) [ سروش ] melek.
  süst (F.) [ 1 [ سست .gevşek. 2.tembel, uyuşuk.
  sütre (A.) [ 1 [ ستره .örtü. 2.perde.
  sütûde (F.) [ ستوده ] övülmüş.
  sütûn (F.) [ ستون ] direk.
  sütur (F.) [ 1 [ ستور .binek hayvanı. 2.yük hayvanı.
  süvar (F.) [ 1 [ سوار .binmiş. 2.binen.
  süvârî (F.) [ 1 [ سواری .binici. 2.atlı asker. 3.gemi kaptanı.
  süyûf (A.) [ سيوف ] kılıçlar.
 4. 54
  -Ş-

  şa’r (A.) [ شعر ] kıl.
  şa’riyye (A.) [ شعریه ] şehriye.
  şa’şa’a (A.) [ 1 [ شعشعه .gösteriş. 2.parlaklık.
  şa’şa’adâr (A.-F.) [ 1 [ شعشعه دار .gösterişli. 2.parlak.
  şâd (F.) [ شاد ] sevinçli.
  şâd etmek sevindirmek, mutlu etmek.
  şâd olmak sevinmek, mutlu olmak.
  şâdân (F.) [ شادان ] sevinçli.
  şâdî (F.) [ شادی ] sevinç.
  şâdmân (F.) [ شادمان ] sevinçli.
  şâdmânî (F.) [ شادمانی ] sevinç.
  şâdurvan (F.) [ شادروان ] şadırvan.
  şafak (A.) [ شفق ] güneşin doğacağı sıradaki aydınlık.
  şâfi’ (A.) [ شافع ] şefaatçi.
  şâgird (F.) [ 1 [ شاگرد .öğrenci. 2.çırak.
  şâgirdân (F.) [ 1 [ شاگردان .öğrenciler. 2.çıraklar.
  şâh (F.) [ 1 [ شاخ .dal. 2.boynuz.
  şâh (F.) [ 1 [ شاه .padişah. 2.ıran şahı.
  şahâdet (A.) [ 1 [ شهادت .tanıklık, şahitlik. 2.şehadet getirme. 3.şehitlik.
  416
  şahâdetname (A.-F.) [ شهادت نامه ] diploma.
  şâhân (F.) [ شاهان ] şahlar.
  şâhâne (F.) [ 1 [ شاهانه .şahlara yakışır. 2.şahlarla ilgili.
  şahbal (F.) [ شاهبال ] kanattaki en uzun tüy.
  şâhenşâh (F.) [ شاهنشاه ] şahlar şahı.
  şâheser (F.-A.) [ شاه اثر ] üstün nitelikli eser.
  şâhî (F.) [ شاهی ] şahlık.
  şâhid (A.) [ 1 [ شاهد .tanık. 2.güzel. 3.sevgili.
  şâhika (A.) [ شاهقه ] doruk.
  şahin (F.) [ شاهين ] şahin.
  şâhkâr (F.) [ شاهکار ] şaheser, başyapıt.
  şahne (A.) [ شحنه ] güvenlik görevlisi, polis.
  şâhnişin (F.) [ شاهنشين ] cumba.
  şâhrah (F.) [ شاهراه ] anayol.
  şâhreg (F.) [ شاهرگ ] atardamar.
  şahs (A.) [ شخص ] kişi, şahıs.
  şâhsâr (F.) [ شاخسار ] çalılık.
  şahsen (A.) [ شخصا ] bizzet, kendisi.
  şahsî (A.) [ شخصی ] kişisel.
  şahsiyet (A.) [ شخصيت ] kişilik.
  şahsüvar (F.) [ شاه سوار ] usta binici.
  şahvar (F.) [ 1 [ شاهوار .şah gibi. 2.büyük inci.
  şâhzade (F.) [ شاهزاده ] şehzade.
  417
  şâibe (A.) [ شائبه ] leke, kötü iz.
  şaîr (A.) [ شعير ] arpa.
  şâir (A.) [ شاعر ] ozan, şair.
  şâiran (A.-F.) [ شاعران ] şairler.
  şâirâne (A.-F.) [ شاعرانه ] romantik, şairce.
  şâire (A.) [ شاعره ] bayan şair.
  şakâikünnumân A.) [ شقاءق النعمان ] gelincik.
  şakî (A.) [ شقی ] haydut.
  şâkî (A.) [ شاکی ] şikayetçi.
  şâkir (A.) [ شاکر ] şükr eden.
  şâkird (F.) [ 1 [ شاکرد .öğrenci. 2.çırak.
  şakk (A.) [ شق ] yarık, çatlak.
  şâkûl (A.) [ شاکول ] çekül.
  şâl (F.) [ شال ] şal.
  şâm (F.) [ شام ] akşam.
  şâme (F.) [ شامه ] başörtüsü.
  şâmgâh (F.) [ شامگاه ] akşam vakti, akşamüstü.
  şâmî (A.) [ شامی ] şamlı.
  şâmih (A.) [ شامخ ] yüksek, yüce.
  şâmil (A.) [ شامل ] kapsayan.
  şâmil olmak kapsamak.
  şâmme (A.) [ شامه ] koku alma duyusu.
  şân (A.) [ 1 [ شان .şöhret, şan. 2.durum. 3.gösteriş.
  418
  şâne (F.) [ شانه ] tarak.
  şarâb (A.) [ شراب ] şarap.
  şarâbî (A.) [ 1 [ شرابی .şarapçı. 2.şarap rengi.
  şâri’ (A.) [ شارع ] yasa koyucu.
  şâribülleyli vennehâr (A.) [ شارب الليل والنهار ] ayyaş, gece demez gündüz demez
  içki içen.
  şârih (A.) [ شارح ] şerh eden.
  şark (A.) [ 1 [ شرق .doğu. 2.Doğu, Doğu dünyası.
  şarkan (A.) [ 1 [ شرقا .doğudan. 2.doğusunda.
  şarkî (A.) [ شرقی ] doğu, doğu ile ilgili.
  şarkiyat (A.) [ شرقيات ] doğubilim.
  şarkiyatçı (A.-T.) doğubilimci, oryntalist, müsteşrik.
  şarkiyyûn (A.) [ شرقيون ] doğulular.
  şart (A.) [ 1 [ شرط .koşul. 2.yemin. 3.durum.
  şartiyyet (A.) [ شرطيت ] koşulluluk.
  şartnâme (A.-F.) [ شرط نامه ] şart mektubu.
  şast (F.) [ شست ] altmış.
  şathiyyat (A.) [ شطحيات ] ince anlamlı ve eğlendirici manzume.
  şâtır (A.) [ شاطر ] neşeli.
  şatranc (A.) [ شطرنج ] satranç.
  şatt (A.) [ شط ] ırmak, büyük nehir.
  şâyân (F.) [ شایان ] layık, yaraşır, yakışık alır.
  şâyed (F.) [ شاید ] belki, şayet.
  419
  şâyeste (F.) [ شایسته ] yaraşır, layık.
  şâyestegî (F.) [ شایستگی ] yaraşma.
  şâygân (F.) [ شایگان ] yaraşır, yakışık alır.
  şâyi’ (A.) [ شایع ] yayılmış.
  şâyia (A.) [ شایعه ] söylenti.
  şâz (A.) [ شاذ ] kural dışı.
  şe’n (A.) [ شأن ] iş.
  şe’niyet (A.) [ شأنيت ] gerçeklik, realite.
  şeâmet (A.) [ شآمت ] uğursuzluk.
  şeb (F.) [ شب ] gece.
  şeb -i arûs [ 1 [ شب عروس .düğün gecesi. 2.Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin
  ölüm gecesi.
  şeb -i yeldâ [ شب یلدا ] yılın en uzun gecesi.
  şebâb (A.) [ شباب ] gençlik.
  şebâhet (A.) [ شباهت ] benzerlik.
  şebân (F.) [ شبان ] geceler.
  şebangâh (F.) [ شبانگاه ] geceleyin, gece vakti.
  şebâviz (F.) [ شباویز ] ishak kuşu.
  şebbûy (F.) [ شب بوی ] şebboy.
  şebefrûz (F.) [ شب افروز ] geceyi aydınlatan.
  şebeke (A.) [ 1 [ شبکه .ağ. 2.balık ağı. 3.dokular.
  şebgerd (F.) [ شبگرد ] bekçi.
  şebgîr (F.) [ شبگير ] geceleri uyuyamayan, uykusuzluk çeken. 2.sabah.
  420
  şebîh (A.) [ شبيه ] benzer, benzeyen.
  şebîhûn (F.) [ شبيخون ] gece baskını.
  şebistan (F.) [ 1 [ شبستان .yatak odası. 2.harem dairesi.
  şebnem (F.) [ شبنم ] çiy.
  şebpere (F.) [ شب پره ] yarasa.
  şebreng (F.) [ 1 [ شب رنگ .siyah. 2.gece rengi.
  şebtâb (F.) [ شبتاب ] ateş böceği.
  şeburûz (F.) [ شب و روز ] gece gündüz.
  şebzindedâr (F.) [ شب زنده دار ] geceleri ibadet eden.
  şecâat (A.) [ شجاعت ] cesaret, yiğitlik.
  şecer (A.) [ شجر ] ağaç.
  şecere (A.) [ شجره ] soyağacı.
  şecî (A.) [ شجيع ] cesur, yiğit.
  şedîd (A.) [ شدید ] şiddetli.
  şefâat (A.) [ شفاعت ] af için aracılık etme.
  şefafet (A.) [ شفافت ] saydamlık.
  şefakat (A.) [ شفقت ] şefkat.
  şeffaf (A.) [ شفاف ] saydam.
  şefî’ (A.) [ شفيع ] şefaatçi, şefaat eden.
  şefik (A.) [ شفيق ] müşfik, şefkatli.
  şeftâlû (F.) [ شفتالو ] şeftali.
  şegal (F.) [ شغال ] çakal.
  şeh (F.) [ شه ] şah, padişah.
  421
  şehâ (F.) [ شها ] ey şah.
  şehâdet (A.) [ 1 [ شهادت .tanıklık. 2.şehitlik.
  şehâdetnâme (A.-F.) [ شهادت نامه ] diploma, mezuniyet belgesi.
  şehâmet (A.) [ شهامت ] yiğitlik.
  şehbâl (F.) [ شهبال ] kanattaki en uzun tüy.
  şehbender (F.) [ شهبندر ] konsolos.
  şehbenderhâne (F.) [ شهبندر خانه ] konsolosluk.
  şehd (A.) [ شهد ] bal.
  şehenşâh (F.) [ شهنشاه ] büyük şah, şahlar şahı.
  şehevât (A.) [ شهوات ] şehvetler.
  şehîd (A.) [ شهيد ] şehit.
  şehîr (A.) [ شهير ] ünlü, meşhur.
  şehlâ (A.) [ 1 [ شهلا .hafif şaşı. 2.ela gözlü.
  şehnişin (F.) [ شهنشين ] cumba.
  şehper (F.) [ شهپر ] kuş kanadındaki en uzun tüy.
  şehr (A.) [ شهر ] ay.
  şehr (Pehlevî>F.) [ شهر ] kent, şehir.
  şehrâşûb (F.) [ شهر آشوب ] şehir karıştıran.
  şehremâneti (F.-A.-T.) 1.belediye. 2.belediye başkanlığı.
  şehremini (F.-A.-T.) belediye başkanı.
  şehrî (F.) [ شهری ] şehirli, kentli.
  şehristan (F.) [ شهرستان ] kent, büyük şehir.
  şehryâr (F.) [ شهریار ] hükümdar, şah.
  422
  şehryârî (F.) [ شهریاری ] hükümdarlık, şahlık.
  şehsüvar (F.) [ شهسوار ] binici, usta binici.
  şehvânî (A.) [ 1 [ شهوانی .şehvetle ilgili. 2.şehvet düşkünü.
  şehvât (A.) [ شهوات ] şehvetler.
  şehvet (A.) [ 1 [ شهوت .aşırı cinsel istek. 2.aşırı istek.
  şehvetengîz (A.-F.) [ شهوت انگيز ] şehvet verici.
  şehvetperest (A.-F.) [ شهوت پرست ] şehvet düşkünü.
  şehzâde (F.) [ شهزاده ] şah çocuğu, şehzade.
  şehzâdegân (F.) [ شهزادگان ] şehzadeler.
  şekâvet (A.) [ شقاوت ] haydutluk.
  şeker (F.) [ شکر ] şeker.
  şekerâb (F.) [ شکراب ] tatsızlık, kırgınlık.
  şekerhand (F.) [ شکرخند ] tatlı gülüş, sevgilinin tatlı gülüşü.
  şekerleb (F.) [ 1 [ شکرلب .tatlı dudaklı. 2.şirin sözlü.
  şekîbâ (F.) [ شکيبا ] sabırlı.
  şekk (A.) [ شک ] kuşku, şüphe.
  şekl (A.) [ 1 [ شکل .şekil. 2.tür. 3.resim, çizim, kroki.
  şeklen (A.) [ شکلا ] şekilce.
  şeklî (A.) [ شکلی ] şekle dayanan, biçimsel.
  şekvâ (A.) [ شکوا ] şikayet, sızlanma.
  şekvâ etmek şikayet etmek.
  şekvâ eylemek şikayet etmek, sızlanmak.
  şekvâlanmak sızlanmak, şikayetçi olmak.
  423
  şelgam (F.) [ شلغم ] şalgam.
  şellâle (A.) [ شلاله ] çağlayan, şelale.
  şelvâr (F.) [ 1 [ شلوار .pantolon. 2.şalvar.
  şelvârbend (F.) [ شلواربند ] uçkur.
  şem’ (A.) [ 1 [ شمع .mum. 2.balmumu.
  şem’dan (A.-F.) [ شمعدان ] mumluk, şamdan.
  şemâil (A.) [ شمائل ] huylar, tavırlar.
  şemâte (A.) [ شماطه ] şamata.
  şemîm (A.) [ 1 [ شميم .güzel koku. 2.güzel kokulu.
  şemme (A.) [ شمه ] çok az.
  şems (A.) [ شمس ] güneş.
  şemsî (A.) [ 1 [ شمسی .güneşle ilgili. 2.güneş takvimi.
  şemsiye (A.) [ 1 [ شمسيه .güneşlik. 2.şemsiye.
  şemşîr (F.) [ شمشير ] kılıç.
  şenâat (A.) [ شناعت ] kötülük.
  şenbe (F.) [ شنبه ] cumartesi.
  şenî’ (A.) [ شنيع ] kötü, çirkin.
  şer (A.) [ شر ] kötülük.
  şer’ (A.) [ شرع ] din kuralları.
  şer’an (A.) [ شرعا ] şer’î olarak, şeriat hükümlerine göre.
  şer’î (A.) [ شرعی ] şeriat ile ilgili, şeriata uyan.
  şer’iye (A.) [ شرعيه ] şeriat ile ilgili, şeriata uyan.
  şerâbhâr (A.-F.) [ شرابخوار ] şarap içen.
 5. 55
  şerâfet (A.) [ 1 [ شرافت .şereflilik. 2.soyluluk.
  şerâit (A.) [ شرائط ] koşullar.
  şerâket (A.) [ شراکت ] ortaklık.
  şerâre (A.) [ شراره ] kıvılcım.
  şerâret (A.) [ شرارت ] kötülük, şerlilik.
  şerâyi’ (A.) [ شرایع ] şeriat hükümleri.
  şerbet (A.) [ شربت ] şurup.
  şeref (A.) [ 1 [ شرف .şeref. 2.üstünlük. 3.kıvanç.
  şerefbahş (A.-F.) [ شرفبخش ] şeref veren.
  şerefsâdır olmak padişahın emriyle çıkmak.
  şerefsudûr olmak padişahın emriyle çıkmak.
  şerefvârid olmak şerefle gelmek.
  şerefvusûl olmak şerefle gelmek.
  şerefzâhir olmak şerefle çıkmak.
  şerefzuhûr olmak şerefle çıkmak.
  şerer (A.) [ شرر ] kıvılcımlar.
  şerh (A.) [ 1 [ شرح .açma. 2.açılama.
  şerha (A.) [ شرحه ] dilim dilim olmuş.
  şerha şerha dilim dilim, parçamparça.
  şeriat (A.) [ 1 [ شریعت .din hükümleri. 2.doğru yol.
  şerif (A.) [ 1 [ شریف .şerefli. 2.Hz. Hüseyin soyundan gelen.
  şerik (A.) [ 1 [ شریک .ortak. 2.okul arkadaşı.
  şerîr (A.) [ شریر ] kötü, şirret.
  425
  şerîta (A.) [ شریطه ] koşul.
  şerm (F.) [ شرم ] utanç, utanma.
  şermende (F.) [ شرمنده ] utangaç.
  şermendegî (F.) [ شرمندگی ] utangaçlık.
  şermgîn (F.) [ شرمگين ] utangaç.
  şermnâk (F.) [ شرمناک ] utangaç.
  şermsâr (F.) [ شرمسار ] utangaç.
  şerr (A.) [ 1 [ شر .kötülük. 2.kötü davranış.
  şerîr (A.) [ شریر ] kötü insan, kötülük eden insan.
  şest (F.) [ 1 [ شست .okçu yüksüğü. 2.olta.
  şeş (F.) [ شش ] altı.
  şeşbeş (F.-T.) [ شش بش ] altı ve beş.
  şeşcihar (F.) [ شش جهار ] altı ve dört.
  şeşise (F.) [ شش و سه ] altı ve üç.
  şeşiyek (F.) [ شش و یک ] altı ve bir.
  şeşper (F.) [ شش پر ] topuz.
  şeşüdü (F.) [ شش و دو ] altı ve iki.
  şeşüm (F.) [ ششم ] altıncı.
  şeşüse (F.) [ شش و سه ] altı ve üç.
  şeşüyek (F.) [ شش و یک ] altı ve bir.
  şetâret (A.) [ شطارت ] neşe.
  şetm (A.) [ شتم ] küfür, sövgü.
  şetm etmek küfretmek, sövmek.
  426
  şevâgil (A.) [ شواغل ] uğraşılar.
  şevher (F.) [ شوهر ] koca.
  şevk (A.) [ 1 [ شوق .çok isteme. 2.sevinç.
  şevket (A.) [ شوکت ] ululuk.
  şevketmeâb (A.) [ شوکت مآب ] yüce padişah.
  şevketpenâh (A.-F.) [ شوکت پناه ] yüce padişah.
  şey’ (A.) [ شیء ] şey.
  şey’î (A.) [ شيئی ] nesnel, objektif.
  şey’iyet (A.) [ شيئيت ] nesnellik, objektiflik.
  şeyâtin (A.) [ شياطين ] şeytanlar.
  şeyb (A.) [ شيب ] yaşlılık, ihtiyarlık.
  şeydâ (F.) [ شيدا ] mecnun.
  şeyh (A.) [ 1 [ شيخ .yaşlı, ihtiyar. 2.tarikat şeyhi.
  şeyhûhet (A.) [ شيخوخت ] yaşlılık.
  şeytanet (A.) [ شيطنت ] şeytanlık, hilekârlık.
  şeytânî (A.) [ 1 [ شيطانی .şeytanlık. 2.şeytanca.
  şıhne (A.) [ شحنه ] güvenlik görevlisi, inzibat görevlisi.
  şık (A.) [ شق ] ikiye bölünmüş bir şeyin her parçası.
  şi’r (A.) [ شعر ] şiir.
  şîa (A.) [ شيعه ] şiî.
  şiâr (A.) [ 1 [ شعار .slogan. 2.işaret.
  şiâr edinmek slogan haline getirmek, meslek edinmek.
  şibh (A.) [ 1 [ شبه .benzeme. 2.benzer.
  427
  şibh-i cezîre (A.-F.) [ شبه جزیره ] yarımada.
  şibh-i münharif (A.-F.) [ شبه منحرف ] yamuk.
  şicâ’ (A.) [ شجاع ] cesurlar.
  şiddet (A.) [ 1 [ شدت .sertlik. 2.aşırılık, fazlalık.
  şiddetle (A.-T.) kesin olarak.
  şifa bahşetmek şifa vermek, iyileştirmek.
  şifa bulmak iyileşmek.
  şifâ’ (A.) [ شفاء ] şifa,iyileşme.
  şifâbahş (A.-F.) [ شفابخش ] şifa verme, iyileştirme.
  şifâbahş olmak şifa vermek, iyileştirmek.
  şifâhane (A.-F.) [ شفاخانه ] hastane.
  şifâhen (A.) [ شفاها ] sözlü olarak.
  şifâhî (A.) [ شفاهی ] sözlü olarak.
  şifakâr (A.-F.) [ شفاکار ] şifa veren, iyileştiren.
  şifânâpezîr (A.-F.) [ شفاناپذیر ] iyileşmez, onulmaz, şifa bulmaz.
  şifâresân (A.-F.) [ شفارسان ] şifa veren, iyileştiren.
  şifâyâb (A.-F.) [ شفایاب ] şifa bulan.
  şifâyâb olmak şifa bulmak, iyileşmek.
  şîfte (F.) [ شيفته ] delicesine aşık.
  şîftedil (F.) [ شيفته دل ] gönlünü kaptırmış, delicesine aşık.
  şihâb (A.) [ 1 [ شهاب .akan yıldız, kayan yıldız. 2.kıvılcım.
  şîhe (F.) [ شيهه ] kişneme.
  şîî (A.) [ شيعی ] şiî, şîa mezhebine mensup.
  428
  şiirâlud (A.-F.) [ شعر آلود ] şiirli.
  şîiyyet (A.) [ شيعيت ] şiîlik.
  şikâf (F.) [ ] 1 شکاف .yarık. 2.yaran.
  şikâr (F.) [ 1 [ شکار .av. 2.av hayvanı.
  şikâr etmek avlamak.
  şikâr olmak avlanmak, av olmak.
  şikârgah (F.) [ شکارگاه ] avlak.
  şikârî (F.) [ 1 [ شکاری .avcı. 2.av ile ilgili.
  şikâyât (A.) [ شکایات ] şikayetler.
  şikâyet (A.) [ شکایت ] sızlanma, şikayet.
  şikâyetnâme (A.-F.) [ 1 [ شکایت نامه .şikayet mektubu. 2.şikayeti konu alan
  yapıt.
  şikem (F.) [ 1 [ شکم .karın. 2.mide.
  şikembe (F.) [ شکمبه ] işkembe.
  şikemderd (F.) [ شکم درد ] karın ağrısı.
  şikemperest (F.) [ شکم پرست ] obur.
  şikemperver (F.) [ شکم پرور ] obur.
  şiken (F.) [ 1 [ شکن .kıran. 2.kıvrım, büklüm.
  şikence (F.) [ شکنجه ] işkence.
  şikest (F.) [ 1 [ شکست .kırık. 2.yenilgi. 3.kırma. 4.kırılma.
  şikest bulmak kırılmak.
  şikest olmak kırılmak.
  şikeste (F.) [ 1 [ شکسته .kırık. 2.yenik, mağlup.
  429
  şikestebâl (F.) [ 1 [ شکسته بال .kanadı kırık. 2.çaresiz, üzgün.
  şikestebeste (F.) [ شکسته بسته ] kırık dökük.
  şikestedil (F.) [ شکسته دل ] gönlü yaralı.
  şikestetâli’ (F.-A.) [ شکسته طالع ] talihsiz.
  şimâl (A.) [ 1 [ شمال .kuzey. 2.sol.
  şimâlen (A.) [ 1 [ شمالا .kuzeyden. 2.kuzeyde.
  şimâlî (A.) [ شمالی ] kuzeye ait. kutb-i ~ kuzey kutbu.
  şimşâd (F.) [ شمشاد ] şimşir.
  şimşir (F.) [ شمشير ] kılıç.
  şinâs (F.) [ 1 [ شناس .tanıyan. 2.bilen. 3.sayan.
  şîr (F.) [ شير ] arslan.
  şîr (F.) [ شير ] süt.
  şîrâze (F.) [ 1 [ شيرازه .kitap sırtındaki kumaş şerit. 2.düzen.
  şîrdan (F.) [ شيردان ] şirden.
  şîrdil (F.) [ شيردل ] yiğit, arslan yürekli.
  şîre (F.) [ 1 [ شيره .şıra. 2.özsuyu. 3.süt.
  şîrhar (F.) [ شيرخوار ] süt çocuğu.
  şîrin (F.) [ 1 [ شيرین .tatlı. 2.şirin, sevimli.
  şîrinkâr (F.) [ شيرینکار ] davranışları güzel.
  şîrinzeban (F.) [ شيرین زبان ] tatlı dilli.
  şirk (A.) [ شرک ] Tanrı’ya ortak koşma.
  şirket (A.) [ شرکت ] ortaklık.
  şîrmerd (F.) [ شيرمرد ] yürekli, yiğit.
  430
  şîrpençe (F.) [ 1 [ شيرپنچه .arslan pençesi. 2.sırtta ve boyunda çıkan bir tür kan
  çıbanı.
  şirret (A.) [ 1 [ شرت .kötülük. 2.kötü insan.
  şiryân (A.) [ شریان ] atardamar.
  şîşe (F.) [ شيشه ] şişe.
  şitâ (A.) [ شتا ] kış.
  şitâbân (F.) [ شتابان ] koşan, seğirten.
  şitâbân olmak koşmak, seğirtmek.
  şitâiyye (A.) [ 1 [ شتائيه .kışlık. 2.kış için yazılan şiir.
  şîve (F.) [ 1 [ شيوه .tarz, usül. 2.naz, işve. 3.aksan.
  şîvebaz (F.) [ شيوه باز ] işveli.
  şîvekâr (F.) [ شيوه کار ] işveli, cilveli.
  şîven (F.) [ شيون ] ağıt.
  şöhre (A.) [ شهره ] ünlü.
  şöhret (A.) [ شهرت ] ün.
  şöhretşiâr (A.) [ شهرت شعار ] ünlü.
  şu’le (A.) [ شعله ] alev, şule.
  şu’ledar (A.-F.) [ شعله دار ] alevli, şuleli.
  şu’lereng (A.-F.) [ شعله رنگ ] alev rengi.
  şu’lever (A.-F.) [ 1 [ شعله ور .alevli. 2.parlak, aydınlık.
  şuâ (A.) [ شعاع ] ışın.
  şuâât (A.) [ شعاعات ] ışınlar.
  şuabât (A.) [ شعبات ] şubeler.
  431
  şuarâ (A.) [ شعرا ] şairler.
  şube (A.) [ شعبه ] kol, dal, şube.
  şubede (F.) [ شعبده ] hokkabazlık.
  şubedebâz (F.) [ شعبده باز ] hokkabaz.
  şuebât (A.) [ شعبات ] şubeler.
  şugl (A.) [ شغل ] iş, uğraşı.
  şugûl (A.) [ شغول ] uğraşılar.
  şûh (F.) [ 1 [ شوخ .oynak ve neşeli. 2.hareketlerinde serbest olan. 3. neşeli güzel.
  şûhmeşreb (F.-A.) [ شوخ مشرب ] şen şakrak.
  şûm (F.) [ شوم ] uğursuz, şom.
  şûr (F.) [ 1 [ شور .heyecan, coşku. 2.tuzlu. 3.gürültü.
  şûrâ (A.) [ شورا ] danışma.
  şûrbaht (F.) [ شوربخت ] talihsiz.
  şûre (F.) [ شوره ] çorak.
  şûrezâr (F.) [ شوره زار ] çorak arazi.
  şûrîde (F.) [ 1 [ شوریده .perişan. 2.karasevdalı.
  şûrîdebaht (F.) [ شوریده بخت ] talihsiz.
  şûrîdehâtır (F.-A.) [ شوریده خاطر ] gönlü perişan, aklı karışık.
  şûristân (F.) [ شورستان ] çorak arazi.
  şûriş (F.) [ شورش ] kargaşa.
  şurta (A.) [ شرطه ] öncü asker.
  şurûb (A.) [ شروب ] şurup.
  şurût (A.) [ شروط ] koşullar.
  432
  şuûbiyye (A.) [ شعوبيه ] şuûbîlik.
  şuûn (A.) [ 1 [ شئون .işler. 2.olaylar.
  şuur (A.) [ شعور ] bilinç.
  şûy (F.) [ شوی ] koca.
  şübhe (A.) [ شبهه ] şüphe.
  şübhedar (A.-F.) [ شبهه دار ] şüpheli, kuşkulu.
  şücâ’ (A.) [ شجاع ] cesur.
  şücâ’at (A.) [ شجاعت ] cesurluk, yiğitlik.
  şüfeâ (A.) [ شفعا ] şefaatçılar.
  şühedâ (A.) [ شهدا ] şehitler.
  şühud (A.) [ 1 [ شهود .görme. 2.görünme. 3.tanıklar.
  şühûr (A.) [ شهور ] aylar.
  şükr (A.) [ شکر ] şükür, teşekkür.
  şükrân (A.) [ شکران ] teşekkür borcu, iyiliğin bilinmesi.
  şükrâne (A.-F.) [ شکرانه ] teşekkür borcu olarak, teşekkür alameti.
  şükrgüzar (A.-F.) [ شکرگزار ] teşekkür eden.
  şükûfe (F.) [ شکوفه ] çiçek.
  şükûfezar (F.) [ شکوفه زار ] çiçeği çok olan yer, çiçek bahçesi.
  şükûh (F.) [ شکوه ] görkem, ululuk.
  şüküfte (F.) [ شکفته ] açılmış, çiçek açmış.
  şükür (A.) [ شکر ] teşekkür, iyilik bilme.
  şümâr (F.) [ 1 [ شمار .sayı. 2.sayan.
  şümûl (A.) [ 1 [ شمول .kapsam. 2.kapsama.
  433
  şümürde (F.) [ شمرده ] sayılı.
  şüpüş (F.) [ شپش ] bit.
  şürb (A.) [ شرب ] içme.
  şürefâ (A.) [ شرفا ] şerifler, Hz. Muhammed soyundan gelenler.
  şürekâ (A.) [ شرکا ] ortaklar.
  şürû (A.) [ شروع ] başlama.
  şürûh (A.) [ شروح ] şerhler, açılamalar.
  şürûr (A.) [ شرور ] kötülükler.
  şürut (A.) [ شروط ] koşullar.
  şüs (F.) [ شس ] akciğer.
  şüst (F.) [ شست ] yıkama.
  şüstüşû (F.) [ 1 [ شست و شو .yıkama. 2.yıkanma.
  şüş (F.) [ شش ] karaciğer.
  şütür (F.) [ شتر ] deve.
  şütürban (F.) [ شتربان ] deveci.
  şütürdil (F.) [ شتردل ] kinci.
  şütürhâr (F.) [ شترخوار ] deve dikeni.
  şütürmürg (F.) [ شترمرغ ] devekuşu.
  şüûn (A.) [ 1 [ شئون .işler. 2.olaylar.
  şüûnât (A.) [ شئونات ] olaylar.
  şüyû (A.) [ 1 [ شيوع .yayılma. 2.dağılma. 3.duyulma.
  şüyûh (A.) [ 1 [ شيوخ .şeyhler. 2.ihtiyarlar, yaşlılar.
 6. 56
  _T_
  tâ (F.) [ 1 [ تا .kat. 2.büklüm. 3.tane.
  tâ (F.) [ تا ] kadar.
  ta’biye (A.) [ 1 [ تعبيه .yerine koyma. 2.kurulu düzen.
  ta’biyetülceyş (A.) [ تعبية الجيش ] strateji.
  ta’cîl (A.) [ تعجيل ] acele ettirme.
  ta’dâd (A.) [ 1 [ تعداد .sayma. 2.sayım. 3.sayı.
  ta’dâd etmek 1.saymak. 2.değerlendirmek, kabul etmek.
  ta’dîl (A.) [ 1 [ تعدیل .değiştirme. 2.doğrulama.
  ta’dîlat (A.) [ تعدیلات ] değiştirmeler, değişiklik.
  ta’dilât yapmak değişiklik yapmak.
  ta’dîlen (A.) [ تعدیلا ] değiştirilerek, değişiklik yapılarak.
  ta’kîb (A.) [ تعقيب ] takip, ardına düşme.
  ta’kîbât (A.) [ تعقيبات ] kovuşturma.
  ta’kîbat yapmak kovuşturmak.
  ta’kîben (A.) [ تعقيبا ] takip ederek, ardına düşerek.
  ta’lîk (A.) [ 1 [ تعليق .askıya alma. erteleme.
  ta’lîk edilmek asılmak, iliştirilmek, tutturulmak.
  ta’lîl (A.) [ 1 [ تعليل .sebep gösterme. 2.tümdengelim.
  ta’lîm (A.) [ 1 [ تعليم .öğretme. 2.öğrenme. 3.meşk. 4.idman, egzersiz.
  435
  ta’lîmât (A.) [ تعليمات ] direktif.
  ta’lîmât vermek direktif vermek.
  ta’lîmatname (A.-F.) [ تعليمات نامه ] yönetmelik.
  ta’lîmhâne (A.-F.) [ تعليم خانه ] eğitim alanı.
  ta’lîmî (A.) [ تعليمی ] öğretici, didaktik.
  ta’mîk (A.) [ 1 [ تعميق .derinleştirme. 2.derinlemesine inceleme.
  ta’mîm (A.) [ 1 [ تعميم .genelleştirme. 2.genelge.
  ta’mîmen (A.) [ 1 [ تعميما .genelleştirerek. 2.genelge ile.
  ta’mîr (A.) [ تعمير ] onarım.
  ta’mîr edilmek onarılmak.
  ta’mîr etmek onarmak.
  ta’mîrât (A.) [ تعميرات ] onarım, onarımlar.
  ta’mîren (A.) [ تعميرا ] tamir ederek, onararak.
  ta’n (A.) [ طعن ] ayıplama, kınama, kötüleme, suçlama.
  ta’n edilmek ayıplanmak, kınanmak, kötülenmek, suçlanmak.
  ta’n etmek ayıplamak, kınamak, kötülemek, suçlamak.
  ta’ne (A.) [ طعنه ] ayıplama, kınama, kötüleme, suçlama.
  ta’nezen (A.-F.) [ طعنه ] ayıplayan, kınayan, kötüleyen, suçlayan.
  ta’rîb (A.) [ تعریب ] arapçalaştırma.
  ta’rîb edilmek arapçalaştırılmak.
  ta’rîb etmek arapçalaştırmak.
  ta’rîf (A.) [ 1 [ تعریف .anlatma. 2.tanımlama, tanım.
  ta’rîf edilmek 1.anlatılmak. 2.tanımlanmak.
  436
  ta’rîf etmek 1.anlatmak. 2.tanımlamak.
  ta’rife (A.) [ تعرفه ] çizelge.
  ta’rîz (A.) [ تعریض ] laf çarpma, dokundurma, taşlama.
  ta’tîl (A.) [ 1 [ تعطيل .durdurma. 2.kapatma. 3.faaliyete son verme.
  ta’tîlât (A.) [ تعطيلات ] tatiller.
  ta’vîk (A.) [ تعویق ] askıya alma, geciktirme, erteleme, oyalama.
  ta’vîk edilmek geciktirilmek, ertelenmek, askıya alınmak.
  ta’vîk etmek geciktirmek, ertelemek, askıya almak.
  ta’vîz (A.) [ تعویذ ] muska.
  ta’vîz (A.) [ 1 [ تعویض .ödün. 2.değiştirme.
  ta’yîb (A.) [ تعييب ] ayıplama.
  ta’yîn (A.) [ 1 [ تعيين .belirleme. 2.belirlenme. 3.atama. 4.atanma. 5.tayın.
  ta’zîb (A.) [ تعذیب ] azap verme.
  ta’zîm (A.) [ 1 [ تعظيم .saygı gösterme. 2.ululama, yüceltme.
  ta’zîm etmek 1.saygı göstermek. 2.ululamak.
  ta’zîmen (A.) [ 1 [ تعظيما .saygı göstererek. 2.ululayarak, yücelterek.
  ta’zîr (A.) [ تعذیر ] özrünü bildirme.
  ta’ziye (A.) [ 1 [ تعزیه .başsağlığı dileme. 2.şiîlikte yas töreni.
  ta’ziyet (A.) [ تعزیت ] başsağlığı dileme.
  ta’ziyetnâme (A.-F.) [ تعزیت نامه ] başsağlığı mektubu.
  ta’zîz (A.) [ تعزیز ] aziz tutma, değer verme.
  taab (A.) [ 1 [ تعب .sıkıntı, zahmet. 2.yorgunluk.
  taabbüd (A.) [ تعبد ] kulluk, ibadet, tapınma.
  437
  taabbüd etmek kulluk etmek, tapınmak.
  taaccüb (A.) [ تعجب ] şaşırma.
  taaccüb etmek şaşırmak.
  taaddî (A.) [ 1 [ تعدی .zulüm. 2.haksızlık.
  taaddî etmek 1.zulmetmek. 2.haksızlık etmek.
  taaddüd (A.) [ 1 [ تعدد .çokluk. 2.çoğalma.
  taadiyât (A.) [ 1 [ تعدیات .zulümler. 2.haksızlıklar.
  taaffün (A.) [ تعفن ] kokuşma.
  taaffün etmek kokuşmak.
  taahhüd (A.) [ تعهد ] üstlenme.
  taahhüd etmek üstlenmek.
  taahhüdname (A.-F.) [ تعهد نامه ] taahhüt belgesi.
  taakkul (A.) [ 1 [ تعقل .akıl erdirme. 2.akıl etme.
  taakkul etmek 1.akıl erdirmek. 2.akıl etmek.
  taalluk (A.) [ 1 [ تعلق .ilgili olma. 2.ait olma.
  taallukât (A.) [ 1 [ تعلقات .ilgili olanlar. 2.akraba, yakınlar.
  taâm (A.) [ طعام ] yemek.
  taâm etmek yemek yemek.
  taâmhane (A.-F.) [ طعام خانه ] yemekhane.
  taammuk (A.) [ تعمق ] derinleşme.
  taammuk etmek derinleşmek.
  taammüd (A.) [ تعمد ] bilerek yapma.
  taammüden (A.) [ تعمدا ] bilerek, kasıtlı olarak.
  438
  taammüm (A.) [ تعمم ] genelleşme, yayılma.
  taammüm etmek genelleşmek, yayılmak.
  taannüd (A.) [ تعند ] inat etme.
  taannüd etmek inat etmek.
  taarruz (A.) [ 1 [ تعرض .saldırı. 2.sataşma.
  taarrüb (A.) [ تعرب ] araplaşma.
  taassub (A.) [ 1 [ تعصب .fanatiklik, katı yandaşlık. 2.yobazlık.
  taassubkâr (A.-F.) [ تعصبکار ] fanatik, mutaassıp.
  taassubkârî (A.-F.) [ تعصبکاری ] fanatiklik, mutaassıplık, taassup.
  taassür (A.) [ تعسر ] güçleşme.
  taaşşuk (A.) [ تعشق ] aşık olma.
  tâat (A.) [ 1 [ طاعت .ibadet. 2.itaat.
  tâat kılmak ibadet etmek.
  taavvuk (A.) [ تعوق ] gecikme, oyalanma.
  taayYün (A.) [ تعين ] ortaya çıkma, belirme.
  taayYüş (A.) [ تعيش ] yaşama.
  taayYüş etmek yaşamak.
  taazzuv (A.) [ تعضو ] şekillenme, biçim alma, organ oluşturma.
  tâb (F.) [ 1 [ تاب .güç. 2.sıcaklık. 3.parlaklık. 4.kıvrım. 5.eğen, büken.
  6.aydınlatan.
  tab’ (A.) [ 1 [ طبع .huy. 2.basım, baskı.
  tab’ edilmek basılmak.
  tab’ etmek basmak.
  439
  tab’ olunmak basılmak.
  tab’an (A.) [ طبعا ] doğal olarak, tabiatıyla.
  tab’âniyye (A.) [ طبعانيه ] natüralizm.
  tabâbet (A.) [ طبابت ] doktorluk.
  tabâhat (A.) [ طباخت ] aşçılık.
  tabak (A.) [ طبق ] tabak.
  tabaka (A.) [ 1 [ طبقه .kat. 2.katman. 3.sınıf.
  tabakât (A.) [ 1 [ طبقات .katlar. 2.katmanlar. 3.sınıflar.
  tabakâtülarz (A.) [ طبقة الارض ] jeoloji.
  tabakhâne (A.-F.) [ طبق خانه ] derilerin sepilendiği yer, tabakhane.
  tâbân (F.) [ تابان ] parlak, aydınlık.
  tabasbus (A.) [ تبصبص ] yardakçılık, yaltaklanma.
  tabasbus etmek yaltaklanmak.
  tâbâver (F.) [ تاب آور ] dayanıklı.
  tabâyi’ (A.) [ طبایع ] tabiatler, huylar.
  tabbâh (A.) [ طباخ ] aşçı.
  tabbâl (A.) [ طبال ] davulcu.
  tâbdar (F.) [ 1 [ تابدار .kıvrım kıvrım, kıvrık. 2.parlak.
  tâbe (F.) [ تابه ] tava.
  tâbende (F.) [ تابنده ] parlak, ışık veren.
  tabh (A.) [ طبخ ] pişirme.
  tabhâne (A.-F.) [ طبع خانه ] basımevi.
  tâbi (A.) [ 1 [ تابع .uyan, tabi olan. 2.boyun eğen.
  440
  tâbi’ (A.) [ طابع ] kitap basan.
  tabiat (A.) [ 1 [ طبيعت .doğa. 2.huy, yaratılış.
  tabib (A.) [ طبيب ] doktor.
  tabîban (A.-F.) [ طبيبان ] doktorlar.
  tabîî (A.) [ 1 [ طبيعی .doğal. 2.doğal olarak.
  tabîiyyât (A.) [ طبيعيات ] doğa bilimleri.
  tâbiiyyet (A.) [ تابعيت ] uyruk.
  tabîiyyûn (A.) [ طبيعيون ] natüralistler.
  tabir (A.) [ 1 [ تعبير .yorumlama. 2.terim.
  tâbirat (A.) [ 1 [ تعبيرات .yorumlar. 2.terimler. 3.deyişler.
  tâbistan (F.) [ تابستان ] yaz.
  tâbistânî (F.) [ تابستانی ] yazlık.
  tâbiş (F.) [ تابش ] parlama.
  tabl (A.) [ طبل ] davul.
  tablzen (A.-F.) [ طبل زن ] davulcu.
  tâbnâk (F.) [ تابناک ] parlak.
  tâbut (A.) [ تابوت ] tabut.
  tâc (A.) [ 1 [ تاج .taç. 2.sorguç.
  tâcdâr (A.-F.) [ تاجدار ] taç sahibi, padişah.
  tâcıser (A.-F.) [ تاج سر ] baştacı.
  tacidar (A.-F.) [ تاجدار ] taç sahibi, padişah.
  tacir (A.) [ تاجر ] tüccar, ticaret yapan.
  taciz (A.) [ تعجيز ] rahatsız etme.
  441
  taciz etmek rahatsız etmek.
  tâcser (A.-F.) [ تاجسر ] baştacı.
  tâcver (A.-F.) [ تاجور ] taçlı, taç sahibi, padişah.
  tadâd (A.) [ 1 [ تعداد .sayı. 2.sayma.
  tafazzul (A.) [ تفضل ] bilgiçlik taslama.
  tafra (A.) [ طفره ] atıp tutma.
  tafrafurûş (A.-F.) [ طفده فروش ] atıp tutan.
  tafrafurûşluk (A.-F.-T.) atıp tutma.
  tafsil (A.) [ تفصيل ] ayrıntılı açıklama.
  tafsilât (A.) [ 1 [ تفصيلات .ayrıntılı açıklama. 2.ayrıntı.
  tafsilât vermek ayrıntılı açıklamada bulunmak.
  tafsilâtıyla (A.-T.) bütün ayrıntılarıyla.
  tafsilatlı (A.-T.) ayrıntılı.
  tafsîlen (A.) [ تفصيلا ] ayrıntılı olarak.
  tagaddî (A.) [ تغدی ] beslenme.
  tagaddî etmek beslenmek.
  tagallüb (A.) [ تغلب ] zorbalık.
  tagannî (A.) [ 1 [ تغنی .zenginlik. 2.makamına göre şarkı söyleme.
  tagannî etmek şarkı söylemek.
  tagayyür (A.) [ تغير ] değişme, başkalaşma.
  tagazzî (A.) [ تغذی ] beslenme.
  tagazzî etmek beslenmek.
  tağdiye (A.) [ تغذیه ] besleme.
  442
  tağdiye etmek beslemek.
  tâğî (A.) [ طاغی ] isyancı.
  tağlik (A.) [ 1 [ تغليق .kilit vurma. 2.kapama.
  tağlît (A.) [ تغليط ] yanıltma.
  tağrîb etmek uzaklaştırmak.
  tâğun (A.) [ طاغون ] azılılar.
  tâğût (A.) [ 1 [ طاغوت .büyücü. 2.şeytan.
  tağyîr (A.) [ تغيير ] değiştirme, başkalaştırma.
  tağyîr edilmek değiştirilmek.
  tağyîr etmek değiştirmek.
  tağyîrât (A.) [ تغييرات ] değişiklikler.
  tağziye (A.) [ 1 [ تغذیه .besleme. 2.beslenme.
  tahaccür (A.) [ تحجر ] taşlaşma.
  tahaccür etmek taşlaşmak.
  tahaddüb (A.) [ تحدب ] tümsekleşme.
  tahaddüb etmek tümsekleşmek, kamburlaşmak.
  tahaddüs (A.) [ 1 [ تحدس .sezgi. 2.meydana gelme.
  tahaddüs etmek meydana gelmek, ortaya çıkmak.
  tahaddüsiyye (A.) [ تحدسيه ] sezgicilik.
  tahakkuk (A.) [ تحقق ] gerçekleşme.
  tahakkuk etmek gerçekleşmek.
  tahakküm (A.) [ تحکم ] hükmetme, hükmü altında tutma.
  tahakküm etmek hükmetmek, hükmü altında tutmak.
  443
  tahallüs (A.) [ 1 [ تخلص .kurtulma. 2.şiirde mahlas kullanma.
  tahammur etmek mayalanmak.
  tahammül (A.) [ تحمل ] dayanma, katlanma.
  tahammül etmek dayanmak, katlanmak.
  tahammülfersâ (A.-F.) [ تحمل فرسا ] dayanılmaz, takat kesici.
  tahammür (A.) [ تخمر ] mayalaşma.
  tahâret (A.) [ 1 [ طهارت .temizlik. 2.temizlenme.
  tahâret etmek temizlenmek.
  taharrî (A.) [ 1 [ تحری .arama. 2.araştırma.
  taharrî edilmek 1.aranmak. 2.araştırılmak.
  taharrî etmek 1.aramak. 2.arştırmak.
  taharriyât (A.) [ تحریات ] araştırmalar.
  taharriyatçı (A.-T.) araştırmacı.
  tahassür (A.) [ 1 [ تحسر .özlem duyma. 2.üzülme.
  tahassüs (A.) [ تحسس ] duygulanma, hislenme.
  tahaşşî (A.) [ تخشی ] ürperme.
  tahattî (A.) [ تخطی ] haddini bilmeme, sınırı geçme, çizgiyi geçme.
  tahattur (A.) [ تخطر ] anımsama, hatırlama.
  tahattur etmek anımsamak, hatırlamak.
  tahavvül (A.) [ تحول ] değişim.
  tahavvül etmek değişmek.
  tahavvülât (A.) [ تحولات ] değişimler.
  tahayyül (A.) [ تخيل ] hayal etme.
  444
  tahayyül etmek hayal etmek.
  tahayyülât (A.) [ تخيلات ] hayal etmeler, hayale dalışlar.
  tahayyülî (A.) [ تخيلی ] hayalî.
  tahayyür (A.) [ تحير ] hayranlık.
  tahayyür etmek hayran kalmak, şaşakalmak.
  tahcîr (A.) [ تحجير ] çit çekme.
  tahdîd (A.) [ تحدید ] sınırlandırma.
  tahdîd edilmek sınırlandırılmak.
  tahdîd etmek sınırlandırmak.
  tahdîdât (A.) [ تحدیدات ] sınırlandırmalar, kısıtlamalar.
  tahfîf (A.) [ تخفيف ] hafifletme.
  tahfîf etmek hafifletmek.
  tâhir (A.) [ طاهر ] temiz.
  tahkik (A.) [ تحقيق ] araştırma, gerçeği arama.
  tahkik edilmek araştırılmak.
  tahkik etmek araştırmak.
  tahkîkat (A.) [ تحقيقات ] araştırmalar.
  tahkim (A.) [ تحکيم ] sağlamlaştırma.
  tahkim edilmek sağlamlaştırılmak.
  tahkim etmek sağlamlaştırmak.
  tahkîmât (A.) [ 1 [ تحکيمات .sağlamlaştırmalar. 2.sağlamlaştırılmış yer.
  tahkîr (A.) [ تحقير ] küçümseme, aşağılama.
  tahkîr edilmek aşağılanmak.
  445
  tahkîr etmek aşağılamak.
  tahkîrâmiz (A.-F.) [ تحقير آميز ] aşağılayıcı.
  tahkiye etmek anlatmak, hikaye etmek.
  tahlîf (A.) [ 1 [ تحليف .and içirme. 2.and içme.
  tahlîf etmek halef bırakmak.
  tahlîl (A.) [ تحليل ] ayrıştırma, çözümleme, analiz.
  tahlil etmek değerlendirme yapmak, analiz yapmak.
  tahlîlât (A.) [ تحليلات ] analizler, tahliller.
  tahlîs (A.) [ تخليص ] kurtarma.
  tahlit (A.) [ تخليط ] karıştırma.
  tahliye (A.) [ 1 [ تخليه .boşaltma. 2.salıverme.
  tahliye edilmek 1.boşaltılmak. 2.salıverilmek.
  tahliye etmek 1.boşaltmak. 2.salıvermek.
  tahmîl (A.) [ 1 [ تحميل .yükleme. 2.sorumluluk verme.
  tahmînen (A.) [ تخمينا ] tahminle, aşağı yukarı.
  tahmînî (A.) [ تخمينی ] tahmin edilen.
  tahmîr (A.) [ 1 [ تخمير .mayalandırma. 2.yoğurma.
  tahmis (A.) [ 1 [ تخميس .beşleme. 2.beş dizeye çıkarma.
  tahnit (A.) [ تحنيط ] ilaçlama.
  tahrib (A.) [ تخریب ] yıkma, harap etme.
  tahrîb edilmek yıkılmak, bozulmak, harap edilmek.
  tahrîb etmek yıkmak, bozmak, harap etmek.
  tahrîbât (A.) [ تخریبات ] yıkmalar, yıkımlar.
  446
  tahrîbkâr (A.-F.) [ تخریبکار ] tahrip edici, yıkıcı, bozucu.
  tahrîf (A.) [ تحریف ] üstünde kalem oynatarak bozma, asıl anlamını bozma.
  tahrîfat (A.) [ تحریفات ] anlamından uzaklaştıracak şekilde üstünde kalem
  oynatmalar.
  tahrîk (A.) [ 1 [ تحریک .hareket ettirme, oynatma. 2.kışkırtma.
  tahrîkâmiz (A.-F.) [ تحریک آميز ] tahrik edici, kışkırtıcı.
  tahrim (A.) [ 1 [ تحریم .yasaklama. 2.yasaklanma.
  tahrir (A.) [ 1 [ تحریر .yazma. 2.yazılma. 3.kitap yazma. 4.serbest bırakma.
  tahrîr edilmek yazılmak.
  tahrîr etmek yazmak.
  tahrîr ettirilmek yazdırılmak.
  tahrîrî (A.) [ تحریری ] yazılı.
  tahris (A.) [ تحریص ] hırslandırma.
  tahrîs etmek hırslandırmak.
  tahriş (A.) [ تخریش ] tırmalama, kazıma.
  tahriş etmek tırmalamak.
  tahsil (A.) [ 1 [ تحصيل .elde etme. 2.öğrenim.
  tahsîlat (A.) [ تحصيلات ] para ve vergi toplama.
  tahsildar (A.-F.) [ تحصيلدار ] vergi memuru.
  tahsin (A.) [ تحسين ] beğenme, güzel bulma, takdir etme.
  tahsis (A.) [ تخصيص ] özgü kılma, ayırma.
  tahsis edilmek ayırılmak.
  tahsis etmek ayırmak.
  447
  tahsisat (A.) [ تخصيصات ] ödenek.
  tahşiye (A.) [ تحشيه ] haşiye yazma.
  tahşiye edilmek haşiye yazılmak.
  tahşiye etmek haşiye yazmak.
  taht (A.) [ تحت ] alt, aşağı.
  taht (F.) [ 1 [ تخت .saltanat koltuğu. 2.saltanat makamı.
  tahtânî (A.) [ تحتانی ] alttaki.
  tahte (F.) [ تخته ] tahta.
  tahtelarz (A.) [ تحت الارض ] yeraltı.
  tahtelbahir (A.) [ تحت البحر ] denizaltı.
  tahteşşuur (A.) [ تحت الشعور ] bilinçaltı.
  tahtgâh (F.) [ تختگاه ] başkent.
  tahtıe (A.) [ تخطئه ] hata bulma.
  tahtît-i arazi (A.-F.) [ تخطيط اراضی ] topoğrafya.
  tahtnişin (F.) [ تخت نشين ] tahtta oturan, hükümdar.
  tahtüşşuûr (A.) [ تحت الشعور ] bilinçaltı.
  tahvil (A.) [ 1 [ تحویل .değiştirme. 2.borç senedi.
  tahvil edilmek 1.değiştirilmek, dönüştürülmek.2.teslim edilmek.
  tahvil etmek 1.değiştirmek. 2.teslim etmek.
  tahvîlât (A.) [ تحویلات ] tahviller, borç senetleri.
  tahzîr (A.) [ تحذیر ] sakındırma.
  tahzîr etmek sakındırmak.
  tâib (A.) [ تائب ] tövbekâr, tövbe eden.
  448
  tâife (A.) [ 1 [ طائفه .zümre. 2.tayfa. 3.kavim.
  tâir (A.) [ طائر ] kuş.
  tâk (A.) [ طاق ] kemer.
  tâk (F.) [ تاک ] asma, asma kütüğü.
  takabbül (A.) [ 1 [ تقبل .kabul etme. 2.benimseyiş.
  takaddüm (A.) [ 1 [ تقدم .öncelik. 2.öne geçme.
  takaddüm etmek öne geçmek.
  takallüs (A.) [ تقلص ] kasılma.
  takallüs etmek kasılmak.
  takarrüb (A.) [ تقرب ] yaklaşma, yakınlaşma.
  takarrüb etmek yaklaşmak, yakınlaşmak.
  takarrür (A.) [ 1 [ تقرر .karar kılma. 2.yerleşme.
  takarrür etmek 1.karar kılmak. 2.kararlaştırılmak. 3.yerleşmek.
  tâkat (A.) [ طاقت ] dayanma gücü.
  tâkatfersâ (A.-F.) [ طاقت فرسا ] takat tüketici, dayanılmaz.
  takattur (A.) [ تقطر ] damlama.
  takâvim (A.) [ تقاویم ] takvimler.
  takayyüd (A.) [ 1 [ تقيد .bağlanma. 2.özen gösterme.
  takbîh (A.) [ تقبيح ] ayıplama, çirkin görme.
  takbîh etmek ayıplamak, kınamak.
  tâkçe (A.-F.) [ 1 [ طاقچه .küçük kemer. 2.küçük pencere.
  takdim (A.) [ 1 [ تقدیم .sunma, sunuş. 2.öne alma.
  takdim edilmek sunulmak.
  449
  takdim etmek sunmak.
  takdime (A.) [ 1 [ تقدمه .sunuş. 2.armağan.
  takdir (A.) [ 1 [ تقدیر .değerlendirme. 2.beğenme. 3.Tanrı’nın isteği.
  takdîr edilmek 1.değerlendirilmek. 2.beğenilmek. 3.değer biçilmek.
  takdîr etmek 1.değerlendirmek. 2.beğenmek. 3.değer biçmek.
  takdîren (A.) [ تقدیرا ] takdir ederek.
  takdîrname (A.-F.) [ تقدیرنامه ] başarı belgesi.
  takdîs (A.) [ تقدیس ] kutsama, ululama.
  takıyye (A.) [ 1 [ تقيه .gizleme. 2.sakınma.
  tâkıyye (A.) [ طاقيه ] takke.
  takıyye yapmak 1.mezhebini gizlemek. 2.amacını gizlemek.
  takîb etmek izlemek.
  takiben (A.) [ تعقيبا ] takip ederek, izleyerek.
  taklîd (A.) [ 1 [ تقليد .taklit, öykünme. 2.sahte.
  taklîden (A.) [ تقليدا ] öykünerek, taklit ederek.
  taklîl (A.) [ 1 [ تقليل .azaltma, kısma. 2.azaltılma, kısılma.
  takrîb (A.) [ تقریب ] yaklaştırma.
  takrîben (A.) [ تقریبا ] yaklaşık olarak.
  takrîbî (A.) [ تقریبی ] yaklaşık olarak.
  takrîr (A.) [ 1 [ تقریر .yerleştirme. 2.anlatma. 3.önerge. 4.sağlama.
  takrîren (A.) [ تقریرا ] anlatarak.
  takrîz (A.) [ تقریظ ] eleştiri.
  takrîz (A.) [ 1 [ تقریض .borç verme. 2.kitaba beğeni yazısı yazma.
  450
  taksîm (A.) [ 1 [ تقسيم .bölme. 2.bölüm. 3.bölü.
  taksîm edilmek bölünmek.
  taksîm etmek bölmek.
  taksimat (A.) [ تقسيمات ] bölümlendirme, bölme.
  taksîr (A.) [ 1 [ تقصير .kısaltma. 2.kusur.
  taksîrât (A.) [ تقصيرات ] kusurlar.
  taksît (A.) [ تقسيط ] borç parçası, taksit.
  taktî’ (A.) [ 1 [ تقطيع .kesme. 2.şiiri veznine göre parçalara ayırma.
  taktîr (A.) [ تقطير ] damıtma.
  takvâ (A.) [ تقوا ] haramdan kaçınma.
  takviye (A.) [ تقویه ] kuvvetlendirme.
  takviye edilmek kuvvetlendirilmek, desteklenmek.
  takviye etmek kuvvetlendirmek, desteklemek.
  takviyet (A.) [ تقویت ] kuvvetlendirme.
  tal’at (A.) [ 1 [ طلعت .yüz. 2.güzellik.
  talâk (A.) [ 1 [ طلاق .boşama. 2.boşanma.
  talâknâme (A.-F.) [ طلاق نامه ] boşanma belgesi.
  tâlân (F.) [ تالان ] talan, yağma.
  taleb (A.) [ 1 [ طلب .isteme. 2.istek.
  taleb edilmek istenmek.
  taleb etmek istemek.
  talebdar (A.-F.) [ طلبدار ] alacaklı.
  talebe (A.) [ 1 [ طلبه .öğrenci. 2.istekliler.
  451
  talebkâr (A.-F.) [ 1 [ طلبکار .istekli. 2.alacaklı.
  tâlî (A.) [ تالی ] ikincil.
  tâli’ (A.) [ 1 [ طالع .doğan. 2.talih.
  talîa (A.) [ طليعه ] öncü.
  tâlib (A.) [ طالب ] istekli.
  taltif (A.) [ 1 [ تلطيف .ödüllendirme. 2.gönlünü alma.
  tama’ (A.) [ طمع ] tamah, açgözlülük.
  tama’kâr (A.-F.) [ طمعکار ] açgözlü.
  tamâm (A.) [ 1 [ تمام .tam. 2.bitiş, sona erme. 3.bütün.
  tamâmen (A.) [ تماما ] tümüyle.
  tamâmıyla (A.-T.) tümüyle, tamamen.
  ta'mîm (A.) [ 1 [ تعميم .genelleştirme, yayma. 2.genelleştirilme, yayılma.
  tâmm (A.) [ تام ] tam, eksiksiz.
  tâmme (A.) [ تامه ] tam, eksiksiz.
  tanbûr (A.) [ طنبور ] tambur.
  tanbûrî (A.) [ طنبوری ] tanbur virtüözü.
  tanîn (A.) [ طنين ] tınlama, tını.
  tanînendâz (A.-F.) [ طنين انداز ] tınlayan, tını veren, çınlayan.
  tannâz (A.) [ طناز ] alaya alan, eğlenen.
  tantana (A.) [ طنطنه ] gürültü patırtı ile gösteriş yapma.
  tanz (A.) [ طنز ] alaya alma, eğlenme.
  tanzîf (A.) [ تنظيف ] temizleme.
  tanzîfât (A.) [ تنظيفات ] temizlik işleri.
  452
  tanzîm (A.) [ تنظيم ] düzenleme, tertipleme.
  tanzim edilmek düzenlenmek, tertip edilmek.
  tanzim etmek düzenlemek, tertip etmek.
  tanzîr (A.) [ 1 [ تنظير .benzetme. 2.nazire yazma.
  tanzîr edilmek 1.benzetilmek. 2.nazire yazılmak.
  tanzîr etmek 1.benzetmek. 2.nazire yazmak.
  târ (F.) [ 1 [ تار .tel. 2.saç teli. 3.enstrüman teli. 3.karanlık. 4.tepe. 5.karanlık.
  târ olmak kararmak.
  tarab (A.) [ طرب ] şenlik, neşelenme.
  tarabengîz (A.-F.) [ طرب انگيز ] neşe veren.
  tarabgâh (A.-F.) [ طربگاه ] neşelenme yeri, eğlence yeri.
  târâc (F.) [ تاراج ] yağma.
  taraf (A.) [ 1 [ طرف .yön. 2.ülke. 3.muhatap iki kişiden her biri. 4.yer.
  tarafdâr (A.-F.) [ طرفدار ] yandaş.
  tarafdârân (A.-F.) [ طرفداران ] yandaşlar, taraftarlar.
  tarafdârî (A.-F.) [ طرفداری ] yandaşlık.
  tarafeyn (A.) [ طرفين ] iki taraf.
  tarafgîr (A.) [ طرفگير ] yan tutan, yandaş.
  tarafgîrlik etmek yan tutmak, taraf tutmak.
  tarassud (A.) [ ترصد ] gözleme.
  tarassud edilmek gözlenmek.
  tarassud etmek gözlemek.
  tarâvet (A.) [ طراوت ] tazelik.
 7. 57
  temsîlât (A.) [ تمثيلات ] tiyatro oyunları.
  temyîz (A.) [ 1 [ تمييز .ayırdetme. 2.seçme.
  ten (F.) [ 1 [ تن .vücut, beden. 2.dış yüz.
  tena’um (A.) [ تنعم ] bolluk içinde yaşama.
  tenâfür (A.) [ 1 [ تنافر .birbirinden nefret etme. 2.kulağa hoş gelmeyen sözcükleri
  sık sık kullanma.
  tenahnuh (A.) [ تنحنح ] boğazını temizleme.
  tenâkus (A.) [ تناقص ] eksilme, azalma.
  tenâkus etmek eksilmek, azalmak.
  tenâkuz (A.) [ تناقض ] çelişki.
  tenâkür (A.) [ تناکر ] antipati.
  tenâsân (F.) [ تن آسان ] canının kıymetini bilen, rahatına düşkün.
  tenâsur (A.) [ تناصر ] yardımlaşma.
  tenâsüb (A.) [ 1 [ تناسب .uygunluk. 2.orantı.
  tenâsüh (A.) [ تناسخ ] ruhun bedenler arası göçü.
  tenâsül (A.) [ تناسل ] üreme, üreyiş.
  tenâsülî (A.) [ تناسلی ] üreyiş ile ilgili.
  tenâvüb (A.) [ تناوب ] dönüşüm.
  tenâzur (A.) [ تناظر ] bakışma, bıkışım, simetri.
  tenâzurî (A.) [ تناظری ] bakışık, simetrik.
  tenbân (F.) [ تنبان ] don.
  tenbel (F.) [ تنبل ] tembel.
  tenbîh (A.) [ 1 [ تنبيه .uyandırma. 2.uyarı, tembih.
  480
  tenbîh edilmek 1.uyandırılmak. 2.uyarılmak, tembihlenmek.
  tenbîh etmek uyarmak, tembihlemek.
  tenbîhât (A.) [ تنبيهات ] uyarılar, tembihler.
  tendürüst (F.) [ تن درست ] sağlıklı, sağlam yapılı.
  tene (F.) [ تنه ] gövde.
  tenebbüh (A.) [ 1 [ تنبه .uyanma. 2.uyarım.
  tenebbüt (A.) [ تنبت ] bitme, yeşerme.
  tenebbüt etmek bitmek, yeşermek.
  teneffür (A.) [ تنفر ] nefret etme, iğrenme.
  teneffür etmek nefret etmek, iğrenmek.
  teneffüs (A.) [ 1 [ تنفس .soluk alma.
  teneffüs edilmek soluk alınmak.
  teneffüs etmek soluk almak.
  tenemmüv etmek serpilmek, gelişip büyümek.
  tenevvü' (A.) [ تنوع ] çeşitlilik.
  tenevvür (A.) [ تنور ] aydınlanma.
  tenevvür etmek aydınlanmak.
  tenezzüh (A.) [ تنزه ] gezinti.
  tenezzüh etmek gezinti yapmak, gezinmek.
  tenezzül (A.) [ 1 [ تنزل .alçalma. 2.alçakgönüllülük.
  tenezzülen (A.) [ تنزلا ] alçakgönüllülükle.
  teng (F.) [ تنگ ] dar.
  tengdest (F.) [ تنگ دست ] elidarda, yoksul.
  481
  tenhâ (F.) [ 1 [ تنها .tek başına, yalnız. 2.boş yer, yssız yer.
  tenkîd (A.) [ تنقيد ] eleştiri.
  tenkîd edilmek eleştirilmek.
  tenkîd etmek eleştirmek.
  tenkîdât (A.) [ تنقيدات ] eleştiriler.
  tenkîh (A.) [ تنقيح ] nikahlama.
  tenkîl (A.) [ 1 [ تنکيل .uzaklaştırma. 2.ortadan kaldırma. 3.cezalandırma.
  tenkîs (A.) [ تنقيص ] azaltma, eksiltme.
  tenkîsât (A.) [ تنقيصات ] azaltmalar, eksiltmeler.
  tenmiye (A.) [ تنميه ] geliştirme, artırma, nemalandırma.
  tenmiye etmek geliştirmek, artırmak.
  tennûr (A.) [ 1 [ تنور .tandır. 2.fırın.
  tennûre (A.) [ تنوره ] mevlevî dervişlerinin sema giysisi.
  tenperver (F.) [ تن پرور ] rahatına düşkün.
  tensîb (A.) [ تنسيب ] uygun görme.
  tensîb edilmek uygun görülmek.
  tensîb etmek uygun görmek.
  tensîk (A.) [ تنسيق ] düzenleme, tertip etme.
  tenşît (A.) [ تنشيط ] neşelendirme.
  tenûmend (F.) [ تنومند ] iriyarı, çamyarması.
  tenvîm (A.) [ تنویم ] uyutma.
  tenvîr (A.) [ 1 [ تنویر .aydınlatma, ışıklandırma. 2.düşünce yoluyla aydınlatma.
  tenvîr etmek aydınlatmak.
  482
  tenzîh (A.) [ تنزیه ] arındırma, uzak tutma, kusur kondurmama.
  tenzîh etmek uzak tutmak, kusur kondurmamak.
  tenzîl (A.) [ 1 [ تنزیل .indirme. 2.indirim.
  tenzîlât (A.) [ تنزیلات ] indirim.
  tenzîlât yapmak fiyat düşürmek, indirim yapmak.
  ter (F.) [ 1 [ تر .taze.. 2.ıslak.
  ter’îb (A.) [ ترعيب ] korkutma.
  terâfuk (A.) [ ترافق ] yardımlaşma.
  terâfuk etmek birbirine yardım etmek.
  terahhum (A.) [ ترحم ] acıma, merhamet etme.
  terahhum etmek acımak, merhamet etmek.
  terahhum kılmak acımak, merhamet etmek.
  terakkî (A.) [ ترقی ] ilerleme, gelişme.
  terakkîperver (A.-F.) [ ترقی پرور ] ilerleme yanlısı.
  terakkiyât (A.) [ ترقيات ] ilerlemeler.
  terâküm (A.) [ تراکم ] birikim, birikme, yığılma.
  terâküm etmek birikmek, yığılmak.
  terâküm ettirmek biriktirmek.
  terâne (F.) [ 1 [ ترانه .İran edebiyatına özgü rubai şekli. 2.makam, ahenk. 3.şarkı.
  terâzû (F.) [ ترازو ] terazi.
  terbî’ (A.) [ 1 [ تربيع .dörtleme. 2.dördün.
  terbiye (A.) [ 1 [ تربيه .yetiştirme. 2.eğitim. 3.cezalandırma.
  terbiyevî (A.) [ تربيوی ] eğitimsel.
  483
  terceme (A.) [ ترجمه ] çeviri.
  tercî’ (A.) [ ترجيع ] geri çevirme.
  tercîh (A.) [ ترجيح ] yeğleme.
  tercüman (A.) [ 1 [ ترجمان .çevirmen. 2.duyguları, görüşleri dile getiren.
  terdâmen (F.) [ تردامن ] iffetsiz. 2.namussuz.
  terdîd (A.) [ تردید ] geri çevirme.
  terdîf (A.) [ 1 [ تردیف .ekleme, iliştirme. 2.terkiye alma.
  terdîf eylemek eklemek.
  tereddî etmek soysuzlaşmak.
  tereddüd (A.) [ 1 [ تردد .gidip gelme.2.ikirciklenme.
  tereddüd etmek ikirciklenmek.
  tereke (A.) [ ترکه ] ölenin geride bıraktıkları.
  terekküb (A.) [ 1 [ ترکب .oluşum. 2.bileşim.
  terekküb etmek oluşmak.
  terekkübât (A.) [ ترکبات ] oluşumlar.
  terennüm (A.) [ 1 [ ترنم . şarkı söyleme, şakıma. 2.dile getirme.
  terennüm etmek 1.şarkı söylemek, şakımak. 2.dile getirmek.
  teressüb (A.) [ ترسب ] tortulanma.
  teressüb etmek tortulanmak.
  tereşşüh (A.) [ ترشح ] sızıntı.
  terettüb (A.) [ 1 [ ترتب .gerekme. 2.üzerine görev düşmek.
  terettüb etmek 1.gerekmek. 2.üzerine görev düşmek.
  terfî’ (A.) [ 1 [ ترفيع .yükseltme. 2.rütbesini yükseltme. 3.bir üst sınıfa geçme.
  484
  terfî’ etmek 1.yükselmek. 2.rütbesi yükselmek. 3.bir üst sınıfa geçme.
  terfîk (A.) [ 1 [ ترفيق .ayak uydurma. 2.arkadaş etme.
  terfîk etmek ayak uydurmak.
  tergîb (A.) [ ترغيب ] rağbet ettirme, istek uyandırma.
  tergîb etmek rağbet ettirmek, istek uyandırmak.
  terhîb etmek gözünü korkutmak.
  terhîn (A.) [ ترهين ] rehin bırakma.
  terhis (A.) [ 1 [ ترخيص .izin verme. 2.askerlik süresi dolanı serbest bırakma.
  terk (A.) [ 1 [ ترک .bırakma. 2.vazgeçme. 3.ayrılma.
  terk edilmek 1.bırakılmak. 2.vazgeçilmek.
  terk etmek 1.bırakmak. 2.vazgeçmek. 4.ayrılmak.
  terk olunmak 1.bırakılmak. 2.vazgeçilmek.
  terkeş (F.) [ ترکش ] okluk, sadak.
  terkîb (A.) [ ترکيب ] birleştirme, terkip.
  terkuve (A.) [ ترقوه ] köprücük kemiği.
  termîm (A.) [ ترميم ] onarma, onarım.
  termîm edilmek onarılmak.
  termîm etmek onarmak.
  termîmât (A.) [ تریمات ] onarımlar.
  ters (F.) [ ترس ] korku.
  tersâ (F.) [ ترسا ] Hıristiyan.
  tersân (F.) [ ترسان ] korku ile, korkarak.
  tersâyân (F.) [ ترسایان ] Hıristiyanlar.
  485
  tersengîz (F.) [ ترس انگيز ] korkunç, korku salan.
  tersî’ (A.) [ ترصيع ] mücevher işleme, mücevher kakma.
  tersîb (A.) [ ترسيب ] tortulandırma.
  tersîm (A.) [ ترسيم ] resmetme, resimleme.
  tersîm edilmek resimlenmek, resmedilmek.
  tersîm etmek resimlemek, resmetmek.
  tersnâk (F.) [ ترسناک ] korkunç.
  tertîb (A.) [ 1 [ ترتيب .dizme. 2.düzen. 3.hazırlama, düzenleme.
  tertîb edilmek hazırlanmak, düzenlenmek.
  tertîb etmek hazırlamak, düzenlemek.
  tertîbât (A.) [ ترتيبات ] düzenlemeler, düzenler.
  terütâze (F.) [ تروتازه ] taptaze, çok körpe.
  tervîc (A.) [ 1 [ ترویج .yaygınlaştırma, rayiç kılma. 2.değerini artırma.
  terzebân (F.) [ ترزبان ] hazırcevap.
  terzîk (A.) [ ترزیق ] rızıklandırma.
  terzîl (A.) [ ترذیل ] rezil etme.
  terzîl edilmek rezil edilmek.
  terzîl etmek rezil etmek.
  tes’îd (A.) [ تسعيد ] kutlama.
  tes’îd edilmek kutlanmak.
  tes’îd etmek kutlamak.
  tesâdüf (A.) [ 1 [ تصادف .rastlama. 2.rastlantı.
  tesâdüf edilmek rastlanmak.
  486
  tesâdüf etmek rastlamak.
  tesâdüfen (A.) [ تصادفا ] rastlantı eseri, rastgele.
  tesâdüfî (A.) [ تصادفی ] rastlantı eseri, rastgele.
  tesâdüm (A.) [ تصادم ] çarpışma, tokuşma.
  tesâdüm etmek çarpışmak, tokuşmak.
  tesâhub (A.) [ 1 [ تصاحب .sahip çıkma. 2.arkadaşlık etme.
  tesâmüh (A.) [ تسامح ] hoşgörü.
  tesâmühkâr (A.-F.) [ تسامحکار ] hoşgörülü.
  tesâmühkârlık (A.-F.-T.) hoşgörü.
  tesâmühperver (A.-F.) [ تشامح پرور ] hoşgörülü.
  tesânîf (A.) [ تصانيف ] kitaplar.
  tesânüd (A.) [ تساند ] dayanışma.
  tesâud (A.) [ تصاعد ] göklere yükselme, ağma.
  tesâvî (A.) [ تساوی ] eşitlik.
  tesâvîr (A.) [ تصاویر ] resimler, tasvirler.
  tesbîh (A.) [ تسبيح ] tespih.
  tesbît (A.) [ 1 [ تثبيت .sağlamlaştırma, tutturma. 2.kanıtlama.
  tesbît edilmek 1.tutturulmak. 2.kanıtlamak. 3.belirlenmek.
  tesbît etmek 1.tutturmak. 2.kanıtlamak. 3.belirlemek.
  tescîl (A.) [ تسجيل ] kayıt defterine geçirme, sicile kaydetme.
  tescîl edilmek sicile kaydedilmek.
  tescîl etmek sicile kaydetmek.
  tesdîs (A.) [ تسدیس ] altılama.
  487
  tesellî (A.) [ تسلی ] avutma.
  tesellî vermek avutmak.
  tesellîkâr (A.-F.) [ تسلی کار ] avutan, teselli veren.
  tesellüm (A.) [ تسلم ] teslim alma.
  tesellüm etmek teslim almak.
  teselsül (A.) [ تسلسل ] zincirleme.
  tesettür (A.) [ تستر ] örtünme.
  teseyyüb (A.) [ تثيب ] dul kalma.
  teshîl (A.) [ تسهيل ] kolaylaştırma.
  teshîl etmek kolaylaştırmak.
  teshîlât (A.) [ تسهيلات ] kolaylıklar.
  teshîr (A.) [ تسخير ] ele geçirme.
  teshîr (A.) [ تسحير ] büyüleme.
  teskîn (A.) [ تسکين ] yatıştırma, sakinleştirme.
  teskîn etmek yatıştırmak, sakinleştirmek.
  teskîn olmak yatışmak, sakinleşmek.
  teslîh (A.) [ 1 [ تسليح .silahlandırma. 2.silahlandırılma.
  teslîh edilmek silahlandırılmak.
  teslîh etmek silahlandırmak.
  teslîm (A.) [ 1 [ تسليم .sahibine verme. 2.hakkını verme, doğrulama.
  teslîs (A.) [ تثليث ] üçleme.
  tesmîm (A.) [ 1 [ تسميم .zehirleme. 2.zehirlenme.
  tesmîm edilmek zehirlenmek.
  488
  tesmîm etmek zehirlemek.
  tesmiye (A.) [ تسميه ] adlandırma.
  tesmiye edilmek adlandırılmak, denilmek.
  tesmiye etmek adlandırmak, demek.
  tesmiye olunmak adlandırılmak, denilmek.
  tesrî’ (A.) [ تسریع ] hızlandırma.
  tesrî’ edilmek hızlandırılmak.
  tesrî’ etmek hızlandırmak.
  tesvîd (A.) [ 1 [ تسوید .karartma. 2.müsvedde yazma.
  tesviye (A.) [ 1 [ تسویه .eşitleme. 2.düzleme. 3.sonuçlandırma. 4.hesap kapatma.
  tesviye edilmek 1.eşitlenmek. 2.düzlenmek. 3.sonuçlandırılmak. 4.hesap
  katılmak.
  tesviye etmek 1.eşitlemek. 2.düzlemek. 3.sonuçlandırmak. 4.hesap kapatmak.
  teşa’şu’ (A.) [ تشعشع ] ışıma.
  teşa’ub (A.) [ تشعب ] şubelenme, dallanma.
  teşâbüh (A.) [ تشابه ] benzeşme.
  teşbîh (A.) [ تشبيه ] benzetme.
  teşbîh edilmek benzetilmek.
  teşbîh etmek benzetmek.
  teşcî’ (A.) [ تشجيع ] yüreklendirme.
  teşcî’ edilmek yüreklendirilmek.
  teşcî’ etmek yüreklendirmek.
  teşcîr etmek ağaçlandırmak.
  489
  teşdîd (A.) [ تشدید ] şiddetlendirme, arttırma, çoğaltma.
  teşdîd etmek şiddetlendirmek.
  teşebbüs (A.) [ تشبث ] girişim.
  teşebbüs etmek girişmek, girişimde bulunmak.
  teşebbüsât (A.) [ تشبثات ] girişimler.
  teşeccür etmek ağaçlaşmak.
  teşekkül (A.) [ تشکل ] oluşma, oluşum.
  teşekkül etmek oluşmak.
  teşekkürât (A.) [ تشکرات ] teşekkürler.
  teşennüc (A.) [ تشنج ] kasılma, spazm.
  teşerrüf (A.) [ تشرف ] şereflenme.
  teşerrüf etmek şereflenmek.
  teşevvüş (A.) [ تشوش ] karışıklık.
  teşeyyu’ (A.) [ تشيع ] şiîlik.
  teşfiye (A.) [ تشفيه ] şifa verme.
  teşhîr (A.) [ 1 [ تشهير .meşhur etme. 2.sergileme. 3.sergilenme.
  teşhîr edilmek sergilenmek.
  teşhîr etmek sergilemek.
  teşhîs (A.) [ 1 [ تشخيص .ayırt etme. 2.kişilik kazandırma. 3.tanı.
  teşhîs edilmek 1.ayırt edilmek. 2.tanı konulmak.
  teşhîs etmek 1.ayırt etmek. 2.tanı koymak.
  teşhîs olunmak. ayırt edilmek.
  teşkîl (A.) [ 1 [ تشکيل .şekillendirme, oluşturma. 2.kurma.
  490
  teşkîl edilmek kurulmak.
  teşkîl etmek oluşturmak.
  teşne (F.) [ تشنه ] susuz,susamış.
  teşnedil (F.) [ تشنه دل ] seven, arzulu, can atan.
  teşrî’ (A.) [ تشریع ] yasa koyma.
  teşrîf (A.) [ 1 [ تشریف .şereflendirme. 2.gelme.
  teşrîfât (A.) [ تشریفات ] protokol.
  teşrîfatçı (A.-T.) protokol görevlisi.
  teşrîh (A.) [ 1 [ تشریح .açma. 2.açılama, şerh etme. 3.otopsi. 4.anatomi.
  teşrîh etmek açılamak, açıklamalı olarak söylemek veya yazmak.
  teşrîhhâne (A.-F.) [ تشریح خانه ] otopsi odası.
  teşrîk (A.) [ تشریک ] ortak etme.
  teşrîn-i evvel (A.-F.) [ تشرین اول ] Ekim.
  teşrîn-i sânî (A.-F.) [ تشرین ثانی ] Kasım.
  teşvîk (A.) [ تشویق ] şevklendirme.
  teşvîk edilmek şevklendirilmek.
  teşvîk etmek şevklendirmek.
  teşvîkât (A.) [ تشویقات ] teşvikler.
  teşyî’ (A.) [ تشييع ] uğurlama.
  teşyî’ edilmek uğurlanmak.
  teşyî’ etmek uğurlamak.
  tetâbuk (A.) [ تطابق ] uyma, uygun düşme.
  tetâbuk etmek uymak, uygun düşmek.
  491
  tetebbu’ (A.) [ تتبع ] derinlemesine araştırma, inceleme.
  tetebbu’ etmek incelemek.
  tetebu’ât (A.) [ تتبعات ] incelemeler.
  tetimme (A.) [ تتمه ] tamamlayıcı ek.
  tevâfuk (A.) [ توافق ] uygun gelme.
  tevaggul (A.) [ توغل ] sürekli uğraşı.
  tevahhuş (A.) [ توحش ] korku, korkma.
  tevakki (A.) [ توقی ] sakınma, korunma, çekinme.
  tevakku’ (A.) [ توقع ] beklenti.
  tevakkuf (A.) [ توقف ] durma.
  tevakkuf etmek durmak.
  tevâlî (A.) [ توالی ] kesintisiz sürme, birbirini izleme.
  tevâlî etmek kesintisiz sürmek, birbirini izlemek.
  tevânâ (F.) [ توانا ] güçlü.
  tevârîh (A.) [ تواریخ ] tarihler.
  tevârüs (A.) [ توارث ] miras alma.
  tevârüs etmek miras almak.
  tevâtur (A.) [ تواتر ] yaygın söylenti.
  tevâzu (A.) [ تواضع ] alçakgönüllülük.
  tevâzün (A.) [ توازن ] denklik.
  tevbe (A.) [ توبه ] tövbe.
  tevbîh (A.) [ توبيخ ] azarlama, azar.
  tevbîh olunmak azarlanmak.
  492
  tevcîh (A.) [ 1 [ توجيه .yöneltme, yönlendirme. 2.yorumlama. 3.rütbe verme.
  tevdî’ (A.) [ تودیع ] bırakma, görev verme.
  tevdî’ etmek bırakmak.
  teveccüh (A.) [ 1 [ توجه .yönelme, dönme. 2.ilgi gösterme.
  teveccüh etmek 1.yönelmek, dönmek. 2.ilgi göstermek. 3.düşmek.
  tevellüd (A.) [ 1 [ تولد .doğma. 2.doğum. 3.doğum tarihi.
  tevellüd etmek doğmak.
  teverrüm (A.) [ 1 [ تورم .şişme. 2.verem olma.
  teverrüm etmek şişmek.
  tevessü (A.) [ توسع ] genişleme.
  tevessü etmek genişlemek.
  tevessül (A.) [ 1 [ توسل .el atma, girişme. 3.inanma. 3.sarılma.
  tevessül etmek 1.el atmak. 2.sarılmak.
  tevezzü’ (A.) [ توزع ] dağılım.
  tevfîkan (A.) [ توفيقا ] -e göre, uyarak, bakılarak.
  tevhîd (A.) [ توحيد ] birleştirme.
  tevhîd edilmek birleştirilmek.
  tevhîd etmek birleştirmek.
  tevhit etmek bk. tevhîd etmek.
  tevkîf (A.) [ 1 [ توقيف .durdurma. 2.kapatma. 3.tutuklama.
  tevkîf edilmek 1.durdurulmak. 2.kapatılmak. 3.tutuklanmak.
  tevkîf etmek 1.durdurmak. 2.kapatmak. 3.tutuklamak.
  tevkîl etmek vekil bırakmak.
  493
  tevlîd (A.) [ 1 [ توليد .doğurtma, üretme. 2.meydana getirme.
  tevlîd etmek 1.üretmek. 2.meydana getirmek.
  tevsî etmek genişletmek.
  tevsî’ (A.) [ 1 [ توسيع .genişletme. 2.genişletilme.
  tevsî’ edilmek genişletilmek.
  tevsîk (A.) [ 1 [ توثيق .belgeleme. 2sağlamlaştırma.
  tevsîk edilmek belgelendirilmek.
  tevsîk etmek belgelendirmek.
  tevşîh (A.) [ 1 [ توشيح .süsleme. 2.çifte kafiye kullanma.
  tevvâb (A.) [ 1 [ تواب .çok tövbe eden. 2.tövbe kabul eden Tanrı.
  tevzî’ (A.) [ توزیع ] dağıtım, dağıtma.
  tevzî’ edilmek dağıtılmak.
  tevzî’ etmek dağıtmak.
  teyakkuz (A.) [ تيقظ ] uyanıklık.
  teyemmün (A.) [ تيمم ] uğur sayma.
  tezâd (A.) [ تضاد ] zıtlık, çelişki.
  tezâhür (A.) [ تظاهر ] ortaya çıkma, belirme.
  tezâhür etmek ortaya çıkmak, belirmek.
  tezâhürât (A.) [ 1 [ تظاهرات .ortaya çıkışlar, oluşlar. 2.destekler.
  tezâyüd (A.) [ تزاید ] artma, çoğalma.
  tezâyüd etmek artmak, çoğalmak.
  tezekkür (A.) [ تذکر ] ele alınma.
  tezelzül (A.) [ تزلزل ] sarsılma, sarsıntı.
  494
  tezerv (F.) [ تذرو ] sülün.
  tezevvüc (A.) [ تزوج ] evllilik, evlenme.
  tezhîb (A.) [ 1 [ تذهيب .süsleme. 2.yaldızlama. 3.altın sürme.
  tezkâr (A.) [ تذکار ] anma hatırlama.
  tezkâr eylemek hatırlatmak.
  tezkîr (A.) [ تذکير ] hatırlatma.
  tezkîr edilmek hatırlatılmak, dile getirilmek.
  tezkîr etmek hatırlatmak, dile getirmek.
  tezlîl (A.) [ تذليل ] aşağılama, zelil etme.
  tezvîc (A.) [ تزویج ] evlendirme.
  tezvîc etmek evlendirmek.
  tezvîr (A.) [ تزویر ] arabozuculuk.
  tezyîd (A.) [ تزیيد ] arttırma.
  tezyîd etmek arttırmak.
  tezyîd olunmak arttırılmak.
  tezyîn (A.) [ 1 [ تزیين .süsleme. 2.süslenme.
  tezyîn edilmek süslenmek, bezenmek.
  tezyînat (A.) [ تزیينات ] süslemeler, süsler.
  tıbb (A.) [ طب ] tıp.
  tıbbî (A.) [ طبی ] tıp ile ilgili.
  tıbbiye (A.) [ طبيه ] tıp fakültesi, tıp okulu.
  tıfl (A.) [ طفل ] küçük çocuk.
  tıflâne (A.-F.) [ طفلانه ] çocukça, çocuksu.
  495
  tılâ (A.) [ طلاع ] yaldız.
  tınab (A.) [ طناب ] sicim, çadır ipi.
  tıraş (F.) [ تراش ] tıraş.
  tıynet (A.) [ طينت ] mizaç.
  tıynetsiz (A.-T.) kötü mayalı, karaktersiz.
  tîb (A.) [ طيب ] güzel koku.
  ticârethâne (A.-F.) [ تجارت خانه ] ticaret yapılan işyeri.
  tîğ (F.) [ تيغ ] kılıç.
  tilâvet (A.) [ تلاوت ] güzel Kur’ân okuma.
  tilâvet etmek usûlüne göre Kur’ân okumak.
  tilmîz (A.) [ تلميذ ] öğrenci.
  tîmâr (F.) [ 1 [ تيمار .bakım. 2.tımar.
  tîmârhâne (F.) [ تيمارخانه ] akıl hastanesi.
  timsâh (A.) [ تمساح ] timsah.
  timsâl (A.) [ 1 [ تمثال .resim. 2.sembol.
  timsâlî (A.) [ تمثالی ] sembolik.
  tîr (F.) [ 1 [ تير .ok. 2.sevgilinin kirpiği.
  tîrâje (F.) [ تيراژه ] gökkuşağı.
  tîrdân (F.) [ تيردان ] okluk, sadak.
  tîre (F.) [ 1 [ تيره .karanlık. 2.bulanık. 3.koyu.
  tîrendâz (F.) [ تيرانداز ] okçu.
  tîrkeş (F.) [ تيرکش ] okluk, sadak.
  tiryâk (A.) [ 1 [ تریاک .panzehir. 2.afyon.
  496
  tiryâkî (A.) [ 1 [ تریاکی .esrarkeş. 2.sigara tutkunu.
  tis’a (A.) [ تسعه ] dokuz.
  tis’în (A.) [ تسعين ] doksan.
  tîşe (F.) [ 1 [ تيشه .keser. 2.balta.
  tîz (F.) [ 1 [ تيز .keskin. 2.sivri. 3.çabuk tez.
  tîzâb (F.) [ تيزاب ] kezzap.
  töhmet (A.) [ تهمت ] suç.
  tu’me (A.) [ 1 [ طعمه .yem. 2.yiyecek. 2.tat.
  tûde (F.) [ توده ] yığın.
  tufeylât (A.) [ طفيلات ] parazitler.
  tufeylî (A.) [ طفيلی ] parazit.
  tufeyliyet (A.) [ طفيليت ] parazitlik.
  tuffah (A.) [ تفاح ] elma.
  tufû (F.) [ 1 [ تفو .tükrük. 2.tüh!
  tufûliyyet (A.) [ طفوليت ] çocukluk.
  tuğrâkeş (T.-F.) [ طغراکش ] tuğracı.
  tuğyân (A.) [ 1 [ طغيان .taşkınlık, azgınlık. 2.taşkın.
  tuhaf (A.) [ 1 [ تحف .ilginç. 2.hediyeler. 3.gülünç.
  tuhfe (A.) [ تحفه ] hediye.
  tuhm (F.) [ تخم ] tohum.
  tûl (A.) [ 1 [ طول .uzunluk. 2.boylam.
  tûlânî (A.) [ طولانی ] uzunluğuna.
  tullâb (A.) [ طلاب ] öğrenciler.
  497
  tulû (A.) [ طلوع ] doğuş.
  tulûât (A.) [ طلوعات ] doğaçlamalar.
  tûranî (T.-F.) [ تورانی ] Turanlı.
  tûraniyülasl (T.-A.) [ تورانی الاصل ] Tûran asıllı.
  turfa (A.) [ طرفه ] yepyeni, görülmemiş şey.
  turre (A.) [ طره ] saç lülesi.
  turş (F.) [ ترش ] ekşi.
  turuk (A.) [ طرق ] yollar.
  turuncî (F.) [ ترنجی ] turuncu.
  tûsen (F.) [ توسن ] serkeş at.
  tûşe (F.) [ توشه ] azık.
  tût (F.) [ توت ] dut.
  tûtî (F.) [ طوطی ] papağan, dudu kuşu.
  tuyûf (A.) [ طيوف ] tayflar.
  tuyûr (A.) [ طيور ] kuşlar.
  tüccâr (A.) [ تجار ] tacirler.
  tükme (F.) [ تکمه ] düğme.
  tünbek (F.) [ تنبک ] dümbelek.
  tünd (F.) [ 1 [ تند .hızlı. 2.keskin. 3.acı. 3.şiddetli.
  tündbâd (F.) [ تندباد ] kasırga.
  tündmizâc (F.-A.) [ تندمزاج ] asabî mizaçlı.
  türâb (A.) [ تراب ] toprak.
  türb (F.) [ ترب ] turp.
  498
  türbet (F.) [ تربت ] türbe.
  türk 1.Türk. 2.güzel.
  türkân (T.-F.) [ 1 [ ترکان .Türkler. 2.güzeller.
  türkiyât (T.-A.) [ ترکيات ] Türklük araştırmaları, türkoloji.
  türktâz (T.-F.) [ 1 [ ترکتاز .koşturma, koşma. 2.yağmalama.
  türrehe (A.) [ ترهه ] zırva.
  türşî (F.) [ 1 [ ترشی .ekşilik. 2.turşu.
  türşrû (F.) [ ترش رو ] suratı sirke satan, ekşi suratlı.
  tüvân (F.) [ توان ] güç.
  tüvânâ (F.) [ توانا ] güçlü.
  tüvânger (F.) [ توانگر ] zengin.
 8. 58
  -U-

  u’cûbe (A.) [ اعجوبه ] acayip, şaşılacak şey.
  ubûdiyyet (A.) [ عبودیت ] kulluk.
  ubûr (A.) [ عبور ] geçiş.
  ucb (A.) [ عجب ] kendini beğenme.
  ûd (A.) [ 1 [ عود .öd ağacı. 2.ud.
  ûdî (A.) [ عودی ] ud sanatçısı.
  udûl (A.) [ عدول ] vazgeçme.
  udûl etmek vazgeçmek.
  ufuk (A.) [ افق ] ufuk.
  ufûnet (A.) [ 1 [ عفونت .yangı. 2.kötü koku.
  uhde (A.) [ عهده ] sorumluluk.
  uhrâ (A.) [ اخری ] başka, diğer.
  uhrevî (A.) [ اخروی ] ahiret ile ilgili.
  uht (A.) [ اخت ] kızkardeş.
  uhuvvet (A.) [ اخوت ] kardeşlik.
  ukâb (A.) [ عقاب ] kartal.
  ukalâ (A.) [ عقلا ] akıl sahipleri.
  ukbâ (A.) [ عقبی ] ahiret.
  ukde (A.) [ 1 [ عقده .düğüm. 2.gönül üzüntüsü. 3.sorun.
  ukûbât (A.) [ عقوبات ] cezalar.
  ukûbet (A.) [ عقوبت ] ceza.
  ukûbet bulmak cezalandırılmak.
  ukûd (A.) [ عقود ] akitler.
  ukûl (A.) [ عقول ] akıllar.
  ûlâ (A.) [ اولی ] ilk, birinci.
  ulemâ (A.) [ علما ] bilginler.
  ulûfe (A.) [ 1 [ علوفه .yem. 2.yeniçeri maaşı.
  ulûhiyyet (A.) [ الوهيت ] tanrılık.
  ulûm (A.) [ علوم ] ilimler.
  ûlülazm (A.) [ اولو العظم ] büyük peygamber.
  ûlülebsâr (A.) [ اولو الابصار ] görüş sahipleri.
  ûlülemr (A.) [ اولو الامر ] padişah.
  ulüvv (A.) [ علو ] yücelik.
  ulvî (A.) [ علوی ] yüce.
  ulyâ (A.) [ 1 [ عليا .çok yüce. 2.yukarı, üst.
  umde (A.) [ 1 [ عمده .dayanak. 2.ilke, prensip.
  umk (A.) [ عمق ] derinlik.
  ummâl (A.) [ 1 [ عمال .görevliler. 2.yöneticiler.
  ummân (A.) [ عمان ] okyanus.
  umran (A.) [ عمران ] bayındırlık.
  umûm (A.) [ 1 [ عموم .genel. 2.halk. 3.tüm.
  umûmen (A.) [ عموما ] genellikle.
  umûmhâne (A.-F.) [ عموم خانه ] genelev.
  umûmî (A.) [ عمومی ] genel.
  umûmîleşmek genelleşmek.
  umûmiyyet (A.) [ عموميت ] genellik.
  umûmiyyetle (A.-T.) genellikle.
  umûr (A.) [ امور ] işler.
  unf (A.) [ عنف ] sertlik, katılık, şiddet.
  unfen (A.) [ عنفا ] sertçe, şiddet kullanarak, kabalıkla.
  unfuvân (A.) [ عنفوان ] gençlik ödnemi.
  unmûzec (A.) [ انموذج ] örnek.
  unnâb (A.) [ عناب ] hünnap.
  unsur (A.) [ 1 [ عنصر .eleman.madde. 2.topluluk.
  urefâ (A.) [ عرفا ] arifler.
  urûc (A.) [ عروج ] yükselme, göklere ağma.
  urûc etmek yükselmek, göklere ağmak.
  urûk (A.) [ 1 [ عروق .damarlar. 2.ırklar.
  urve (A.) [ عروه ] kulp.
  uryân (A.) [ عریان ] çıplak, üryan.
  usâre (A.) [ عصاره ] özsuyu.
  usr (A.) [ عسر ] güçlük.
  usret (A.) [ عسرت ] güçlük, sıkıntı, zorluk.
  ustûre (A.) [ اسطوره ] efsane, mitoloji.
  ustûrevî (A.) [ اسطوروی ] efsanevî, mitolojik.

  usûl (A.) [ 1 [ اصول .asıllar. 2.yöntem, yol yordam, metod.
  usûlî (A.) [ اصولی ] metodik.
  uşşâk (A.) [ عشاق ] aşıklar.
  utrûş (A.) [ اطروش ] sağır.
  utûfet (A.) [ عطوفت ] şefkat.
  uyûb (A.) [ عيوب ] kusurlar.
  uyûn (A.) [ عيون ] gözler.
  uzlet (A.) [ عزلت ] köşesine çekilme.
  uzletgâh (A.-F.) [ عزلتگاه ] inziva yeri.
  uzletgüzin (A.-F.) [ عزلت گزین ] köşesine çekilen, münzevi.
  uzletgüzin olmak köşesine çekilmek.
  uzmâ (A.) [ عظمی ] büyük, çok büyük.
  uzûbet (A.) [ 1 [ عذوبت .tatlılık. 2.şirinlik, alımlılık.
  uzûbet (A.) [ عزوبت ] bekarlık.
  uzv (A.) [ 1 [ عضو .organ. 2.üye.
  uzvî (A.) [ عضوی ] organik.
  uzviyye (A.) [ عضویه ] canlı, organik.
  uzviyyet (A.) [ عضویت ] canlı. 9. 59
  -Ü-

  übbehet (A.) [ ابهت ] ululuk.
  übüvvet (A.) [ ابوت ] babalık.
  ücret (A.) [ اجرت ] hizmet karşılığında verilen para.
  ücûr (A.) [ اجور ] ücretler.
  ücûrât (A.) [ اجورات ] ücretler.
  üdebâ (A.) [ ادبا ] edipler.
  üf’ûle (A.) [ افعوله ] .görev, fonksiyon.
  üf’ûlevî (A.) [ افعولوی ] görevle ilgili, fonksiyonel.
  üftâde (F.) [ 1 [ افتاده .düşmüş. 2.düşkün. 3.aşık. 4.zavallı.
  üftâdegân (F.) [ 1 [ افتادگان .düşmüşler. 2.düşkünler. 3.aşıklar. 4.zavallılar.
  üftânühîzân (F.) [ افتان و خيزان ] düşe kalka.
  üfûl (A.) [ 1 [ افول .batış. 2.ölüm.
  ükül (A.) [ 1 [ اکل .meyva. 2.azık. 3.zeka.
  ülfet (A.) [ 1 [ الفت .dostluk. 2.kaynaşma. 3.görüşme, konuşma.
  ülfet etmek 1.dostluk kurmak. 2.kaynaşmak, alışmak. 3.görüşmek, konuşmak.
  ümem (A.) [ امم ] ümmetler.
  ümenâ (A.) [ امنا ] güvenilir kişiler.
  ümerâ (A.) [ امرا ] emirler.
  ümîd (F.) [ اميد ] ümit, umut.
  ümîd etmek umutlanmak.
  ümîdbahş (F.) [ اميدبخش ] ümit verici.
  ümîdbahşî (F.) [ اميدبخشی ] ümit verme.
  ümîdvâr (F.) [ اميدوار ] ümitli.
  ümîdvârî (F.) [ اميدواری ] ümitli olma.
  ümm (A.) [ ام ] anne, ana.
  ümmehât (A.) [ 1 [ امهات .anneler. 2.temeller, esaslar.
  ümmet (A.) [ امت ] ümmet, bir peygambere bağlı olanlar.
  ümmîd (F.) [ اميد ] ümit.
  ümmiyyet (A.) [ اميت ] ümmîlik, hiç okuma yazma bilmeyen.
  ümmülbilâd (A.) [ ام البلاد ] Mekke.
  ümmülkitâb (A.) [ 1 [ ام الکتاب .Fâtiha sûresi. 2.levhimahfuz.
  ümmülkurâ (A.) [ ام القرا ] Mekke.
  ümrân (A.) [ عمران ] bayındırlık, kalkınma.
  ünâs (A.) [ اناس ] halk.
  ünbûbe (A.) [ 1 [ انبوبه .boru. 2.kılcal damar.
  üns (A.) [ انس ] alışma.
  ünsiyyet (A.) [ انسيت ] alışma.
  ünsiyyet kesb etmek alışmak.
  ünûset (A.) [ انوثت ] dişilik.
  ürcûfe (A.) [ ارجوفه ] yalan dolan, uydurma söz, martaval.
  üryân (A.) [ عریان ] çıplak, anadan doğma.
  üsbû’ (A.) [ اسبوع ] hafta.
  üsbû’î (A.) [ اسبوعی ] haftalık.
  üserâ (A.) [ اسرا ] tutsaklar, esirler.
  üskuf (A.) [ اسقف ] papaz.
  üslûb (A.) [ اسلوب ] anlatım tarzı.
  üss (A.) [ 1 [ اس .üs. 2.esas.
  üssülesâs (A.) [ اس الاساس ] asıl, temel.
  üstâd (F.) [ 1 [ استاد .üstat. 2.profesör. 3.usta.
  üstâdâne (F.) [ استادانه ] ustaca.
  üstâdî (F.) [ 1 [ استادی .ustalık. 2.üstatlık.
  üstûr (F.) [ استور ] binek ve yük hayvanı.
  üstûre (A.) [ 1 [ اسطوره .efsane. 2.uydurma söz.
  üstühan (F.) [ استخوان ] kemik.
  üstüre (F.) [ استره ] ustura.
  üstüvâne (A.) [ استوانه ] silindir.
  üstüvâr (F.) [ 1 [ استوار .sağlam. 2.güvenilir.
  üstüvârî (F.) [ 1 [استواری .sağlamlık. 2.güvenilirlik.
  üştür (F.) [ اشتر ] deve.
  üştürban (F.) [ اشتربان ] deveci.
  üştürdil (F.) [ اشتردل ] kinci.
  üştürhâr (F.) [ اشترخار ] deve dikeni.
  üzn (A.) [ اذن ] kulak. 10. 60
  -V-

  va’d (A.) [ وعد ] vaat.
  va’d edilmek vaat edilmek.
  va’d etmek vaat etmek.
  va’z (A.) [ وعظ ] vaaz, dinî öğüt.
  vâbeste (F.) [ وابسته ] bağlı.
  vâbestegân (F.) [ وابستگان ] bağlılar.
  vâcib (A.) [ واجب ] gerekli.
  vâcib olmak gerekmek.
  vâcibât (A.) [ واجبات ] gerekenler, yapılması gerekli olanlar.
  vâcibe (A.) [ واجبه ] gereken, yapılması gerekli olan.
  vâcibülîfâ (A.) [ واجب الایفا ] yapılması gereken, yerine getirilmesi gereken.
  vâcibülvücûd (A.) [ واجب الوجود ] Tanrı.
  vâcid (A.) [ 1 [ واجد .Tanrı. 2.meydana getiren.
  vâdî (A.) [ 1 [ وادی .vadi. 2.nehir yatağı. 2.saha, alan.
  vâfir (A.) [ وافر ] bol.
  vâh (A.) [ واه ] vah, yazık.
  vâha (A.) [ واحه ] vaha, çöl ortasındaki yeşil alan.
  vahâmet (A.) [ وخامت ] korkunçluk, vehamet, tehlikeli durum.
  vâhasretâ (A.) [ واحسرتا ] eyvahlar olsun.
  vâhayfâ (A.) [ واحيفا ] yazıklar olsun, eyvahlar olsun, vah vah.
  vahdânî (A.) [ وحدانی ] Tanrı’nın birliği ile ilgili.
  vahdâniyyet (A.) [ وحدانيت ] Tanrı’nın tekliği.
  vahdet (A.) [ 1 [ وحدت .teklik. 2.birlik, beraberlik.
  vâhî (A.) [ واهی ] yararsız.
  vâhid (A.) [ واحد ] tek, bir tane.
  vahîd (A.) [ وحيد ] tek, biricik.
  vahîm (A.) [ وخيم ] korkunç.
  vahş (A.) [ وحش ] yabanıl.
  vahşet (A.) [ 1 [ وحشت .yabanîlik. 2.korku.
  vahşetengîz (A.-F.) [ وحشت انگيز ] korkunç, korku salan.
  vahşetnâk (A.-F.) [ 1 [ وحشتناک .korkunç. 2.ıssız.
  vahşî (A.) [ 1 [ وحشی .yabanî. 2.acımasız.
  vahy (A.) [ وحی ] vahiy.
  vâiz (A.) [ واعظ ] vaaz veren, dinî öğütler eden.
  vâjgûn (F.) [ واژگون ] baş aşağı, tepetakla, tersyüz olmuş.
  vak’a (A.) [ 1 [ وقعه .olay. 2.savaş.
  vak’anüvis (A.-F.) [ وقعه نویس ] tarih yazarı.
  vak’anüvîsân (A.-F.) [ وقعه نویسان ] tarih yazarları.
  vakar (A.) [ وقار ] ağırbaşlılık.
  vakâyi’ (A.) [ وقایع ] olaylar.
  vakf (A.) [ 1 [ وقف .durma, duruş. 2.durdurma. 3.vakıf. 4.adama.
  vakfe (A.) [ وقفه ] durma, duraklama.
  vakfegâh (A.-F.) [ وقفه گاه ] durulacak yer, durak.
  vakfiyye (A.) [ وقفيه ] vakıf belgesi.
  vâkıa (A.) [ 1 [ واقعه .olay. 2.gerçek.
  vâkıât (A.) [ واقعات ] olaylar.
  vâkıf (A.) [ 1 [ واقف .vakfeden. 2.anlamak, bilmek.
  vâki (A.) [ واقع ] olan, meydana gelen, gerçekleşmiş olan.
  vâki’ olmak 1.olmak, meydana gelmek, gerçekleşmek. 2.bulunmak, yer almak.
  vakiyye (A.) [ وقيه ] okka.
  vakt (A.) [ وقت ] vakit.
  vaktâki (A.-F.) [ وقتاکه ] –diği zaman.
  vakûr (A.) [ وقور ] ağırbaşlı.
  vakûrâne (A.-F.) [ وقورانه ] ağırbaşlılıkla.
  vâlâ (F.) [ والا ] yüksek, yüce.
  vâlâcâh (F.) [ والاجاه ] yüksek mevki sahibi.
  vâlâkadr (F.-A.) [ والاقدر ] saygıdeğer.
  vâlid (A.) [ 1 [ والد .baba. 2.yol açan, doğuran.
  vâlide (A.) [ والده ] anne, ana.
  vâlideyn (A.) [ والدین ] anababa.
  vâlih (A.) [ واله ] şaşkın.
  vâliyân (A.-F.) [ واليان ] valiler.
  vâm (F.) [ وام ] borç.
  vâmdâr (F.) [ وامدار ] borçlu.
  vâmhâh (F.) [ وامخواه ] alacaklı.
  vâpesin (F.) [ واپسين ] sonuncu.
  vâr (F.) [ وار ] gibi, benzer.
  varak (A.) [ 1 [ ورق .yaprak. 2.kağıt. 3.plaka.
  varaka (A.) [ 1 [ ورقه .belge. 2.bir yaprak.
  varakpâre (A.-F.) [ 1 [ ورق پاره .kağıt parçası. 2.pusula, not.
  vâreste (F.) [ 1 [ وارسته .kurtulmuş, rahat. 2.uzak.
  vârî (F.) [ واری ] gibi.
  vârid (A.) [ 1 [ وارد .gelen, ulaşan. 2.sözkonusu.
  vâridât (A.) [ واردات ] kazanç, gelir.
  vâride (A.) [ 1 [ وارده .gelen, ulaşan. 2.akla gelen.
  vâris (A.) [ وارث ] mirasçı.
  varta (A.) [ 1 [ ورطه .uçurum. 2.tehlike.
  vârûn (F.) [ وارون ] ters, başaşağı.
  vârûne (F.) [ وارونه ] ters, başaşağı.
  vasat (A.) [ 1 [ وسط .orta. 2.ortalama.
  vasatî (A.) [ 1 [ وسطی .ortalama. 2.orta.
  vasf (A.) [ 1 [ وصف .nitelik, özellik. 2.övgü.
  vâsıl (A.) [ واصل ] ulaşan, kavuşan, gelen.
  vâsıl olmak ulaşmak, kavuşmak.
  vâsıta (A.) [ 1 [ واسطه .aracı. 2.araç, alet.
  vâsi’ (A.) [ 1 [ واسع .geniş. 2.yaygın. 3.kapsamlı. 4.enli. 5.bol.
  vasiyyet (A.) [ وصيت ] vasiyet.
  vasiyyetnâme (A.-F.) [ وصيت نامه ] vasiyet mektubu.
  vasl (A.) [ 1 [ وصل .ulaşma. 2.kavuşma, vuslat. 3.bağlama, ulama.
  vassaf (A.) [ وصاف ] öven, anlatan, tavsif eden.
  vassal (A.) [ وصال ] ulaştıran.
  vatan (A.) [ وطن ] yurt.
  vatandaş (A.-T.) [ وطنداش ] yurttaş.
  vatanî (A.) [ وطنی ] yurt ile ilgili.
  vatanperver (A.-F.) [ وطن پرور ] yurtsever.
  vatanperverâne (A.-F.) [ وطن پرورانه ] yurtseverce.
  vâveylâ (A.) [ 1 [ واویلا .yazık, eyvahlar olsun. 2.çığlık.
  vâveylâ düşmek çığlıklar atılmak.
  vâye (F.) [ وایه ] kısmet.
  vaz’ (A.) [ 1 [ وضع .koyma, konulma. 2.bırakma. 3.atama. 4.durum, konum.
  vaz’ -ı haml [ وضع حمل ] doğum.
  vaz’ -ı kadîm [ وضع قدیم ] eski konum, eski durum.
  vaz’ -ı yed [ وضع ید ] el koyma.
  vaz’ -ı yed edilmek el konulmak.
  vaz’ -ı yed etmek el koymak.
  vaz’ etmek koymak.
  vaz’an (A.) [ وضعا ] konumu bakımından.
  vazâif (A.) [ وظائف ] görevler, ödevler.
  vâzı’ (A.) [ 1 [ واضع .koyan, koyucu. 2.hazırlayıcı.
  vâzıh (A.) [ واضح ] açık, net.
  vâzıhan (A.) [ واضحا ] açıkça, açık olarak.
  vazî' (A.) [ 1 [ وضيع .alçak, aşağı. 2.mütevazi.
  vazîfe (A.) [ 1 [ وظيفه .görev. 2.ödev.
  vazîfedâr (A.-F.) [ وظيفه دار ] görevli.
  vazîfeşinas (A.) [ وظيفه شناس ] görevine düşkün.
  vaziyet (A.) [ وضعيت ] durum, konum.
  vebâl (A.) [ وبال ] günah.
  vecâhet (A.) [ وجاهت ] yüz güzelliği.
  vecd (A.) [ وجد ] coşku.
  vecdâver (A.-F.) [ وجدآور ] coşkulu, heyecanlandıran.
  vech (A.) [ 1 [ وجه .yüz. 2.sebep, ilgi, münasebet, vasıta. 3.yüzey.
  veche (A.) [ 1 [ وجهه .yüz. 2.yön, taraf.
  vecîbe (A.) [ وجيبه ] yapılması gereken, görev.
  vecîz (A.) [ وجيز ] özlü.
  vecîze (A.) [ وجيزه ] özdeyiş.
  vedâ (A.) [ وداع ] ayrılış, ayrılma.
  vedâyi’ (A.) [ ودایع ] emanetler.
  vedîa (A.) [ ودیعه ] emanet.
  vefâ (A.) [ 1 [ وفا .sözünde durma. 2.dostluğu sürdürme.
  vefâ etmek sözünde durmak, vefa göstermek.
  vefâdâr (A.-F.) [ وفادار ] vefalı.
  vefâkâr (A.-F.) [ وفاکار ] vefalı.
  vefât (A.) [ وفات ] ölüm.
  vefât etmek ölmek.
  vefeyât (A.) [ وفيات ] ölümler.
  vefk (A.) [ 1 [ وفق .uyum. 2.uygun.
  vegayrühü (A.) [ وغيره ] ondan başka.
  vegayrühüm (A.) [ وغيرهم ] ondan başkaları.
  veh (F.-A.) [ وه ] vah.
  vehb (A.) [ وهب ] bağış, vergi.
  vehbî (A.) [ وهبی ] Tanrı vergisi.
  vehelümmecerrâ (A.) [ و هلم جری ] var gerisini kıyas et.
  vehhâb (A.) [ وهاب ] çok bağışlayıcı Tanrı.
  vehhâbiyyet (A.) [ وهابيت ] vehhâbîlik.
  vehhâbiyyûn (A.) [ وهابيون ] vehhâbîler.
  vehim (A.) [ وهم ] kuruntu.
  vehleten (A.) [ وهلة ] ansızın.
  vehm (A.) [ وهم ] kuruntu.
  vehmî (A.) [ وهمی ] kuruntuya dayalı, evham üstüne kurulmuş.
  vehmnâk (A.-F.) [ وهمناک ] kuruntulu.
  veillâ (A.) [ والا ] yoksa, aksi takdirde.
  vekâhat (A.) [ وقاحت ] arsızlık, utanmazlık, hayasızlık.
  vekâlet (A.) [ 1 [ وکالت .vekillik. 2.bakanlık. 3.avukatlık.
  vekâleten (A.) [ وکالة ] vekil olarak.
  vekâletnâme (A.-F.) [ وکالت نامه ] vekillik belgesi.
  vekâletpenâh (A.-F.) [ وکالت پناه ] sadrazam.
  vekâyi’ (A.) [ 1 [ وقایع .olaylar. 2.savaşlar.
  vekıs’alâhâzâ (A.) [ وقس علی هذا ] bununla kıyasla.
  vekil (A.) [ 1 [ وکيل .avukat. 2.biri tarafından yetki verilmiş. 3.bakan.
  velâdet (A.) [ 1 [ ولادت .doğum. 2.doğum günü.
  velâyet (A.) [ 1 [ ولایت .velîlik. 2.dostluk. 3.otorite.
  velev (A.) [ ولو ] olsa da.
  velhâsıl (A.) [ والحاصل ] kısaca, sözün kısası.
  velî (A.) [ 1 [ ولی .ermiş, velî. 2.çocuktan sorumlu olan.
  velî (F.) [ ولی ] ama, fakat.
  velîahd (A.) [ وليعهد ] veliaht.
  velîk (F.) [ وليک ] ama, ancak.
  velîkin (F.) [ وليکن ] ama, ancak.
  velîme (A.) [ 1 [ وليمه .ziyafet. 2.düğün.
  velûd (A.) [ 1 [ ولود .doğurgan. 2.üretken.
  velvele (A.) [ ولوله ] gürültü patırtı.
  verâ (A.) [ ورا ] öte.
  verâset (A.) [ وراثت ] varislik.
  verd (A.) [ ورد ] gül.
  verem (A.) [ 1 [ ورم .şişkinlik, şiş. 2.verem, tüberküloz.
  verese (A.) [ ورثه ] varisler, mirasçılar.
  verîd (A.) [ ورید ] toplardamar.
  vesâik (A.) [ وثائق ] belgeler.
  vesâil (A.) [ وسائل ] sebepler.
  vesâit (A.) [ 1 [ وسائط .araçlar. 2.aracılar.
  vesâtet (A.) [ وساطت ] aracılık.
  vesâyâ (A.) [ وصایا ] vasiyetler.
  vesîka (A.) [ وثيقه ] belge.
  vesîle (A.) [ 1 [ وسيله .sebep, bahane. 2.yol.
  vesme (A.) [ وسمه ] rastık.
  vesvese (A.) [ وسوسه ] kuruntu.
  veş (F.) [ وش ] gibi.
  veşak (A.) [ وشق ] vaşak.
  veted (A.) [ وتد ] kazık.
  veter (A.) [ 1 [ وتر .kiriş. 2.saz teli.
  vetîre (A.) [ 1 [ وتيره .üslup. 2.süreç. 3.dar yol.
  veyl (A.) [ ویل ] yazık, yazıklar olsun, eyvahlar olsun.
  vezâif (A.) [ وظائف ] görevler, ödevler.
  vezân (F.) [ وزان ] esen.
  vezâret (A.) [ وزارت ] vezirlik.
  vezîr (A.) [ وزیر ] eskiden bakanlık görevini üstlenen kişi.
  vezn (A.) [ وزن ] ağırlık.
  vezne (A.) [ 1 [ وزنه .ağırlık. 2.tartı. 3.para gişesi.
  veznedâr (A.-F.) [ وزنه دار ] gişe görevlisi.
  vicâhen (A.) [ وجاها ] yüzleşerek, yüzüne karşı.
  vicâhî (A.) [ وجاهی ] yüzyüze.
  vicdân (A.) [ وجدان ] iyi ile kötüyü ayırt edip değerlendirme duygusu.
  vicdânen (A.) [ وجدانا ] vicdan bakımından.
  vidâd (A.) [ 1 [ وداد .sevgi. 2.dostluk.
  vikâye (A.) [ وقایه ] koruma.
  vikâye etmek korumak, esirgemek, kayırmak.
  vilâdet (A.) [ 1 [ ولادت .doğum. 2.doğum günü.
  vilâyât (A.) [ ولایات ] vilayetler.
  vildân (A.) [ 1 [ ولدان .bebekler. 2.köleler.
  vîrân (F.) [ 1 [ ویران .yıkık, harap olmuş. 2.yıkıntı, harabe.
  vîrân etmek yıkmak, harap etmek.
  vîrân olmak 1.yıkılmak, harap olmak. 2.perişan olmak.
  vîrâne (F.) [ ویرانه ] yıkıntı alan, harap yer, harap bina.
  vîrânî (F.) [ ویرانی ] haraplık.
  vird (A.) [ ورد ] dua.
  vird etmek dua etmek.
  visâk (A.) [ وثاق ] antlaşma.
  visâl (A.) [ 1 [ وصال .ulaşma, varma. 2.kavuşma, vuslat.
  vufûr (A.) [ وفور ] bolluk.
  vuhûş (A.) [ 1 [ وحوش .vahşiler. 2.yaban hayvanları.
  vukû bulmak meydana gelmek, cereyan etmek, gerçekleşmek.
  vukû’ (A.) [ وقوع ] meydana gelme, cereyan etme.
  vukûât (A.) [ 1 [ وقوعات .olaylar. 2.polisiye olaylar.
  vukûf (A.) [ وقوف ] bir konu hakkında geniş bilgi sahibi olma.
  vukufsuz (A.-T.) bilgisiz.
  vuskâ (A.) [ وثقی ] sağlam.
  vusla (A.) [ 1 [ وصله .ek. 2.yama.
  vuslat (A.) [ 1 [ وصلت .ulaşma. 2.kavuşma.
  vustâ (A.) [ وسطی ] orta, iç.
  vusûl (A.) [ وصول ] ulaşma, gelme.
  vusûl eylemek gelmek, ulaşmak.
  vuzû (A.) [ وضوء ] abdest.
  vuzûh (A.) [ وضوح ] açıklık.
  vücûb (A.) [ وجوب ] gereklilik.
  vücûd (A.) [ 1 [ وجود .varlık. 2.beden. 3.var oluş.
  vücûd bulmak meydana gelmek, oluşmak.
  vücûh (A.) [ 1 [ وجوه .yüzler. 2.şekiller, tarzlar. 3.yüzeyler. 4.ileri gelenler.
  vüfûd (A.) [ وفود ] elçiler.
  vüfûr (A.) [ وفور ] bolluk.
  vükelâ (A.) [ 1 [ وکلا .vekiller. 2.bakanlar.
  vülât (A.) [ ولات ] valiler.
  vürûd (A.) [ ورود ] giriş, geliş.
  vürûd etmek girmek, gelmek.
  vüs’ (A.) [ 1 [ وسع .genişlik. 2.kapasite. 3.takat.
  vüs’at (A.) [ 1 [ وسعت .genişlik. 2.kapasite. 3.parasal yeterlik. 4.genlik.
  vüskâ (A.) [ وثقی ] sağlam.
  vüsûk (A.) [ 1 [ وثوق .sağlamlık. 2.güvenilirlik.
  vüzerâ (A.) [ وزرا ] vezirler.a dan z ye osmanlıca kelimeler,  gülgün isminin ebced değeri,  osmanlı kelimeleri a dan z ye,  adan zye türkçe sözlük,  a dan z ye türkçe sözlük,  a dan z ye osmanlıca terimler,  adan zye osmanlıca kelime ve anlamları