Diğer Kategoriler ile Mezhepler Forumundan Maliki Mezhebinde Namaz hakkında tüm konular Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 11

  --->: Maliki Mezhebinde Namaz hakkında tüm konular

  Reklam
  13. Namazda Teşehhüd (Tahiyyat Okumak)-


  53.
  Abdülkarf oğlu Abdurrahman der ki: Ömer b. el-Hattab'ı minberde cemaata teşehhüdü şöyle öğretirken işittim: «Ettehiy-yatü lillahi, ezzâkiyatü lillahi, et-tayyibâtü essalevâtu lillahi, es-selâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtühü. Esselâmü aleynâ ve alâ i'badillahissalihin. Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh.»[46]

  54. Nâfî', Abdullah b. Ömer (r.a.)'in, Teşehhüdü şöyle okudu*ğunu rivayet etti:
  «—Bismillah'i, ettehiyyatü lillahi, essalevatü lillahi, ezzâki-yatü lillahi, es-selamü alennebiyyi ve rahmetullahi ve berekâtü-hü. Es-Selâmü aleyna ve âlâ ibadillahissalihîn. Şehidtü enla ila*he, illallah, şehidtü enne Muhammeden Rasulûllah.» Bunu ilk oturmada okur, Teşehhütten sonra istediği duayı okurdu. îkinci oturuşunda yine önce «teşehhüd» okur, sonra dua eder. Teşehhü*dü (^tahiyyatı) okuyup selâm vermek istediği vakit: «Esselâmü alennebiyyi ve rahmetullahi ve berekâtühü. Esselâmü aleyna ve âlâ ibadillahissalihin» der; sonra imam sağında ise ona selâm ve*rirmiş gibi «Esselâmü aleyküm» diye sağına selâm verir, sonra da solundaki kendisine dönerek selam verirse, o da selam verirken niyyet ederek soluna selam verirdi.[47]

  55-56. Kasım b. Muhammed, Resulü Ekrem (s.a.v.)'in zevcesi Âişe (r.a.)'nin, Teşehhüdü şöyle okuduğunu rivayet etti:
  «Ettehiyyatü ettayyibatü essalevatü ezzakiyatü lillahi. Eşhe-dü enla ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu, ve enne Muhamme*den abduhu ve resulünü. Esselâmü aleyke eyyühennebiyyu ve rahmetullahi ve berekâtuhu, esselâmü aleyna ve âlâ ibadillahis*salihin, Esselamu aleyküm.»[48]
  îmam Mâlik, îbni Şihab ve Nâfi'ye:
  «— îmam bir rekât kıldıktan sonra imama uyan bir adam, ikinci ve dördüncü rekâtlarda —kendisininki birinci ve üçüncü rekât olduğu halde— imamla birlikte teşehhüd okur mu?» diye sorduğunda:
  «— Evet, okur» dediler.
  imam Mâlik: «—Bize göre de böyledirh dedi.[49]


  Muminem --->: Maliki Mezhebinde Namaz hakkında tüm konular

 2. 12
  14. Başını İmamdan Önce Kaldırmanın Hükmü


  57.
  Ebû Hüreyre (r.a.) der ki: «Namazda başını imamdan Önce kaldırıp indirenin alnı (kâkülü) şeytanın elindedir. (Yani başını kaldırıp ve indiren, şeytana uymuş olur.)
  İmam Mâlik der ki: Rükû ve secdede imamı beklemeden kendi kendine başını kaldıran kimse hakkında: Bu konuda sünnet olan rükû ve secdeye geri dönmesidir. O halde imamı beklemez. Bu bir hatadır. Çünkü Resûlullah (s.a.vj: «İmam, kendisine uyulma*sı için imam kılınmıştır. Mutlaka imama uyun, ona muha*lefet etmeyin,» buyurmuştur.
  Ebû Hüreyre der ki: «— Başını imamdan önce kaldırıp indire*nin kâkülü şeytanın elindedir.»[50]

  15. Dört Rekatli Namazlarda Unutarak İki Rekatte Selam Vermek


  58. Ebu Hüreyre şöyle anlattı: Resûlullah (s.a.v.) (dört rekâtlı namazda) iki rekâtta selâm verdi, Zülyedeyn:
  «— Ya Resûlullah! Namaz mı kısaldı, yoksa unuttun mu?» de*di. Bunun üzerine cemaate dönerek:
  «—Zülyedeyn'in dediği doğru mu?» deyince:
  «—Evet,» dediler. Bunun üzerine Resulü Ekrem (s.a.v.) iki rekât daha kıldıktan sonra selâm verdi, sonra tekbir alarak her zamanki secdesi gibi yahut daha uzun (sehiv için) secde yaptı, ba*şını kaldırıp tekbir aldıktan sonra tekı^ar secde yaptı, sonra başım kaldırdı.[51]

  59. Kbû Hüreyre şöyle anlattı:
  Resûlullah (s.a.v.) ikindi namazını kılarken iki rekâtta selâm verdi. Bunun üzerine Zülyedeyn kalktı:
  *— Ya Resûlallah! Namaz mı kısaldı, yoksa unuttun da mı iki rekâtta selâm verdin?» deyince:
  «— Bunların hiç biri olmadı,» demesinin üzerine:
  «— Ya Resûlallah! Mutlaka biri olmuştur,» deyince Resulü Ekrem cemaate dönerek:
  «—Zülyedeyn doğru mu söyledi?» dedi. Ashab da:
  *— Evet» deyince Resûlullah (s.a.v.) kalktı, kalan iki rekâtı kıldı, selâm verdikten sonra oturduğu yerde iki sehiv secdesi yaptı.[52]

  60. Süleyman oğlu Ebû Bekir, bana şöyle rivayet edildi dedi:
  Resûlullah (s.a.v.) gündüz namazlarından öğle yahut ikindi »nazında iki rekâtta selâm verince, Züşşimâleyn:
  «— Ya Resûlallah! Namaz mı kısaldı, yoksa unuttun mu?» de-. Resulü Ekrem de:
  «— Ne namaz kısaldı, ne de unuttum» deyince Züşşima-m:
  «— Mutlaka bunun biri oldu, ya Resûlallah» dedi. Bunun erine Resûlullah cemaate dönerek:
  «— Zülyedeyn doğru mu söylüyor?» dedi. Onlar da:
  «— Evet, ya Resûlallah!» deyince Resûlullah kalan rekâtları tamamlayıp, (sehiv secdesi yaptıktan) sonra selâm verdi.[53]

  61. Ebû Seleme b. Abdurrahman'dan da benzer şekilde riva*yet edildi.
  İmam Mâlik der ki: Namazda bir şeyin eksik yapıldığı durum*larda sehiv secdesi selâmdan önce, namazda bir ziyadenin yapıl*dığı durumlarda selâmdan sonra yapılır. 3. 13
  16. Namazı Kaç Rekat Kıldığı Hususunda Şüphelenen Kimsenin Namazını Tamamlaması


  62.
  Yesâr oğlu Atâ, Resûlullah'ın şöyle dediğini rivayet etti:
  «— Hanginiz namazda —üç mü, dört mü?— kaç rekât kıldığı hususunda şüphelenirse, bir rekât daha kılsın, oturarak selâm vermeden önce iki secde yapsın. Şayet son kıldığı beşinci rekât olursa, sehiv secdesi onu çift (yani altı rekât) yapar. Yok eğer dört rekât olmuş ise, sehiv secdesi (namazda vesvese vermek isteyen) şeytanı çatlatır.»

  63. Hz. Ömer'in oğlu Abdullah derdi ki: Hanginiz namazda kaç rekât kıldığı hususunda şüphelenirse, düşünsün, kanaatinin kuvvetli olduğu şekle göre namazını kılsın. Sonra da oturuyorken iki sehiv secdesi yapsın.

  64. Yesâr oğlu Atâ der ki: Amr b. As'ın oğlu Abdullah'a ve Kâbül-Ahbâr'a namazı üç rekât mı, dört rekât mı kıldığı hususun*da şüphelenen kimsenin ne yapması gerektiğini sordum, ikisi de:
  «— Bir rekât daha kılsın, sonra da oturuyorken iki secde daha yapsın,» dediler.
  Nâfi* der ki: Abdullah b. Ömer (r.a.)'e: «Namazda unutan kim*se ne yapmalı? diye sorulduğunda:
  «— Zihnen araştırsın, kanaatinin kuvvetli olduğu şekle göre namazını kılsın!» diye cevap verdi.

  17.Selam Vermeden Yahut İkinci Rekatta Oturmadan— Kalkmak


  65. Büceyne oğlu Abdullah şunları anlattı: Resûlullah (s.a.v.) bize namaz kıldırırken iki rekât kılınca, tahiyyata oturmadan kalktı, cemaat de kalkü. Namazını bitirince selâm vermeden otur*duğu yerde tekbir alarak sehiv secdesi yaptıktan sonra selâm verdi.[54]

  66. Büceyne oğlu Abdullah (r.a.) der ki; «Resûlullah (s.a.v.) bi*ze öğle namazını kıldırıyordu. îki rekât kılınca oturmadan kalktı. Namazı bitirince sehiv secdesi yaptıktan sonra selâm verdi.
  îmam Mâlik, namazda sehven dört rekâtı bitirdikten sonra kalkan, kıraatten sonra rükû yapıp doğrulduktan sonra namazı bitirdiğini hatırlayan kimse hakkında dedi ki: «Secde yapmadan oturur, hatta bir secde yaptıktan sonra hatırlasa bile, ikinci secde*yi yapmaz, teşehhüdü okuyup namazı bitince oturduğu yerde selâm verdikten sonra sehiv secdesi yapar.»[55] 4. 14
  18. Namazda Meşgul Edici Bir Şeye Bakmak


  67.
  Âişe (r.a.) anlatıyor: Huzeyfe oğlu Ebû Cehm (r.a.), Resû*lullah (s.a.v.)'a işlemeli zarif bir elbise hediye etti. O elbise ile na*maz kıldı, namazı bitirince:
  «— Bu elbiseyi Ebû Cehm'e geri ver, namazda gözüm nakışlarına takıldı. Neredeyse namazda huzurumu kaçı*racaktı.» buyurdu.[56]

  68. Urve babası Hişam'dan naklediyor: Resûluîlah (s.a.v.) iş-emeli zarif bir elbise giyindi. Daha sonra onu Ebû Cehm'e verdi, ından nakışsız, kalın kumaştan yapılmış elbise aldı. Ebû Cehm:
  «— Niçin değiştirdin, Ya Resûlallah!» deyince:
  «—Namazda gözüm nakışlarına takıldı buyurdu.[57]

  69. Ebû Bekir oğlu Abdullah anlatır: Ebû Talha el-Ensâri bah*çesinde namaz kıldığı bir sırada karşısında bir güvercin uçtu. Hayvan, şaşırmış gibi kaçacak bir yer arıyordu. Bu hal Ebû Tal-ha'nın hoşuna giderek bir süre gözüyle kuşu takip etti. Daha son*ra kendine geldi ama, kaç rekât kıldığını bilemedi. Bunun üzerine Ebû Talha: «Bu bahçemde huzurum bozuldu,» diyerek, Resûlul-lah'ın yanma geldi ve:
  «— Ya Resûlallah! Bahçem Allah için sadaka (vakıf) olsun, onu istediğin gibi kullan» dedi.[58]

  70. Ebû Bekir oğlu Abdullah (r.a.) rivayet ederek der ki: En-sardan bir adam (Ebû Talha) Medine vadilerinden «KufF» vadisin*deki bahçesinde namaz kılıyordu. Meyvelerin olgunlaştığı bir za*mandı. Ağaçlar başlarını dolduran hurma salkımlarını taşıyamı-yordu. Bir ara Ebû Talha'nın gözleri ağaçlara takıldı ve meyveleri hoşuna gitti, daldı gitti. Daha sonra kendine geldi, bu sırada kaç rekât kıldığının farkında olamadı. Bunun üzerine Ebû Talha: «Bu malım huzurumu bozuyor. Beni namazda oyaladı,» dedi ve o sıra*da halife olan Hz. Osman (r.a.)'ın huzuruna gitti, ona durumu an*lattı ve bu bahçem sadaka (vakıf) olsun. Onu hayır yerlere sarfet dedi. Hz. Osman da onu elli bin dirheme sattı. Parasını hayır yer*lere harcadı. Ondan sonra o bahçeye «elli binlik» denildi.
  =========================
  [1] Ebu Davud, Salât, 2/28; Tirmizî, Salât, 2/25; İbn Mace, Ezan, 3/1.
  [2] Buharı, Ezan, 10/7; Müslim, Salât, 4/10; Şeybanî, 91,
  [3] Buharı, Ezan, 10/9; Müslim, Salât, 4/129.
  [4] Buharî, Ezan, 10/21; Müslim, Mesacid, 5/151-155.
  [5] Buharî, Ezan, 10/5.
  [6] Buharî, Ezan, 10/4; Müslim, Salât, 4/19.
  [7] İbn Abdilber der ki: Bu hadis, Muvatta ravilerine göre mevkuftur, böyle bir görüş, re'y ile söylenmez. Pekçok yolla rivayet edilir: Ebu Hazım-Sehl b. Sa'd-Rasulullah.
  [8] îmam Malik hazretlerinin mezhebi, daha ziyade Medine'lilerin amellerine ve onlardan rivayet edilen hadislere dayanır. Onlar -bazı hadislerde olduğu gibi- ezanda kelimeleri ikişer defa, kaamette birer defa söylerler. Yalnız «-Kad kaametissalah»ı, iki defa söylerler, imam Malik ve îmam Şafiî bunu ka*bul etmişlerdir.
  Ebû Hanife ve Hanefi imamları ise şu hadis-i şerife dayanarak, -ezanda ol*duğu gibi- kaamette de kelimelerin ikişer defa söylenmesi gerektiği hükmü*ne varmışlardır: Resûlullah (s.a.v.): «... ve kaamet on yedi kelimedir.... kaa*met: Allahu ekber Allahu ekber, Allahu ekber Allahu ekber. Eşhedu enlâ ila*he illallah, eşhedu enla ilahe illallah. Eşhedu enne Muhammeden resulul-lah, eşhedu enne Muhammeden resûlullah. Hayye alessalah, hayye alessa-lah. Hayye alelfelah, hayye alelfelah. Kad kaametissalah, kad kaametissalah. Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilahe illallah. (Ebû Dâvud, c.l s. 137, Hadis No: 502).
  [9] Hanefi imamlarına göre namaz nerede kılınırsa kılınsın ezan okumak sün*nettir, hatta kaza namazları dahi olsa. Yalnız kaza namazı bir vakitten faz*la kılınmak istenirse bir defa ezan okunur, diğer vakitler için kaamet getir*mek yeterlidir. îmam Malik'in yukarıda ezan hakkındaki *-Vâcib» tabiri *- Sünnet-i Müek-kede» manasınadır ve bütün imamlara göre ezan sünnettir, yalnız Hanbeli mezhebinde, şehir ve kasabalarda ezan farz-ı kifayedir. Bir camide okunun*ca diğer camilerden farziyeti düşer, o camilerde ezan okunması sünnet olur.
  [10] Mecburiyet ve zaruret yoksa ezanı okuyanın kaamet etmesi efdaldir. Hz. Peygamber (s.a.v-): «- Ezam kim okursa, kaametâ o etsin,» buyurur. (Ebu Da-vud.c.1, s. 116-126)
  [11] Mâliki, Şafiî ve Hanbeli mezheplerinde şafaktan önce ezan okumak caiz*dir. Fakat sabah namazı şafaktan sonra kılınır. Hanefîlerde caiz değildir, caiz diyenler şafaktan sonra iadesi sünnettir, derler. İmam Ahmed ise, «Sadece Ramazanda tekrar edilir, diğer zamanlarda şafaktan önce okunan ezan kâfidir,» der. Şu hadis-i şerifler de Hanefi imamlarının görüşlerini te*yit etmektedir: «Bir sabah ezanım Bilâl-i Habeşi (r.a.) şafaktan önce okur, bunu gören Hz. Peygamber (s,a.v.) Bİlâl'e:
  «- Ezan okuduğun yere git yüksek sesle: «Uykunun tesiri altında Bilâl şa*faktan önce okudu» diye seslen.» buyurdu. (Ebû Davud c.l, s.116-126) Bu*rada Hz. Peygamber'in ezanın şafaktan önce okunmasına razı olmadığı anlaşılıyor. Yine Hz. Ömer'in hilafeti zamanında Mezruk adında bir mü*ezzin ezanı şafaktan önce okuyunca Hz. Ömer şafaktan sonra ezanı tekrar etmesini emreder. (Ebû Davud c.l, s.116-126)
  Gerçi bazan Bilâl-i Habeşi şafaktan önce ezan okuyordu, bu sabah namazı için değil müslümanlarl teheccüd namazına kaldırmak içindi. Böyle gün*lerde şafaktan sonra ikinci defa ezan okunuyordu. Bugün de Kabe'de ve
  Ravza-i Mutahhara'da aynen tatbik edilmektedir. rıı/~\c«...u—; m
  [12] (11/a) şeybani 91.
  [13] Buharî, Ezan, 10/8; Müslim, Salâtu'l-Musafirin, 6/22, 23.
  [14] Buharı, Savm, 30/17; Müslim, Savm, 13/36-38.
  [15] Biîâl-i Habeşi (r.a.) bazen ezanı -müsîümanları teheccüd namazına veya sahura kaldırmak için- şafaktan önce okuyordu. Resûlullah'm ikinci mü*ezzini ve hakkında -Abese- sûresinin ilk ayetleri nazil olan âmâ Abdullah b. Ümmi Mektum cemaatin işareti ile şafak atınca ikinci ezanı okuyordu. Resulü Ekrem (s.a.v.) bu ezana kadar, yani şafak atıncaya kadar sahuru yemelerini söylemiştir.
  [16] İbn Abdilber der ki: "Birinci isnadın mevsul olduğu konusunda İmam Ma-lik'e muhalefet edilmemiştir."
  Bu hadisi ise, Yahya ve pekçok ravi, mürsel olarak rivayet eder. Ka'nebî, bunu babasından mevsul olarak nakleder.
  [17] Buharı, Ezan, 10/83; Müslim,. Salât, 4/21-22. Ayrıca bkz. Şeybanî, 99.
  Dört mezhep imamından yalnız İmam Şafiî bu hadise dayanarak rükûa varırken ve rukûdan kalkarken elleri kaldırmanın sünnet olduğunu söy*ler. Hanefî, Mâliki ve Hanbeli imamları «yedi yerden başka yerde el kaldı*rılmaz...» hadisine dayanarak yalnız namaza dururken elleri kaldırmanın sünnet olduğunu söylerler. O yedi yer: Namaza dururken, vitir namazında kunut duasından Önce, bayram tekbirlerinde dört yerde ve hacdadır.
  [18] Şeybanî, 102.
  [19] Buharî, Ezan, 10/115; Müslim, Salât, 4/27. Ayrıca bkz. Şeybanî, 103.
  [20] Şeybanî, 102.
  [21] Ebu Davud, Salât, 2/115.
  Bu durum, şöyle olabilir: Cemaat son tahiyyata oturduktan sonra yeni ge*len kimse imam selâm vermeden iftitah tekbiri niyeti ile bir tekbir almışsa cemaate yetişmiş ve cemaat sevabını almış olur.
  [22] Buharı, Ezan, 10/99; Müslim, Salât, 4/174.
  [23] Buharî, Ezan, 10/98; Müslim, Salât, 4/173.
  [24] Âl-i îmran sûresi, 8. âyet-i kerimenin meali:
  «- Rabbimiz! Bizi doğru yola yönelttikten sonra kalplerimizi bâtıla kaydırma, ka*tından bize rahmet bağışla, şüphesiz sen sonsuz bağışta bulunansın.» Akşam namazının son rekâtında Fatihadan sonra sûre okunmaz. Hz. Ebû Bekir yukanki ayeti dua kasdıyla okumuş olsa gerek.
  [25] Farz namazların dört rekâtında da zammı sûre okunmasına İmam Malik ve diğer imamlar karşıdırlar. Dört rek'atlı farzların son İki rekâtında ve akşam namazının üçüncü rekâtında Fatihadan başka bir şey okunmasını mekruh görmüşlerdir. Buhâri ve Müslim'deki -Ebû Katâde (r.a.)'den riva*yet edilen- şu hadise dayanarak mekruh görmüşlerdir. «Resûlullah s.a.v.) öğle namazının ilk iki rekâtında Fatiha ve birer sûre, son iki rekâtında yal*nız Fatiha okurdu.»
  [26] Şeybanî, 133.
  [27] Müslim, Libas ve'z-Zîne, 37/29.
  [28] Bu hadis, Ebu Said el-Hudrî'den gelmiştir: Ebu Davud, Salât, 5/25.
  [29] el-Belât: Medine'de Mescid-i Nebevi ile çarşı arasındaki bir yerin ismidir.
  [30] Namaz kıldıran îmam kıraatta yanılır, yahut duraklarsa, aynı namazı kı*lan cemaatten biri imamın yanıldığı yeri söyler. Aynı namazı kılmayan başka bîri söyleyemez.
  [31] Mufassal sûreler: Ayetleri yüzden az olup, aralarındaki besmeleli fasılalar çok olan kısa sûrelerdir. Hucuratve daha sonraki sûreler gibi.
  [32] Buharı (Tefsir, 65/1), bunun benzerini, Ebu Saîd el-Muallâ'dan tahric eder. Ubey daha önce Fatiha sûresini biliyordu. Resulü Ekrem'in ona öğretmek istediği, bu sûrenin şeref ve faziletidir. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da benzerinin olmayışı hususunda İbni Abdil- berderki:
  «- Benzerinin olmayışı, bu sürede büyük manalar toplanması dır. Zira bu sûrede Allah'a hamdü sena vardır. Gerçek övmek ve övülmek Allah'a mah*sustur. Çünkü bütün hayırlar ondandır. Bu sûrede Allah'ı azamî derecede tazim vardır. Bütün âlemlerin rabbi olduğu, Rahman ve Rahim olduğu, dünya ve ahirette tek mülk ve söz sahibinin Allah olduğu, bütün ibadetle*rin ona mahsus bulunduğu, tek sığınılacak varlığın O olduğu bildirilmiş*tir. Aynı zamanda bu sûrede dua vardır. Allah'tan hidayet istenmekte, dalâletten Allah'a sığınılmaktadır. Dua ise ibadetin kapısıdır.
  [33] Burada namazda Fatiha okumanın vacip olduğu, imamla kılınan namazda vacip olmadığı bildirilmektedir. Hanefî mezhebinde de böyledir.
  [34] Müslim, Salât, 4/38. Ayrıca bkz. Şeybanî, 114
  [35] Şeybanî, 118
  [36] Namazda Fatiha'nın okunması hakkında imamların görüşü şöyledir:
  a) Ebû Hanife'ye göre sünnet ve nafile namazların bütün rekatlarında, farzların ilk iki rekâtlarında Fatiha okumak vaciptir. Cemaatle kılınan namaz ne olursa olsun, imam cehri (sesli) okusun, hafi (gizli) okusun, ce*maatin fatiha okuması tahrimen mekruhtur.
  b) tmam Şafiî'ye göre, bütün namazlarda ve farzların bütün rekâtlarında, ister yalnız kılsın, ister imam olsun, ister imama uysun, imamın kıraati cehri olsun, hafi olsun Fatihanın okunması farzdır.
  c) İmam Mâlik'e göre, imam cehri okuyorsa cemaatin Fatiha okuması mek*ruh, gizli okuyorsa menduptur Hanbelilere göre, imama uyanların Fatiha ohri namazlarda mekruh, hafi okunan yerlerde mustahaptır.
  Şeybanî,112,115.
  [38] Nesaî, îftitah, 11/28, Ayrıca bkz. Şeybanî, 111.
  Bu hadiste, bilhassa imamın sesli okuduğu namazlarda cemaatin okuma*ması gerektiği açıktır.
  [39] Şeybanî,135.
  însan iyi niyetle ibadet yaparsa, melekler de ibadetine katılırlar, ecir ve se*vabını ibadet yapan İnsanlara bağışlarlar. Cehri okunan namazlarda imam Fatiha'yi okuyup «âmin» (^Allah'ım ibadetimi kabul eyle) deyince, «Man melekler de «âmîn» derler. Bu sırada cemaat deamin deyince ,ğeçmişgünahları affolunur.
  [40] Buhari ,Ezan,10/113.Müslim,Salat, 4/76.
  [41] Buharı, Ezan, 10/112; Müslim, Salât, 4/75
  [42] M Buharı, Ezan, 10/125; Müslim, Salât, 4/71.
  [43] Bâcî der ki: Tahiyyatta şehadet parmağıyla işaret, vesvese veren şeytana firsat vermemek, namazda huzuru sağlamaktır. Bazıları da: Burada işare*tin manası, Tevhittir.» derler.
  [44] Müslim, Mesâcid, 5/116. Ayrıca bkz. Şeybanî, 144.
  [45] Buharı," Ezan, 10/145.
  [46] Bu hadisi, Şafiî, er-Risale (738) rivayet eder. Dipnotta şöyle denir: Zeylaî, Nasbu'r-Râye'de (1/422), "Bu, sahih bir isnaddır." der. Aynca bkz. Şeybanî, 146. «Ettehiyyatü»: Tehiyye'nin çoğuludur. Selâm, bekaa ve ebediyyet, azamet, bütün âfet ve noksanlardan uzak olmak, saltanat manalarına gelir. Hep bunlar Allah'a mahsus demektir. «Salavat» Beş vakit, yahut bütün namaz*lar, dua ibadet ve rahmet manaları nadir. «ZâkiyâU: İnsanı manen temizle*yip sevap kazandıran salih amellerdir. Bunlar da sırf Allah için yapılır de*mektir. «Ettayyibât» Güzel sözler, Allah'ın zatına ve sıfatına yakışır övgüler demektir. Bunlar da sırf Allah için, Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır. Bu teşehhüdün anlamı şöyledir:
  "Azamet, Allah'a mahsustur. Güzel işler, Allah içindir. Övgüler ve namazlar Alîah içindir. Sana selâm, rahmet ve bereket dileriz, ey Peygamber. Bize ve iyi kullara da selâm olsun. Allah'tan başka tanrı olmadığına tanıklık ede*rim. Muhammedin, Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ederim."
  [47] Şeybanî, 147.
  [48] Zurbanî el-îstizkâr'dan nakleder: Malik'in Ömer, oğlu ve Aişe'den rivayet ettiği, Merfu hükmündedir. Çünkü, bilindiği üzere böylesi, re'y ile söylenmez.
  imam Ebû Hanife'ye ve Hanefi imamlarına göre teşehhüd (~ Tahiyyat) hakkında rivayet olunan hadislerin en sahihi, namazda okuduğumuz, il*mihal kitaplarımızda yazılı ve bütün Hanefi fıkıh kitaplarında mevcut olan ve Hz. Peygamber'in elini tutarak Abdullah b. Mes'ud'a öğrettiği, o da Alkame'nin elini tutarak Öğrettiği, o da İbrahim en-Nehaî'nin elini tutarak öğrettiği, o da Hammad'ın elini tutarak öğrettiği, Hammad da Ebü Hani-fe'nin elini tutarak Öğrettiği şu teşehhüddür. *Ettehiyyati lillahi vessale-vatu vettayyibatu. Esselâmü aleyke eyyuhannebiyyi ve rahmetullahi ve berekâtühü. Esselâmü aleyna ve âlâ ibadillahissalihin. Eşhedü enlâ ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh.» (Muhtar Şerhi İhtiyar, c.l, s.51)
  Dört rekatlı farzların, öğle namazının ilk sünnetinin, Cuma namazının ilk ve son sünnetlerinin kadei ûlâsında (=ilk oturmada) yukarıdaki teşehhüd-den başka bir şey okunmaz.
  [49] Bkz. Şeybanî, 145.
  [50] Hadis, Ebu Hureyre'den rivayet edilir: Buhari, Ezan, 10/74; Müslim, Salât,
  [51] Buharı, Sehv, 22/4; Müslim, Mesâcid, 5/97.
  [52] Müslim, Mesâcid, 5/99.
  [53] îbn Abdilber der ki: Bütün raviler hadisi, Malik'ten mürsel olarak rivayet etmiştir. Müslim (Mesacid, 5/88), Ebu Said eI-Hudri"den mevsul olarak rivayet eder.
  [54] Buharî, Sehv, 22/10; Müslim, Mesâcid, 5/85.
  [55] Buharî, Sehv, 22/1; Müslim, Mesâcid, 5/87.
  [56] Buharî, Salât, 8/14; Müslim, Mesâcid, 5/62.
  [57] İbn Abdilber der ki: Bütün raviler Malik'ten mürsel olarak rivayet etmiştir.
  [58] tbn Abdilber der ki: Bundan başka bir yolla bu hadisin rivayet edildiğini bilmiyorum, munkatı bir hadistir.maliki mezhebinde namaz,  maliki mezhebi namaz,  malikilerde namaz,  maliki namaz,  maliki mezhebi,  maliki namazi,  maliki mezhebinde namaz hakkında tüm konular