Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Hazret-i Muaviye’nin,Peygamberimizin vahiy katibi olmadığı söylentileri var doğrumu ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hazret-i Muaviye’nin,Peygamberimizin vahiy katibi olmadığı söylentileri var doğrumu ?

  Reklam
  Hazret-i Muaviye’nin, Peygamber efendimizin vahiy kâtibi olmadığına dair ciddi kaynaklarda bir şeyler geçtiğini söyleyen arkadaşlarım var. Benim okuduklarımın hepsine o vahiy kâtibiydi deniyor. Bir açıklık getirir misiniz?


  Cevap;

  Aşağıdaki zâtlar, Hazret-i Muaviye’nin vahy kâtibi olduğunu açıkça zikreder. Bu husus artık tevâtürle sâbittir. Bunu ancak ehl-i bid’at inkâr eder. Ama onlardan Kur’an-ı kerimin bazı âyetlerini bile uydurma diyenleri vardır. Hafız İbn Asâkir (Târîhu Dımaşk); Âmiri (Behcetü'l-Mehâfil); İbn Abdilber (el-İstîâb); Kurtubi (Tefsîr); Şebrâmellisi (Hâşiye ale’l-Minhâc); Irâkî; Burhanuddin el-Halebî (Hâşiyetü’ş-Şifâ); Hafız İbn Abdilber (Behcetü'l-mecâlis); İbni Kuteybe (el-Meârif). Hatta Hurinî el-Metâliu'n-Nasriyye kitabında der ki: Hicretten sonra vahy kâtibliğinde en devamlıolanı Zeyd bin Sâbit, Mekke’nin fethinden sonra ise Muaviye idi.

  Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci  Paylaş
  Hazret-i Muaviye’nin,Peygamberimizin vahiy katibi olmadığı söylentileri var doğrumu ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bazı bilgiler söylentiler sonradan çıkma dini yanlış yönlere sürüklemeye çalışan kimselerin çıkarttığı söylentilerden ibaret olup güvenilir kaynaklarla görülmeden inanılmaması gerekir.muaviyenin vahiy katipliği,  muaviye vahiy katipliği yapmış mı