Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kadına dokunmak abdesti bozar mı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kadına dokunmak abdesti bozar mı

  Reklam
  kadına dokunmak abdesti bozar mı


  Paylaş
  Kadına dokunmak abdesti bozar mı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Canlı varlıklarda erkekle dişi arasında bir takım bağlar vardır ki bu doğuştan onda mevcut olan cinsel duygudan kaynaklanır. Er*gen olmuş erkeklerle kadın arasındaki cinsel cazibeyi anlatmaya gerek görmüyoruz. Tenlerinin birbirine dokunmasıyla cinsel bir elektriklenmenin meydana gelmemesi pek düşünülemez. Bu da bir takım kötü niyetlerin doğmasına, doğan kötü niyetlerin açığa çık*masına neden olabilir. İslâm Dini, herkesin namus ve şerefinin, haysiyet ve itibarının kutsal olduğunu, hiç kimsenin buna saldır*masına cevaz vermediğini çeşitli vesilelerle açıklamıştır.


  O bakımdan nikâhı kendine düşen bir kadınla, kadın ise bir erkekle el sıkışması yasaklanmıştır. Aynı zamanda abdestli bulunan kadın ve erkeğin tenlerinin birbirine dokunmasıyla abdestlerinin bozulacağına dikkatleri çekerek, özellikle kadınları her türlü saldırı ve kötü niyetten koruyup uzak tutmuştur.

  Bu konuyla ilgili Kur'ân'daki şu âyet de müctehid imamların ihticac ve istidlaline dayanak gösterilir:

  "Ey imân edenler! Sarhoş iken -ne dediğinizi bitinceye kadar- cünüp iken -yoldan geçmeniz müstesna- gusledinceye kadar na*maza (ve mescide) yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, sizden biriniz tabii ihtiyacını gidermekten gelmişse veya kadınlara dokunmuşsanız, bu durumda su da bulamamışsanız, temiz bir top*rağa teyemmüm edip yüzlerinize ve ellerinize sürün... Şüphesiz ki ALLAH çok affedici ve çok bağışlayıcıdır."[84]

  "Kadınlara dokunmuşsanız" cümlesiyle terceme ettiğimiz "Lâ-mestüm" fiilini, "Lemestüm" şeklinde de okuyanlar olmuştur. Lems sözlükte el dokundurmak, eli bir yere sürmektir. Araplar arasında kinaye olarak cinsel temas anlamında da kullanıldığı vâkidir. İmam Şafii bunu hakikî mânasına hamledip erkeğin elinin veya teninin kadının tenine veya eline dokunması abdesti bozar, demiştir. İmam Ahmed ile İmam Mâlik ise şehvetle dokunmanın abdesti bozacağına hükmetmişlerdir. İmam Ebû Hanife ise, âyetteki lems sözünden cinsel temas kinaye ediliyor, diyerek tenin tene dokunmasıyla abdestin bozulmayacağını söylemiştir.

  Şimdi ilgili hadîsleri nakledip konuyu açıklamaya çalışalım:

  İbrahim et-Teymî'den, o da Hz. Aişe (r.a.)'dan rivayet ediyor. Hz. Aişe (r.a.) demiştir ki:

  "Şüphesiz ki Peygamber (a.s.) Efendi*miz eşlerinden bazısını öptükten sonra abdest almadan namaz kılardı."[85]

  Muâz b. Cebel (r.a.)'den yapılan rivayette, demiştir ki:

  "Bir adam, Peygamber (a.s.) Efendimiz'e gelerek dedi ki: Tanıdığı ka*dınla karşılaşıp adamın kendi karısına -cinsel temas dışında- yaklaştığı her şeyle (ilgi kurup) yaklaşan kimse hakkında ne buyurursunuz?

  Râvî diyor ki, o sebeple ALLAH şu âyeti indirdi:

  "Gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kö*tülükleri giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüt, bir hatırlatmadır."

  Bunun üzerine Resûlüllah (a.s.) Efendimiz o adama şöyle bu*yurdu:

  "Abdest al, sonra namaz kıl..."[86]

  Hz. Aişe (r.a.)'dan yapılan rivayette, demiştir ki:

  "Resûlüllah (a.s.) Efendimiz namaz kılarken (geceleyin) ben onun yanıbaşında cenaze gibi serpilmiş bir halde bulunurdum, tâ ki vitir namazını kılmayı dilediğinde ayağıyla bana dokunurdu.(kendimi toparlayıp secde etmesine rahat imkân vermem için böy*le yapardı)."[87]

  Hadîslerin açık delâletinden şu hükümler anlaşılmaktadır:

  1- Erkeğin teninin kadının tenine dokunması abdesti bozmaz.

  2- Ancak kadına şehvetle dokunulduğu takdirde abdest bo*zulur.

  3- Beş vakit namaz birçok günâhların bağışlanmasına vesile*dir.


  Hadîslerin ışığında müctehid imamların görüş, ictihad, istidlal ve ihticacları:

  a) Hanefîlere göre:

  Aşırı şehevî bir duygu olmaksızın erkeğin teninin kadının teni*ne dokunması abdesti bozmaz. Ancak şehevî duyguyu harekete geçiren bir dokunma istihsanen abdesti bozmuş sayılır. Kıyasa ba*kılırsa, bu hal abdesti bozan sebeplerden biri değildir. Şehevi duy*guyu harekete geçirse bile, arayerde elbise ve benzeri bir madde bulunursa, abdesti bozmaz. Ancak cinsel organda bir ıslaklık be*lirdiği takdirde abdest bozulur. Bu, İmam Ebû Hanîfe ile İmam Ebû Yusuf'a göredir.

  Sahih rivayetle nakledilen Ebû Yüsr olayını ise İmam Ebû Hanîfe bu anlamda yorumlamıştır. Rivayete göre, bal satıcısı Ebû Yüsr (r.a.), Peygamber (a.s.) Efendimiz'e gelerek dedi ki:

  "Ya Resûlellah! Cinsel temas dışında kalan hemen, her hususta eşime dokun*dum..." Bunun üzerine Efendimiz (a.s.) ona şöyle buyurdu:

  "Abdest al ve iki rek'ât namaz kıl!"

  İmam Ebû Hanîfe böyle bir mü*başeretin sulanmaya yol açacağını, cinsel organda ıslaklık belire*ceğini, ancak o kesimdeki hararetten dolayı ıslaklığın çarçabuk ku*ruyacağını dikkate alarak abdestin istihsanen bozulacağını söyle*miş ve hadîsin taşıdığı hükmün aşırı mübaşeretten dolayı ıslaklık*la ilgili bulunduğunu bir yorum olarak ortaya koymuştur.


  Hanefîler bundan ziyade 692 nolu Hz. Aişe (r.a.) hadîsiyle istidlal etmişlerdir.[88]

  b) Şâfiîlere göre:

  İmam Şafiî, ilgili âyeti yorumladıktan sonra, imam Mâlik'den, onun da İbn Şihab'dan, onun da Salim b. Abdillah'tan, onun da babası Abdullah'tan rivayetle diyor ki:

  "Kim karısını öper veya eliyle dokunup tenine yapışırsa, kendisine abdest gerekir."

  İbn Ömer'in bu sözüne yakın manâda İbn Mes'ud'dan da bize kadar ulaşan rivayet vardır. Şöyle ki: Adam eliyle karısına dokunup okşar veya teninin bir kısmını onun tenine -arada bir hail (engel) olmaksızın- şehvetle veya şehvetsiz dokundurursa, kendisine abdest vâcib olur. Aynı zamanda kadına da abdest almak vâcib olur.[89]

  Erkekle dişinin derilerinin birbirine dokunması iki tarafın da abdestini bozar. İsterse erkek idiş veya iktidarsız olsun veya biri ölü olsun yine de abdest bozulur. Ancak ölünün abdesti bozulmaz. Derilerin birbirine dokunması isterse bilerek kasden olsun, isterse hatâen olsun yine hüküm aynıdır.[90]

  c) Hanbelîlere göre:

  İmam Ahmed'in mezhebinde meşhur olan kavle göre, kadına şehvetle el veya bedenin herhangi bir kısmını dokundurmak abdesti bozar. Şehvetsiz dokunma abdesti bozmaz. Bu aynı zamanda Alkame, Ebû Ubeyde, Nahâî, Hakem, Hammad, Sevrî, İshak ve Şa'bî'nin kavlidir. Çünkü bu saydıklarımız şöyle demişlerdir: "Kadını şehvetle öpene abdest almak vâcib olur, rahmetle öpene vâcib ol*maz. Öpmekten dolayı abdestin vücubunu gerekli görenler arasın*da İbn Mes'ud, İbn Ömer, Zührî, Zeyd b. Eslem, Mekhûl, Yahya el-Ansarî, Rabi'â, Evzâî, Sa'd b. Abdülaziz ve İmam Şâfii de bulunu*yordur.

  İmam Ahmed diyor ki:

  "Gerek Medîneli'ler, gerekse Kûfe'liler son yıllara kadar öpmenin lems olduğunu ve bundan dolayı abdestin bozulacağını söylerler ve bunu böyle kabul ederlerdi. İmam Ebû Hanîfe ortaya çıkınca, bu defa öpmek ve lems abdesti bozmaz." dediler ve bu hususta Urve'nin hadisiyle istidlal ettiler. Biz onların bu görüşünü galat (yanlış) görüyoruz.[91]

  eş-Şerhü'1-Kebîr'de de buna yakın bir ifade kullanılmıştır. Baş kısmında şöyle deniliyor: "Abdesti bozan beşinci sebeb, erkeğin de*risinin şehvetli kadının derisine dokunmasıdır. İmam Ahmed'den ise bu konuda farklı rivayetler yapılmıştır: Bir rivayete göre, deri*nin deriye dokunması herhalde abdesti bozar, ister şehvetle olsun, is*ter şehvetsiz olsun farketmez. Bu aynı zamanda İmam Şafiî'nin mezhebidir. Diğer bir rivayete göre, derinin deriye dokunması herhal ü kârda abdesti bozmaz. Bu, İbn Abbas'dan rivayet edilmiştir. Aynı za*manda Tavus, el-Hasan, Mesruk ve arkadaşlarının görüşüdür. Ebû Hanife'nin de kavli böyledir.[92]

  d) Mâlikîlere göre:

  Abdestli kimse elini veya bedeninden herhangi bir kısmını (ni*kâhı kendisine düşen) bir kadına şehvetle dokundurur veya şeh*vetle dokundurmadığı halde dokununca şehevî lezzet duyarsa ab*desti bozulur. Ancak dokunan da ve dokunulanda bir takım şartlar aranır. Dokunan erkeğin ergen olması, lezzet almayı arzulaması veya dokunduktan sonra lezzet duyması gerekir. Dokunulan kadı*nın dokunulduğu yerin açık olması veya çok ince hafif bir şeyle örtülü bulunması gerekir. Örtü kalın olursa abdesti bozmaz.[93]

  Konuyla ilgili diğer rivayetler, görüşler ve tahliller:

  692 nolu hadîs için Ebû Dâvud "mürsel" demiştir. Senedinden bir sahabinin düştüğüne işarettir. Çünkü İbrahim et-Teymî, Hz. Aişe'den (r.a.) işitmemiştir, ondan işiten bir sahabiden işittiği sanıl*maktadır. Bununla beraber Nesâî diyor ki:

  "Bu babda, mursel de olsa bu rivayetten daha güzeli yoktur."

  İmam Tirmizî diyor ki:

  "Muhammed b. İsmail'den işittim, bu hadîsin zayıf olduğunu söylüyordu."

  Aynı hadîsi Ebû Dâvud, Tirmizî ve İbn Mâce, Urve b. Zübeyir tarikıyla Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet etmişlerdir.

  İbn Hazm bu konuda diyor ki:

  "Bu babda hiçbir şey sahih ol*masa gerek. Eğer sahih bir şey varsa, o da lems'ten dolayı abdest almayı bildiren ilgili âyet inmeden önceki zamana aittir."

  Ayrıca bu konuda İmam Şafiî, Mi'bed b. Nübate tarikiyle Muhammed b. Ömer'den, o da İbn Atâ'dan, o da Hz. Aişe'den şu hadisi rivayet etmiştir:

  "Şüphesiz ki, Resûlüllah (a.s.) Efendimiz eşlerinden bir kısmını öper ve bundan dolayı abdest almazdı."

  İbn Abdilberr bu hadîsi sahihlerken Hafız İbn Hacer zayıf ka*bul etmiştir. Bununla beraber müctehidlerin bir kısmı istidlale el*verişli görmüşlerdir.

  693 no'lu hadîsi Tirmizî, Hâkim ve Beyhakî tahric etmiştir. Bunlar bunu Abdülmelik b. Ömer'den, o da Abdurrahman b. Ebî Leylâ'dan, o da Muâz'dan rivayet etmiştir. Ancak hadîste inkıta' vardır, çünkü Abdurrahman, Muâz'dan işitmemiştir. Ayrıca aynı hadîsi Şu'be Abdurrahman'dan rivayet ederek mursel bir ölçüde zikretmiştir, Nesâî'nin rivayeti gibi...

  Kıssanın aslı Buhari ve Müslim'de, abdest ve namaz emri olmaksızın geçer.

  İmam Ebû Hanîfe ve İmam Ebû Yusuf, ilgili hadîslerde zaaf gödükleri için istidlal etmemişler. İstidlal edenler ise, bu konuda birçok rivayetin bulunması bu açığı kapatmakta ve konuya kuvvet kazandırmaktadır, diye cevap vermişlerdir. Hz. Peygamberin (a.s.), tanıdığı kadına cinsel temastan başka her türlü temasla yaklaşan adama abdest almasını emretmesi, işlediği günahtan dolayı olsa gerek. Çünkü abdestin bir takım günâhları temizleyeceği hakkında sahîh rivayetler mevcuttur.

  İbn Abbas (r.a.) ise tercüman-ı Kur'ân kabul edilmiştir. O il*gili âyette geçen "lems" tabirinden cima' mânasını almış ve böyle tefsirde bulunmuştur. Hem Arapların çoğu "falanın karısı hiçbir lâmisin elini geri çevirmez" derlerken, bundan kinaye olarak zinayı kasdetmişlerdir. Yukarıdaki yorumlar, "tenlerin birbirine dokun*ması abdesti bozar" diyenlerin delilleridir.[94]


  Çıkarılan Hükümler:

  1- Kendisine nikâhı haram olmayan yabancı bir kadının eline veya bedeninden herhangi bir yerine elle ve bedenin herhangi bir yeriyle dokunmak abdesti bozar. Bu ister şehvetle olsun, ister olma*sın farketmez. (Bu, İmam Şafiî'nin ictihad ve görüşüdür).

  2- Kadına şehvet kasdiyle dokunmak veya böyle bir kasıt ol*maksızın dokununca lezzet almak abdesti bozar. (Bu, İmam Mâlik'in ictihadıdır.)

  3- Kadına şehvetle dokunmak abdesti bozar. Şehvetsiz do*kunmak bozmaz. (Bu, İmam Ahmed'in ictihadıdır; ondan yapılan iki rivayetten biridir).

  4- Kadına şehvetle dokunup fahiş mübaşerette bulunmak istihsanen abdesti bozar. Çünkü bu durumda cinsel organın ıslan*ması söz konusudur. Bunun dışında normal şekilde dokunmak ab*desti bozmaz. (Bu, İmam A'zam Ebû Hanîfe'nin ve arkadaşlarının ictihadıdır).

  5- Kadına şehvetle dokunduktan sonra, İmam A'zam'ın icti*hadına göre, o kadın yabancı bir kadınsa irtikâb edilen günâhın bağışlanmasına vesîle olur umuduyla abdest almakta fayda vardır.
kadin erkege dokun abdest bozulur,  kadini erkegim öpmesi abdesi bozarmi,  kadına dokunmak abdesti bozar mı