Mü'mine ve Tarih ile Osmanlı Tarihi Forumundan Osmanlıca-Türkçe Sözlük (A'dan Z'ye) Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 41

  --->: Osmanlıca-Türkçe Sözlük (A'dan Z'ye)

  mâkiyan (F.) [ ماکيان ] tavuk.
  makrun (A.) [ مقرون ] yakın.
  maksad (A.) [ مقصد ] amaç.)
  maksûd (A.) [ مقصود ] istenilen, maksat.
  makta (A.) [ 1 [ مقطع .kesim yeri. 2.kesit.)
  maktel (A.) [ 1 [ مقتل .öldürme yeri. 2.ünlü birinin ölümü üzerine yazılan şiir.
  maktû (A.) [ 1 [ مقطوع .kesilmiş, kesik. 2.pazarlık yapılmaz.
  maktül (A.) [ مقتول ] öldürülen.
  maktül olmak öldürülmek.
  mâkul (A.) [ معقول ] akla uygun.
  makûlat (A.) [ معقولات ] aklî bilgiler.
  makûle (A.) [ مقوله ] kategori.
  makûs (A.) [ 1 [ معکوس .ters. 2.uğursuz.
  mal (A.) [ 1 [ مال .mal. 2.servet.
  mâlâmâl (F.) [ مالامال ] dopdolu.
  mâlî (A.) [ 1 [ مالی .mal ile ilgili. 2.maliye ile ilgili.
  mâlihulya (Yun.-A.) [ مالی خوليا ] melankoli.
  mâlik (A.) [ مالک ] sahip.
  mâlikiyet (A.) [ مالکيت ] sahip olma.
  maliye (A.) [ ماليه ] devletin gelir ve gider işlerini takip eden bakanlık ve ona
  bağlı daireler.
  malûl (A.) [ معلول ] özürlü, hastalıklı.
  malûlen (A.) [ معلولا ] sakatlanmış olarak, özürlü olarak.
  279
  malûlîn (A.) [ معلولين ] hastalar, sakatlar.
  malûm (A.) [ معلوم ] bilinen.
  malûm olmak anlaşılmak, bilinmek.
  malûmat (A.) [ معلومات ] bilgi.
  malûmatfurûş (A.-F.) [ معلومات فروش ] bilgiçlik taslayan.
  malûmatfurûşluk (A.-F.-T.) bilgiçlik taslama.
  malûmatfurûşluk etmek bilgiçlik taslamak.
  mâmafih (A.) [ مع مافيه ] bununla birlikte.
  mâmelek (A.) [ ماملک ] sahip olunan.
  mamûl (A.) [ 1 [ معمول .yapılmış, imal edilmiş. 2.alışılmış.
  mamûlat (A.) [ معمولات ] imal edilenler.
  mamûlün fevkinde alışılmışın ötesinde.
  mamûr (A.) [ معمور ] bayındır, imar edilmiş.
  mamûr edilmek bayındırlaştırılmak, imar edilmek.
  mamûr etmek bayındırlaştırmak.
  mamûr olmak bayındır olmak.
  mamûre (A.) [ معموره ] bayındır yer.
  mamûriyet (A.) [ معموریت ] bayındırlık.
  mana (A.) [ معنی ] anlam.
  manalandırmak anlam kazandırmak.
  manen (A.) [ 1 [ معنا .mana yolu ile. 2.gönülden.
  mânend (F.) [ مانند ] gibi.
  manevî (A.) [ 1 [ معنوی .anlam ile ilgili. 2.ruh ile ilgili.
  280
  maneviyat (A.) [ 1 [ معنویات .manaya dayalı şeyler. 2.moral değerler.
  mani (A.) [ معنی ] engel.
  mani olmak engel olmak.
  mânia (A.) [ مانعه ] engel.
  manidar (A.-F.) [ معنی دار ] anlamlı.
  mansıb (A.) [ منصب ] devlet memuriyetindeki makam.
  mansıbdar (A.-F.) [ منصبدار ] makam sahibi devlet memuru.
  mansur (A.) [ منصور ] Tanrı’nın yardımıyla zafer kazanan.
  mantıkan (A.) [ منطقا ] mantık bakımından.
  mantıkî (A.) [ منطقی ] mantıklı.
  mantıkiyyûn (A.) [ منطقيون ] mantıkçılar, mantık bilginleri.
  manzar (A.) [ 1 [ منظر .seyir yeri. 2.görünüş. 3.yüz.
  manzara (A.) [ منظره ] görünüm.
  manzum (A.) [ منظوم ] nazmedilmiş.
  manzûmât (A.) [ منظومات ] manzumeler.
  manzûme (A.) [ 1 [ منظومه .dizilmiş. 2.vezinli söz, şiir. 3.sistem.
  manzur (A.) [ 1 [ منظور .bakılan. 2.dikkat çeken.
  manzur olmak görülmek, göze çarpmak.
  mâr (F.) [ مار ] yılan.
  maraz (A.) [ مرض ] hastalık.
  marazî (A.) [ مرضی ] hastalıklı, hastalkla ilgili.
  mârgîr (F.) [ مارگير ] yılancı, yılan tutan.
  marifet (A.) [ 1 [ معرفت .bilme. 2.ustalık, beceri. 3.aracı.
  281
  mariz (A.) [ مریض ] hasta.
  mârpîç (F.) [ مارپيچ ] marpuç, nargile marpucu.
  maruf (A.) [ 1 [ معروف .bilinen. 2.ünlü, tanınmış.
  marûf olmak tanınmak, bilinmek.
  maruz (A.) [ 1 [ معروض .arzedilen, sunulan. 2.karşı karşıya kalma, tutulma.
  maruz olmak karşı karşıya kalmak.
  maruzat (A.) [ معروضات ] sunulanlar, arzedilecek şeyler.
  mâsabak (A.) [ ماسبق ] geçen, geçmiş.
  masâri (A.) [ مصارع ] dizeler, mısralar.
  masârif (A.) [ مصارف ] harcamalar.
  masdar (A.) [ 1 [ مصدر .çıkış yeri, kaynak. 2.masdar.
  mâsebak (A.) [ ماسبق ] geçen, geçmiş.
  mashara (A.) [ مسخره ] soytarı.
  mâsiva (A.) [ 1 [ ماسوی .Tanrı’nın dışındaki varlıklar. 2.dünyaya özgü her şey.
  masiyet (A.) [ 1 [ معصيت .günah. 2.isyan.
  maskat (A.) [ 1 [ مسقط .düşüş yeri.
  maskat-ı re’s [ مسقط رأس ] doğum yeri.
  maslahat (A.) [ 1 [ مصلحت .iş. 2.dirlik düzenlik.
  maslahatgüzar (A.-F.) [ مصلحت گزار ] elçi adına devlet işlerini yürüten.
  masnû (A.) [ 1 [ مصنوع .yapma, yapay. 2.sanatlı.
  masraf (A.) [ مصرف ] harcama, gider.
  masrû (A.) [ مصروع ] saralı.
  masrûf (A.) [ مصروف ] harcanmış.
  282
  masruf olmak harcanmak.
  mass (A.) [ مص ] emme.
  massetmek emmek, çekmek.
  mâst (F.) [ ماست ] yoğurt.
  mastaba (A.) [ 1 [ مصطبه .meyhane. 2.sedir.
  masum (A.) [ 1 [ معصوم .suçsuz, günahsız. 2.küçük çocuk.
  masumane (A.-F.) [ معصومانه ] masumca.
  masume (A.) [ 1 [ معصومه .suçsuz, günahsız. 2.küçük kız çocuğu.
  masumiyet (A.) [ معصوميت ] masumluk, suçsuzluk.
  masûn (A.) [ مصون ] korunmuş, saklanmış.
  masûn kalmak korunmak, zarar gelmemek.
  mâşe (F.) [ ماشه ] maşa.
  maşer (A.) [ معشر ] toplum.
  maşerî (A.) [ معشری ] kollektif, ortaklaşa.
  mâşıta (A.) [ ماشطه ] kadın makyajcısı, kadın kuaförü.
  mâşî (A.) [ ماشی ] yürüyen.
  mâşiyen (A.) [ ماشيا ] yürüyerek.
  maşrık (A.) [ مشرق ] doğu.
  maşûk (A.) [ معشوق ] (erkek) sevgili.
  maşuka (A.) [ معشوقه ] (bayan) sevgili.
  matbaa (A.) [ مطبعه ] basımevi.
  matbah (A.) [ مطبخ ] mutfak.
  matbû (A.) [ 1 [ مطبوع .basılı. 2.hoşa giden, hoş.
  283
  matbûat (A.) [ 1 [ مطبوعات .basın. 2.basılı şeyler.
  mâtem (A.) [ ماتم ] yas.
  mâtem tutmak yas tutmak.
  mâtemdar (A.-F.) [ ماتمدار ] yaslı.
  mâtemî (A.-F.) [ ماتمی ] yaslı.
  mâtemli (A.-T.) yaslı.
  mâtemserâ (A.-F.) [ ماتمسرا ] yas tutulan ev.
  mâtemzede (A.-F.) [ ماتم زده ] yaslı.
  matla (A.) [ 1 [ مطلع .doğuş yeri. 2.kaside ve gazelin ilk beyti.
  matlab (A.) [ 1 [ مطلب .konu. 2.istek.
  matlub (A.) [ 1 [ مطلوب .istenilen, aranan. 2.alacak.
  matlûb etmek istemek.
  matrûd (A.) [ مطرود ] kovulmuş.
  matrûş (A.) [ 1 [ مطروش .sakalsız. 2.tıraşlanmış.
  matuf (A.) [ معطوف ] yönelik, çevrili.
  matûh (A.) [ معتوه ] bunak, bunamış.
  matûhe (A.) [ معتوهه ] bunak, bunamış (bayan).
  mâvaka (A.) [ ماوقع ] olup biten.
  mâverâ (A.) [ 1 [ ماورا .öte, ötesinde. 2.ahiret, öbür dünya.
  mavtın (A.) [ موطن ] yurt tutulan yer.
  mâye (F.) [ 1 [ مایه .maya. 2.para. 3.mal. 4.güç.
  mâyedar (F.) [ 1 [ مایه دار .mayalı. 2.paralı. 3.mal sahibi. 4.güçlü.
  mâyi (A.) [ مایع ] sıvı.
  284
  mayûb (A.) [ 1 [ معيوب .kusurlu. 2.ayıplanmış.
  mazanna (A.) [ 1 [ مظنه .ermiş sanılan.2.zan altındaki.
  mazarrat (A.) [ 1 [ مضرت .zarar verme. 2.zarar.
  mazarrât (A.) [ مضرات ] zararlar.
  mazbata (A.) [ مضبطه ] tutanak.
  mazbata tanzim etmek tutanak düzenlemek.
  mazbut (A.) [ 1 [ مضبوط .zaptedilmiş. 2.kayda geçirilmiş. 3.derli toplu. 4.sağlam.
  mazbutat (A.) [ مضبوطات ] kayda geçirilenler.
  mazeret (A.) [ معذرت ] özür.
  mazerethâh (A.-F.) [ معذرت خواه ] özür dileyen.
  mazhar (A.) [ 1 [ مظهر .ortaya çıkış yeri. 2.şereflenme, nail olma.
  mazhar olmak karşılaşmak, nail olmak.
  mâzi (A.) [ ماضی ] geçmiş, geçmiş zaman.
  mazlum (A.) [ 1 [ مظلوم .zulme uğramış. 2.sesiz sedasız.
  mazlumâne (A.-F.) [ مظلومانه ] mazlumca.
  mazlûmiyet (A.) [ 1 [ مظلوميت .mazlumluk, zulme uğramışlık. 2.sesiz sedasız
  olma.
  mazmaza (A.) [ مضمضه ] gargara.
  mazmaza yapmak gargara yapmak, ağızda su çalkalamak.
  mazmun (A.) [ 1 [ مضمون .kavram. 2.ince söz.
  maznun (A.) [ مظنون ] zanlı.
  maznun olmak zan altında kalmak.
  mazrub (A.) [ 1 [ مضروب .dövülen. 2.çarpılan.
  285
  mazruf (A.) [ 1 [ مظروف .kaba konulan. 2.zarflı.
  mâzu (F.) [ مازو ] mazı.
  mazûl (A.) [ معزول ] görevden alınmış, azledilmiş.
  mazul olmak görevden alınmak, azledilmek.
  mazur (A.) [ معذور ] özürlü.
  me’vâ (A.) [ مأوا ] sığınma yeri.
  me’yûs (A.) [ مأیوس ] umutsuz.
  me’yûs etmek umutsuz bırakmak.
  me’yûs olmak umudunu yitirmek.
  meâb (A.) [ مآب ] sığınma yeri.
  meâd (A.) [ 1 [ معاد .dönüş yeri. 2.ahiret.
  meâhiz (A.) [ مآخذ ] kaynaklar.
  meâl (A.) [ مآل ] anlam.
  meâric (A.) [ معارج ] merdivenler.
  meâsî (A.) [ 1 [ معاصی .isyanlar. 2.günahlar.
  meâyib (A.) [ معایب ] kusurlar, ayıplar.
  mebâd (F.) [ مباد ] sakın, aman sakın, olmaya.
  mebâdâ (F.) [ مبادا ] sakın, aman sakın, olmaya.
  mebâdî (A.) [ مبادی ] ilkeler, prensipler.
  mebâhis (A.) [ مباحث ] konular, bahisler.
  mebânî (A.) [ 1 [ مبانی .temeller. 2.yapılar, binalar.
  mebde’ (A.) [ 1 [ مبدأ .başlangıç noktası.
  mebde-i tarih [ مبدأ تاریخ ] tarih başlangıcı.
  286
  mebhas (A.) [ 1 [ مبحث .bölüm, fasıl. 2.bilim.
  mebhûs (A.) [ مبحوث ] bahsedilen.
  mebhût (A.) [ مبهوت ] şaşkın.
  meblağ (A.) [ 1 [ مبلغ .tutar. 2.para.
  mebnâ (A.) [ مبنی ] bina.
  mebnî (A.) [ 1 [ مبنی .dayanan. 2.bina edilmiş.
  mebsût (A.) [ مبسوط ] yaygın, açık.
  mebsûten (A.) [ مبسوطا ] yaygın olarak.
  mebus (A.) [ 1 [ مبعوث .gönderilmiş. 2.milletvekili. 3.ölümden sonra dirilen.
  mebzûl (A.) [ مبذول ] bol.
  mebzûlen (A.) [ مبذولا ] bolca.
  mebzûliyet (A.) [ مبذوليت ] bolluk.
  mec’ûl (A.) [ مجعول ] yapay.
  mecâl (A.) [ 1 [ مجال .güç, kuvvet. 2.fırsat.
  mecâlis (A.) [ مجالس ] meclisler.
  mecâmi (A.) [ مجامع ] toplantı yerleri.
  mecânîn (A.) [ مجانين ] mecnunlar, çılgınlar.
  mecbûr (A.) [ 1 [ مجبور .zorunlu. 2.zora koşulmuş.
  mecbûrî (A.) [ مجبوری ] zorunlu.
  mecbûriyet (A.) [ مجبوریت ] zorunluluk.
  meccânen (A.) [ مجانا ] parasız olarak.
  meccânî (A.) [ مجانی ] parasız.
  mecd (A.) [ مجد ] ululuk. 2. 42
  mecelle (A.) [ مجله ] dergi.
  mechûl (A.) [ مجهول ] bilinmeyen.
  mechûlât (A.) [ مجهولات ] bilinmeyenler.
  mechûliyet (A.) [ مجهوليت ] bilinmezlik.
  mechûlünneseb (A.) [ مجهول النسب ] onun bunun çocuğu.
  mecîd (A.) [ مجيد ] ulu.
  meclis (A.) [ مجلس ] toplantı yeri.
  meclisefrûz (A.-F.) [ مجلس افروز ] meclisi aydınlatan, meclisi şenlendiren.
  meclûb (A.) [ 1 [ مجلوب .celbedilmiş. 2.aşık, tutkun.
  mecma’ (A.) [ مجمع ] toplantı yeri.
  mecmû’ (A.) [ مجموع ] toplam, tümü.
  mecmûa (A.) [ 1 [ مجموعه .dergi. 2.küçük risale veya farklı kitapların bir araya
  getirildiği eser.
  mecmûan (A.) [ مجموعا ] toplam olarak.
  mecnûn (A.) [ 1 [ مجنون .delice seven. 2.cinli. 3.Leyla’nın aşığı.
  mecnûnâne (A.-F.) [ مجنونانه ] çılğınca, delicesine.
  mecrâ (A.) [ 1 [ مجرا .su yatağı. 2.yol, güzergah.
  mecrûh (A.) [ مجروح ] yaralı.
  mecrûhîn (A.) [ مجروحين ] yaralılar.
  mecûsî (A.) [ مجوسی ] ateşperest, ateşe tapan.
  meczûb (A.) [ 1 [ مجذوب .cezbedilmiş. 2.Tanrı sevgisiyle cezbeye kapılan. 2.deli.
  med’uv (A.) [ مدعو ] davetli.
  med’uvvîn (A.) [ مدعوین ] davetliler.
  288
  medâfin (A.) [ مدافن ] mezarlar.
  medâr (A.) [ 1 [ مدار .yörünge 2.dönence. 3.vesile, vasıta. 4.yardımcı.
  medâric (A.) [ مدارج ] merdivenler.
  medâris (A.) [ مدارس ] medreseler.
  medd (A.) [ 1 [ مد .uzatma. 2.çekme.
  meddâh (A.) [ 1 [ مداح .çok öven. 2.meddah.
  meded (A.) [ مدد ] yardım, medet.
  mededhâh (A.-F.) [ مددخواه ] yardım isteyen.
  mededkâr (A.-F.) [ مددکار ] yardım eden, yardımcı.
  mededres (A.-F.) [ مددرس ] yardıma koşan, imdada koşan.
  medenî (A.) [ 1 [ مدنی .şehirli. 2.uygar. 3.görgülü. 4.Medineli.
  medenîleşmek uygarlaşmak.
  medeniyyet (A.) [ مدنيت ] uygarlık.
  medfa (A.) [ مدفع ] top.
  medfen (A.) [ مدفن ] mezar, defin yeri.
  medfû (A.) [ 1 [ مدفوع .çıkarılmış. 2.dışkı. 3.para kasasından çıkmış.
  medfûn (A.) [ مدفون ] gömülü, defnedilmiş.
  medfûn edilmek gömülmek.
  medh (A.) [ مدح ] övgü.
  medhal (A.) [ 1 [ مدخل .giriş. 2.giriş yeri. 3.başlangıç. 4.dehalet.
  medhaldâr (A.-F.) [ مدخلدار ] parmağı olan, müdahale etmiş olan.
  medhaldar bulunmak (A.-F.-T.) parmağı olmak; müdahalesi bulunmak.
  medhedilmek övülmek.
  289
  medhetmek övmek.
  medhiye (A.) [ مدحيه ] övgü.
  medhiyyât (A.) [ مدحيات ] övgüler.
  medhûş (A.) [ مدهوش ] dehşete kapılmış.
  medîd (A.) [ 1 [ مدید .uzun. 2.çekilmiş.
  medîde (A.) [ 1 [ مدیده .uzun. 2.çekilmiş.
  medîha (A.) [ مدیحه ] övgü şiiri, kaside.
  medîhagû (A.-F.) [ مدیحه گو ] övgü şairi, kaside şairi.
  medîne (A.) [ 1 [ مدینه .şehir. 2.Medine.
  medînetünnebî (A.) [ مدینة النبی ] Medine.
  medînetüsselam (A.) [ مدینة السلام ] Bağdat.
  medlûl (A.) [ مدلول ] kanıt olarak gösterilen.
  medresevî (A.) [ مدرسوی ] medrese ile ilgili.
  medrûs (A.) [ 1 [ مدروس .eski, yırtık pırtık. 2.ders olarak verilen.
  medyûn (A.) [ مدیون ] borçlu.
  mefâhîm (A.) [ مفاهيم ] mefhumlar.
  mefâhir (A.) [ مفاخر ] övünülecek şeyler.
  mefâsıl (A.) [ مفاصل ] eklemler.
  mefâtih (A.) [ مفاتيح ] anahtarlar.
  mefhar (A.) [ مفخر ] övünç kaynağı.
  mefhum (A.) [ مفهوم ] kavram.
  mefhûm olmak anlaşılmak.
  mefkûd (A.) [ 1 [ مفقود .kayıp. 2.yok olmuş.
  290
  mefkûd olmak 1.kaybolmak. 2.yok olmak.
  mefkûre (A.) [ مفکوره ] ülkü, ideal.
  mefkûrevî (A.) [ مفکوروی ] ülkü ile ilgili.
  meflûc (A.) [ مفلوج ] felçli.
  meflûc olmak felç olmak, kımıldayamaz hale gelmek.
  meflûciyet (A.) [ 1 [ مفلوجيت .felçlilik. 2.kıpırdayamama.
  mefrûş (A.) [ مفروش ] döşenmiş.
  mefrûşat (A.) [ مفروشات ] döşeme.
  mefrûz (A.) [ مفروز ] ayırılmış.
  mefrûz (A.) [ مفروض ] farzedilmiş.
  meftûh (A.) [ 1 [ مفتوح .açık. 2.fethedilmiş. 3.fethalı.
  meftûn (A.) [ مفتون ] tutkun, aşık.
  meftûn etmek aşık etmek.
  meftûn olmak aşık olmak, tutulmak.
  meftûniyet (A.) [ مفتونيت ] tutkunluk.
  meger (F.) [ 1 [ مگر .meğer. 2.oysa.
  meges (F.) [ مگس ] sinek.
  meğâk (F.) [ 1 [ مغاک .çukur. 2.mezar.
  meh (F.) [ مه ] ay.
  mehâbet (A.) [ مهابت ] heybetlilik.
  mehâlik (A.) [ مهالک ] tehlikeli yerler.
  mehâr (F.) [ مهار ] yular, dizgin.
  mehaz (A.) [ مأخذ ]] kaynak.
  291
  mehbil (A.) [ مهبل ] rahim yolu.
  mehd (A.) [ مهد ] beşik.
  mehekk (A.) [ محک ] mihenk taşı.
  mehîb (A.) [ مهيب ] heybetli.
  mehl (A.) [ مهل ] süre tanıma.
  mehleke (A.) [ مهلکه ] tehlikeli yer.
  mehlikâ (F.-A.) [ مه لقا ] ay yüzlü, güzel yüzlü.
  mehpare (F.) [ 1 [ مه پاره .ay parçası. 2.güzel yüzlü.
  mehpeyker (F.) [ مه پيکر ] güzel yüzlü, parlak yüzlü.
  mehr (A.) [ مهر ] mehir.
  mehrû (F.) [ مهرو ] ay yüzlü, güzel yüzlü.
  mehtâb (F.) [ مهتاب ] mehtap, ay ışığı.
  mehûz (A.) [ مأخوذ ] alınmış.
  mehveş (F.) [ 1 [ مهوش .ay gibi, ay kadar güzel. 2.güzel yüzlü.
  mekân (A.) [ 1 [ مکان .yer. 2.ev.
  mekâre (A.) [ مکاره ] kiralık binek veya yük hayvanı.
  mekâreci (A.-T.) binek veya yük hayvanı kiralayan.
  mekârim (A.) [ مکارم ] cömertlikler.
  mekâtîb (A.) [ مکاتيب ] mektuplar.
  mekâtib (A.) [ مکاتب ] okullar.
  mekâtib-i âliye [ مکاتب عاليه ] yüksekokullar.
  mekâtib-i askeriye [ مکاتب عسکریه ] askerî okullar.
  mekhûl (A.) [ مکحول ] sürmeli.
  292
  meknûn (A.) [ 1 [ مکنون .dizili. 2.gizli.
  mekr (A.) [ مکر ] hile.
  mekrûh (A.) [ مکروه ] iğrenç.
  meks (A.) [ مکث ] duralama, duraklama.
  meksur (A.) [ مکسور ] kırık.
  mekşûf (A.) [ مکشوف ] keşfedilmiş.
  mekteb (A.) [ 1 [ مکتب .okul. 2.ekol.
  mekteb-i âlî [ مکتب عالی ] yüksekokul.
  mekteb-i harbiye [ مکتب حربيه ] harp okulu.
  mekteb-i i’dâdî [ مکتب اعدادی ] lise.
  mekteb-i ibtidâî [ مکتب ابتدائی ] ilkokul.
  mekteb-i rüşdî [ مکتب رشدی ] ortaokul.
  mekteb-i sultânî [ مکتب سلطانی ] Galatasaray Lisesi.
  mektep (A.) [ مکتب ] okul.
  mektub (A.) [ 1 [ مکتوب .yazılı. 2.mektup.
  mektûbat (A.) [ مکتوبات ] mektuplar.
  mektûbî (A.) [ مکتوبی ] valilik özel kalem müdürü.
  mektûm (A.) [ مکتوم ] gizli.
  melabe (A.) [ ملعبه ] oyuncak.
  melâbis (A.) [ ملابس ] giysiler.
  melah (F.) [ ملخ ] çekirge.
  melahat (A.) [ ملاحت ] yüz güzelliği.
  melâhide (A.) [ ملاحده ] dinsizler, tanrıtanımazlar.
  293
  melâik (A.) [ ملائک ] melekler.
  melâike (A.) [ ملائکه ] melekler.)
  melâl (A.) [ ملال ] sıkıntı, usanma.
  melalli (A.-T.) sıkıntılı.
  melanet (A.) [ ملعنت ] melunluk.
  melce (A.) [ ملجأ ] sığınak, sığınacak yer.
  melekât (A.) [ ملکات ] yetiler.
  meleke (A.) [ ملکه ] yeti.
  meleksîmâ (A.) [ ملک سيما ] melek yüzlü güzel.
  melekût (A.) [ ملکوت ] ruhlar alemi.
  melfûfen (A.) [ ملفوفا ] ilişikte.
  melhûz (A.) [ ملحوظ ] düşünülen, öngörülen.
  melik (A.) [ ملک ] padişah.
  mellah (A.) [ ملاح ] gemici.
  melsûk (A.) [ ملصوق ] yapışık.
  melûf (A.) [ مألوف ] alışık.
  melun (A.) [ ملعون ] lanet olası.
  memâlik (A.) [ 1 [ ممالک .ülkeler. 2.topraklar, diyarlar.
  memât (A.) [ ممات ] ölüm.
  memduh (A.) [ ممدوح ] övülmüş.
  memer (A.) [ ممر ] geçit.
  memhûr (A.) [ ممهور ] mühürlü.
  memleket (A.) [ 1 [ مملکت .ülke. 2.şehir.
  294
  memlûk (A.) [ مملوک ] köle.
  memnû (A.) [ ممنوع ] yasak.
  memnûa (A.) [ ممنوعه ] yasak.
  memnûiyet (A.) [ منوعيت ] yasak olma hali.
  memnûn (A.) [ 1 [ ممنون .mutlu, razı. 2.sevinçli.
  memnun etmek 1.mutlu edilmek, razı edilmek. 2.sevindirilmek.
  memnuniyet (A.) [ ممنونيت ] memnunluk.
  memûl (A.) [ مأمول ] umulan, beklenilen.
  memur (A.) [ 1 [ مأمور .görevli. 2.devlet memuru.
  memurîn (A.) [ مأمورین ] memurlar, görevliler.
  memûriyet (A.) [ مأموریت ] memurluk.
  memzuc (A.) [ ممزوج ] karışık.
  men (F.) [ من ] ben.
  men’ (A.) [ 1 [ منع .engel olma, alıkoyma. 2.engel olunma, alıkonulma.
  3.yasaklama. 4.yasaklanma.
  men’ edilmek yasaklanmak.
  men’ etmek 1.engel olmak, alıkoymak. 2.yasaklamak.
  men’ olunmak yasaklanmak.
  menâbi’ (A.) [ منابع ] kaynaklar.
  menâfi’ (A.) [ منافع ] menfaatler, çıkarlar, yararlar.
  menâkıb (A.) [ مناقب ] menkıbeler, övgüye değer özellikler.
  menâm (A.) [ 1 [ منام .uyku. 2.rüya.
  menâre (A.) [ مناره ] minare.
  295
  menâsıb (A.) [ مناصب ] makamlar.
  menâtık (A.) [ مناطق ] bölgeler.
  menâzır (A.) [ مناظر ] manzaralar.
  menâzil (A.) [ 1 [ منازل .konaklar. 2.aşamalar.
  menba (A.) [ 1 [ منبع .kaynak. 2.pınar.
  menfâ (A.) [ منفی ] sürgün.
  menfaat (A.) [ منفعت ] çıkar, yarar.
  menfaatperest (A.-F.) [ منفعت پرست ] çıkarcı.
  menfâlık (A.-T.) sürgün hayatı.
  menfez (A.) [ منفذ ] nüfuz etme yeri, delik, yarık, giriş veya çıkış yolu.
  menfî (A.) [ 1 [ منفی .olumsuz. 2.hep olumsuz düşünen, her şeye olumsuz
  yaklaşan. 3.sürgüne gönderilmiş.
  menfur (A.) [ منفور ] nefret edilen.
  menhî (A.) [ منهی ] yasaklanmış.
  menhiyat (A.) [ منهيات ] yasaklar.
  menhus (A.) [ منحوس ] uğursuz.
  meni (A.) [ منی ] sperma.
  menî (F.) [ منی ] benlik.
  menî’ (A.) [ منيع ] aşılmaz, sarp, geçit vermez.
  menkabe (A.) [ منقبه ] ünlü kişilerin yaşamlarına ilişkin ve çoğu gerçekle
  bağdaşmaz öyküler.
  menkûha (A.) [ منکوحه ] nikahlı hanım, eş.
  menkul (A.) [ 1 [ منقول .nakledilen. 2.anlatılan, rivayet edilen.
  menkûş (A.) [ منقوش ] nakışlı, işlemeli, desenli.
  296
  mensûb (A.) [ منصوب ] nispet edilen, ait, bağlı.
  mensûbîn (A.) [ منصوبين ] mensuplar.
  mensubiyet (A.) [ منصوبيت ] mensup olma, bağlı olma.
  mensûc (A.) [ منسوج ] dokunmuş.
  mensûcât (A.) [ 1 [ منسوجات .dokumalar. 2.dokuma sektörü.
  mensûh (A.) [ منسوخ ] hükümsüz.
  mensûr (A.) [ منثور ] düzyazı.
  menşe (A.) [ منشا ] köken..
  menşur (A.) [ 1 [ منشور .ferman. 2.prizma.
  menus (A.) [ 1 [ مأنوس .alışılmış. 2.alışkın.
  menût (A.) [ منوط ] bağlı.
  menzil (A.) [ 1 [ منزل .konak. 2.ev. 3.bir günde gidilebilen yol.
  menzil alınmak yol alınmak.
  menzil almak yol almak.
  menzilgâh (A.-F.) [ منزلگاه ] konak yeri.
  mer’î (A.) [ مرئی ] yürürlükte, geçerli.
  mera (A.) [ مرعی ] otlak.
  merâkiz (A.) [ مراکز ] merkezler.
  merâm (A.) [ مرام ] amaç, anlatılmak istenen şey.
  merâret (A.) [ مرارت ] acılık.
  merâsî (A.) [ مراثی ] ağıtlar, mersiyeler.
  merâsim (A.) [ 1 [ مراسم .törenler. 2.tören.
  merâtib (A.) [ مراتب ] rütbeler, mertebeler.
  297
  merbut (A.) [ مربوط ] bağlı.
  merbûtiyet (A.) [ 1 [ مربوطيت .bağlılık. 2.düşkünlük, aşırı ilgi.
  mercân (A.) [ مرجان ] mercan.
  merci (A.) [ مرجع ] başvuru yeri.
  merd (F.) [ 1 [ مرد .adam. 2.yiğit.
  merdâne (F.) [ مردانه ] yiğitçe.
  merdiven (F.) [ نردبان ] merdiven.
  merdûd (A.) [ مردود ] reddedilmiş, kabul edilmemiş.
  merdum (F.) [ 1 [ مردم .insan. 2.halk. 3.gözbebeği.
  merdumharlık (F.-T.) insan eti yeme, yamyamlık..
  merdüm (F.) [ 1 [ مردم .insan. 2.halk. 3.gözbebeği.
  merdümek (F.) [ مردمک ] gözbebeği.
  merdümgiriz (F.) [ مرمگریز ] insanlardan kaçan.
  merdümhar (F.) [ مردم خوار ] insan yiyen, yamyam.
  merdümî (F.) [ 1 [ مردمی .insanlık. 2.yiğitlik.
  meremmet (A.) [ مرمت ] onarım.
  meremmet etmek onarmak.
  merg (F.) [ مرگ ] ölüm.
  mergub (A.) [ مرغوب ] rağbet edilen, aranılan, istenilen.
  merhale (A.) [ 1 [ مرحله .aşama. 2.konak, menzil.
  merhamet (A.) [ مرحمت ] acıma.
  merhamet etmek acımak.
  merhametli (A.-T.) acıyan.
  298
  merhametsiz (A.-T.) acımasız.
  merhem (A.) [ مرهم ] pomad, yara kremi.
  merhemsâz olmak çare bulmak.
  merhûm (A.) [ مرحوم ] (erkek) ölü.
  merhûme (A.) [ مرحومه ] (bayan) ölü.
  merhun (A.) [ 1 [ مرهون .rehinli, ipotekli. 2.zamana bağlı, bir şeye bağlı.
  merih (A.) [ مریخ ] Mars.
  merkad (A.) [ مرقد ] mezar.
  merkeb (A.) [ 1 [ مرکب .binit. 2.eşek.
  merkum (A.) [ مرقوم ] adı geçen, anılan; yazılmış.
  merkûz (A.) [ مرکوز ] dikili, dikilmiş.
  mermi (A.) [ مرمی ] kurşun.
  mermûz (A.) [ 1 [ مرموز .gizemli. 2.rumuzlu.
  merrât (A.) [ مرات ] defalar.
  merre (A.) [ مره ] defa.
  mersiye (A.) [ مرثيه ] ağıt, mersiye.
  mertebe (A.) [ 1 [ مرتبه .derece. 2.miktar.
  merzagî (A.) [ مرزغی ] bataklık.
  merzüban (F.) [ 1 [ مرزبان .sınır muhafızı. 2.sınır beyi.
  mesâ (A.) [ مسا ] akşam.
  mesâcid (A.) [ مساجد ] mesçitler.
  mesafe (A.) [ مسافه ] uzaklık.
  mesâha (A.) [ مساحه ] ölçüm.
  299
  mesai (A.) [ مساعی ] çalışma, çalışmalar.
  mesâib (A.) [ مصائب ] musibetler.
  mesâil (A.) [ مسائل ] meseleler.
  mesâkîn (A.) [ 1 [ مساکن .yoksullar. 2.miskinler.
  mesâkin (A.) [ مساکن ] konutlar.
  mesâme (A.) [ مسامه ] derideki küçük delikler.
  mesârif (A.) [ مصارف ] harcamalar.
  mesâvî (A.) [ مساوی ] kötülükler.
  mescid (A.) [ مسجد ] mesçit.
  mesdûd (A.) [ مسدود ] kapalı, set çekili, tıkalı.
  mesel (A.) [ 1 [ مثل .örnek. 2.özlü söz. 3.öğretici hikaye.
  meselâ (A.) [ مثلا ] örneğin.
  mesele (A.) [ 1 [ مسئله .mesele, konu. 2.sorun. 3.problem.
  meserrât (A.) [ مسرات ] sevinçler.
  meserret (A.) [ مسرت ] sevinç.
  mesh (A.) [ مسخ ] silme, sıvama.
  meshetmek silmek, sıvamak.
  meshûr (A.) [ مسحور ] büyülenmiş.
  meshûr etmek büyülemek.
  meshûr olmak büyülenmek.
  mesîh (A.) [ مسيح ] İsa.
  mesîhî (A.) [ مسيحی ] Hıristiyan.
  mesîhiyyet (A.) [ مسيحيت ] Hıristiyanlık.
  300
  mesîr (A.) [ 1 [ مسير .seyir yeri. 2.güzergah.
  mesîre (A.) [ مسيره ] gezinti yeri.
  mesken (A.) [ مسکن ] konut.
  mesken etmek yurt tutmak.
  mesken ittihaz etmek (A.-T.) yurt tutmak, mesken edinmek.
  meskenet (A.) [ مسکنت ] miskinlik.
  meskûkât (A.) [ مسکوکات ] madenî paralar, sikkeler.
  meskûn (A.) [ مسکون ] yerleşilmiş, iskan edilmiş.
  meslah (A.) [ مسلخ ] mezbaha.
  meslek (A.) [ 1 [ مسلک .yol, tarz. 2.sistem. 3.uğraşı, meslek.
  meslûl (A.) [ مسلول ] veremli.
  mesmû (A.) [ مسموع ] duyulan, işitilen.
  mesmûat (A.) [ مسموعات ] duyulanlar, işitilenler.
  mesmûm (A.) [ مسموم ] zehirli.
  mesned (A.) [ 1 [ مسند .dayanak. 2.makam.
  mesnevîhan (A.-F.) [ مثنوی خوان ] mesnevi okuyan.
  mesruk (A.) [ مسروق ] çalınmış.
  mesrûr (A.) [ مسرور ] sevinçli.
  mesrûrane (A.-F.) [ مسرورانه ] sevinçle.
  messah (A.) [ مساح ] ölçümcü.
  mest (F.) [ مست ] sarhoş, mest.
  mestâne (F.) [ مستانه ] sarhoşça.
  mestî (F.) [ مستی ] sarhoşluk.
  301
  mest-i harâb (F.-A.) [ مست خراب ] körkütük sarhoş.
  mest-i harâb olmak körkütük sarhoş olmak.
  mestûr (A.) [ مستور ] örtülü, gizli, kapalı.
  mestûr (A.) [ مسطور ] yazılı.
  mesud (A.) [ 1 [ مسعود .mutlu, saadetli. 2.kutlu.
  mesûdâne (A.-F.) [ مسعودانه ] mesutça, bahtiyarlıkla.
  mesuliyet (A.) [ مسئوليت ] sorumluluk.
  meş’al (A.) [ مشعل ] meşale.
  meş’um (A.) [ مشئوم ] uğursuz, şom.
  meş’ûr (A.) [ مشعور ] bilinçli, şuurlu.
  meşâgil (A.) [ مشاغل ] uğraşlar.
  meşâhîr (A.) [ مشاهير ] ünlüler.
  meşâil (A.) [ مشاعل ] meşaleler.
  meşakkat (A.) [ مشقت ] sıkıntı, güçlük.
  meşakkat çekmek sıkıntı çekmek, güçlüğe katlanmak.
  meşâmm (A.) [ مشام ] burun.
  meşârık (A.) [ مشارق ] doğular.
  meşâyih (A.) [ مشایخ ] şeyhler.
  meşbû (A.) [ 1 [ مشبوع .dolu. 2.tok, doygun.
  meşcer (A.) [ مشجر ] ağaçlık.
  meşcere (A.) [ مشجره ] ağaçlık.
  meşgale (A.) [ مشغله ] uğraşı.
  meşgûliyet (A.) [ مشغوليت ] iş güç.
  302
  meşhed (A.) [ مشهد ] şehit düşülen yer.
  meşher (A.) [ مشهر ] sergi, sergilenen yer.
  meşhûd (A.) [ مشهود ] görülmüş, gözlenmiş.
  meşhûd olmak görülmek, gözlenmek.
  meşhûn (A.) [ مشحون ] dolu.
  meşhûr (A.) [ مشهور ] ünlü, tanınmış, bilinen.
  meşîhat (A.) [ 1 [ مشيخت .şeyhlik. 2.şeyhlik makamı.
  meşk (A.) [ 1 [ مشق .yazı örneği. 2.temrin.
  meşk (F.) [ مشک ] kırba.
  meşkûk (A.) [ مشکوک ] şüphe götürür.
  meşkûkiyyet (A.) [ مشکوکيت ] şüphe götürme.
  meşkûr (A.) [ مشکور ] övülen, beğenilen.
  meşreb (A.) [ 1 [ مشرب .yaratılış, tabiat. 2.içme yeri.
  meşrebe (A.) [ مشربه ] maşrapa.
  meşrû (A.) [ مشروع ] yasal.
  meşrûbât (A.) [ مشروبات ] içilecek şeyler.
  meşrûh (A.) [ مشروح ] açıklanmış, şerhedilmiş.
  meşrûhât (A.) [ مشروحات ] açıklamalar.
  meşrûiyyet (A.) [ مشروعيت ] yasallık.
  meşrût (A.) [ مشروط ] koşullu.
  meşrut olunmak şart koşulmak.
  meşşâte (A.) [ مشاطه ] gelin süsleyen.
  meşveret (A.) [ مشورت ] danışma.
  303
  meşveret etmek danışmak.
  metâ (A.) [ متاع ] mal, eşya.
  metâli (A.) [ مطالع ] doğuş yerleri.
  metânet (A.) [ متانت ] dayanıklılık.
  metbû (A.) [ متبوع ] uyulan, izinden gidilen, tâbi olunan.
  metin (A.) [ متين ] sağlam, dayanıklı.
  metn (A.) [ متن ] yazıya dökülmüş bilgi.
  metremik’ab (A.) [ مترو مکعب ] metreküp.
  metrûk (A.) [ متروک ] terkedilmiş.
  metrûkat (A.) [ متروکات ] miras olarak bırakılanlar, geride bırakılanlar.
  metrûkiyete uğramak (A.-T.) terkedilmek, metruk bırakılmak.
  mev’ize (A.) [ موعظه ] öğüt.
  mev’ûd (A.) [ 1 [ موعود .vaat edilmiş. 2.vadeli.
  mevâd (A.) [ مواد ] maddeler.
  mevârid (A.) [ موارد ] konular, hususlar, yerler.
  mevc (A.) [ موج ] dalga.
  mevce (A.) [ موجه ] dalga.
  mevcûd (A.) [ 1 [ موجود .var. 2.hazır. 3.varlık.
  mevcûdât (A.) [ موجودات ] varlıklar.
  mevcûdiyet göstermek varlık göstermek.
  mevcûdiyyet (A.) [ موجودیت ] var olma, varlık.
  meveddet (A.) [ مودت ] sevgi.
  mevhibe (A.) [ موهبه ] bağış.
  304
  mevhûm (A.) [ موهوم ] vehmedilmiş, asılsız, kuruntuya dayalı.
  mevki (A.) [ 1 [ موقع .durum, konum. 2.yer.
  mevkib (A.) [ موکب ] alay, kafile.
  mevkif (A.) [ 1 [ موقف .durak. 2.istasyon.
  mevki-i rüchan (A.-F.) [ موقع رجحان ] tercih mevkii.
  mevkûf (A.) [ موقوف ] vakfedilmiş.
  mevkufleh (A.) [ موقوف له ] vakfeden.
  mevlâ (A.) [ 1 [ مولی .Tanrı. 2.efendi. 3.velî. 4.köle azat eden.
  mevlid (A.) [ 1 [ مولد .doğum yeri, doğuş yeri. 2.mevlüt.
  mevsuk (A.) [ موثوق ] güvenilir, belgeye dayanan.
  mevsûkiyet (A.) [ موثوقيت ] güvenilirlik, belgeye dayanma.
  mevsûm (A.) [ موسوم ] adlandırılmış.
  mevt (A.) [ موت ] ölüm.
  mevtâ (A.) [ موتا ] ölüler.
  mevtâî (A.) [ موتائی ] ölümcül.
  mevtın (A.) [ موطن ] yurt.
  mevzi (A.) [ موضع ] yer.
  mevzi’î (A.) [ موضعی ] yerel.
  mevzû (A.) [ موضوع ] konu.
  mevzu-i bahis (A.-F.) [ موضوع بحث ] sözkonusu.
  mevzun (A.) [ 1 [ موزون .biçimli, düzgün. 2.vezinli.
  mey (F.) [ 1 [ می .şarap. 2.içki.
  meyânında (F.-T.) arasında.
 3. 43
  meydân (A.) [ ميدان ] alan.
  meygûn (F.) [ ميگون ] şarap rengi.
  meyhâne (F.) [ ميخانه ] şarap içilen yer, içkievi.
  meyhâr (F.) [ ميخوار ] içkici.
  meyil (A.) [ ميل ] istek, eğilim.
  meyil vermek eğilim göstermek.
  meykede (F.) [ ميکده ] meyhane.
  meyl (A.) [ 1 [ ميل .eğim. 2.eğilim, istek. 3.yatkınlık.
  meyl etmek (A.-T.) eğilmek.
  meymene (A.) [ ميمنه ] sağ kanat.
  meymûn (A.) [ ميمون ] uğurlu.
  meysere (A.) [ ميسره ] sol kanat.
  meyt (A.) [ ميت ] ölü.
  meyus (A.) [ مأیوس ] umutsuz, üzgün.
  meyvedâr (F.) [ ميوه دار ] meşveli.
  meyyâl (A.) [ 1 [ ميال .eğimli. 2.eğilimli.
  meyyit (A.) [ ميت ] ölü.
  mezâhib (A.) [ مذاهب ] mezhepler.
  mezâlim (A.) [ مظالم ] zulümlerr.
  mezâmin (A.) [ 1 [ مضامن .kavramlar. 2.incelikler. 3.semboller.
  mezargâh (A.-F.) [ مزارگاه ] mezar yeri.
  mezâri (A.) [ مزارع ] tarlalar.
  mezâyâ (A.) [ مزایا ] meziyetler, üstünlükler.
  306
  mezbele (A.) [ مزبله ] çöplük, döküntü alanı.
  mezbuh (A.) [ مذبوح ] boğazlanmış.
  mezbûr (A.) [ مزبور ] anılan, belirtilen.
  mezc (A.) [ مزج ] karıştırma.
  mezcetmek (A.-T.) karıştırmak.
  mezellet (A.) [ مذلت ] düşkünlük.
  mezheb (A.) [ 1 [ مذهب .yol. 2.mezhep. 3.ekol.
  mezîd etmek (A.-T.) arttırmak, çoğaltmak.
  meziyyât (A.) [ مزیات ] meziyetler, üstünlükler.
  meziyyet (A.) [ مزیت ] üstünlük.
  mezkûr (A.) [ مذکور ] zikredilen, belirtilen, adı geçen.
  mezmûm (A.) [ مذموم ] kötülenmiş, ayıplanmış.
  mezra (A.) [ مزرع ] tarla.
  mezra’a (A.) [ مزرعه ] tarla.
  mezrû (A.) [ مزروع ] ekili.
  mezun (A.) [ 1 [ مأذون .izinli. 2.diplomalı.
  mezunen (A.) [ مأذونا ] izin alarak, izinli olarak.
  mıkraz (A.) [ مقراض ] makas.
  mıntaka (A.) [ 1 [ منطقه .bölge, mıntıka. 2.iklim kuşağı.
  mısbah (A.) [ مصباح ] kandil.
  mısdak (A.) [ مصداق ] ölçüt, kriter.
  mısra (A.) [ مصراع ] dize.
  mıtrak (A.) [ 1 [ مطرق .değnek. 2.tokmak. 3.çekiç.
  307
  mızrab (A.) [ مضرب ] mızrap.
  mızrak (A.) [ مزراق ] kargı.
  miâd (A.) [ ميعاد ] buluşma yeri.
  micmer (A.) [ مجمر ] buhurdan.
  midevî (A.) [ معدوی ] mideyi yormayan.
  midhat (A.) [ مدحت ] övgü.
  mie (A.) [ مائه ] yüz.
  miftah (A.) [ مفتاح ] anahtar.
  miğfer (A.) [ مغفر ] tulga.
  mîh (F.) [ ميخ ] çivi.
  mihekk (A.) [ محک ] mihenk taşı.
  mihen (A.) [ محن ] sıkıntılar.
  mihmân (F.) [ مهمان ] konuk.
  mihmannevaz (F.) [ مهمان نواز ] misafirsever.
  mihmannevazlık (F.-T.) misavirseverlik.
  mihmannüvaz (F.) [ مهمان نواز ] misafirsever.
  mihmânserâ (F.) [ مهمان سرا ] misafirhane.
  mihnet (A.) [ محنت ] sıkıntı, acı, dert.
  mihr (F.) [ 1 [ مهر .sevgi. 2.güneş.
  mihrak (A.) [ محراق ] odak.
  mihrbân (F.) [ مهربان ] sevgi dolu, şefkatli.
  mihter (F.) [ 1 [ مهتر .daha büyük. 2.büyük insan.
  mihver (A.) [ محور ] eksen.
  308
  mik’ab (A.) [ مکعب ] küp.
  mîkat (A.) [ 1 [ ميقات .buluşma yeri. 2.buluşma zamanı.
  mikdar (A.) [ 1 [ مقدار .miktar. 2.değer. 3.derece.
  mikraz (A.) [ مقراض ] makas.
  mikyas (A.) [ مقياس ] ölçek, ölçü.
  mil (A.) [ 1 [ ميل .şiş. 2.yol işareti.
  mîlâd (A.) [ ميلاد ] doğum günü.
  milel (A.) [ 1 [ ملل .milletler. 2.dinler.
  milhafe (A.) [ ملحفه ] yorgan.
  milk (A.) [ ملک ] mülk.
  millet (A.) [ 1 [ ملت .din. 2.ulus.
  millî (A.) [ ملی ] ulusal.
  milliyetperver (A.-F.) [ مایت پرور ] milliyetçi, nasyonalist.
  milliyetperverlik (A.-F.-T.) milliyetçilik, nasyonalizm.
  milliyye (A.) [ مليه ] ulusal.
  mîna (F.) [ مينا ] mine.
  minba’d (A.) [ من بعد ] bundan sonra.
  minelkadim (A.) [ من القدیم ] eskiden beri.
  minen (A.) [ منن ] minnetler.
  minkale (A.) [ منقله ] iletki.
  minkar (A.) [ منقار ] gaga.
  minkaş (A.) [ منقاش ] cımbız.
  minnetdâr (A.-F.) [ منتدار ] minnet altında kalan.
  309
  minşâr (A.) [ منشار ] bıçkı.
  minvâl (A.) [ منوال ] tarz, yol.
  mir’ât (A.) [ مرآت ] ayna.
  mirâc (A.) [ معراج ] miraç, göğe ağma.
  mîrahur (A.-F.) [ ميرآخور ] imrahor.
  miralay (F.-T.) [ ميرآلای ] albay.
  mirâren (A.) [ مرارا ] defalarca, birçok kez.
  mirashâr (A.-F.) [ ميراث خوار ] mirasyedi.
  mirliva (F.-A.) [ ميرلوا ] tuğgeneral.
  mirsâd (A.) [ مرصاد ] gözlemevi, gözlem yeri.
  mirvaha (A.) [ مروحه ] yelpaze.
  mirza (F.) [ ميرزا ] beyzade.
  mîsak (A.) [ ميثاق ] sözleşme.
  misal (A.) [ ] örnek.
  misal almak örnek almak.
  misâli (A.-T.) gibi.
  misillü (A.-T.) gibi.
  miskin (A.) [ 1 [ مسکين .zavallı, uyuşuk. 2.cüzzamlı.
  miskîn (F.) [ مسکين ] misk sürülmüş, miskli.
  misl (A.) [ 1 [ مثل .gibi. 2.kat.
  mîşîn (F.) [ ميشين ] meşin.
  mithara (A.) [ مطهره ] matara.
  mîvedar (F.) [ ميوه دار ] meyvalı.
  310
  miyâh (A.) [ مياه ] sular.
  miyân (F.) [ 1 [ ميان .orta. 2.bel. 3.ara.
  miyâr (A.) [ معيار ] ölçü.
  mizâc (A.) [ مزاج ] huy, tabiat, mizaç.
  mîzan (A.) [ 1 [ ميزان .terazi. 2.ölçü. 3.terazi burcu. 4.mahşer günü, kıyamet
  günü.
  mû (F.) [ مو ] kıl.
  muhafazakâr (A.-F.) [ محافظه کار ] tutucu.
  mu‘arrif (A.) [ 1 [ معرف .tanıtan, sunan, bildiren. 2.hayır sahiplerinin adlarını
  okuyan müezzin.
  mu’cizât (A.) [ معجزات ] mucizeler.
  mu’cizegû (A.-F.) [ 1 [ معجزه گو .mucizeler anlatan. 2.mucize gibi söyleyen.
  mu’tâ (A.) [ 1 [ معطی .veri. 2.verilen, verilmiş.
  mu’tâd (A.) [ معتاد ] alışılmış.
  mu’tâde (A.) [ معتاده ] alışılmış.
  mu’tiyat (A.) [ معطيات ] veri.
  muabbir (A.) [ معبر ] rüya yorumcusu.
  muaccel (A.) [ 1 [ معجل .peşin. 2.acele edilmiş.
  muaddil (A.) [ معدل ] denk.
  muâdele (A.) [ معادله ] denklem.
  muâdelet (A.) [ معادلت ] denklik.
  muâdil (A.) [ معادل ] denk, eşdeğer.
  muâfiyet (A.) [ 1 [ معافيت .muaf tutulma. 2.bağışıklık.
  muâhede (A.) [ معاهده ] ahitleşme, antlaşma.
  311
  muâhede yapmak antlaşma yapmak.
  muâhedenâme (A.-F.) [ معاهده نامه ] antlaşma metni.
  muâheze (A.) [ مؤاخذه ] çıkışma, azarlama, paylama.
  muahhar (A.) [ مؤخر ] sonraki, daha sonraki, geç.
  muakkib (A.) [ معقب ] takip eden, izleyen.
  mualla (A.) [ معلی ] yüce, yüksek.
  muallak (A.) [ معلق ] asılı, havada.
  muallakiyet (A.) [ معلقيت ] havada kalma, asılı kalma, hükümsüz olma.
  muallim (A.) [ معلم ] öğretmen.
  muallimât (A.) [ معلمات ] bayan öğretmenler.
  muallime (A.) [ معلمه ] bayan öğretmen.
  muallimîn (A.) [ معلمين ] öğretmenler.
  muamelat (A.) [ معاملات ] işlemler.
  muamele (A.) [ 1 [ معامله .işlem. 2.davranış.
  muamma (A.) [ معما ] bilmece.
  muanber (A.) [ معنبر ] hoş kokulu, amberli.
  muânid (A.) [ معاند ] inatçı.
  muannid (A.) [ معند ] inatçı.
  muâraza (A.) [ معارضه ] çatışkı.
  muârız (A.) [ معارض ] karşıt, itirazcı.
  muarrâ (A.) [ معری ] arınmış.
  muâsır (A.) [ معاصر ] çağdaş.
  muasırlaşmak çağdaşlaşmak.
  312
  muâşaka (A.) [ معاشقه ] sevişme.
  muâvaza (A.) [ معاوضه ] değiştokuş.
  muavenet (A.) [ معاونت ] yardım.
  muavenet etmek yardım etmek.
  muavin (A.) [ معاون ] yardımcı.
  muayede (A.) [ معایده ] bayramlaşma.
  muayyen (A.) [ معين ] belirli.
  muazzam (A.) [ معظم ] azametli, ulu.
  muazzeb (A.) [ معذب ] acı çeken, azap çeken.
  muazzez (A.) [ معزز ] değerli, aziz.
  mubassır (A.) [ مبصر ] okul düzenini sağlayan görevli.
  mûcez (A.) [ موجز ] derli toplu, özlü.
  mûcib (A.) [ 1 [ موجب .gereken. 2.sebep.
  mûcib olmak sebep olmak.
  mûcid (A.) [ موجد ] icat eden, mucit.
  mudhike (A.) [ مضحکه ] gülünç.
  mufassalan (A.) [ مفصلا ] ayrıntılı olarak.
  mugâlata (A.) [ مغالطه ] yanıltmaca.
  mugannî (A.) [ مغنی ] şarkıcı.
  muganniye (A.) [ مغنيه ] bayan şarkıcı.
  mugâyeret (A.) [ مغایرت ] zıtlık, aykırılık.
  mugayir (A.) [ مغایر ] aykırı, zıt.
  mugîlân (A.>F.) [ مغيلان ] deve dikeni.
  313
  muğber (A.) [ مغبر ] kırgın, gücenik.
  muğber olmak kırılmak, gücenmek.
  muğfil (A.) [ مغفل ] aldatan, aldatıcı.
  muğlak (A.) [ مغلق ] karmaşık, çapraşık.
  muğlakiyet (A.) [ مغلقيت ] karmaşıklık, çapraşıklık.
  muhabbet (A.) [ محبت ] sevgi.
  muhabere (A.) [ مخابره ] haberleşme.
  muhabir (A.) [ مخابر ] haberci.
  muhâceret (A.) [ مهاجرت ] göç.
  muhacim (A.) [ 1 [ مهاجم .saldıran. 2.saldırgan.
  muhacir (A.) [ مهاجر ] göçmen.
  muhaddir (A.) [ مخدر ] uyuşturucu.
  muhaddis (A.) [ محدث ] hadis bilgini.
  muhafaza (A.) [ محافظه ] koruma.
  muhafaza etmek korumak, saklamak.
  muhafaza olunmak korunmak, saklanmak.
  muhafazakâr (A.-F.) [ محافظه کار ] tutucu.
  muhafazakârlık (A.-F.-T.) tutuculuk.
  muhaffef (A.) [ مخفف ] hafifletilmiş.
  muhaffif (A.) [ مخفف ] hafifletici.
  muhâfız (A.) [ محافظ ] koruyucu.
  muhâkemat (A.) [ 1 [ محاکمات .hüküm yürütmeler. 2.yargılamalar.
  muhakeme (A.) [ 1 [ محاکمه .hüküm yürütme. 2.yargılama.
  314
  muhakkak (A.) [ 1 [ محقق .doğru. 2.kesin. 3.mutlaka.
  muhakkık (A.) [ محقق ] araştırmacı, tahkik edici.
  muhâl (A.) [ محال ] imkansız.
  muhalefet (A.) [ مخالفت ] karşı düşüncede olma.
  muhallil (A.) [ محلل ] hülleci.
  muhammen (A.) [ مخمن ] tahmin edilen.
  muhammer (A.) [ مخمر ] mayalı.
  muhammes (A.) [ 1 [ مخمس .beşli. 2.beşgen. 3.beş dizeli şiir.
  muhannens (A.) [ مخنث ] kalleş.
  muhannet (A.) [ محنط ] kalleş.
  muhannetlik etmek kalleşlik etmek, edilik etmek.
  muharebat (A.) [ محاربات ] harpler, muharebeler.
  muharebe (A.) [ محاربه ] harbetme, savaş.
  muharib (A.) [ محارب ] savaşçı.
  muharremât (A.) [ محرمات ] dinî yasaklar.
  muharrer (A.) [ محرر ] yazılı.
  muharrib (A.) [ مخرب ] tahrip edici, yıkıcı.
  muharrik (A.) [ محرق ] yakıcı.
  muharrir (A.) [ محرر ] yazar.
  muhasara (A.) [ محاصره ] sarma, kuşatma.
  muhasara etmek sarmak, kuşatmak.
  muhasib (A.) [ محاسب ] muhasebeci.
  muhassala (A.) [ محصله ] sonuç.
  315
  muhassas (A.) [ مخصص ] tahsis edilmiş, özgü.
  muhât (A.) [ محاط ] çevrili, kuşatılmış.
  muhatara (A.) [ 1 [ مخاطره .tehlike. 2.zarar, ziyan.
  muhavere (A.) [ محاوره ] konuşma.
  muhayyel (A.) [ مخيل ] hayal edilen.
  muhayyile (A.) [ مخيله ] hayal gücü.
  muhayyirülukûl (A.) [ محيرالعقول ] akıllara durgunluk veren.
  muhbir (A.) [ مخبر ] haber veren, haberci.
  muhık (A.) [ محق ] haklı.
  muhib (A.) [ محب ] seven.
  mûhiş (A.) [ موحش ] korkunç, korkutucu.
  muhit (A.) [ 1 [ محيط .çevre. 2.saran, kuşatan.
  muhtâc (A.) [ 1 [ محتاج .ihtiyaç sahibi. 2.yoksul.
  muhtariyet (A.) [ مختاریت ] özerklik.
  muhtasar (A.) [ مختصر ] kısa, özlü.
  muhtasaran (A.) [ مختصرا ] kısaca.
  muhtekir (A.) [ محتکر ] vurguncu.
  muhtelefünfîh (A.) [ مختلف فيه ] ihtilaflı.
  muhtelif (A.) [ مختلف ] türlü.
  muhtelit (A.) [ مختلط ] karışık.
  muhterem (A.) [ محترم ] saygın, saygıdeğer.
  muhterik olmak yanmak.
  muhteriz (A.) [ محترز ] kaçınan, uzak duran.
 4. 44
  muhteşem (A.) [ محتشم ] görkemli, ihtişamlı.
  muhteva (A.) [ محتوا ] içerik.
  muhtevî (A.) [ محتوی ] içeren, içine alan.
  muhtevî olmak içermek, içine almak.
  muhteviyat (A.) [ محتویات ] içindekiler.
  muhyî (A.) [ محيی ] hayat veren.
  mukâbil (A.) [ 1 [ مقابل .karşılığında. 2.karşılık.
  mukaddem (A.) [ 1 [ مقدم .önde. 2.önce, önceki.
  mukaddemâ (A.) [ مقدما ] önceden.
  mukadderat (A.) [ مقدرات ] yazgı.
  mukaddes (A.) [ مقدس ] kutsal.
  mukaddesat (A.) [ مقدسات ] kutsal değerler.
  mukaddime (A.) [ 1 [ مقدمه .giriş. 2.önsöz.
  mukallid (A.) [ مقلد ] taklitçi.
  mukanna (A.) [ مقنع ] peçeli.
  mukannin (A.) [ مقنن ] yasa koyucu.
  mukarreb (A.) [ مقرب ] yakın.
  mukarrer (A.) [ 1 [ مقرر .kararlaştırılmış. 2.kesin.
  mukarrerat (A.) [ مقررات ] kararlar.
  mukassır (A.) [ مقصر ] kusurlu.
  mukattar (A.) [ مقطر ] damıtılmış.
  mukavelat (A.) [ مقاولات ] sözleşmeler.
  mukavele (A.) [ مقاوله ] sözleşme.
  317
  mukavelename (A.-F.) [ مقاوله نامه ] sözleşme metni.)
  mukavemet (A.) [ مقاومت ] karşı koyma, direnme.
  mukavemet etmek karşı koymak, direnmek.
  mukavim (A.) [ مقاوم ] karşı koyan, direnen, dirençli.
  mukavvî (A.) [ مقوی ] güç veren.
  mukâyese (A.) [ مقایسه ] kıyaslama, karşılaştırma.
  mukayyed (A.) [ 1 [ مقيد .bağlı, zincire vurulmuş. 2.kayıtlı.
  mukayyi (A.) [ مقيیء ] kusturucu.
  mukırr (A.) [ مقر ] itirafçı.
  mukîm (A.) [ مقيم ] oturan, yerleşik.
  mukni (A.) [ مقنع ] ikna edici.
  muktebes (A.) [ مقتبس ] alıntı yapılmış.
  muktedâ (A.) [ مقتدا ] uyulan.
  muktedî (A.) [ مقتدی ] uyan.
  muktedî olmak uymak.
  muktedir (A.) [ مقتدر ] güçlü, iktidarlı.
  muktesid (A.) [ مقتصد ] tutumlu, iktisatlı.)
  muktezî (A.) [ مقتضی ] gereken.
  mûmâileyh (A.) [ مومی اليه ] anılan, adı geçen.
  mûmâileyhim (A.) [ مومی اليهم ] adı geçenler.
  mumza (A.) [ ممضی ] imzalı, imzalanmış.
  munfasıl (A.) [ منفصل ] ayrı.
  munis (A.) [ مونس ] cana yakın, alışılmış.
  318
  munkalib (A.) [ منقلب ] değişen, dönüşen.
  munkalib olmak değişmek, dönüşmek.
  munkarız (A.) [ منقرض ] yıkılan, çöken, sönen.
  munkarız olmak yıkılmak, çökmek, sönmek.
  munsarif (A.) [ منصرف ] vazgeçen.
  munsarif olmak vazgeçmek.
  munsif (A.) [ منصف ] insaflı.
  muntabık (A.) [ منطبق ] uygun, uyumlu.
  muntazam (A.) [ منتظم ] düzenli, düzgün, intizamlı.
  muntazaman (A.) [ منتظما ] düzenli olarak.
  muntazır (A.) [ منتظر ] bekleyen.
  munzam (A.) [ منضم ] ek.
  mûr (F.) [ مور ] karınca.
  murabba (A.) [ 1 [ مربع .dörtgen. 2.kare.
  murabbauşşekl (A.) [ مربع الشکل ] dörtgen şeklinde, kare şeklinde.
  murâd (A) [ مراد ] istek, arzu.
  murâfaa (A.) [ مرافعه ] duruşma.
  murahhas (A.) [ مرخص ] delege.
  murakabe (A.) [ 1 [ مراقبه .denetim. 2.kendi iç dünyasına dalma.
  murakıb (A.) [ مراقب ] denetçi.
  murakka (A.) [ مرقع ] yamalı.
  murassa (A.) [ مرصع ] değerli taşlarla süslenmiş.
  murg (F.) [ مرغ ] kuş.
  319
  murûr etmek geçmek.
  murzia (A.) [ مرضعه ] sütanne.
  musâb (A.) [ مصاب ] yakalanmış, tutulmuş, uğramış.
  musâb olmak yakalanmak, tutulmak.
  musadif (A.) [ مصادف ] rastlayan.
  musâfaha (A.) [ مصافحه ] tokalaşma.
  musâfaha etmek tokalaşmak, el sıkışmak.
  musahabe (A.) [ مصاحبه ] konuşma, sohbet etme.
  musahhah (A.) [ مصحح ] düzeltilmiş.
  musahib (A.) [ 1 [ مصاحب .arkadaş, sohbet arkadaşı. 2.padişahın özel işlerine
  bakan.
  musalaha (A.) [ مصالحه ] barış.
  musanna 1.gösterişli. 2.usta elinden çıkmış.
  musannif (A.) [ مصنف ] yazar, kitap yazarı.
  musarra (A.) [ مصرع ] iki mısraı birbiriyle kafiyelendirilmiş beyit.
  musattah (A.) [ مسطح ] düz.
  musavver (A.) [ 1 [ مصور .resimli. 2.tasvir edilmiş.
  musavvir (A.) [ مصور ] ressam.
  mushaf (A.) [ مصحف ] Kur’ân.
  musîbet (A.) [ 1 [ مصيبت .bela. 2.şirret, uğursuz.
  mûsikîşinas (A.-F.) [ موسيقی شناس ] müzisyen.
  musir (A.) [ مصر ] ısrarcı, ısrar eden.
  musirrane (A.-F.) [ مصرانه ] ısrarla, ısrar ederek.
  320
  mustakim (A.) [ مستقيم ] doğru, düz, dosdoğru.
  mûş (F.) [ موش ] fare.
  muşamma (A.) [ مشمع ] muşamba.
  mûşikâfâne (F.) [ موشکافانه ] kılı kırk yararak.
  muşt (F.) [ 1 [ مشت .yumruk. 2.avuç.
  muta’assıb (A.) [ متعصب ] taassup gösteren, aşırı tutucu, yobaz.
  mutabık (A.) [ مطابق ] uyan, uyumlu.
  mutâlebât (A.) [ مطالبات ] istekler.
  mutâlebe (A.) [ 1 [ مطالبه .istek. 2.isteme, talep.
  mutâlebe etmek istemek, talep etmek.
  mutantan (A.) [ 1 [ مطنطن .tantanalı. 2.gösterişli.
  mutarriden (A.) [ مطردا ] biteviye.
  mutasarrıf (A.) [ متصرف ] sancak beyi.
  mutasavvıfâne (A.-F.) [ متصوفانه ] sûfice.
  mutâva’at (A.) [ مطاوعت ] baş eğme, boyun eğme, itaat.
  mutavattın (A.) [ متوطن ] yurt tutmuş.
  mutayebe (A.) [ مطایبه ] şakalaşma, birbirine fıkra anlatma.
  mutazammin (A.) [ متضمن ] içeren.
  mutazarrır (A.) [ متضرر ] zarar gören.
  mutazarrır olmak zarar görmek.
  muteber (A.) [ 1 [ معتبر .itibarlı. 2.geçerli.
  mutedil (A.) [ 1 [ معتدل .ylıman. 2.mülayim, hoşgörülü.
  mutekid (A.) [ معتقد ] inanan, inancında olan.
  321
  mutemed (A.) [ معتمد ] güvenilir.
  mutî (A.) [ مطيع ] itaat eden, boyun eğen.
  mutî olmak itaat etmek, boyun eğmek.
  mutlak (A.) [ مطلق ] kesin.
  mutlaka (A.) [ مطلقا ] kesinlikle, zorunlu olarak, kayıtsız şartsız.
  mutrib (A.) [ 1 [ مطرب .çalgıcı. 2.şarkıcı.
  muttasıl (A.) [ متصل ] sürekli, durmadan.
  muvacehe (A.) [ مواجهه ] karşı, yüzyüze.
  muvaffak (A.) [ موفق ] başarılı.
  muvaffak olmak başarmak, başarılı olmak.
  muvaffakiyet (A.) [ موفقيت ] başarı.
  muvaffakiyet ihraz etmek başarı göstermek.
  muvafık gelmek uygun olmak.
  muvahhiş (A.) [ موحش ] korkutucu.
  muvakkar (A.) [ موقر ] ağırbaşlı.
  muvakkat (A.) [ موقت ] geçici.
  muvakkaten (A.) [ موقتا ] geçici olarak.
  muvâsalat (A.) [ مواصلات ] varma, ulaşma.
  muvâsalat etmek ulaşmak, varmak.
  muvâzaten (A.) [ موازاتا ] paralel olarak.
  muvazene (A.) [ موازنه ] denge.
  muvazene-i umûmiye kanunu bütçe kanunu.
  muvazenesiz (A.-T.) dengesiz.
  322
  muvazi (A.) [ موازی ] paralel.
  muvazzaf (A.) [ موظف ] görevli.
  muzaffer olmak zafer kazanmak.
  muzafferiyet (A.) [ مظفریت ] zafer kazanma.
  muzdarip (A.) [ مضطرب ] ızdıraplı, acı çeken.
  muzdarip etmek ızdırap vermek, üzmek.
  muzır (A.) [ مضر ] zararlı, muzur.
  muzlim (A.) [ مظلم ] karanlık.
  muztarib (A.) [ مضطرب ] acı çeken, ızdıraplı.
  mübadele (A.) [ مبادله ] değiştokuş, alışveriş.
  mübahesat (A.) [ مباحثات ] tartışmalar.
  mübahese (A.) [ مباحثه ] tartışma.
  mübahese olunmak tartışılmak.
  mübalağa (A.) [ 1 [ مبالغه .abartma. 2.abartı.
  mübalağa edilmek abartılmak.
  mübalağa etmek abartmak.
  mübarek (A.) [ مبارک ] kutlu, bereketli.
  mübareze (A.) [ 1 [ مبارزه .uğraşı, mücadele. 2.savaş.
  mübareze etmek mücadele etmek.
  mübaşeret olunmak girişilmek, işe başlanmak.
  mübâyaa (A.) [ مبایعه ] satın alma.
  mübâyaa edilmek alınmak, satın alınmak.
  mübâyaa etmek almak, satın almak.
  323
  mübdi (A.) [ مبدع ] yenilik getiren, yeni bir şey bulan.
  mübeşşir (A.) [ مبشر ] müjdeci, müjdeleyen.
  mübhem (A.) [ مبهم ] belirsiz.
  mübin (A.) [ مبين ] açıklayan, açıklayıcı.
  mübrem (A.) [ مبرم ] kaçınılmaz, zorunlu.
  mübremleşmek kaçınılmaz bir hal almak.
  mübtedi (A.) [ 1 [ مبتدی .başlayan. 2.ilkokula başlayan öğrenci.
  mübtela (A.) [ مبتلا ] uğramış, tutulmuş, yakalanmış.
  mübtela olmak uğramak, tutulmak, yakalanmak.
  mübtenî (A.) [ مبتنی ] dayanan.
  mübtezel (A.) [ 1 [ مبتذل .ele ayağa düşmüş. 2.orta malı. 3.çok bulunan.
  mücadele (A.) [ مجادله ] savaşım.
  mücavir (A.) [ مجاور ] komşu.
  mücazat (A.) [ 1 [ مجازات .cezalandırma. 2.karşılık verme.
  mücbir (A.) [ مجبر ] zorlayıcı.
  müceddid (A.) [ مجدد ] yenilikçi.
  mücehhez (A.) [ مجهز ] donanmış.
  mücellâ (A.) [ مجلا ] cilalı.
  mücellid (A.) [ مجلد ] ciltçi.
  mücerreb (A.) [ مجرب ] deneyimli.
  mücerred (A.) [ 1 [ مجرد .bekar. 2.soyut.
  mücmelen (A.) [ مجملا ] özetle.
  mücrim (A.) [ مجرم ] suçlu.
  324
  müctemi’ (A.) [ مجتمع ] derli toplu.
  müdafaa (A.) [ مدافعه ] savunma.
  müdahale (A.) [ مداخله ] karışma.
  müdahene (A.) [ مداهنه ] yağcılık, yardakçılık.
  müdavim (A.) [ مداوم ] devam eden.
  müddeî (A.) [ 1 [ مدعی .davacı. 2.inatçı.
  müddet (A.) [ مدت ] süre.
  müddet-i muvakkata [ مدت موقته ] geçici süre.
  müddet-i tahsiliye [ مدت تحصيليه ] öğrenim süresi.
  müdevver (A.) [ مدور ] yuvarlak.
  müdhiş (A.) [ مدهش ] dehşet verici.
  müdhişe (A.) [ مدهشه ] dehşet verici.
  müdrik (A.) [ مدرک ] idrak eden.
  müdrik olmak idrak etmek.
  müebbeden (A.) [ مؤبدا ] ömür boyu.
  müellefat (A.) [ مؤلفات ] telif edilmiş yapıtlar.
  müellif (A.) [ مؤلف ] yazar.
  müesses (A.) [ مؤسس ] kurulu, kurulmuş.
  müessesat (A.) [ مؤسسات ] kurumlar, kuruluşlar, müesseseler.
  müessese (A.) [ مؤسسه ] kurum, kuruluş.
  müessif (A.) [ مؤسف ] üzücü.
  müessir (A.) [ 1[ مؤثر .etkileyici, etkili.
  müessiriyet (A.) [ مؤثریت ] etkileme gücü.
  325
  müessis (A.) [ مؤسس ] kurucu.
  müeyyide (A.) [ مؤیده ] yaptırım.
  müfekkire (A.) [ مفکره ] düşünme gücü.
  müfid (A.) [ مفيد ] yararlı.
  müflis (A.) [ 1 [ مفلس .iflas etmiş. 2.sefil.
  müfreze (A.) [ مفرزه ] askerî birlik.
  müfrit (A.) [ مفرط ] aşırı.
  müfsid (A.) [ مفسد ] bozucu.
  müftehir (A.) [ مفتخر ] iftihar eden.
  müftekir (A.) [ 1 [ مفتقر .yoksul. 2.bağlı, muhtaç.
  müfteri (A.) [ مفتری ] iftiracı.
  müheyya (A.) [ مهيا ] hazır.
  müheyyic (A.) [ مهيج ] heyecan verici.
  mühim (A.) [ مهم ] önemli.
  mühimmat (A.) [ مهمات ] savaş malzemesi.
  mühimme (A.) [ مهمه ] önemli.
  mühlet (A.) [ مهلت ] tanınmış süre.
  mühlet vermek süre tanımak.
  mühlik (A.) [ مهلک ] öldürücü.
  mühr (F.) [ مهر ] mühür.
  mühtedî (A.) [ مهتدی ] islam dinini kabul etmiş.
  mühtez (A.) [ مهتز ] titrek.
  mühürdar (F.) [ مهردار ] özel kalem müdürü.
 5. 45
  müje (F.) [ مژه ] kirpik.
  müjgan (F.) [ 1 [ مژگان . kirpik. 2.kirpikler.
  mükâfat (A.) [ مکافات ] ödül.
  mükâleme (A.) [ مکالمه ] konuşma.
  mükâtebe (A.) [ مکاتبه ] yazışma.
  mükedder (A.) [ مکدر ] kederli.
  mükemmelen (A.) [ مکملا ] tam olarak, mükemmel olarak.
  mükemmeliyet (A.) [ مکمليت ] mükemmellik.
  mükerrer (A.) [ مکرر ] tekrarlanmış, yinelenmiş.
  mükerreren (A.) [ مکررا ] tekrar tekrar.
  mükeyyif (A.) [ مکيف ] keyif verici.
  mükteseb (A.) [ مکتسب ] kazanılmış.
  müktesebat (A.) [ مکتسبات ] bilgi birikimi.
  müktesebe (A.) [ مکتسبه ] kazanılmış.
  mülakat (A.) [ 1 [ ملاقات .buluşma. 2.görüşme.
  mülâki olmak 1.karşılaşmak. 2.görüşmek.
  mülayim (A.) [ ملایم ] yumuşak.
  mülazemet etmek 1.devam etmek. 2.staj yapmak. 3.bir işle ilgilenmek.
  mülazım (A.) [ ملازم ] teğmen.
  mülazım-ı evvel [ ملازم اول ] üsteğmen.
  mülazım-ı sâni [ ملازم ثانی ] teğmen.
  mülevven (A.) [ ملون ] rengarenk.
  mülevves (A.) [ ملوث ] kirli.
  327
  mülga (A.) [ ملغا ] kaldırılmış.
  mülhakat (A.) [ 1 [ ملحقات .ekler. 2.bir yere bağlı olan başka yerler.
  mülk (A.) [ 1 [ ملک .yurt. 2.kazanç getiren taşınmaz.
  mülteci (A.) [ ملتجی ] sığınmacı.
  mültefit (A.) [ ملتفت ] iltifat eden, güleryüzlü.
  mülûk (A.) [ ملوک ] melikler.
  mümane’et (A.) [ ممانعت ] engelleme.
  mümaselet (A.) [ مماثلت ] benzerlik.
  mümasil (A.) [ مماثل ] benzer, andıran.
  mümasil olmak berbirine benzemek.
  mümâşat (A.) [ مماشات ] uysallık, suyuna gitme, alttan alma.
  mümessil (A.) [ 1 [ ممثل .temsilci. 2.sınıf temsilcisi.
  mümeyyiz (A.) [ 1 [ مميز .katip. 2.sınava giren öğretmen.
  mümeyyize (A.) [ مميزه ] tırnak işareti.
  mümin (A.) [ مؤمن ] inanan, iman eden.
  müminîn (A.) [ مؤمنين ] inananlar, iman edenler.
  mümkin (A.) [ ممکن ] mümkün.
  mümsik (A.) [ ممسک ] elisıkı.
  mümtaz (A.) [ ممتاز ] seçkin.
  mümtehin (A.) [ ممتحن ] sınav yapan, sınayan.
  mümteni (A.) [ ممتنع ] imkansız.
  mümzâ (A.) [ ممضی ] imzalı, imzalanmış.
  mün’adim olmak yok olmak.
  328
  mün’akid (A.) [ منعقد ] yapılmış, imzalanmış, kabul edilmiş.
  mün’akis (A.) [ منعکس ] yansıtan.
  mün’im (A.) [ 1 [ منعم .Tanrı. 2.velînimet.
  münâcat (A.) [ مناجات ] Tanrı’ya yakarma.
  münâdi (A.) [ 1 [ منادی .müezzin. 2.tellal, çığırtkan.
  münafık (A.) [ منافق ] ikiyüzlü, nifak sokucu.
  münâkalat (A.) [ مناقلات ] taşımacılık.
  münâkasa (A.) [ مناقصه ] açık eksiltme.
  münâkaşa [ 1 [ مناقشه .tartışma. 2.irdeleme.
  münâkız olmak (A.-T.) çelişmek.
  münakkaş (A.) [ منقش ] nakışlı, işlemeli, desenli.
  münasebat (A.) [ مناسبات ] münasebetler.
  münatif (A.) [ منعطف ] çevrilmiş,yönelik.
  münatif olmak çevrilmek.
  münâvebeten (A.) [ مناوبة ] dönüşümlü olaram.
  münaza’ât (A.) [ منازعات ] çatışmalar, çekişmeler.
  münbais (A.) [ منبعث ] ileri gelen, kaynaklanan.
  münbit (A.) [ منبت ] verimli.
  müncemid (A.) [ منجمد ] donuk.
  müncer olmak sonuçlanmak.
  mündemic (A.) [ مندمج ] içinde yer alan, içinde bulunan.
  mündericât (A.) [ مندرجات ] içindekiler.
  münderis olmak izi kalmamak.
  329
  münebbih (A.) [ منبه ] uyarıcı, uyandırıcı.
  münekkid (A.) [ منقد ] eleştirmen.
  münevver (A.) [ 1 [ منور .aydınlanmış, parlak. 2.aydın fikirli.
  münevver eylemek aydınlatmak.
  münfail olmak gücenmek, alınmak.
  münferid (A.) [ 1 [ منفرد .ayrı, tek başına. 2.tektük.
  münhal (A.) [ 1 [ منحل .boş, açık. 2.çölülmüş.
  münhasır (A.) [ منحصر ] dönük, ait, yönelik.
  münhasıran (A.) [ منحصرا ] sırf, sadece.
  münhedim olmak yıkılmak, yok olmak.
  münhezim (A.) [ منهزم ] bozguna uğramış.
  münhezim olmak bozguna uğramak.
  müneccim (A.) [ منجم ] yıldızbilimci, astrolog.
  münkasım (A.) [ منقسم ] bölünmüş.
  münkasım olmak bölünmek, bölünmüş olmak.
  münker (A.) [ منکر ] inkâr edilen.
  münkesir (A.) [ منکسر ] kırık.
  münkesir olmak kırılmak.
  münkir (A.) [ منکر ] inkâr eden.
  münselib olmak kalmamak.
  müntahab (A.) [ منتخب ] seçilmiş, seçkin.
  müntahabat (A.) [ منتخبات ] seçki, antoloji.
  müntakim (A.) [ منتقم ] intikam alan.
  330
  münteha (A.) [ منتها ] son.
  müntehi olmak sona ermek, son bulmak.
  müntesib (A.) [ منتسب ] mensup, intisab etmiş.
  müntesip bk. müntesib.
  münteşir (A.) [ منتشر ] yaygın.
  müphem (A.) [ مبهم ] belirsiz, belli belirsiz.
  müptelâ (A.) [ مبتلا ] uğramış, tutulmuş, yakalanmış.
  müptelâ olmak tutulmak, yakalanmak, uğramak.
  mürâat (A.) [ مراعات ] gözetme.
  müracaat (A.) [ مراجعت ] başvuru. 2.geri dönüş.
  müracaat etmek 1.başvurmak. 2.geri dönmek.
  müradif (A.) [ مرادف ] eşanlamlı.
  mürai (A.) [ مرائی ] ikiyüzlü.
  müraselât (A.) [ مراسلات ] mektuplaşmalar.
  mürasele (A.) [ مراسله ] mektuplaşma.
  mürde (F.) [ مرده ] ölü.
  mürebbî (A.) [ مربی ] eğitmen, eğitici.
  müreccah (A.) [ مرجح ] tercih sebebi, tercih edilir.
  müreffeh (A.) [ مرفه ] refah içinde, bolluk içinde.
  mürekkeb (A.) [ 1 [ مرکب .oluşan, bileşen. 2.mürekkep.
  müretteb (A.) [ 1 [ مرتب .düzenlenmiş, tertip edilmiş. 2.dizilmiş.
  mürettib (A.) [ مرتب ] dizgici.
  mürevvic (A.) [ مروج ] revaç veren, propagandasını yapan.
  331
  mürg (F.) [ مرغ ] kuş.
  mürgâb (F.) [ 1 [ مرغاب .ördek. 2.kurbağa.
  mürid (A.) [ 1 [ مرید .buyuran. 2.şeyhe bağlı kişi, mürit.
  mürit bk. murid.
  mürşid (A.) [ 1 [ مرشد .şeyh. 2.doğru yolu gösteren, irşad eden.
  mürteci (A.) [ مرتجع ] gerici.
  mürted (A.) [ مرتد ] islam dininden çıkan.
  mürtefi (A.) [ مرتفع ] yüksek.
  mürtehen (A.) [ مرتهن ] rehinli, ipotekli.
  mürteiş (A.) [ مرتعش ] titrek.
  mürtekib (A.) [ مرتکب ] kötü bir iş yapan, işleyen.
  mürteşî (A.) [ مرتشی ] rüşvetçi, rüşvet yiyen.
  mürûr (A.) [ مرور ] geçme, geçip gitme, geçiş.
  mürûr -i zaman [ مرور زمان ] zamanın akışı.
  mürûr etmek geçmek.
  mürûr eylemek 1.geçmek. 2.uğramak.
  mürüvvet (A.) [ 1 [ مروت .insanlık. 2.iyilik.
  müsaade (A.) [ 1 [ مساعده .izin. 2.yardım.
  müsaade edilmek izin verilmek.
  müsaade etmek izin vermek.
  müsaadekâr (A.-F.) [ مساعده کار ] yardımcı, izin verici.
  müsaadekârlık (A.-F.-T.) yardımcı olma, izin verme.
  müsabaka (A.) [ مسابقه ] yarışma.
  332
  müsabık (A.) [ مسابق ] yarışmacı.
  müsademe (A.) [ 1 [ مصادمه .çarpışma. 2.çatışma.
  müsadere (A.) [ مصادره ] mal varlığına el koyma.
  müsadere edilmek mal varlığına el konulmak.
  müsadere etmek mal varlığına el koymak.
  müsâdif (A.) [ مصادف ] rastlar, rastlayan.
  müsafir (A.) [ 1 [ مسافر .yolcu. 2.konuk.
  müsâhelekârlık (A.-F.-T.) kolaylık gösterme.
  müsaid (A.) [ مساعد ] uygun.
  müsalaha (A.) [ مصالحه ] barış yapma.
  müsalemetkâr (A.-F.) [ مسالمت کار ] barışçıl.
  müsâmaha (A.) [ مسامحه ] hoşgörü.
  müsâmahakâr (A.-F.) [ مسامحه کار ] hoşgörülü.
  müsamere (A.) [ 1 [ مسامره .gece eğlencesi. 2.okul piyesi.
  müsâvat (A.) [ مساوات ] eşitlik.
  müsâvatsızlık (A.-T.) eşitsizlik.
  müsbet (A.) [ مثبت ] olumlu, pozitif.
  müsebbib (A.) [ مسبب ] yol açan, sebep olan.
  müseccel (A.) [ مسجل ] tescilli.
  müsekkin (A.) [ مسکن ] sakinleştirici, yatıştırıcı.
  müsekkit (A.) [ مسکت ] susturucu.
  müsellah (A.) [ مسلح ] silahlı.
  müselleme (A.) [ مسلمه ] herkes tarafından kabul edilmiş.
  333
  müselles (A.) [ مثلث ] üçgen.
  müsellesat (A.) [ مثلثات ] trigonometri.
  müsellesüşşekl (A.) [ مثلث الشکل ] üçgen şeklinde.
  müselmân (A.) [ مسلمان ] müslüman.
  müselsel (A.) [ مسلسل ] zincirleme.
  müsemma (A.) [ مسمی ] adlandırılmış.
  müshil (A.) [ 1 [ مسهل .kolaylaştıran. 2.ishal edici.
  müsin (A.) [ مسن ] yaşlı.
  müskirat (A.) [ مسکرات ] sarhoş edici şeyler.
  müslim (A.) [ مسلم ] müslüman.
  müsmir (A.) [ 1 [ مثمر .verimli. 2.iyi sonuç veren.
  müsmiriyet (A.) [ مثمریت ] verimlilik.
  müsrif (A.) [ مسرف ] savurgan.
  müsta’mere (A.) [ مستعمره ] sömürge.
  müstab'ed (A.) [ مستبعد ] uzak.
  müsta'fî (A.) [ مستعفی ] istifa etmiş, istifa eden.
  müstağnî (A.) [ مستغنی ] doygun, eyvallah etmeyen.
  müstahak (A.) [ مستحق ] hak kazanmış.
  müstahdem (A.) [ مستخدم ] çalışan, hizmet eden.
  müstahdemîn (A.) [ مستخدمين ] çalışanlar, hizmet edenler.
  müstaid (A.) [ مستعد ] yetenekli.
  müstakil (A.) [ مستقل ] bağımsız.
  müstakillen (A.) [ مستقلا ] bağımsız olarak, ayrıca.
  334
  müstakraza (A.) [ مستقرضه ] borç alınan.
  müstamel (A.) [ 1 [ مستعمل .kullanılmış. 2.kullanılan.
  müstantık (A.) [ مستنطق ] sorgu yargıcı.
  müste’cir (A.) [ مستأجر ] kiracı.
  müstebân olmak anlaşılmak.
  müstebid (A.) [ مستبد ] despot.
  müstefid olmak yararlanmak.
  müstehlik (A.) [ مستهلک ] tüketici.
  müstehzi (A.) [ مستهزی ] alaycı.
  müstemleke (A.) [ مستملکه ] sömürge, koloni.
  müstenid (A.) [ مستند ] dayanan.
  müsteniden (A.) [ مستندا ] dayanarak.
  müsterih (A.) [ مستریح ] gönlü rahat.
  müstesnâ (A.) [ 1 [ مستثنی .apayrı. 2.dışında haricinde.
  müsteşar (A.) [ مستشار ] danışman.
  müsteşrik (A.) [ مستشرق ] doğubilimci, oryantalist.
  müsvedde (A.) [ مسوده ] taslak.
  müşa’şa (A.) [ مشعشع ] gösterişli, şaşaalı.
  müşabehet (A.) [ مشابهت ] benzerlik.
  müşabih (A.) [ مشابه ] benzer.
  müşahedât (A.) [ مشاهدات ] gözlemler.
  müşâhede (A.) [ مشاهده ] gözlem.
  müşâhede edilmek gözlemlenmek.
  335
  müşâhede olunmak gözlemlenmek.
  müşahhas (A.) [ مشخص ] somut.
  müşarik (A.) [ مشارک ] ortak.
  müşarünileyh (A.) [ مشار اليه ] anılan, adı geçen.
  müşavere (A.) [ مشاوره ] danışma.
  müşavere etmek danışmak.
  müşekkel (A.) [ مشکل ] biçimli, kalıplı.
  müşerref olmak şeref kazanmak.
  müşevveş (A.) [ مشوش ] karışık.
  müşfik (A.) [ مشفق ] şefkatli.
  müşir (A.) [ مشير ] mareşal.
  müşkil (A.) [ مشکل ] güç, zor.
  müşkilât (A.) [ مشکلات ] güçlükler, zorluklar.
  müşkilat çekmek zorluk çekmek, sıkıntı çekmek.
  müşkilpesend (A.-F.) [ مشکل پسند ] güç beğenen.
  müşt (F.) [ 1 [ مشت .yumruk. 2.avuç.
  müştail (A.) [ مشتعل ] alevli.
  müştak (A.) [ مشتاق ] çok isteyen, can atan.
  müştehir (A.) [ مشتهر ] ünlü.
  müşteki (A.) [ مشتکی ] şikayetçi.
  müştemilat (A.) [ مشتملات ] eklentiler, ek yapılar.
  müştereken (A.) [ مشترکا ] ortaklaşa.
  mütalaa (A.) [ 1 [ مطالعه .okuma. 2.görüş. 3.inceleme.
  336
  mütareke (A.) [ متارکه ] bırakışma, karşılıklı silah bırakma
  müteaddid (A.) [ متعدد ] birçok.
  müteaffin (A.) [ متعفن ] kokuşmuş.
  müteahhid (A.) [ متعهد ] taahhüt eden, üstlenen.
  müteakib (A.) [ متعاقب ] ardından.
  müteallik (A.) [ متعلق ] ilgili, ilişkin.
  müteallim (A.) [ متعلم ] öğrenci.
  müteammim (A.) [ متعمم ] yaygın.
  müteannid (A.) [ متعند ] inatçı.
  müteârife (A.) [ متعارفه ] kanıtlanmak gerektirmeyecek kadar açık.
  müteassıb (A.) [ متعصب ] taassup gösteren.
  mütebahhir (A.) [ متبحر ] derin bilgi sahibi.
  mütebahhirane (A.-F.) [ متبحرانه ] derinlemesine.
  mütebaki (A.) [ متباقی ] kalan, geriye kalan.
  mütebariz (A.) [ متبارز ] açık seçik, belirgin.
  mütebasbıs (A.) [ متبصبص ] yaltakçı, yardakçı.
  mütebessim (A.) [ متبسم ] gülümseyen, tebessüm eden.
  mütecânis (A.) [ متجانس ] aynı cinsten, homojen.
  mütecâviz (A.) [ 1 [ متجاوز .aşkın. 2.saldırgan, tecavüzkâr. 3.sarkıntılık eden,
  tecavüzcü.
  müteceddid (A.) [ 1 [ متجدد .yenilikçi. 2.yenileşen.
  mütecellî (A.) [ متجلی ] görünen, tecelli eden.
  mütecessis (A.) [ متجسس ] meraklı, merak eden.
  337
  mütecessisâne (A.-F.) [ متجسسانه ] merak ederek, meraklı.
  mütedair (A.) [ متدائر ] ilişkin.
  mütedeyyin (A.) [ متدین ] dindar, dinine düşkün.
  müteehhil (A.) [ متأهل ] evli.
  müteellim (A.) [ متألم ] elemli.
  müteessif (A.) [ متأسف ] üzgün.
  müteessif olmak üzülmek.
  müteessifâne (A.-F.) [ متأسفانه ] üzgün, esefli.
  müteessir (A.) [ 1 [ متأثر .üzgün. 2.etkilenen.
  müteessir olmak 1.üzülmek. 2.etkilenmek.
  müteezzî (A.) [ متأذی ] eziyet çekmiş, eza görmüş.
  müteezzi etmek acı çektirmek.
  mütefekkir (A.) [ 1 [ متفکر .düşünür. 2.düşünceli.
  mütefekkirane (A.-F.) [ متفکرانه ] düşünceli düşünceli.
  mütefelsifâne (A.-F.) [ متفلسفانه ] bir filozof gibi.
  mütefennin (A.) [ متفنن ] fen bilimleri ile uğraşan, teknik ile uğraşan.
  müteferrik (A.) [ متفرق ] dağınık.
  mütefessih (A.) [ متفسخ ] bozulmuş, kokuşmuş, çürümüş.
  mütegallib (A.) [ متغلب ] zorba.
  mütegâyir (A.) [ متغایر ] birbirine zıt.
  mütehaccir (A.) [ متحجر ] taşlaşmış, fosilleşmiş.
  mütehalif (A.) [ متخالف ] birbirine uymayan.
  mütehammil (A.) [ متحمل ] dayanan.
  338
  müteharrî (A.) [ متحری ] araştırıcı, araştıran.
  müteharrik (A.) [ متحرک ] hareket eden, kıpırdayan.
  mütehassıs (A.) [ متخصص ] uzman.
  mütehassir (A.) [ متحسر ] özlem duyan.
  mütehassis (A.) [ متحسس ] duygulu.
  mütehâşi (A.) [ متحاشی ] çekingen.
  mütehavvil (A.) [ متحول ] değişken.
  mütehayyir (A.) [ متحير ] şaşkın, şaşırmış.
  mütekâbil (A.) [ متقابل ] karşılıklı.
  mütekâbile (A.) [ متقابله ] karşılıklı.
  mütekâbilen (A.) [ متقابلا ] karşılıklı olarak.
  mütekaddim (A.) [ متقدم ] geçmiş, eski.
  mütekaid (A.) [ متقاعد ] emekli.
  mütekamil (A.) [ متکامل ] olgun, tam, gelişmiş.
  mütekebbir (A.) [ متکبر ] kendini beğenmiş, şişinen, büyüklenen.
  mütekeddir (A.) [ متکدر ] kederli.
  mütekellim (A.) [ 1 [ متکلم .konuşan. 2.birinci tekil şahıs.
  mütelebbis (A.) [ متلبس ] giyinmiş, kuşanmış.
  mütelevvin (A.) [ متلون ] renkten renge giren, yanar döner.
  mütemadi (A.) [ متمادی ] sürekli.
  mütemadiyen (A.) [ متمادیا ] sürekli olarak.
  mütemayil (A.) [ 1 [ متمایل .eğimli. 2.eğilimli, yönelik.
  mütemeddin (A.) [ متمدن ] uygar.
  339
  mütemellik (A.) [ متملک ] dalkavuk, yardakçı.
  mütemerkiz (A.) [ متمرکز ] bir merkezde toplanma.
  mütemevvic (A.) [ متموج ] dalgalı.
  mütemevvil (A.) [ متمول ] varlıklı, zengin.
  mütemmim (A.) [ 1 [ متمم .tamamlayıcı. 2.tümleç.
  mütenâhi (A.) [ متناهی ] sona eren.
  mütenasib (A.) [ متناسب ] uygun, uyumlu.
  mütenavib (A.) [ متناوب ] dönüşümlü.
  mütenâzır (A.) [ 1 [ متناظر .birbirine bakan. 2.simetrik.
  müteneffizân (A.-F.) [ متنفذان ] etkili kişiler, nüfuz sahipleri, sözü geçenler.
  mütenevvi (A.) [ متنوع ] çeşitli, türlü türlü.
  müteradif (A.) [ مترادف ] eşanlamlı.
  müterafik (A.) [ 1 [ مترافق .refakat eden. 2.karışık, bir arada.
  mütercem (A.) [ مترجم ] çevrilmiş, tercüme edilmiş.
  mütercim (A.) [ مترجم ] çevirmen.
  mütesadif (A.) [ متصادف ] rastlayan, tesadüf eden.
  mütesâvi (A.) [ متساوی ] eşit.
  mütesâviyen (A.) [ متساویا ] eşit olarak.
  müteselli (A.) [ متسلی ] teselli bulan, avunan.
  müteselli olmak teselli bulmak, avunmak.
  müteselsil (A.) [ متسلسل ] zincirleme.
  müteselsilen (A.) [ متسلسلا ] zincirleme olarak, birbirinin ardı sıra.
  müteşâir (A.) [ متشاعر ] şair geçinen, şair müsveddesi.
  340
  müteşebbis (A.) [ 1 [ متشبث .girişen, teşebbüs eden. 2.girişimci.
  müteşekkî (A.) [ متشکی ] şikayetçi.
  müteşekkil (A.) [ متشکل ] oluşmuş, teşekkül etmiş.
  müteşekkir (A.) [ متشکر ] şükran borçlu.
  müteşettit (A.) [ متشتت ] karışık, dağınık.
  mütetebbi (A.) [ متتبع ] araştırmacı.
  mütevakkıf (A.) [ متوقف ] bağlı.
  mütevaliyen (A.) [ متواليا ] sürekli olarak.
  mütevattın (A.) [ متوطن ] yerleşik, yurt tutmuş.
  mütevâzı (A.) [ متواضع ] alçakgönüllü.
  mütevâzıyâne (A.-F.) [ متواضيانه ] alçakgönüllülükle.
  mütevazin (A.) [ متوازن ] oranlı, uyumlu, dengeli.
  müteveccih (A.) [ متوجه ] dönük, yönelik.
  müteveccihen (A.) [ 1 [ متوجها .dönük olarak. 2.bir yere gitmek üzere.
  müteveffâ (A.) [ متوفا ] ölmüş, ölü.
  mütevekkil (A.) [ متوکل ] tevekkül eden her işini Tanrı’nın iradesine bırakan.
  mütevellî (A.) [ متولی ] bir vakfın üst yöneticisi.
  mütevellid (A.) [ 1 [ متولد .doğan. 2.ileri gelen, kaynaklanan.
  müteverrim (A.) [ متورم ] veremli, verem hastası.
  müteyakkız (A.) [ متيقظ ] uyanık, teyakkuz durumunda olan.
  mütezâyid (A.) [ متزاید ] artan, çoğalan.
  mütezelzil (A.) [ متزلزل ] sarsılan.
  mütezelzil olmak 1.sarsılmak. 2.bozulmak.
  341
  müttefik (A.) [ متفق ] birlik olmuş, ittifak yapmış.
  müttehid (A.) [ متحد ] birleşik.
  müvekkil (A.) [ موکل ] vekalet veren.
  müverrah (A.) [ مورخ ] tarihli.
  müverrih (A.) [ مورخ ] tarihçi, tarih yazarı.
  müverrihin (A.) [ مورخين ] tarihçiler.
  müyesser olmak gerçekleşmek.
  müzaheret (A.) [ مظاهرت ] destek, yardım, arka çıkma.
  müzahrefat (A.) [ 1 [ مزخرفات .pislikler, süprüntüler, döküntüler.
  müzakere (A.) [ مذاکره ] görüşme.
  müzayede (A.) [ مزایده ] açık arttırma.
  müzehheb (A.) [ مذهب ] altın yaldızlı.
  müzekker (A.) [ مذکر ] eril.
  müzevvir (A.) [ مزور ] arabozucu.
  müzeyyen (A.) [ مزین ] süslü, ziynetli.
  müzmin (A.) [ مزمن ] kronik, süreğen.
 6. 46
  -N-


  nâ (F.) [ نا ] olumsuzluk eki.

  na’l (A.) [ نعل ] nal.
  na’lbend (A.-F.) [ نعلبند ] nalbant.
  na’lbur (A.-F.) [ نعلبر ] nalbur.
  na’lçe (A.-F.) [ نعلچه ] nalça.
  na’nâ’ (A.) [ نعناع ] nane.
  na’re (A.) [ نعره ] nara, haykırma.
  na’ş (A.) [ نعش ] naaş, cenaze.
  na’t (A.) [ 1 [ نعت .övme. 2.Hz. Muhammed’i övücü şiir.
  nââşnâ (F.) [ نا آشنا ] yabancı.
  naat (A.) [ 1 [ نعت .övme. 2.Hz. Muhammed’i övücü şiir.
  nâb (F.) [ ناب ] saf, halis, katışıksız.
  nâbecâ (F.) [ نابجا ] yersiz.
  nâbehre (F.) [ 1 [ نابهره .nasipsiz. 2.soysuz.
  nâbekâr (F.) [ 1 [ نابکار .hayırsız. 2.işe yaramaz.
  nâbîna (F.) [ نابينا ] kör.
  nâbûd (F.) [ 1 [ نابود .yok. 2.yokluk. 3.perişan.
  nabz (A.) [ نبض ] nabız.
  nabzgîr (A.-F.) [ نبض گير ] nabza göre şerbet veren.
  343
  nâcî (A.) [ ناجی ] kurtulan.
  nâcins (F.-A.) [ ناجنس ] soysuz, cinsi bozuk.
  nâçâr (F.) [ 1 [ ناچار .çaresiz, sorunda. 2.ister istemez.
  nâçîz (F.) [ ناچيز ] değersiz, önemsiz.
  nâdân (F.) [ 1 [ نادان .cahil. 2.hödük.
  nâdânlık (F.-T.) 1.cahillik. 2.hödüklük.
  nâdî (A.) [ نادی ] seslenen, çağıran.
  nâdim (A.) [ نادم ] pişman.
  nâdim etmek pişman etmek.
  nâdim olmak pişman olmak.
  nâdir (A.) [ نادر ] az bulunur.
  nâdirât (A.) [ نادرات ] az bulunur şeyler.
  nâdire (A.) [ نادره ] az bulunur.
  nâdiren (A.) [ نادرا ] nadir olarak.
  nâehl (F.-A.) [ ناأهل ] ehil olmayan, ehliyetli olmayan.
  nâf (F.) [ ناف ] göbek.
  nafaka (A.) [ نفقه ] geçim parası.
  nâfe (F.) [ 1 [ نافه .ceylanın göbeğinden çıkan misk. 2.sevgilinin saçı.
  nâfercâm (F.) [ نافرجام ] sonu iyi olmayan, yararsız.
  nâfıa (A.) [ نافعه ] bayındırlık işleri.
  nâfıa müdüriyeti bayındırlık müdürlüğü.
  nâfıa nâzırı bayındırlık bakanı.
  nâfıa nezareti bayındırlık bakanlığı.
  344
  nâfıa vekâleti bayındırlık bakanlığı.
  nâfile (A.) [ 1 [ نافله .boşuna. 2.nafile namazı, farz dışında kılınan namaz.
  nâfiz (A.) [ نافذ ] etkileyici, nüfuz edici, işleyici.
  nâgâh (F.) [ ناگاه ] ansızın.
  nâgehan (F.) [ ناگهان ] ansızın.
  nağamât (A.) [ نغمات ] nağmeler.
  nağme (A.) [ نغمه ] ezgi, melodi.
  nağz (F.) [ نغز ] güzel, hoş.
  nâhak (F.-A.) [ ناحق ] haksız.
  nâhalef (F.-A.) [ ناخلف ] hayırsız evlat.
  nahçîr (F.) [ نخچير ] av hayvanı.
  nâhencâr (F.) [ ناهنجار ] doğru olmayan, uygun olmayan.
  nâhid (F.) [ ناهيد ] Venüs, Çulpan, Zühre.
  nahif (A.) [ نحيف ] cılız.
  nâhiye (A.) [ 1 [ ناحيه .yöre, bölge. 2.bucak. 3.taraf.
  nahl (A.) [ نخل ] hurma ağacı.
  nahl (A.) [ نحل ] bal arısı.
  nahlistan (A.-F.) [ نخلستان ] hurmalık.
  nâhoş (F.) [ ناخوش ] hoş olmayan.
  nahs (A.) [ نحس ] uğursuzluk.
  nâhudâ (F.) [ ناخدا ] kaptan.
  nâhudâ (F.) [ ناخدا ] Allahsız.
  nâhun (F.) [ ناخن ] tırnak.
  345
  nahv (A.) [ 1 [ نحو .sözdizimi. 2.taraf. 3.gibi.
  nahvet (A.) [ نخوت ] böbürlenme.
  nahvî (A.) [ نحوی ] gramerci, nahiv uzmanı.
  nâib (A.) [ 1 [ نائب .vekil. 2.kadı, yargıç.
  nâil (A.) [ نائل ] erişen, kavuşan, murada eren.
  nail olmak muradına ermek, kavuşmak, erişmek.
  nâim (A.) [ نائم ] uyuyan.
  nâka (A.) [ ناقه ] dişi deve.
  nakd (A.) [ 1 [ نقد .nakit. 2.madeni para.
  nakden (A.) [ نقدا ] peşin olarak.
  nâkes (F.) [ 1 [ ناکس .soysuz, işe yaramaz. 2.pinti, nekes.
  nâkıs (A.) [ 1 [ ناقص .eksik. 2.eksi.
  nakış (A.) [ نقش ] desen.
  nakib (A.) [ 1 [ نقيب .şeyh yardımcısı. 2.reis vekili.
  nâkil (A.) [ 1 [ ناقل .taşıma, nakil. 2.anlatan, nakleden.
  nakîsa (A.) [ نقيصه ] kusur.
  nakîse (A.) [ نقيصه ] kusur.
  nakkad (A.) [ نقاد ] eleştirmen.
  nakkal (A.) [ نقال ] nakleden, öykü veya masal anlatan.
  nakkare (A.) [ 1 [ نقاره .davul. 2.dümbelek.
  nakl (A.) [ 1 [ نقل .nakil, anlatma. 2.taşıma.
  nakledilmek 1.anlatılmak. 2.taşınmak.
  naklen (A.) [ نقلا ] naklederek, nakil yolu ile.
  346
  nakletmek 1.anlatmak. 2.taşımak.
  nakliyat (A.) [ نقليات ] taşımacılık.
  nakliye (A.) [ نقليه ] taşıma.
  nakş (A.) [ 1 [ نقش .nakış, desen. 2.resim. 3.duvar resmi.
  nakşedilmek işlenmek.
  nakş etmek işlemek.
  nâkus (A.) [ ناقوس ] çan.
  nakz (A.) [ 1 [ نقض .yok sayma. 2.bozma, çözme.
  nâlân (F.) [ نالان ] inleyen.
  nâlân etmek inletmek.
  nâlân olmak inlemek.
  nâle (F.) [ ناله ] inilti.
  nâlende (F.) [ نالنده ] inleyen.
  nâm (F.) [ 1 [ نام .ad. 2.adında, adlı. 3.ün, şöhret.
  nam vermek ad vermek, adlandırmak.
  nâmahdud (F.-A.) [ نامحدود ] sınırsız.
  nâmahrem (F.-A.) [ 1 [ نامحرم .mahrem olmayan. 2.nikah düşmeyen kişi.
  3.yabancı.
  nâmahsus (F.-A.) [ نامحسوس ] hissedilmeyen.
  nâmakbul (F.-A.) [ نامقبول ] makbul olmayan.
  nâmakul (F.-A.)) [ نامعقول ] makul olmayan.
  nâmalûm (F.-A.) [ نامعلوم ] bilinmeyen.
  nâmâver (F.) [ نام آور ] ünlü, sanlı.
  347
  namaz (F.) [ نماز ] namaz.
  namazgâh (F.) [ نمازگاه ] namazlık, üstü açık mesçit.
  nâmberdar (F.) [ نامبردار ] ünlü, sanlı.
  nâmcû (F.) [ نامجو ] yiğit.
  nâmdar (F.) [ نامدار ] ünlü, namlı.
  nâme (F.) [ 1 [ نامه .mektup. 2.kitap.
  nâme’mûl (F.-A.) [ نامأمول ] umulmayan, beklenmedik.
  nâmefhûm (F.-A.) [ نامفهوم ] anlaşılmaz.
  nâmer’î (F.-A.) [ نامرئی ] görülmeyen, görülmez.
  nâmerd (F.) [ نامرد ] alçak, aşağılık, namert.
  nâmesbûk (F.-A.) [ نامسبوق ] olmamış, geçmemiş, cereyan etmemiş.
  nâmına (F.-T.) adına.
  nâmî (F.) [ نامی ] ünlü, namlı.
  nâmurad (F.-A.) [ نامراد ] muradına ermemiş.
  nâmus (A.<Yun.) [ 1 [ ناموس .ırz. 2.dürüstlük. 3.yasa.
  nâmuskâr (A.-F.) [ ناموسکار ] namuslu.
  namuskârane (A.-F.) [ ناموسکارانه ] namusluca, namuslulara yakışır.
  nâmüsaid (F.-A.) [ نامساعد ] uygun olmayan.
  nâmütenahi (F.-A.) [ نامتناهی ] sonsuz, engin.
  nâmver (F.) [ نامور ] ünlü.
  namzed (F.) [ 1 [ نامزد .aday. 2.nişanlı.
  nân (F.) [ نان ] ekmek.
  nâpâyidar (F.) [ ناپایدار ] kalıcı olmayan.
  348
  nâpervâ (F.) [ ناپروا ] korkusuz, pervasız.
  nâr (A.) [ نار ] ateş.
  nâr (F.) [ نار ] nar.
  nârencî (F.) [ نارنجی ] turuncu.
  nâres (F.) [ نارس ] ham, olgunlaşmamış.
  nâresâ (F.) [ 1 [ نارسا .ham. 2.uygun olmayan.
  nârevâ (F.) [ ناروا ] yakışık almaz.
  narh (F.) [ نرخ ] nark.
  nâs (A.) [ ناس ] insanlar.
  nasâra (A.) [ نصارا ] Hıristiyanlar.
  nasâyih (A.) [ نصایح ] öğütler.
  nasib (A.) [ 1 [ نصيب .pay. 2.Tanrı’nın kula verdiği.
  nasihat (A.) [ نصيحت ] öğüt.
  nâsipas (F.) [ ناسپاس ] nankör.
  nâsiye (A.) [ ناصيه ] alın.
  nasrâni (A.) [ نصرانی ] Hıristiyan.
  nass (A.) [ نص ] kesinlik.
  nâsûtî (A.) [ ناسوتی ] insanlık ile ilgili.
  nâşî (A.) [ ناشی ] ileri gelen, kaynaklanan, dolayı.
  nâşinas (F.) [ ناشناس ] yabancı.
  nâşir (A.) [ ناشر ] yayıncı.
  nâtamam (F.-A.) [ ناتمام ] tamamlanmamış, yarım kalmış.
  nâtık (A.) [ ناطق ] konuşan.
  349
  nâtıka (A.) [ ناطقه ] konuşma gücü.
  nâtıkaperdâz (A.-F.) [ ناطقه پرداز ] düzgün ve etkili konuşan.
  nats (A.) [ نطس ] nadas.
  natûk (A.) [ نطوق ] düzgün konuşan.
  nâtüvân (F.) [ ناتوان ] güçsüz, zayıf.
  nâv (F.) [ 1 [ ناو .gemi. 2.kayık.
  nâvdan (F.) [ ناودان ] oluk.
  nâvek (F.) [ ناوک ] ok.
  nây (F.) [ 1 [ نای .ney. 2.kamış.
  nâyçe (F.) [ نایچه ] küçük ney.
  nâyî (F.) [ نایی ] neyzen.
  nâyzen (F.) [ نایزن ] neyzen.
  naz (F.) [ 1 [ ناز .işve, cilve. 2.kapris. 3.naz.
  naza çekmek nazlanmak.
  nâzan (F.) [ نازان ] nazlı.
  nazar (A.) [ 1 [ نظر .bakış. 2.ilgi gösterme, iltifat etme. 3. bakış açısı.
  nazaran (A.) [ نظرا ] göre, nispetle, bakılırsa.
  nazargâh (A.-F.) [ 1 [ نظرگاه .bakış yeri. 2.bakılan yer.
  nazar-ı şübhe [ نظر شبهه ] şüpheli göz, şüpheli bakış.
  nazarında (A.-T.) göre, fikrince, gözünde.
  nazarî (A.) [ نظری ] teorik.
  nazariyat (A.) [ نظریات ] teoriler, nazariyeler.
  nazariye (A.) [ نظریه ] teori.
  350
  nazariyyat (A.) [ نظریات ] teoriler, nazariyeler.
  nâzende (F.) [ نازنده ] nazlı.
  nâzenin (F.) [ 1 [ نازنين .nazlı. 2.narin.
  nâzım (A.) [ 1 [ ناظم .düzenleyen. 2.nazmeden.
  nâzır (A.) [ 1 [ ناظر .bakan. 2.nezaret eden.
  nâzırlık (A.-T.) bakanlık.
  nazif (A.) [ نظيف ] temiz.
  nâzik (F.) [ 1 [ نازک .ince. 2.kibar.
  nâzikâne (F.) [ نازکانه ] kibarca, nazikçe.
  nâzil (A.) [ نازل ] inen.
  nâzil olmak inmek.
  nazile (A.) [ 1 [ نازله .nezle. 2.inmiş. 3.sıkıntı.
  nazîr (A.) [ نظير ] benzer.
  nazm (A.) [ 1 [ نظم .dizme. 2.düzenleme, tertip etme. 3.vezinli ve kafiyeli söz
  söyleme.
  nazmen (A.) [ نظما ] manzum olarak.
  nâzperver (F.) [ نازپرور ] nazlı, naz eden.
  nâzperverde (F.) [ نازپرورده ] nazlı, naz içinde büyümüş.
  nebât (A.) [ نبات ] bitki.
  nebat (F.) [ نبات ] nöbet şekeri.
  nebâtât (A.) [ 1 [ نباتات .bitkiler. 2.botanik.
  nebatî (A.) [ نباتی ] bitkisel.
  neberd (F.) [ نبرد ] savaş. 7. 47
  nebî (A.) [ نبی ] peygamber.
  nebîre (A.) [ نبيره ] torun.
  necabet (A.) [ نجابت ] soyluluk.
  necâset (A.) [ نجاست ] pislik.
  necîb (A.) [ نجيب ] soylu, asil, kişizade.
  necîs (A.) [ نجيس ] pis.
  necm (A.) [ نجم ] yıldız.
  nedâmet (A.) [ ندامت ] pişmanlık.
  nedâmet getirmek pişman olmak.
  nedim (A.) [ 1 [ ندیم .padişahların ve yüksek rütbeli devlet ricalinin sohbet
  arkadaşı. 2.güzel hikaye anlatan.
  nedret (A.) [ ندرت ] azlık.
  nef’ (A.) [ نفع ] çıkar, yarar.
  nefâis (A.) [ نفائس ] değerli ve nefis eserler.
  nefâset (A.) [ نفاست ] nefislik.
  nefer (A.) [ 1 [ نفر .kişi. 2.asker.
  nefh etmek nefes vermek, kazandırmak.
  nefha (A.) [ نفحه ] üfürme.
  nefîr (A.) [ نفير ] boynuzdan yapılmış boru.
  nefrin (F.) [ نفرین ] lanet, ilenç.
  nefs (A.) [ 1 [ نفس .nefis, can. 2.kendi. 3.iç.
  nefs- i emmâre [ نفس اماره ] kötülükleri emreden nefis.
  nefs-i (A.-F.) [ نفس ] içinde.
  352
  nefsî (A.) [ 1 [ نفسی .nefis ile ilgili. 2.subjektif.
  neftî (F.) [ نفتی ] petrol yeşili.
  nefy (A.) [ ] sürgün.
  nehâr (A.) [ نهار ] gündüz.
  nehârî (A.) [ نهاری ] yatılı olmayan okul.
  nehc (A.) [ 1 [ نهج .yol. 2.kast teşkilatı.
  neheng (F.) [ نهنگ ] timsah.
  nehiy (A.) [ 1 [ نهی .olumsuzluk. 2.yasaklama.
  nehr (A.) [ نهر ] ırmak, nehir.
  nehy (A.) [ 1 [ نهی .olumsuzluk. 2.yasaklama.
  nehy etmek yasaklamak.
  nejad (F.) [ نژاد ] soy, ırk.
  nekahet (A.) [ نقاهت ] hastalıktan sonraki tehlikeli geçiş dönemi.
  nekbet (A.) [ 1 [ نکبت .talihsizlik. 2.felaket.
  nekes (F.) [ 1 [ نکس .hayırsız. 2.elisıkı.
  nem (F.) [ نم ] rutubet.
  nemâ (A.) [ 1 [ نما .gelişme, büyüme, serpilme. 2.faiz.
  nemed (F.) [ نمد ] keçe.
  nemedpûş (F.) [ نمدپوش ] derviş.
  nemek (F.) [ نمک ] tuz.
  neml (A.) [ نمل ] karınca.
  nemnâk (F.) [ نمناک ] nemli.
  neng (F.) [ ننگ ] ar, utanma.
  353
  nerd (F.) [ نرد ] tavla.
  nerm (F.) [ نرم ] yumuşak.
  nermin (F.) [ نرمين ] yumuşak.
  nesc (A.) [ نسج ] doku.
  neseb (A.) [ نسب ] soy.
  nesh (A.) [ 1 [ نسخ .hükümsüz kılma. 2.nesih yazı.
  nesîm (F.) [ نسيم ] meltem, esinti.
  nesl (A.) [ نسل ] kuşak, nesil.
  nesr (A.) [ نثر ] düzyazı.
  nesren (A.) [ نثرا ] düzyazı ile.
  nesrin (F.) [ نسرین ] yaban gülü.
  nessac (A.) [ نساج ] dokumacı.
  nesteren (F.) [ نسترن ] yaban gülü.
  neş’et (A.) [ نشئت ] kaynaklanma, ileri gelme, doğma, doğuş.
  neş’et etmek kaynaklanmak, ileri gelmek.
  neşat (A.) [ نشاط ] sevinç.
  neşîde (A.) [ 1 [ نشيده .şiir. 2.besteli ve güfteli eser.
  neşr (A.) [ 1 [ نشر .yayma. 2.yayınlama. 3.yayınlanma.
  neşr etmek 1.yaymak. 2.yayınlamak.
  neşr olunmak yayınlanmak.
  neşriyat (A.) [ نشریات ] yayın.
  neşv ü nemâ (A.) [ نشو و نما ] serpilme, gelişme, büyüme.
  neşv ü nemâ bulmak gelişmek, yayılmak.
  354
  neşve (A.) [ نشوه ] sevinç.
  neşvedâr (A.-F.) [ نشوه دار ] neşeli.
  neşveyâb olmak neşelenmek.
  netâic (A.) [ نتائج ] sonuçlar.
  netîce (A.) [ نتيجه ] sonuç.
  netice çıkarmak sonuç çıkarmak, sonuca varmak.
  netîcepezîr olmak sonuçlanmak.
  nev (F.) [ 1 [ نو .yeni. 2.taze, körpe.
  nev’ (A.) [ نوع ] tür, nevi, çeşit.
  nev’an mâ (A.) [ نوعا ما ] bir bakıma.
  nevâ (F.) [ نوا ] ses.
  nevâde (F.) [ نواده ] torun.
  nevâdir (A.) [ نوادر ] nadir olan değerli eşyalar.
  nevâle (A.) [ 1 [ نواله .kısmet. 2.azık.
  nevâz (F.) [ نواز ] okşayan.
  nevâziş (F.) [ نوازش ] okşama.
  nevâziş eylemek okşamak.
  nevbahar (F.) [ نوبهار ] ilkbahar.
  nevbet (A.) [ نوبت ] sıra, nöbet.
  nevcivan (F.) [ نوجوان ] delikanlı, genç.
  nevdevlet (F.-A.) [ نودولت ] sonradan görme.
  neve (F.) [ نوه ] torun.
  nevha (A.) [ نوحه ] ağıt.
  355
  nevi (A.) [ نوع ] tür, çeşit.
  nevid (F.) [ نوید ] müjde.
  nevin (F.) [ نوین ] yeni.
  nevm (A.) [ نوم ] uyku.
  nevmîd (F.) [ نوميد ] umutsuz.
  nevmîd etmek umutsuzluğa düşürmek.
  nevmîd olmak umutsuzluğa kapılmak.
  nevnihal (F.) [ نونهال ] genç fidan.
  nevres (F.) [ نورس ] yeti yetişmiş.
  nevruz (F.) [ 1 [ نوروز .yeni gün. 2.nevruz.
  nevruziye (F.-A.) [ نوروزیه ] nevruz için yazılan kaside.
  nevzad (F.) [ 1 [ نوزاد .yeni doğmuş. 2.bebek.
  neyistan (F.) [ نيستان ] sazlık, kamışlık.
  neyzâr (F.) [ نيزار ] sazlık, kamışlık.
  neyzen (F.) [ نيزن ] ney üfleyen.
  nez’ edilmek (A.-T.) ayırılmak, çekip atılmak, sökülmek.
  nez’ (A.) [ 1 [ نزع .can çekişme. 2.sökme, koparma, zorla alma.
  nez’ eylemek ayırmak, çekip atmak, sökmek, koparmak.
  nezâfet (A.) [ نظافت ] temizlik.
  nezâket (Osmanlıca>A.) [ 1 [ نزاکت .incelik. 2.hassaslık.
  nezâret (A.) [ 1 [ نظارت .nazırlık. 2.gözetme.
  nezd (F.) [ 1 [ نزد .yan, yanı. 2.kat.
  nezih (A.) [ نزیه ] temiz.
  356
  nezr (A.) [ نذر ] adak.
  nezr etmek adamak.
  nısf (A.) [ نصف ] yarı, yarım.
  nısf -ı ahîr [ نصف اخير ] son yarısı.
  nısfunnehâr (A.) [ نصف النهار ] meridyen.
  niam (A.) [ نعم ] nimetler.
  nida etmek seslenmek.
  nidâ eylemek seslenmek, duyurmak.
  nidâ’ (A.) [ نداء ] ses.
  nifâk (A.) [ نفاق ] ikiyüzlülük.
  nigâh (F.) [ نگاه ] bakış.
  nigâh eylemek bakmak.
  nigâr (F.) [ 1 [ نگار .sevgili. 2.resim.
  nigeh (F.) [ نگه ] bakış.
  nigîn (F.) [ 1 [ نگين .yüzük. 2.yüzük kaşı. 3.mühür.
  nihâd (F.) [ نهاد ] yaratılış, tabiat.
  nihâl (F.) [ نهال ] fidan.
  nihân (F.) [ 1 [ نهان .gizli. 2.gizlice.
  nihan olmak gizlenmek, saklanmak, kaybolmak.
  nihayet (A.) [ نهایت ] son.
  nihayet bulmak sona ermek.
  nijâd (F.) [ نژاد ] soy.
  nîk (F.) [ نيک ] iyi, güzel.
  357
  nikab (A.) [ نقاب ] peçe.
  nikbin (F.) [ نيکبين ] iyimser.
  nilgun (F.) [ نيلگون ] lacivert.
  nîm (F.) [ 1 [ نيم .yarı. 2.yarım. 3.buçuk.
  nîm muzlim (F.-A.) [ نيم مظلم ] loş.
  nîm cahilî (F.-A.) [ نيم جاهلی ] yarıcahil, yarı cahilî.
  nimet (A.) [ 1 [ نعمت .iyilik. 2.yiyecek.
  nîm resmî (F.-A.) [ نيم رسمی ] yarı resmî.
  nîreng (F.) [ 1 [ نيرنگ .afsun. 2.hile, düzen.
  nisâ (A.) [ نسا ] kadınlar.
  nisâb (A.) [ 1 [ نصاب .aranan sınır. 2.sermaye.
  nisâr (A.) [ نثار ] saçma.
  nisâr etmek saçmak.
  nisbet (A.) [ 1 [ نسبت .oran. 2.oranla.
  nisbî (A.) [ نسبی ] göreceli.
  nisvân (A.) [ نسوان ] kadınlar.
  nisyân (A.) [ 1 [ نسيان .unutma. 2.unutulma.
  nişan (F.) [ 1 [ نشان .iz. 2.belirti. 3.nişan yeri. 4.devlet madalyası.
  nişâne (F.) [ نشانه ] belirti, işaret.
  nişangâh (F.) [ نشانگاه ] nişan tahtası.
  nişîn (F.) [ نشين ] oturan.
  niyâbet (A.) [ نيابت ] naiplik, vekillik.
  niyâm (F.) [ نيام ] kın.
  358
  niyâz (F.) [ 1 [ نياز .yalvarma. 2.dua.
  niyâz etmek 1.yalvarmak. 2.rica etmek.
  niyâzmend (F.) [ نيازمند ] muhtaç.
  niyyet (A.) [ نيت ] niyet.
  nizâ (A.) [ نزاع ] kavga, çekişme.
  nizâm (A.) [ نظام ] düzen.
  nizâm bulmak düzene girmek.
  nizâmname (A.-F.) [ نظام نامه ] tüzük.
  nîze (F.) [ 1 [ نيزه .mızrak. 2.süngü.
  nohudî (F.) [ نخودی ] nohut rengi.
  noksân (A.) [ 1 [ نقصان .eksiklik. 2.kusur. 3.eksik.
  nokta-i nazar [ نقطهء نظر ] görüş açısı, bakım.
  nuhbe (A.) [ نخبه ] seçkin.
  nukât (A.) [ نقاط ] noktalar, hususlar.
  nukud (A.) [ نقود ] nakitler.
  nukûş (A.) [ نقوش ] nakışlar, işlemeler.
  nur (A.) [ نور ] ışık.
  nuranî (A.) [ نورانی ] nurlu, ışıklı.
  nush (A.) [ نصح ] öğüt, nasihat.
  nusrat vermek üstünlük vermek.
  nusret (A.) [ 1 [ نصرت .Tanrı’nın yardımı. 2.üstünlük.
  nûş etmek içmek.
  nûşin (F.) [ نوشين ] tatlı.
  359
  nutfe (A.) [ نطفه ] sperma.
  nutk (A.) [ 1 [ نطق .nutuk, söylev. 2.konuşma.
  nuzzâr (A.) [ نظار ] nazırlar.
  nübüvvet (A.) [ نبوت ] peygamberlik.
  nücum (A.) [ 1 [ نجوم .yıldızlar. 2.astoroloji.
  nüfus (A.) [ 1 [ نفوس .nefisler. 2.insanlar.
  nüfuz (A.) [ 1 [ نفوذ .etki etme, işleme. 2.etki gücü.
  nüfuz etmek işlemek, etki etmek.
  nükhet (A.) [ نکهت ] koku.
  nükte (A.) [ نکته ] ince anlam.
  nüktedan (A.-F.) [ نکته دان ] zarif insan, nükteli sözler bilen.
  nümayan (F.) [ نمایان ] görünen.
  nümayan olmak görünmek.
  nümayiş (F.) [ نمایش ] gösteri.
  nümune (F.) [ نمونه ] örnek.
  nüsah (A.) [ نسخ ] nüshalar.
  nüsha (A.) [ 1 [ نسخه .yazılı belge. 2.muska. 3.süreli yayın sayısı.
  nüve (A.) [ نوه ] çekirdek.
  nüvid (F.) [ نوید ] müjde.
  nüzhet (A.) [ نزهت ] gezinti, gezip dolaşma.
  nüzul (A.) [ 1 [ نزول .inme. 2.felç. 3.konaklama.
 8. 48
  -Ö-

  ömr (A.) [ عمر ] ömür.
  örf (A.) [ عرف ] gelenek, âdet.
  örfen (A.) [ عرفا ] geleneğe göre.
  örfî (A.) [ عرفی ] geleneksel.
  örfî idare [ عرفی اداره ] sıkıyönetim.
  örfiyyât (A.) [ عرفيات ] gelenekle ilgili şeyler.
  öşr (A.) [ 1 [ عشر .onda bir. 2.öşür vergisi.
  özr (A.) [ 1 [ عذر .özür. 2.bahane. 3.engel.
  özrhâh (A.-F.) [ عذرخواه ] özür dileyen.


  -P-

  pâ (F.) [ پا ] ayak.
  pâbend (F.) [ پابند ] ayak bağı.
  pâbercâ (F.) [ پابرجا ] yerinde, duran, ayakta duran.
  pâberikâb (F.-A.) [ پابرکاب ] gitmek üzere, hareket etmek üzere.
  pâbeste (F.) [ پابسته ] ayağı bağlı.
  pâbirehne (F.) [ پابرهنه ] yalınayak.
  pâbûsî (F.) [ پابوسی ] ayak öpme.
  pâcâme (F.) [ پاجامه ] pijama.
  pâçe (F.) [ پاچه ] paça.
  pâdşâh (F.) [ پادشاه ] padişah.
  pâdşâhî (F.) [ پادشاهی ] padişahlık.
  pâdzehr (F.) [ پادزهر ] panzehir.
  paha (F.) [ بها ]değer, kıymet.
  pâk (F.) [ پاک ] temiz.
  pâkbâz (F.) [ 1 [ پاکباز .fedai. 2.canını hiçe sayan aşık.
  pâkdâmen (F.) [ پاک دامن ] iffetli.
  pâkîze (F.) [ پاکيزه ] temiz.
  paklanmak temizlenmek.
  pâlân (F.) [ پالان ] semer, palan.
  362
  pâlânduz (F.) [ پالان دوز ] semerci.
  pâmâl (F.) [ پامال ] ezilmek, çiğnenmek.
  pâmâl olmak ezilmek, çiğnenmek, ayaklar altında kalmak.
  pâpûş (F.) [ پاپوش ] pabuç.
  paralamak parçalamak, parça parça etmek.
  paralanmak parça parça olmak.
  pârçe (F.) [ پارچه ] parça.
  pâre (F.) [ پاره ] parça.
  pâre pâre (F.) 1.parça parça. 2.paramparça.
  pârelenmek parça parça olmak.
  pars (F.) [ پارس ] İran, Pers ülkesi.
  pars (F.) [ پارس ] panter.
  pârsâ (F.) [ پارسا ] sofu.
  pârsî (F.) [ پارسی ] farsça.
  pâsban (F.) [ پاسبان ] bekçi, gece bekçisi.
  pâş (F.) [ پاش ] saçan, serpen.
  pây (F.) [ 1 [ پای .ayak. 2.dip.
  pâyân (F.) [ پایان ] son.
  pâyânsız (F.-T.) sonsuz, bitmez tükenmez, engin.
  pâybend (F.) [ 1 [ پایبند .ayak bağı. 2.engel.
  pâybûsî (F.) [ پایبوسی ] ayak öpme.
  pâydâr (F.) [ پایدار ] kalıcı, sağlam, sürekli, devamlı.
  pâye (F.) [ 1 [ پایه .rütbe, derece. 2.basamak.
  363
  pâyende (F.) [ 1 [ پاینده .kalıcı, sürekli. 2.payanda, destek.
  pâyidar (F.) [ پایدار ] kalıcı, sağlam, sürekli, devamlı.
  pâyin (F.) [ پایين ] aşağı.
  pâyitaht (F.) [ پایتخت ] başkent.
  pâyîz (F.) [ پایيز ] güz.
  pâykûb (F.) [ پایکوب ] dans eden.
  pâzâr (F.) [ 1 [ بازار .çarşı, pazar. 2.alışveriş.
  pazar eylemek alışveriş yapmak.
  peder (F.) [ پدر ] baba.
  pederâne (F.) [ پدرانه ] babaca.
  pederî (F.) [ 1 [ پدری .babalık. 2.babaya ait, baba tarafı.
  pederşâhî (F.) [ پدرشاهی ] ataerkil.
  pehlevân (F.) [ 1 [ پهلوان .yiğit. 2.pehlivan.
  pehlivan bk. pehlevân.
  pehlû (F.) [ پهلو ] böğür, yan.
  pehn (F.) [ پهن ] geniş.
  pehnâver (F.) [ 1 [ پهناور .engin. 2.geniş.
  pejmürde (F.) [ 1 [ پژمرده .solgun. 2.dağınık. 3.yırtık.
  pelas (F.) [ 1 [ پلاس .kilim. 2.çul.
  peleng (F.) [ 1 [ پلنگ .leopar. 2.kaplan.
  pelîd (F.) [ پليد ] kirli.
  penah (F.) [ پناه ] sığınma.
  penahgâh (F.) [ پناهگاه ] sığınacak yer, sığınak.
  364
  penâhî (F.) [ پناهی ] sığınma.
  penbe (F.) [ 1 [ پناهی .pamuk. 2.pembe.
  penc (F.) [ پنج ] beş.
  pence (F.) [ پنجه ] pençe.
  pencidü bk. pencüdü.
  pencise bk. pencüse.
  penciyek bk. pencüyek.
  pencüdü (F.) [ پنج و دو ] beş ve iki.
  pencüse (F.) [ پنج و سه ] beş ve üç.
  pencüyek (F.) [ پنج و یک ] beş ve bir.
  pençe (F.) [ پنجه ] pençe.
  pend (F.) [ پند ] öğüt.
  pendname (F.) [ پندنامه ] öğüt kitabı.
  penîr (F.) [ پنير ] peynir.
  per (F.) [ 1 [ پر .kanat. 2.kuşların iri tüyü, yelek.
  perakende (F.) [ 1 [ پراکنده .dağınık. 2.toptan olmayan.
  perçem (F.) [ 1 [ پرچم .kakül. 2.yele. 3.bayrak. 4.bayrak püskülü.
  perdedar (F.) [ پرده دار ] kapı görevlisi.
  perend (F.) [ پرند ] atlas.
  perende (F.) [ 1 [ پرنده .kuş. 2.takla.
  perest (F.) [ پرست ] tapan.
  perestâr (F.) [ 1 [ پرستار .tapan. 2.besleme. 3.dalkavuk.
  perestîde (F.) [ 1 [ پرستيده .tapınılan. 2.taparcasına sevilen, sevgili.
  365
  perestiş (F.) [ 1 [ پرستش .tapınma. 2.taparcasına sevme.
  perestişgâh (F.) [ پرستش ] mabet, tapınak.
  perestişkâr (F.) [ 1 [ پرستشکار .tapan. 2.taparcasına seven.
  perestişkârâne (F.) [ پرستشکارانه ] taparcasına.
  perestû (F.) [ پرستو ] kırlangıç.
  pergâl (F.) [ پرگال ] pergel.
  pergâr (F.) [ پرگار ] pergel.
  perhizkâr (F.) [ پرهيزکار ] sakınan.
  perîçihre (F.) [ 1 [ پری چهره .peri kadar güzel yüzlü.
  perihan (F.) [ پری خان ] peri padişahı.
  perîpeyker (F.) [ پری پيکر ] peri kadar güzel yüzlü.
  perîşan (F.) [ 1 [ پریشان .dağınık. 2.kötü durumda, perişan.
  perişan olmak darmadağın olmak.
  perîşanhal (F.-A.) [ پریشان حال ] hali perişan olan.
  perîveş (F.) [ پری وش ] peri gibi güzel.
  perniyân (F.) [ پرنيان ] işlemeli atlas.
  pertavsız (F.) büyüteç.
  pertev (F.) [ پرتو ] ışık.
  pertevsuz (F.) [ پرتوسوز ] büyüteç.
  pervâ (F.) [ 1 [ پروا .çekinme. 2.korku.
  pervâne (F.) [ 1 [ پروانه .pervane böceği. 2.fırıldak, pervane. 3.ulak.
  pervâneveş (F.) [ پروانه وش ] pervane gibi.
  pervâsız (F.-T.) [ 1 [ پرواسز .çekinmeyen. 2.korkmayan.
  366
  pervaz (F.) [ 1 [ پرواز .uçma. 2.saçak.
  perver (F.) [ پرور ] yetiştiren, eğiten, büyüten, besleyen.
  perverde etmek beslemek, gütmek.
  perverdigâr (F.) [ پروردگار ] Tanrı.
  pervin (F.) [ پروین ] Ülker, Süreyya.
  pes (F.) [ پس ] arka.
  pesend (F.) [ پسند ] beğenen.
  pesendîde (F.) [ پسندیده ] beğenilmiş, makbul.
  pesmânde (F.) [ پس مانده ] arta kalan.
  peszinde (F.) [ پس زنده ] geriye kalan, yaşayan son örnekler.
  peşîman (F.) [ پشيمان ] pişman.
  peşin (F.) [ پيشين ] önceden.
  peşm (F.) [ پشم ] yün.
  peşşe (F.) [ پشه ] sivrisinek.
  peşşebend (F.) [ پشه بند ] cibinlik.
  peştemal (F.) [ پشتمال ] peştemal, hamam havlusu.
  peyâm (F.) [ پيام ] haber.
  peyamber (F.) [ پيامبر ] peygamber.
  peydâ (F.) [ پيدا ] ortada, açıkta.
  peyderpey (F.) [ پی در پی ] peşpeşe, ardy sıra.
  peygam (F.) [ پيغام ] haber.
  peygamber (F.) [ 1 [ پيغمبر .peygamber. 2.haberci.
  peyk (F.) [ پيک ] ulak.
  367
  peykân (F.) [ پيکان ] temren.
  peyke (F.) [ پيکه ] sedir, kanepe.
  peyker (F.) [ پيکر ] yüz.
  peymâ (F.) [ پيما ] yol alan, kateden, ölçen.
  peymâne (F.) [ پيمانه ] kadeh.
  pîl (F.) [ پيل ] fil.
  pinhan (F.) [ پنهان ] gizli, saklı.
  pîr (F.) [ 1 [ پير .yaşlı. 2.tarikat kurucusu.
  pîrahen (F.) [ پيراهن ] gömlek, mintan.
  pîrâye (F.) [ پيرایه ] süs.
  pîrezen (F.) [ پيره زن ] yaşlı kadın.
  pistan (F.) [ پستان ] meme.
  piste (F.) [ پسته ] fıstık.
  pîş (F.) [ 1 [ پيش .ön. 2.yan. 3.huzur. 4.önce.
  pîşânî (F.) [ پيشانی ] alın.
  pîşdar (F.) [ پيشدار ] öncü.
  pîşe (F.) [ 1 [ پيشه .meslek. 2.sanat. 3.huy.
  pîşekâr (F.) [ 1 [ پيشه کار .sanatçı. 2.meslek sahibi. 3.ortaoyununda oyunu
  başlatan sanatçı.
  pîşgâh (F.) [ 1 [ پيشگاه .ön. 2.huzur.
  pîşgîr (F.) [ پيشگير ] peşkir.
  pîşîn (F.) [ پيشين ] peşin.
  pîşva (F.) [ پيشوا ] önder, lider.
  368
  piyâde (F.) [ 1 [ پياده .yaya, yürüyen. 2.askerlikte piyade sınıfy. 3.satranç
  taşlarından paytak.
  piyâle (F.) [ 1 [ پياله .kadeh. 2.şarap kadehi.
  post (F.) [ 1 [ پست .hayvan derisi. 2.post. 3.makam.
  postîn (F.) [ پستين ] kürk.
  postnişin (F.) [ 1 [ پست نشي ن .postta oturan. 2.pîre vekaletle postta oturan, tekke
  şeyhi.
  pûd (F.) [ پود ] argaç, dokumada enine dokunulan ip.
  puhte (F.) [ پخته ] pişmiş, pişkin, olgun.
  pul (F.) [ پول ] para.
  pûlâd (F.) [ پولاد ] çelik, polat.
  pulat (F.) [ پولاد ] çelik, polat.
  pur (F.) [ پر ] dolu.
  pûr (F.) [ پور ] oğul.
  pûş (F.) [ پوش ] giyen, örten.
  pûşîde (F.) [ 1 [ پوشيده .örtülü. 2.gizli. 3.kapalı. 4.örtü.
  pûte (F.) [ پوته ] pota.
  pûyân (F.) [ 1 [ پویان .koşan, hızla giden. 2.geçip giden.
  pûyân olmak geçip gitmek.
  pûziş (F.) [ پوزش ] özür.
  pür (F.) [ پر ] dolu.
  pürhûn (F.) [ پرخون ] kan dolu, kanlı.
  pürsükût (F.-A.) [ پرسکوت ] derin sessizlik içinde.
  pürz (F.) [ پرز ] hav, kumaş havı.
  369
  püser (F.) [ پسر ] oğul.
  püşt (F.) [ 1 [ پشت .arka. 2.sırt. 3.homoseksüel erkek.
  püştîban (F.) [ 1 [ پشتيبان .destek. 2.destek veren.
 9. 49
  -R-

  ra’d (A.) [ رعد ] gökgürültüsü.
  ra’nâ (A.) [ رعنا ] güzel, hoş.
  ra’şe (A.) [ رعشه ] titreme.
  ra’şe vermek titretmek.
  ra’şedâr (A.-F.) [ رعشه دار ] titrek, titreyen.
  rabb (A.) [ 1 [ رب .Tanrı, Allah. 2.efendi.
  rabbânî (A.) [ 1 [ ربانی .tanrısal, ilahî. 2.Tanrı’dan başka bir şey düşünmeyen.
  rabbî (A.) [ ربی ] Tanrım.
  râbıta (A.) [ 1 [ رابظه .bağ, ilişki, temas. 2.sıra, düzen.
  râbıtadar (A.-F.) [ رابطه دار ] bağlantılı, ilintili.
  râbi (A.) [ رابع ] dördüncü.
  râbian (A.) [ رابعا ] dördüncüsü.
  rabt (A.) [ ربط ] bağlama.
  rabt edilmek bağlanmak, tutturulmak.
  rabt etmek bağlamak, tutturmak.
  rabt olunmak bağlanmak, tutturulmak, ilişkilendirilmek.
  râci (A.) [ 1 [ راجی .rica eden. 2.ümitli.
  raci olmak (A.-T.) ait olmak, dönük olmak, yönelik olmak.
  râci’ (A.) [ 1 [ راجع .hakkında. 2.dönen.
  371
  racîm (A.) [ رجيم ] taşlanmış, recmedilmiş.
  radde (A.) [ 1 [ راده .derece. 2.civar.
  rağbet (A.) [ 1 [ رغبت .istek. 2.ilgi duyma.
  rağbet etmek ilgi duymak.
  râh (F.) [ راه ] yol.
  râhib (A.) [ راهب ] rahip.
  rahîm (A.) [ 1 [ رحيم .merhametli. 2.merhamet eden Tanrı.
  rahl (A.) [ رحل ] semer.
  rahm (A.) [ رحم ] acıma, merhamet.
  rahm etmek acımak, merhamet etmek.
  rahm (A.) [ رحم ] rahim, döl yatağı.
  rahman (A.) [ رحمان ] merhametli Tanrı.
  rahmet (A.) [ 1 [ رحمت .acıma, merhamet. 2.yağmur.
  râhname (F.) [ راهنامه ] yol haritası.
  rahne (F.) [ 1 [ رخنه .yarık, gedik. 2.bozukluk.
  rahnedar etmek 1.gedik açmak. 2.zarar vermek.
  rahnedar olmak 1.yarılmak, gedik açılmak. 2.bozulmak, zarar görmek.
  rahnüma (F.) [ راهنما ] yol gösteren, kılavuz.
  rahşan (F.) [ رخشان ] parlak.
  rahşende (F.) [ رخشنده ] parlayan.
  raht (F.) [ 1 [ رخت .ev eşyası. 2.koşum takımı.
  rahvar (F.) [ راهوار ] atın eşkin yürümesi.
  râhzen (F.) [ راهزن ] yol kesen, haydut.
  372
  raiyyet (A.) [ رعيت ] halk, hükümdar tebası.
  râkım (A.) [ 1 [ راقم .yazan. 2.deniz seviyesinden yükseklik.
  rakîb (A.) [ رقيب ] rakip.
  râkib (A.) [ 1 [ راکب .binen. 2.binici.
  râkib olmak binmek.
  râkiben (A.) [ راکبا ] binerek.
  râkid (A.) [ راکد ] durgun.
  rakik (A.) [ 1 [ رقيق .ince. 2.hassas. 3.köle.
  rakkas (A.) [ 1 [ رقاص .dansçı. 2.sarkaç.
  rakkase (A.) [ رقاصه ] dansöz, çengi.
  raks (A.) [ رقص ] dans.
  raks etmek dans etmek.
  râm (F.) [ رام ] itaat eden, boyun eğen.
  râm etmek boyun eğdirmek, itaat ettirmek.
  râm olmak boyun eğmek, itaat etmek.
  ramak (A.) [ 1 [ رمق .çok az. 2.son nefeslik hayat.
  ramak kalmak çok az bir şey kalmak.
  ramazaniye (A.) [ رمضانيه ] ramazan kasidesi.
  raptetmek (A.-T.) bağlamak, tutturmak, ilişkilendirmek.
  rasad (A.) [ 1 [ رصد .gözlem. 2.gözetleme.
  rasad edilmek gözlemlenmek.
  rasad etmek 1.gözlem yapmak. 2.gözetlemek.
  rasadhane (A.-F.) [ رصدخانه ] gözlemevi.
  373
  rasadî (A.) [ رصدی ] gözlemle ilgili.
  râsih (A.) [ 1 [ راسخ .derin din bilgisi olan. 2.temeli sağlam olan.
  rassad (A.) [ رصاد ] gözlemci, gözlem yapan.
  râst (F.) [ 1 [ راست .doğru. 2.düz. 3.sağ.
  râstbin (F.) [ راست بين ] gerçekçi, doğruları gören.
  râstgû (F.) [ راست گو ] doğru sözlü.
  râstperverâne (F.) [ راست پرورانه ] doğruluktan yana.
  ratbüyâbis (A.) [ 1 [ رطب و یابس .yaş ve kuru. 2.düşünmeden konuşan, boşboğaz.
  râtib (A.) [ راطب ] nemli, rutubetli.
  râtibe (A.) [ راتبه ] aylık, maaş.
  ratl (A.) [ 1 [ رطل .hemen hemen bir litrelik sıvı ölçeği. 2.kadeh.
  rauf (A.) [ رؤف ] esirgeyici.
  râvi (A.) [ 1 [ راوی .rivayet eden. 2.anlatan, hikaye eden.
  ravza (A.) [ روضه ] bahçe.
  ravza-i mutahhara [ روضهء مطهره ] Hz. Muhammedin mezarının bulunduğu yer.
  rây (A.) [ 1 [ رای .fikir. 2.oy.
  râyât (A.) [ رایات ] sancaklar.
  rayb (A.) [ ریب ] kuşku, şüphe.
  râyet (A.) [ رایت ] sancak.
  râygân (F.) [ رایگان ] parasız, bedava.
  râyic (A.) [ رایج ] yaygın, revaçta.
  râyiha (A.) [ رایحه ] koku.
  râyihadar (A.-F.) [ رایحه دار ] kokulu.
  374
  râz (F.) [ راز ] sır.
  râzık (A.) [ رازق ] rızık veren Tanrı.
  râzi (A.) [ راضی ] rıza gösteren.
  re’fet (A.) [ رأفت ] esirgeme.
  re’s (A.) [ 1 [ رأس .baş. 2.başkan.
  re’sen (A.) [ رأسا ] doğrudan doğruya, danışmaksızın.
  re’sülmal (A.) [ رأس المال ] sermaye, anapara, kapital.
  re’y (A.) [ رأی ] görüş.
  reâya (A.) [ رعایا ] halk.
  rebî’ (A.) [ ربيع ] bahar.
  recâ (A.) [ 1 [ رجا .ümit. 2.rica.
  recm (A.) [ رجم ] taşlama, taşa tutma.
  recm edilmek taşlanarak öldürülmek.
  recül (A.) [ رجل ] erkek.
  recül-i siyasî [ رجل سياسی ] politikacı.
  recüliyyet (A.) [ رجليت ] erkeklik.
  redd (A.) [ 1 [ رد .geri çevirme. 2.inkar etme.
  redd ü cerh etmek reddedip çürütmek.
  ref’ (A.) [ 1 [ رفع .kaldırma. 2.giderme. 3.yüceltme.
  refâh (A.) [ رفاه ] bolluk.
  refâkat (A.) [ رفاقت ] eşlik.
  refâkat etmek eşlik etmek.
  refakatinde eşliğinde, beraberinde.
  375
  reff (A.) [ رف ] raf.
  refî’ (A.) [ رفيع ] yüksek, yüce.
  refik (A.) [ رفيق ] arkadaş, yoldaş.
  refîka (A.) [ رفيقه ] eş, zevce, hayat arkadaşı.
  reft (F.) [ رفت ] gidiş.
  reftâr (F.) [ 1 [ رفتار .gidiş. 2.davranış.
  reg (F.) [ رگ ] damar.
  regzen (F.) [ رگ زن ] hacamatçı.
  reh (F.) [ ره ] yol.
  rehâ (F.) [ رها ] kurtuluş.
  rehâkâr (F.) [ رهاکار ] kurtarıcı.
  rehavet (A.) [ 1 [ رخاوت .gevşeklik. 2.tembellik.
  rehavetkâr (A.-F.) [ رخاوتکار ] rehavet verici.
  rehber (F.) [ رهبر ] kılavuz.
  rehgüzâr (F.) [ رهگذار ] geçit.
  rehîn (A.) [ رهين ] rehinli, ipotekli.
  rehn (A.) [ رهن ] rehin.
  rehnüma (F.) [ رهنما ] yol gösterici.
  reis (A.) [ رئيس ] başkan.
  rekâket (A.) [ 1 [ رکاکت .kekemelik. 2.söz kusuru.
  rekz (A.) [ رکز ] dikme.
  rekz edilmek dikilmek.
  rekz etmek dikmek.
  376
  remîde (F.) [ رميده ] ürkmüş.
  remiz (A.) [ 1 [ رمز .sembol, işaret, rumuz.
  reml (A.) [ 1 [ رمل .kum. 2.remil, falcılık.
  remmal (A.) [ رمال ] falcı.
  remz (A.) [ 1 [ رمز .sembol, işaret. 2.imalı konuşma.
  renc (F.) [ رنج ] sıkıntı, zahmet, meşakkat.
  rencber (F.) [ 1 [ رنجبر .sıkıntı çeken. 2.amele, yrgat.
  rencîde (F.) [ رنج دیده ] incinmiş.
  rencîde etmek incitmek.
  rencîde olmak incinmek.
  rencûr (F.) [ رنجور ] hasta.
  reng (F.) [ رنگ ] renk.
  rengâreng (F.) [ رنگارنگ ] renkli, renk renk.
  rengin (F.) [ 1 [ رنگين .renkli. 2.hoş, havalı.
  resâ (F.) [ رسا ] olgun.
  resâil (A.) [ 1 [ رسائل .risaleler. 2.dergiler.
  resm (A.) [ 1 [ رسم .resim. 2.çizme. 3.fotoğraf. 4.tören. 5.usül. 6.vergi.
  resm -i geçit geçit töreni.
  resm-i küşâd [ رسم کشاد ] açılış töreni.
  resmen (A.) [ 1 [ رسما .resmî olarak.. 2.kesinlikle.
  resmiyet bk. resmiyyet.
  resmiyete dökmek resmîleştirmek, resmîlik kazandırmak.
  resmiyyet (A.) [ رسميت ] resmîlik.
  377
  resul (A.) [ 1 [ رسول .elçi. 2.peygamber.
  reşehat (A.) [ رشحات ] sızıntılar.
  reşid (A.) [ 1 [ رشيد .ergin, büluğa ermiş. 2.doğru yolda giden.
  reşk (F.) [ رشک ] kıskançlık.
  reşkâver (F.) [ رشک آور ] kıskandırıcı.
  retküfetk (A.) [ رتق و فتق ] bir işi iyi idare etme.
  revâ (F.) [ روا ] uygun, layık.
  revâbıt (A.) [ روابط ] bağlar, ilgiler, ilişkiler.
  revac (A.) [ رواج ] yaygınlık, revaç, sürüm.
  revaç bk. revac.
  revak (A.) [ 1 [ رواق .sundurma. 2.çardak.
  revân (F.) [ 1 [ روان .giden. 2.akan. 3.ruh.
  revan olmak gitmek, yola koyulmak.
  revgan bk. rugan
  reviş (F.) [ 1 [ روش .gidiş. 2.tarz, yöntem.
  revnak (A.) [ رونق ] parlaklık.
  revnak vermek canlılık kazandırmak.
  revnakbahş (A.-F.) [ رونق بخش ] parlaklık veren, canlılık kazandıran.
  revnakdar (A.-F.) [ رونقدار ] revnaklı.
  revzen (F.) [ روزن ] pencere.
  re'y (A.) [ 1 [ رأی .görüş. 2.oy.
  reyhan (A.) [ ریحان ] fesleğen.
  rez (F.) [ رز ] asma.
  378
  rezâil (A.) [ رذائل ] rezaletler.
  rezâlet (A.) [ رذالت ] rezillik.
  rezzak (A.) [ رزاق ] rızıklandıran.
  rıdvan (A.) [ 1 [ رضوان .cennet. 2.cennetin kapıcısı.
  rıhlet (A.) [ 1 [ رحلت .göçüş. 2.ölme.
  rızâ (A.) [ 1 [ رضا .razılık, memnunluk. 2.istek.
  rızk (A.) [ رزق ] rızık.
  riâyet (A.) [ 1 [ رعایت .uyma. 2.sayma.
  riâyet etmek 1.uymak. 2.saymak.
  riâyetkâr (A.-F.) [ رعایتکار ] saygılı.
  ribâ (A.) [ ربا ] tefecinin aldığı aşırı faiz.
  ribâhar (F.-A.) [ رباخوار ] tefeci.
  ribat (A.) [ 1 [ رباط .konak. 2.han, kervansaray. 3.tekke.
  ric’at (A.) [ 1 [ رجعت .geri dönüş. 2.geri çekilme.
  ricakâr (A.-F.) [ رجاکار ] ricası, yalvarırcasına.
  ricâl (A.) [ 1 [ رجال .erkekler. 2.üst düzeyde bulunanlar.
  ridâ (A.) [ 1 [ ردا .örtü. 2.hırka. 3.derviş postu.
  rie (A.) [ رئه ] akciğer.
  rihlet (A.) [ 1 [ رحلت .göç. 2.ölme.
  rihlet etmek 1.göçmek. 2.ölmek.
  rikâb (A.) [ 1 [ رکاب .üzengi. 2.huzur, kat.
  rikkat (A.) [ 1 [ رقت .incelik, hassaslık. 2.acıma.
  rind (F.) [ رند ] dünyayı umursamayan. 10. 50
  rîş (F.) [ 1 [ ریش .yara. 2.sakal. 3.kök.
  rîşe (F.) [ ریشه ] kök, saçaklı kök.
  rîşhand (F.) [ ریشخند ] bıyık altından gülüş.
  rişvet (A.) [ رشوت ] rüşvet.
  rivâyât (A.) [ روایات ] rivayetler, söylentiler.
  rivâyet (A.) [ 1 [ روایت .nakletme, hikaye etme. 2.söylenti.
  riyâ (A.) [ ریا ] ikiyüzlü.
  riyâkâr (A.-F.) [ ریاکار ] ikiyüzlü.
  riyâkârâne (A.-F.) [ ریاکارانه ] ikiyüzlüce.
  riyakarlık (A.-F.-T.) ikiyüzlülük.
  riyâset (A.) [ ریاست ] başkanlık.
  riyâset etmek başkanlık yapmak.
  riyâz (A.) [ ریاض ] bahçeler.
  riyâzet (A.) [ ریاضت ] nefsinin isteklerine boyun eğmeden yaşama.
  riyâzî (A.) [ 1 [ ریاضی .matematikçi. 2.matematiksel.
  riyâziyat (A.) [ ریاضيات ] matematik.
  riyâziyatçı (A.-T.) matematikçi.
  riyâziyyûn (A.) [ ریاضيون ] matematikçiler.
  rû (F.) [ رو ] yüz.
  rub’ (A.) [ ربع ] çeyrek, dörtte bir.
  rûbah (F.) [ روباه ] tilki.
  rubaiyat (A.) [ رباعيات ] rubailer.
  rûbeh (F.) [ روبه ] tilki.
  380
  rûberû (F.) [ روبرو ] yüzyüze.
  rugan (F.) [ روغن ] yağ.
  rûh (A.) [ روح ] can, ruh.
  ruh (F.) [ رخ ] yanak, yüz.
  ruham (A.) [ رخام ] mermer.
  ruhbân (A.) [ رهبان ] papazlar.
  ruhbâniyyet (A.) [ رهبانيت ] ruhbanlık.
  rûhefza (A.-F.) [ روح افزا ] cana can katan.
  rûhî (A.) [ 1 [ روحی .ruh ile ilgili. 2.ruhsal.
  rûhiyyat (A.) [ روحيات ] psikoloji.
  ruhsâr (F.) [ رخسار ] yüz.
  ruhsat (A.) [ رخصت ] izin.
  ruk’a (A.) [ 1 [ رقعه .pusula. 2.dilekçe. 3.yama.
  rumûz (A.) [ رموز ] işaretler, semboller.
  rûşen (F.) [ 1 [ روشن .aydınlık. 2.açık, aşikar.
  rûşen kılmak açıklamak, söylemek.
  rutûbet (A.) [ رطوبت ] nem.
  rûy (F.) [ روی ] yüz.
  rûy-i zemin (F.) [ 1 [ روی زمين .yeryüzü. 2.yer.
  rûz (F.) [ 1 [ روز .gün. 2.gündüz.
  rûz -i cezâ [ روز جزا ] kıyamet günü.
  rûze (F.) [ روزه ] oruç.
  rûzgâr (F.) [ روزگار ] zaman.
  381
  rûznâmçe (F.) [ روزنامچه ] yevmiye defteri.
  rûzüşeb (F.) [ روز و شب ] gündüz gece.
  rü’yet (A.) [ رؤیت ] görme.
  rübab (A.) [ رباب ] rebap.
  rübai (A.) [ رباعی ] dörtlük, rubai.
  rüchan (A.) [ رجحان ] üstünlük.
  rücû (A.) [ رجوع ] geri dönme.
  rüesâ (A.) [ رؤسا ] başkanlar, reisler.
  rüfekâ (A.) [ رفقا ] arkadaşlar.
  rükn (A.) [ 1 [ رکن .direk, sütun. 2.esas.
  rüsum (A.) [ 1 [ رسوم .vergi. 2.tören.
  rüsûmat (A.) [ رسومات ] gümrük idaresi.
  rüsvâ /y (F.) [ رسوای ] rezil.
  rüşd (A.) [ 1 [ رشد .gelişme. 2.erginlik. 3.doğru yolda gidiş.
  rüşvet (A.) [ رشوت ] rüşvet.
  rüya (A.) [ رویا ] düş.
  rüzgâr (F.) [ 1 [ روزگار .zaman. 2.devir.
a dan z ye osmanlıca kelimeler,  gülgün isminin ebced değeri,  osmanlı kelimeleri a dan z ye,  adan zye türkçe sözlük,  a dan z ye türkçe sözlük,  a dan z ye osmanlıca terimler,  adan zye osmanlıca kelime ve anlamları