Diğer Kategoriler ile Mezhepler Forumundan Maliki Mezhebinde Namaz hakkında tüm konular Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Maliki Mezhebinde Namaz hakkında tüm konular

  Reklam
  Maliki Mezhebinde Namaz hakkında tüm konular

  3- NAMAZ KİTABI. 1
  1. Namaza Davet (Ezan)1
  2. Seferde Ve Abdestsiz Ezan Okumak. 4
  3. İlk Ezandan Sonra Sahurun Yenilebileceği Süre. 4
  4. Namaza Başlarken Tekbir İçin Elleri Kulakların Hizasına Kaldırmak. 4
  5. Akşam Ve Yatsı Namazlarında Kıraat6
  6. Kıraat İşlemi6
  7. Sabah Namazında Kıraat7
  8. Fatiha'nın Okunuşu. 7
  9. Cehri (Sesli) Okunmayan Namazlarda İmamın Arkasındakileri Kıraati8
  10. İmamın Cehri (Sesli) Okuduğu Yerlerde Arkasındakilerin Kıraati Terk Etmeleri9
  11. İmamın Arkasındakilerin «Âmin» (Allahım Kabul Eyle) Demeleri10
  12. Namazda Tahiyyata Oturulunca Yapılacak İşlem.. 10
  13. Namazda Teşehhüd (Tahiyyat Okumak)-11
  14. Başını İmamdan Önce Kaldırmanın Hükmü. 12
  15. Dört Rekatli Namazlarda Unutarak İki Rekatte Selam Vermek. 12
  16. Namazı Kaç Rekat Kıldığı Hususunda Şüphelenen Kimsenin Namazını Tamamlaması14
  17.Selam Vermeden Yahut İkinci Rekatta Oturmadan— Kalkmak. 14
  18. Namazda Meşgul Edici Bir Şeye Bakmak. 14


  Paylaş
  Maliki Mezhebinde Namaz hakkında tüm konular Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  3- NAMAZ KİTABI


  1. Namaza Davet (Ezan)  1. Yahya b. Said anlatıyor: Resûlullah (s.a.v.), cemaatin na*maza toplanması için iki tahta alıp birbirine vurulmasını istemiş*ti. O günlerde Abdullah b. Zeyd el-Ensârî (r.a.), rüyasında iki tah*ta görünce «bunlar Resûlullah (s.a.v.)'ın istediği tahtalara benzi*yor,» dedi. Kendisine: «Namaz için ezan okumaz mısınız?» denildi. Uyanınca Resûlullah (s.a.v.)'a gelip rüyasını anlattığında, Resû*lullah (s.a.v.) ezan okunmasını emretti.[1]

  2. Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)'den, Resûlullah (s.a.v.):
  «— Ezanı işitince müezzinin dediklerini siz de aynen söyleyin» buyurdu.[2]

  3. Ebû Hüreyre (r.a.)'den, Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:
  «— İnsanlar ezandaki ve birinci saftaki fazileti bilseler*di, ezan okumak ve ilk safta bulunmak için kur*a çekmek*ten başka İmkân da olmasaydı, mutlaka kur*a çekerlerdi. Eğer namaza erken gelmenin faziletini bilselerdi erken gelmek için yarışırlardı. Yatsı ve sabah namazlarının ecir ve sevabını bilselerdi —sürünerek de olsa— onlara gelir*lerdi».[3]

  4. Ebû Hüreyre (r.a.)'den, Resûluîlah (s.a.v.) şöyle buyurdu: «Kaamet edilince koşarak namaza gelmeyin, onaağır ağır gelin, yetişebildiğiniz rekâtları imamla kılın, yetişemedi*ğinizi kendiniz tamamlayın. Çünkü siz namaza yöneldiği*niz sürece namazda sayılırsınız «[4]

  5. Abdurrahman b. Abdullah b. Abdurrahman b. Ebî Sa'saa el-Ensârî babası Abdullah'tan: Ebû Said el-Hudrî (r.a.) bana şöyle söyledi: Görüyorum ki koyunu ve kın çok seviyorsun. Kırda ko*yunlarının yanında olduğun vakit, namaz için yüksek sesle ezan oku. Zira Resûlullah (s.a.v.)'dan işittim; şöyle buyurdu: «Müezzi*nin sesini işiten cin, insan ve her şey kıyamet günü ona şa*hitlik eder.»[5]

  6. Ebû Hüreyreden Resûlullah (s.a.v.)'ın şöyle buyurduğu ri*vayet olundu:
  «— Ezan okunurken şeytan yellene yellene ezanı işite-meyeceği yere kadar kaçar. Ezan bitince geri gelir. Kaamet getirilirken yine kaçar, bitince tekrar döner. Hatta namaz kılanın kalbine kadar girip "filan şeyi hatırla, filan şeyi hatırla" diyerek ona akla gelmedik şeyleri hatırlatarak kaç rek'at kıldığını unutturacak derecede onu şaşırtır.»[6]

  7. Sa'd es-Sâidî'nin oğlu Sehl der ki: îki vakitte göklerin kapı*ları açılır, dua edenlerin çoğunun duası kabul olunur: Ezan oku*nurken ve Allah'ın dini uğrunda savaşırken.[7]
  îmam Malik'e:
  «— Cuma günü vakit girmeden ezanı okumak caiz olur mu?» diye sorduklarında: «Hayır, güneş zevalden dönünce ezan oku*nur.» diye cevap verdi.
  îmam Malik, ezan ve kaamette kelimelerin ikişer defa tekrar*lanması ve kaamet edilince cemaatin ne zaman kalkması gerekti*ğini soranlara şöyle cevap verdi; «Ezan ve kaamet hakkında Medi*ne'itlerden gördüğümden başka bir şey duymadım. Kaamette ke*limeler tekrarlanmaz. Birer defa söylenir. Medine ulemasının de*vamlı yaptıkları budur.[8]
  Kaamet edilirken kalkmaya gelince, bu hususta kesin bir şey duy*madım. Burada cemaatin, kudretlerine göre hareket etmeleri ka*naatindeyim. Çünkü kimisi düşkündür, yani ihtiyar, hasta veya halsizdir, Önce kalkar, kimisi de enerjiktir, yani güçlü kuvvetli ve dinçtir, sonra kalkar imama yetişir. Herkes bir olamaz ki, hepsi birden kalksın.»
  îmam Malik'e sordular; «Bir yerde cemaat toplanıp farz na*maz kılmak isterler. Ezan okumayıp sadece kaamet etseler kâfi midir?»
  îmam Malik: «Onlara kaamet yeter. Ezan, sadece cemaatle namaz kılınan mescitlerde vacip olur.» dedi.[9]
  îmam Malik'e; Müezzinin imama selam vermesi ve onu nama*za çağırması ve ilk selam verilecek kimse soruldu.
  îmam Malik: «îlk zamanlarda selam verildiğine dair bana bir haber ulaşmadı.» dedi.
  Yahya dedi ki:
  îmam Malik'e; «Bir cemaat için ezan okuyan, sonra biri gelir mi diye bekleyen, kimse gelmeyince namaza durup tek başına kı*lan kimse, daha sonra cemaat gelince onlarla beraber namazı tek*rar kılar mı?» diye sordular.
  îmam Mâlik: «Namazı iade etmez. Müezzin namazı kıldıktan sonra gelen tek başına kılar» dedi.
  îmam Malik'e, «Müezzin ezan okuduktan sonra sünneti kıl*maya dursa, cemaatin başka birine kaamet ettirip namazı kılmak istemesi, caiz midir?» diyenlere:
  «Olabilir, müezzinin kaamet etmesiyle başkasının kaamet et*mesi arasında fark yoktur,» dedi.[10]
  yeterlidir.
  imam Malik der ki: Sabah namazının ezanı şafaktan önce ca*izdir. Fakat diğer namazlarda vakit girmeden önce ezan okumak caiz değildir.[11]

  8. îmam Malik'den şöyle rivayet edilir; Müezzin, Hz. Ömer'e gelerek kendisini sabah namazına çağıracaktı, uyuduğunu görün*ce:
  «— Essalatu hayrun minennevm» (Namaz uykudan hayırlı*dır) dedi. Bunu işiten Ömer (r.a.) bu sözü sabah namazı ezanına ilâve etmesini emretti.[12]
  Ebu Süheyl, babası Malik'ten şöyle rivayet etti: Güvenilir ki*şilerden gördüğüm, her namaz vaktinde ezan okumalarıdır.
  9. Îmam Malik, Nâfi'den şöyle rivayet eder: Abdullah b. Ömer Baki'de idi, ezanı işitince hızla mescide gitti. 3. 3
  2. Seferde Ve Abdestsiz Ezan Okumak


  10.
  Nafî der ki: Rüzgârlı ve soğuk bir gecede Abdullah b. Ömer ezanı okuyarak:
  «— Namazınızı yükünüzün yanında kılın.» diye seslendi. Da­ha sonra: «Resûlullah (s.a.v.), müezzine:
  «— Soğuk ve yağmurlu gecelerde, namazınızı yükleri-nizin yanında kılın!» diye seslenmesini emrederdi,» dedi.[13]

  11. Nafi şöyle rivayet etti: Abdullah b. Ömer (r.a.) yolculukta ı yalnız sabah namazında ezan okur ve kaamet eder, diğer vakitler­de yalnız kaamet getirirdi ve «— Ezan, cemaatle namaz kılınınca gerekir.» derdi.

  12. Hişam b. Urve şöyle rivayet eder; Babam bana: «— Seferde olduğun zaman, istersen ezan okur ve kaamet edersin, istersen ezan okumaz yalnız kaamet getirirsin,» dedi.
  Yahya: îraam Malik'in: «Kişinin bineğinde iken ezan okuma­sında bir beis yoktur» dediğini işittim» der.

  13. baıd b. el-Müseyyeb den şöyle rivayet edildi: Kırda namaz kılan kimsenin sağında bir melek ve solunda bir melek onunla be­raber kılarlar. Ezan okur, kaamet eder, yahut yalnız kaamet eder, namaz kılarsa arkasında dağlar kadar melekler de namaz kılar. (Sevabını kendisine bağışlarlar.)13 4. 4
  3. İlk Ezandan Sonra Sahurun Yenilebileceği Süre


  14.
  Abdullah b. Umer (r.aj Kesululiah (s.a.v J in şöyle buyur*duğunu rivayet etti:
  «— Bilâl ezanı şafaktan Önce okuyor. İbn Ümmi Mek-tum ikinci ezanı okuyuncaya kadar sahur yemeğini yiyin
  ve için.»[14]

  15. Salim b. Abdullah şöyle rivayet etti: Resûlullah (s.a.v.):
  «— Bilâl ezanı erken okuyor. İbni Ümmi Mektum ezan okuyuncaya kadar sahur yemeğini yiyin ve için,»[15]buyur*du.
  îbni Ümmi Mektum âma idi, ona: «Şafak söktü» denilmeden ezanı okumazdı.[16]

  4. Namaza Başlarken Tekbir İçin Elleri Kulakların Hizasına Kaldırmak


  16. Abdullah b. Ömer (r.a.) der ki: Resûlullah (s.a.v.) namaza dururken ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldırırdı. Başını rukûdan kaldırınca da ellerini kaldırır ve «Semiallahu limen hamiden, rabbena lekel-hamd» derdi. Secdeye varırken ve secde*den kalkarken ellerini kaldırmazdı.[17]

  17. Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyn'in (r.a.) oğlu Ali şöyle rivayet eder: Resûlullah (s.a.v.) namazda rükû ve secdeye eğilirken ve sec*deden kalkarken tekbir alırdı. Allah'ın rahmetine kavuşuncaya kadar namazı hep böyle kıldı.[18]

  18. Süleyman b. Yesar, ResûluHah'm (s.a.v.) tekbir alırken el*lerini kaldırdığını rivayet etti.

  19. Ebû Seleme b. Abdurrahman b. Avf der ki: Ebû Hüreyre (r.a.) bize namaz kıldırır, eğilirken ve doğrulurken tekbir alırdı. Namazdan sonra:
  «— Vallahi namazı, Resûlullah'ın namazına en çok benzeyen benim,» dedi.[19]

  20. Salim der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.) namazda eğilirken ve doğrulurken tekbir alırdı.
  Nafî der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.) namaza dururken ellerini omuzlarının hizasına, rukûdan doğrulurken omuzlarının biraz aşağısına kadar kaldırırdı.

  21. Keysan oğlu Vehb der ki: Abdullah oğlu Câbir (r.a.) bize namazda tekbir almayı öğretir, eğilirken ve doğrulurken tekbir almamızı emrederdi.[20]

  22. İmam Malik der ki: îbn Şihab: «Kişi cemaatle kılınan na*mazın bir rek'atma ulaşır da —îftitah tekbirine niyet ederek— bir tekbir alabilirse cemaate yetişmiş olur.»[21] dedi.
  îmam Malik: «BuMkbir ile iftitah tekbirine niyet ettiği zaman olur.» dedi.
  îmam Malik'e:
  «— Bir adam imamla beraber namaza dursa, iftitah ve rükû tekbirlerini unutsa, bir rek'at kıldıktan sonra hatırlayıp ikinci rek'atta tekbir alsa olur mu?» diye sorulduğunda:
  «— Namaza yeniden başlaması evlâdır. Eğer imamla iftitah tekbirini almayı unutur da, birinci rükûda tekbir alır ve iftitah tekbirine niyet ederse caiz olur,» dedi.
  îmam Malik der ki:
  «— Bir kimse kendi başına namaz kılarken iftitah tekbirini unutursa, namaza yeniden başlar.»
  îmam Malik der ki: «îmam iftitah tekbirini unutur da namazı bitirinceye kadar hatırlamazsa namazı iade eder. Arkasındakiler de —tekbir almış olsalar bile— namazı iade ederler.» 5. 5
  5. Akşam Ve Yatsı Namazlarında Kıraat


  23.
  Mut'im oğlu Cübeyr (r.a.): Resûlullah (s.a.v.)'ın akşam na*mazında «Tûr sûresini okuduğunu işittim» dedi.[22]

  24. Abdullah b. Abbas (r.a.} der ki: «Vel Murselati Urfen» ({77. sure olan Murselât) sûresini okuyordum. Bunu işiten anam —Haris kızı ümmül Fadl—-
  «— Oğlum! Bu sûreyi okumakla bana Resûlullah'ın akşam na*mazında okuduğu son işittiğim sûreyi hatırlattın!» dedi.[23]

  25. Ebû Abdillah es-Sunâbihi anlatıyor:
  Hz. Ebû Bekr'in hilâfeti zamanında Medine'ye gittim; arka*sında akşam namazım kıldım. îlk iki rekâtında Fatiha ile birer kısa sûre okudu. Üçüncü rekâtına kalkınca elbisem elbisesine
  ona yaklaştım, Fatiha ile «Rabbena lâ tuziğ kulûbenâ ba'de iz he-deytenâ ve heb lenâ min ledunke rahmeten inneke entel vehhâb»[24]ayetini okuduğunu işittim.

  26. Nâfi' der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.) yalnız namaz kılarken (farz namazlarda) dört rekâtta da Fatiha ve Kur'andan bir sûre okurdu.[25]Bazen de farz namazların birer rekâtında iki ve üç sûre okurdu.[26]

  27. Berâ b. Âzip (r.a.)'den şöyle rivayet olundu: Resûlullah (s.a.v.) ile beraber yatsı namazım kıldım, namazda Ve't-Tini sûre*sini okudu.

  6. Kıraat İşlemi


  28. Ali b. Ebî Talip (r.a.) der ki: Resûlullah (s.a.v.) (erkeklere) ipek elbise giymeyi, altın yüzük takınmayı ve rükûda Kur'an oku*mayı yasak etti.

  29. el-Beyâdi (r.a.)'den şöyle rivayet olundu: Ashaptan bazıla*rı yüksek sesle okuyarak namaz kılıyorlardı. Yanlarına gelen Resulü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu:
  «— Namaz kılan kimse Rabbine niyaz etmekte ve Rab-binin huzurundadır. Kur'an'ı yüksek sesle okuyarak biri-birinizin huzurunu bozmayın.»[27]

  30. Enes b. Mâlik (r.a.) der ki: Ebû Bekir, Ömer ve Osman'ın arkalarında namaz kıldım, bunların hiç biri namaza başladıkla*rında besmeleyi (açıktan) okumuyorlardı.[28]

  31. Ebû Süheyl babası Malik'ten naklen şöyle rivayet eder: Ömer b. el-Hattab (r.a.) namaz kılarken, kıraatini Ebu Cehm’in el-Belat dakı evinin yanından işitiyorduk [29]

  32. Nâfi' der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.) Cehri (açıktan) oku*nan namazlarda, imama yetişemediği rekâtları kılarken cehri okurdu.
  Rûmân oğlu Yezid der ki: Cübeyr b, Mut'im'in oğlu Nâfî'nin yanında namaz kılıyordum, biz namazda iken (kıraatta durakla*yınca) bana işaret etti, ben de hatırlayamadığı yeri söyledim. [30] 6. 6
  7. Sabah Namazında Kıraat


  33.
  Hişam babası Urve'den naklen der ki: Ebû Bekir (r.a.) sabah namazını kıldı, iki rekâtta da Bakara sûresini okudu.

  34. Urve, Amir b. Rebia' oğlu Abdullah'ın şöyle söylediğini ri*vayet eder: Hz. Ömer (r.a.)'in arkasında sabah namazını kıldık, namazda ağır ağır Yusuf ve Hac sûrelerim okudu. Urve der ki: Ab*dullah'a:
  «— O halde Ömer (r.a.) şafak atınca kalkıyordu» dedim. O da:
  «— Evet,» dedi.

  35. Ümeyir oğlu Fürâfisa el-Hanefi der ki: Yusuf sûresini Hz. Osman'ın sabah namazında çok çok okumasından ezberledim.

  36. Nâfi' der ki: Hz. Ömer'in oğlu Abdullah (r.a.) seferde sabah namazında mufassa[31] sûrelerin ilk onundan okuyor, her rekâtta fatiha ile bir sûre okuyordu. .

  8. Fatiha'nın Okunuşu


  37. Kureyz oğlu Amirin azatlısı Ebû Said rivayet eder: Resû-lullah (s.a.v.), namaz kılan Ka'b oğlu Ubey'ye (r.a.) seslendi, namazı bitirince camiden çıkmak üzere olan Resulü Ekrem'e yetişti. Hz. Peygamber, Übey'in elini tuttu ve şöyle buyurdu:
  «— Allah'ın ne Tevrat'ta, ne İncirde, ne de Kur*an'da benzerini indirmediği sûrenin önemini öğrenmeden mes-cidden çıkmamanı istiyorum.» Übey der ki:
  «Bunu işitince onu öğrenmem için adımlarımı yavaşlattıktan sonra:
  «—Ya Resulallah! Bana va'dettiğin sûreyi Öğret!» dedim.» Resûlullah:
  «— Namaza başlayınca ne okursun?» buyurdu. Ben de: «—Elhamdü lillah'i Rabbil âlemin...» diye başlayıp Fatiha'yı sonuna kadar okudum. Bitirince, Resûlullah (s.a.v.):
  •— İşte bana verilen Kur*ân-ı Azim'in en yüce sûresi bu*dur. Bu sûre yedi ayettir» buyurdu.[32]

  38. Câbir oğlu Abdullah der ki: Bir kimse namazda Fatiha okumazsa, namaz kılmamış olur. Ancak imamın arkasında kılı*yorsa okumayabilir.[33] 7. 7
  9. Cehri (Sesli) Okunmayan Namazlarda İmamın Arkasındakileri Kıraati


  39.
  Hişam b. Zühre'nin azadh kölesi Ebu's-Sâib der ki: Ebû Hüreyre'den,Resûlü Ekrem (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu işittim.
  «— Bir kimse namaz kılar da, namazda Fatiha okumaz*sa, o namaz ek------, o namaz ek------, o namaz ek------, ta*mam değildir.»
  Ebu's-Sâib devam ederek der ki:
  «— Bunu işitince Ebû Hüreyre'ye:
  <«— Ya Ebû Hüreyre! Bazen imamın arkasında kılıyorum, o zaman da Fatiha okuyacak mıyım?» deyince Ebû Hüreyre kolumu sıktı, sonra şöyle dedi:
  «— Ey İranlı! O zaman da Fatiha'yı sessiz okursun. Çünkü ben Resûlullah (s.a.v.) şöyle derken işittim: «Yüce Allah buyu*rur; «Namazı (= mana bakımından Fatihayı) kulumla aramda ikiye paylaştırdım. Yarısı benim, yarısı kulumun-dur. Kuluma istediği verilecektir. Resulü Ekrem (s.a.v,) «(Fatiha'yı) okuyun» dedi ve şöyle devam etti: «Kul: Elham-
  Allah: «Kulum ba-
  —Jn/.o
  vulum bana sena etti» der. Kul: «Maliki yevmiddin» deyin*ce, Allah: «Kulum beni övdü ve bana tazim etti» der. Kul; «İyyake natradu ve iyyâke nestaîn» deyince Allah: «Bu ayel kulumla aramdadır. Kuluma istediği verilecektir» der. Kul «İhdinassıratel müstakim. Sırâtallezine en'amte aleyhim gayri'l mağdûbi aleyhim veladdâllîn» deyince Allah: «Bu ayetler kuluma aittir. Kuluma istediği verilecektir.» der.[34]

  40. Hişam, babası Ürve'den rivayet ederek der ki: Babam ce*maatle namaz kılarken, imamın cehri (açıktan) okumadığı vakit*lerde (Fatiha ve zammı sûreyi) okurdu.

  41. Ebû Abdurrahman oğlu Rebia' der ki: «Muhammed oğlu Kasım, —İmamın arkasında iken, onun sesli okumadığı yerler*de— okurdu.[35]

  42. Ruman oğlu Yezid der ki: «— Cübeyr oğlu Nâfi1, imamın ar*kasında —cehri okunmayan yerlerde— okurdu.»
  İmam Mâlik der ki: «— İşittiklerim içerisinde en hoşuma gide*ni budur.»[36] 8. 8
  10. İmamın Cehri (Sesli) Okuduğu Yerlerde Arkasındakilerin Kıraati Terk Etmeleri


  43.
  Nâfi' der ki: Abdullah b. Ömer'e (r.a.): îmama uyanlar Kur'an okur mu? diye soranlara:
  «— Sizden biri imamın arkasında kıldığı vakit, imamın oku*ması kâfidir, yalnız kılınca okusun» diye cevap verdi.
  Nâfi' der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.), imamın arkasında Kur'an okumazdı.[37]
  imam Mâlik der ki: Bize göre imam cehri okumuyorsa, arka*sındakiler okur. Eğer imam cehri okuyorsa, arkasındakiler kıraa*ti terk eder.

  44. Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle anlatır: Resûlullah (s.a.v.) kıraati açıktan yaptığı bir namazı kıldırdıktan sonra cemaate dönerek:
  «—Namazda benimle beraber sizden Kurban okuyan ol*du mu?» dedi. Cemaatten biri:
  «— Ben okudum, Ya Resûlallah!» deyince:
  «—Ben de neden Kur*an okurken huzursuz ediliyorum, diyordum» buyurdu. Bu ihtar üzerine ashap, Resûlullah'ın sesli okuduğu namazlarda Kur'an okumaya son verdiler.[38] 9. 9
  11. İmamın Arkasındakilerin «Âmin» (Allahım Kabul Eyle) Demeleri


  Ebû Hüreyre Resûlullah (s.a.v.Tm şöyle dediğim rivayet etti: tîmam âmin deyince, siz de âmin deyin. Çünkü, kimin âmin deme*li meleklerin «âmin» demesine rastlarsa, onun geçmiş günahları affolunur.»[39]

  45. Ebû Hüreyre (r.a.)'den Resulü Ekrem (s.a.v.)'in şöyle dedi*ği rivayet olundu: «îmam (Fatiha okurken) «Gayril mağdubi aley*him veleddâllin» deyince «âmin» deyin. Çünkü kimin âmin demesi meleklerin âmin demesine rastlarsa geçmiş günahları affolu-
  nur.»[40]

  46. Ebû Hüreyre (r.a.)'den Resulü Ekrem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi:
  «—Sizden biri «âmin» deyince, gökte melekler de «âmîn» der*ler, îki «âmin» deyiş birbirine rastlayınca, kulun geçmiş günahları affolunur.»[41]

  47. Ebû Hüreyre (r.a.)'den Resulü Ekrem (s.a.v.)'in şöyle dedi*ği rivayet edildi: «îmam «Semiallahu limen hamiden» (Allah ken*dini Öven kişiyi duyar) deyince, «Allâhümme Rabbena lekel hamd» (Allahımız! Rabbimiz! Hamd, sana aittir.) deyiniz. Kimin bu sözü meleklerinkine rastlarsa geçmiş günahları affolunur.»[42] 10. 10
  12. Namazda Tahiyyata Oturulunca Yapılacak İşlem


  48.
  Abdurrahman oğlu Ali el-Muâvî der ki: Namazda çakıl taş*larıyla oynuyordum. Bunu gören Abdullah b. Ömer (r.a.):
  «— (Namazda) Resûlullah'ın yaptığı gibi yap,» dedi. «— Resûlullah (s.a.v.) nasıl yapardı?» dedim
  «— Resûlullah namazda tahiyyata oturunca, sağ elini sağ uy*luğunun üzerine koyar, parmaklarım yumar, şehadet parmağı ile işaret eder.[43] Sol elini de sol uyluğunun üzerine koyardı,» dedi.[44]

  49. Hz. Ömer'in oğlu Abdullah (r.a.), Dinar oğlu Abdullah'a şunları anlattı:
  «— (Namaz kılıyordum.) Yanımda da bir adam kılıyordu. Dör*düncü rekâtta tahiyyata oturunca bağdaş kurdu. Namazı bitirin*ce:
  *— Niçin böyle oturdun?» deyince adam:
  *—Sen de böyle yapıyorsun.» dedi. Bunun üzerine Abdullah:
  k— Ben özürlüyüm. Ayaklarımdan rahatsızım,» dedi.

  50. Hakîm oğlu Mugire der ki: Hz. Ömer'in oğlu Abdullah (r.a.) iki secdede de ayaklarının altını yere yaslayıp dizlerini bükerek oturuyordu. Namazdan sonra Mugire, niçin böyle yaptı*ğını sorunca, Abdullah:
  «— Namazda böyle oturmak sünnet değildir. Ben, ayağım ra*hatsız olduğu için böyle oturuyorum!» dedi.

  51. Abdullah b. Ömer'in oğlu Abdullah anlatır: Babam Abdul*lah namazda bağdaş kurup oturuyordu. Ben de öyle yaptım. — O zaman henüz gençtim.— Babam Abdullah:
  «— Öyle oturma. Namazda sünnet olan oturma, sağ ayağını dikip sol ayağın üzerine oturmaktır.» dedi. Ben de:
  «— Sen bağdaş kurup oturuyorsun» deyince: «— Ayaklarım beni taşımıyor,» dedi.[45]

  52. — Sa'd oğlu Yahya der ki: Muhammed oğlu Kasım bize —Tahiyyat sırasında— nasıl oturulacağını öğretti: Sağ ayağını dikti, sol ayağını yatırdı, sol uyluğunun üzerine oturdu. Ayağının üzerine oturmadı. Daha sonra;
  «Böyle oturmayı bana, Hz. Ömer'in torunu Abdullah Öğretti, babası Abdullah'ın da böyle oturduğunu söyledi,» dedi.maliki mezhebinde namaz,  maliki mezhebi namaz,  malikilerde namaz,  maliki namaz,  maliki mezhebi,  maliki namazi,  maliki mezhebinde namaz hakkında tüm konular