Eğitim Bölümü ile Kitap Tavsiyeleri Forumundan Özet Olarak İslam Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 11

  --->: Özet Olarak İslam

  Reklam
  1. Ticaret Ahlakı
  Kişinin helal yoldan kazanması, İslâmî prensiplere uygun olarak ticarî ve iktisadî davranışlarda bulunması, iş ve icraat yapması ibadet olarak kabul edilmiştir. Ancak ticaretin ibadet olarak değerlendirilmesi için uyulması gereken bazı ahlâkî prensipler getirilmiştir.
  Tacir, dürüstlüğü ve doğru sözlülüğü ile müşteriye güven vermelidir. Hz. Peygamber “Doğru sözlü ve kendine güvenilir tacir, ahirette peygamberler, sıddîkler ve şehitlerle beraber bulunacaktır” buyurmuştur . Müşterinin gafletinden veya bilgisizliğinden faydalanarak, onu aldatmak, İslâm ahlakıyla bağdaşmaz. Nitekim Hz. Peygamber, altı ıslak buğdayı satan kişiyi, “Niçin ıslak tarafı halkın görebilmesi için üste getirmedin?” diye sert bir şekilde ikaz ettikten sonra, “Bizi aldatan bizden değildir” buyurmuştur . Başka bir hadislerinde de, kusurlu bir malı, ayıbını söylemeden satmanın bir Müslüman’a helal olmayacağını belirtmiştir.
  Yalan söylemek, yalan yere yemin etmek büyük günahlardandır. Yüce Allâh, basit menfaatler elde etmek için adını kullananların, adını anarak insanları aldatanların Kıyamet gününde yüzlerine bakmayacak, bunlarla konuşmayacaktır. Hz. Peygamber bir hadislerinde buna işaret ederek, kıyamet günü Allah’ın “elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek malını fâhiş bir fiyatla satmaya çalışan”larla konuşmayacağını, yüzlerine rahmet nazarıyla bakmayacağını ve kendilerine azap edeceğini belirtmiştir .
  Ölçü ve tartıyı adaletle tam yapmak, hile yapmamak, Kur’an-ı Kerim’de emredilmektedir . Ölçü ve tartıda haksızlık yapmak, toplumları temelinden sarsan, çöküş ve yıkılışlarına sebep olan ahlaksızlık türlerinden biridir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, Hz. Şuayb’ın peygamber olarak gönderildiği “Medyen-Eyke” halklarını helake götüren sebeplerden birinin, ölçü ve tartıda hile yapmaları olduğu belirtilmektedir .
  Bir ticari malı pahalanması gayesiyle stoklayıp piyasaya arzını geciktirmek anlamına gelen ihtikar; fiyatların yapay bir şekilde yükselmesine ve normal piyasa seviyesinin üzerine çıkmasına sebep olur. İhtikâr yapmak, özellikle temel ihtiyaç maddeleri söz konusu olduğunda toplumun zarar görmesine sebebiyet verdiği gibi, uzun müddet devamı halinde, sosyal ve iktisadi bunalımlara da yol açabilir. Hz. Peygamber “Karaborsacı ne fenadır; fiyatların düştüğünü öğrenince üzülür, yükseldiğini duyunca da sevinir” buyurarak, bu tip kimselerin ruhi durumunu ve insanlık bakımından düştüğü seviyeyi ifade etmiştir.
  Karaborsa yasaklandığı gibi, fiyatların sun’î olarak yükselmesine sebep olan simsarlık da yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, üretici ve tüketicilerin zarar görmelerini önlemek amacıyla, şehre dışardan mal getirenlerin yolda karşılanarak ellerindekinin ucuza kapatılmasını menetmiş; “Şehirli, köylü adına satış yapmasın. İnsanları kendi hallerine bırakın, Allah onları birbirlerinden rızıklandırır” buyurmuştur .
  Alış-verişte alıcı ve satıcı birbirine iyi davranmalı; gerektiğinde birbirlerine fedakarlıkta bulunmalıdırlar. Hz. Peygamber, Allah’ın rahmet ve sevgisinin birbirine iyi davranan alıcı ve satıcıların üzerine olması için “Satarken ve alırken, borcunu isterken ve öderken kolaylık gösteren kimseye Allah merhamet eylesin” şeklinde dua etmiştir.
  Çoğunlukla malın fiyat ve sürümünü arttırmaya yönelik bir hîle şeklinde ortaya çıkan müşteri kızıştırma, bu yönüyle haksız rekabet çeşitlerinden biridir. Serbest rekabet ortamını zedeleyip haksız rekabete yol açan, kardeşlik ilişkilerini bozan ve bir rantiye sınıfı oluşturarak tüketicinin zarar görmesine zemin hazırlayan bu tür muameleler İslâm’da yasaklanmıştır. Nitekim Hz. Peygamber, “Bir malı alıyor görünerek kıymetini artırmayınız” ; “Müşteri kızıştırmayın. Bir kimse kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın” buyurmuştur.
  Ticari hayatta görülen kötü ilişkilerin ve olumsuz sonuçların nedenlerinden biri de tarafların sözleşme maddelerini açıklıkla yazmamalarıdır. İslâm, ölçü ve tartıda dürüst davranılmasını, taraflar arasında iyi niyet ve güvenin kurulmasını istemekle beraber; alış veriş ve borçlanma işlemlerinin yazılmasını da tavsiye etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de “Ey inananlar, belli bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın… Bu, Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir” buyurularak , ticari işlemlerin kayıt altına alınmasının önemine işaret edilmiştir.
  2. İşçi – İşveren İlişkileri
  İşçi-işveren ilişkileri çatışma esasına göre değil, barış, kardeşlik, yardımlaşma, hukuk ve dürüstlük prensibi üzerine kurulmuştur. İşçi, işveren, memur olarak çalışan herkes kazancının helal olması için gayret göstermelidir.
  Çalışana verilen maaş veya ücret, yapılan işin karşılığıdır. Bu nedenle çalışan, ücretini hak etmek için, kendini işine vermeli, işini standartlara uygun olarak yapmalıdır. Hz. Peygamber, “Yüce Allah işini sağlam ve itinalı yapan kulunu sever.” buyurmuştur . Sözleşme veya mevzuat gereği çalışması gereken iş saatlerinde, normal verimde çalışmak işçinin görevidir. Çalışma saatlerinde işten kaçan, görevini yerine getirmeyen işçi/memur, ihanet etmiş; işverenin/kamunun hakkını zimmetine geçirmiş olur.
  İşi bizzat kendisi yapması gereken kişi, işini bir başkasına devredemez; ücrete hak kazanabilmesi için bizzat kendisi yapması gerekir. Belli bir tarihte teslim etmek üzere iş sözleşmesi yapan kişinin, işi zamanında bitirerek teslim etmesi gerekir. Nitekim Kur’an’da “… Sözleşmelerinizin gereklerini yerine getiriniz.” buyurulmaktadır (Maide 5/1; İsra 17/34). Ancak işçi, bir kasıt veya ihmal olmaksızın, elinde olmayan sebeplerden dolayı işin gecikmesinden sorumla olmaz.
  İşçi/memurun, kendisine teslim edilen iş araçlarını ve işe konu olan malları koruması görevleri cümlesindendir. Çünkü işin yapıldığı yer, makineler, her türlü araç ve gereç çalışana emanet edilmiştir. İşçi veya memurun bu emaneti kendi malı gibi koruyup gözetmesi gerekir. Nitekim Hz. Peygamber, “Hepiniz birer yöneticisiniz ve yönettiklerinizden sorumlusunuz. … İşçi de işverenin malından sorumludur…” buyurmuştur . Buna göre işçi/memur, çalıştığı yerdeki bazı imkanları, izinsiz olarak şahsi çıkarları için de kullanamaz. İşverenin malından izin almaksızın başkalarına ikram etmek, iş yerinin telefonunu, arabasını özel işlerinde kullanmak ve benzeri davranışlar hakka tecavüzdür.
  İşveren işçisinin haklarını gözetmeli, onlara şefkat ve merhametle muamele etmelidir. Bu işverenin bir görevi olduğu gibi, işyerinin canlanmasına, üretimin artmasına, çalışma barışının sağlanmasına katkı sağlar. Bu çerçeveden olarak işverenin görevlerinin başında, işçinin ücretini tam ve zamanında vermesi gelir. Hz. Peygamber, kıyamet gününde Yüce Allâh’ın işçiyi çalıştırıp da hakkını tam olarak vermeyenin hasmı olduğunu haber vermiş ; “İşçinin (çalışanın) ücretini alın teri kurumadan veriniz.” buyurmuştur .
  İşveren, işçilerinin çalışma ortamlarını sağlık şartlarına uygun olarak hazırlamalı; namaz, oruç gibi ibadetlerini yapabilmesi, sosyal haklarını kullanabilmesi için uygun ortamlar hazırlamalıdır. İşveren olmanın avantajlarını bir baskı unsuru olarak kullanıp, işçileri yükümlü olmadıkları işlerde çalıştırmaktan sakınmalıdır. Aksi işçinin hakkına tecavüz ve zulümdür, zulüm ise haramdır .
  İ. Bir Mü’minin Günlük Hayatı
  Hayatının her anında, bütün davranış ve fiillerinin kaydedildiğini bilen, âhirette Allâh’ın huzurunda hesaba çekilip, dünyada yaptıklarına göre ceza veya mükafat göreceğine inanan kişi, daima bu şuurla yaşar. Bu olgunluktaki bir Mü’min dünyası için ahiretini, ahireti için de dünyasını feda etmeyen dengeli, programlı kişidir.
  Kalpte bulunan îmânın sönmeden parlaması, giderek kuvvetlenmesi, kişinin yaratılış sebebi ve gayesi olan kulluk vazifesini yerine getirmesine bağlıdır . Kulluk vazifesi ise Allâh ve Peygamberi’nin emir ve yasaklarına göre yaşamaktır. Buna göre, namaz, oruç, zekat ve hac birer kulluk görevi olduğu gibi, ticarette doğruluk, sosyal hayatta dayanışma ve kardeşlik, ilmî alanda çalışma ve sabır, fabrikada sağlam imalat, yönetimde adalet… de birer ibadettir.
  Buna göre kulluk bilincindeki Mü’min, “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et!” ayetinin hükmüne göre hareket ederek, bütün işlerini ibadete dönüştürür. Uykusundan uyanınca, güzelce temizliğini yapar ve Rabbine kullukta bulunur. İşine gider; üstüne düşeni en güzel bir şekilde yapmaya özen gösterir. Helalinden kazanır ve helâlinden yer. Konuştuğunda doğruyu söyler, söz verince yerine getirir.
  Böyle bir mü’min, temiz, dürüst, samimi ve merhametli bir kişidir; boş ve yararsız işlerden yüz çevirir, zekâtını verir, iffetini korur, her türlü aşırılıktan kaçınır, ahidlerine ve emanetlerine riâyet eder , Allâh’ı, Peygamber’i, mü’minleri sever, yaratılanları hoş görür, insanların haklarını korur. İçki, kumar, zina, rüşvet, karaborsa, faiz, bencillik, zulüm, riya, haset gibi toplum ve fert için zararlı duygu ve davranışlardan uzak durur.
  Mü’min, inancı gereği, iyi şeylere; doğruluğa, dürüstlüğe, helali-haramı gözetmeye, iffete namusa, edep ve hayaya eğilimlidir.
  Yardıma muhtaç birini görünce, elinden geldiğince ona yardım etmeye çalışır. Kimseyi incitmez. Kimseyi çekiştirmez. Başkalarının hakkını kendi hakkı kadar, başkalarının malını kendi malı kadar, başkalarının ırz ve namusunu kendi ırz ve namusu kadar… dokunulmaz, hatta kutsal kabul eder.
  Yakınlarına ve fakirlere zekatıyla, fitresiyle, sadakasıyla destek olur. Güç ve imkân oranında ihtiyaç duyulan yerlere cami, okul, hastane, yol, çeşme ve benzeri hayırlar yapar; yaptırır.
  Kısaca iyilik ve hayrın birini bitirince, ardından diğerine başlar. Bununla da yetinmez, huzuru ancak o iyi davranışlarda bulur. İyilikler, onun iç dünyasının havası, suyu gibi olur.
  Yapma imkanı bulamadığı güzel davranışları sergileyenleri sever, kendisi de yapabilme heves ve arzusu içinde yaşar.
  J. İnsan Hakları
  İslâm, insanların kabul edilemez bir takım kategorilere ayrılarak köle-efendi, fakir zengin, soylu soysuz, kadın erkek gibi ayırımcı muamelelere tabi tutulmasını reddeder; temelde bütün insanların bir tarağın dişleri gibi eşit olduğunu ilan ederek, herkesin doğuştan gelen insan haklarının olduğunu kabul eder.
  Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. İslâm’da insan hayatına büyük önem verilmiştir; haksız yere adam öldürmek bütün insanları öldürmek, bir canı kurtarmak da bütün insanları diriltmek gibi kabul edilmiştir . Bu nedenle adam öldürmek, büyük günahlar arasında sayılmıştır .
  Hz. Peygamber de, vedâ hutbesinde; “İnsanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.” buyurarak can, mal ve kişilik haklarının güvence altına alındığını bütün insanlığa ilan etmiştir .
  Her türlü zulüm; kişinin hayatına, beden ve namusuna tecavüz etmek, zarar vermek kesin olarak haram kılınmıştır. Kur’an-ı Kerim’de, “Sakın Allâh’ı, zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma; gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne kadar onları ertelemektedir” buyurulmaktadır . Hz. Peygamber ise, “Zulümden kaçınınız, çünkü zulüm kıyamet gününde de bir karanlıktır” ; “Dünyada insanlara eziyet edene Allâh azap eder” buyurmuşlardır.
  Kişilerin şahsi hak ve hürriyetlerine önem veren İslâm, onların manevi şahsiyetlerine zarar verecek davranışları önlemek amacıyla, özel hayatın gizliliğini esas kabul ederek, ayıp arama, dedikodu, söz taşıyıcılığı gibi kötü davranışları yasaklar . Başkasının evine izin almadan girilmesini men eder, hatta kendi evine girerken bile kapılardan girilmesini , aile fertlerinin yatak odalarına girerken izin alınmasını emreder .
  İnsanca yaşamanın, dolayısıyla insan haklarının en önemlilerinden biri de din ve vicdan hürriyetidir.
  İnsan hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın düşünmeli, olayları kendi aklıyla değerlendirmeli ve zihnî gayretiyle doğruyu bulmalıdır. Zira din ve inanç, insanın vicdanıyla ilgili olup, baskıyla olan imanın bir değeri yoktur. Bu husus Kur’an-ı Kerim’de, “Dinde zorlama yoktur.” ayetinde ifadesini bulmuştur.
  Kimseye inanç konusunda baskı yapılamaz. İlahî mesajı tebliğle görevlendirilen Peygambere bile, vazifesinin sadece insanlara tebliğ olduğu, bundan sonra insanların yaptıklarından sorumlu olmadığı emredilmiştir: “Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi toptan mutlaka inanırdı. O halde sen mi insanları mü’min oluncaya kadar zorlayacaksın.” ; “(Ey Muhammed!) sen öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verirsin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.” ; “Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, biz seni onların üzerine bekçi göndermedik, sana düşen sadece tebliğdir.” Kısaca, İslâm’da bir dini seçme ve onu yaşama konusunda tam bir hürriyet bulunmaktadır. Nitekim Kur’an’da “Artık dileyen inansın, dileyen de inkar etsin” buyurulmaktadır .
  Güvence altına alınan din ve vicdan hürriyeti, zor bir tecrübeden sonra oluşturulan Medine Site Devletinde, layık olduğu yerini almıştır. Hz. Peygamber, Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra düzenlediği Medîne sözleşmesinde (Medîne Site Devleti Anayasası), “Yahûdîlerin dinleri kendilerine, Mü’minlerin dinleri de kendilerinedir. Buna gerek mevlâları ve gerekse kendileri dahildir” hükmüne yer vermiştir .
  Rasûlullâh’ın Necranlı Hıristiyanlarla yapmış olduğu anlaşma da, İslâm’da din ve vicdan hürriyetinin boyutlarını göstermektedir: “Onların mallarına, canlarına, dinî hayat ve tatbikatlarına, hazır bulunanlarına, bulunmayanlarına, ailelerine, mabetlerine ve az olsun çok olsun onların mülkiyetinde bulunan her şeye şamil olmak üzere, Allâh’ın himayesi ve Rasulullah Muhammed’in zimmeti, Necranlılar ve onların tâbîleri üzerine haktır. Hiçbir piskopos kendi dînî vazife mahalli dışına, hiçbir papaz kendi vazifesini gördüğü kilisenin dışına, hiçbir rahip içinde yaşadığı manastırın dışına, başka bir yere alınıp gönderilmeyecektir…” Rasulü Ekrem, kendisiyle görüşmek üzere Medine’ye gelen ve ibadet etmek istediklerini beyan eden Necran heyetine Medine mescidini göstermiş, onların Müslümanların ibadet ettikleri bu kutsal mekanda ayinlerini yapmalarına müsaade etmiştir. Hz. Peygamber Necranlılar’a olduğu gibi Yemen halkına da geniş bir din serbestisi tanımıştır . Bunlardan gayrimüslimlere dinlerinin esaslarını öğrenme, çocuklarına öğretme hürriyeti tanındığı da anlaşılmaktadır.
  İnsan hakları kapsamında değerlendirilen, kanun önünde eşitlik, aile kurma, çalışma, seçme ve seçilme gibi hakların tamamı kabul edilerek koruma altına alınmıştır.
  K. Cihat Anlayışı
  Sözlükte çalışmak, uğraşmak, güç ve gayret sarf etmek, bir işi başarmak için elden gelen bütün imkanları kullanmak anlamlarına gelen cihat, bir kavram olarak, dînî emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya ve İslâm’ı tebliğe çalışmak, nefse ve dış düşmanlara karşı mücadele vermek anlamına gelmektedir .
  Konu ile ilgili âyet ve hadislere bakıldığında, cihadın sadece savaşı ifade etmeyip, hayatın her safhasında iyilik için gayret etme, çalışma ve kötülüklerle mücadeleyi kapsadığı görülür. Hz. Peygamber, “(Gerçek) mücâhid nefsiyle savaşandır” buyurmuşlardır . Buna göre cihat; hayatın gayesi olarak Allah’a kulluk etmek, bu uğurda nefsin meşru olmayan arzularına karşı koymak ve şeytanla mücadele etmek, Allah ve Rasûlü’nün koyduğu evrensel ölçülerin fert hayatında uygulanmasına, toplum hayatında da yaygınlaşmasına çalışmak, İslam’ı tebliğ etmek, ülke ve Müslümanları her türlü tehlike ve haksız saldırılara karşı savunmayı içeren kapsamlı bir kavram olup; kalp, dil, el ve beşerî aksiyonun ortaya konulduğu her türlü alet ve araçla yapılabilen eylem, davranış biçimidir.
  Savaş ise, ancak zaruret halinde başvurulabilecek bir çözüm yoludur. Harbin sebepleri; Meşru müdafaa, azınlık durumundaki Müslümanlara zulmedilmesi, onların haklarının çiğnenmesi ve daha önce yapılan sulhun düşman tarafından bozulması şeklinde belirlenmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de “Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah aşırıları sevmez.” ; “Size ne oluyor da, Allâh yolunda ve, `Ey Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan şu memleketten çıkar, tarafından bize bir dost ver, katından bize bir yardımcı gönder’ diye yalvaran erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?” “Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa, küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler.” buyurulmaktadır.
  Savaş, tebliğ aracı değildir. Kur’an’da, dinde zorlamanın olmayacağı , dileyenin iman edip, dileyenin ise İslâm’ı kabul etmeyeceği genel ilke olarak belirtilmektedir. Hz. Peygamber de, insanları İslâm’a zorlamak şöyle dursun, kendileri Müslüman olup da başka dinlerde kalan çocuklarını İslâm’a girmeye zorlayan sahabîyi dahi ikaz etmiştir . Yine Hz. Peygamber Necranlı Hıristiyanlarla yaptığı anlaşma gereği, onların dînî sembollerini serbestçe sergilemelerine izin vermiş ; diğer din mensuplarının Müslümanların mescidinde ibadetlerine müsaade etmiştir . Tarihimiz de bunun örnekleri ile doludur. Kendi toplumunda veya bulunduğu yerde inancı nedeniyle baskı gören Yahûdî ve Hıristiyanlar, ecdadımızdan yardım istemişler ve onlara sığınmışlardır.
  “… Fitne kalmayıncaya ve din yalnızca Allâh’ın oluncaya kadar onlarla savaşın.” mealindeki ayetle, baskı, anarşi, terör, toplum düzenini bozma gibi anlamlara gelen “fitne”yle mücadele edilmesi, toplumsal bir görev haline getirilmiştir. Ayetin devamında yer alan, “… vaz geçerlerse artık zulmedenlerden başkasına hiçbir düşmanlık yoktur.” ifadesi de, buradaki savaş emrinin anarşi, baskı ve zulümle mücadele bağlamında verildiğini açıkça göstermektedir. Günümüz medenî toplumlarında da, inanca ve düşünceye karşı yapılan haksız baskı ve zulüm hoş görülmemiş; bu tür eylemler uluslar arası hukukun öngördüğü müeyyidelerle karşılanmıştır.
  Tebliğ, zor kullanma üzerine değil, güzellikle ikna temeline oturtulmuştur. Kur’an-ı Kerim’de, “Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır, onlarla en güzel şekilde mücadele et…” buyurulmaktadır . Tebliğ metodunda zor kullanma ve tehdit değil, temenni ve öğüt verme hakim olmuştur. Öyle ki, tarihe zulüm ve küfür timsali olarak damgasını vuran azılı din düşmanlarının bile, Allâh’ın yoluna yumuşak ifadelerle davet edilmesi öğütlenmiştir . Çünkü iman ve Allâh’a kulluk, kişinin hür iradesine bağlı bir seçimdir. Bu nedenle herkes dilediği dini seçme, inanma ya da inanmama özgürlüğüne sahiptir . Din seçme konusunda böylesine bir serbesti getirmiş olan İslâm’da, zorla, savaşla, insanlara İslâm’ı kabul ettirmenin hedeflendiğini söylemek insafsızlık olur.
  L. Terör
  Terör, İslâm’da kesin olarak yasaklanmıştır. Temeli barış, uzlaşma, hoş görüye dayanan ve ismini de bu anlamlara gelen “İslam” kelimesinden alan yüce dinimiz, insanlar arasındaki ilişkileri sevgi, merhamet ve kardeşlik üzerine bina etmiş, sadece insanlara değil, yer yüzündeki bütün canlılara şefkatle yaklaşmamızı emretmiş; zulmü, azgınlık ve fenalığı yasaklamıştır . Özellikle masum insanlara, yaşlılara, kadınlara, çocuklara; suçlu suçsuz ayırımı yapmadan cana, haklı haksız farkı gözetmeden mala yönelik terör ve tedhişi bir insanlık suçu kabul ederek, nereden ve kimden gelirse gelsin, adı ne olursa olsun şiddetle men etmiştir.
  Hz. Peygamber, savaş ortamında bile Müslümanlarla savaşmayan gayri Müslim kadınların, çocukların, yaşlıların, ibadetleriyle meşgul din adamlarının öldürülmesini, hatta ibadethanelerinin yıkılmasını, ağaçların kesilmesini, hayvanların öldürülmesini yasaklamıştır. Rasulullah, katıldığı? gazvelerden birinde öldürülmüş bir kadın görmüş ve bunun üzerine kadınları ve çocukları öldürmeyi yasaklamıştır .
  Masum kimselerin kanını akıtan, korku ve dehşet salarak toplum düzenini bozan ve bir insanlık suçu olan terör ve tedhişin; İslâm ve cihat kavramı ile hiçbir ilişkisi yoktur. Tam aksine cihat, terörle mücadeleyi de içine alan bir kavramdır.
  M. Güzel Ahlak ve Hz. Peygamberin Örnek Oluşu
  İslâm Dininin özünü güzel ahlak oluşturmaktadır. İyi insan olabilmenin temel kriteri güzel ahlak sahibi olmaktır. Kur’an-ı Kerim’de adalet, sözünde durma, bağışlama, alçak gönüllülük, ana-babayı kırmama, sevgi, kardeşlik, barış, güvenirlilik, doğruluk, birlik, beraberlik, iyilik, ihsan, iffet, cömertlik, merhamet, müsamaha, tatlı dilli güler yüzlü olmak ve temiz kalplilik gibi güzel huylarla bezenmeyi özendiren ve zulüm, haksızlık, riya, haset, gıybet, çirkin söz söylemek, asık suratlılık, cimrilik, bencillik, kıskançlık, kibir, kin, kötü düşünce, israf, bozgunculuk… gibi kötü huyları yeren ve bunlardan sakınılması gerektiğini ifade eden pek çok âyetin yer alması, İslam’da ahlaka ne kadar önem verildiğinin açık bir göstergesidir.
  Hz. Muhammed “Müminlerin îmanca en olgun olanı, ahlâkı en güzel olanıdır…” ; “İçinizden en çok sevdiklerim ve kıyamet gününde bana en yakın olanlarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır” buyurmuştur. Yine O, güzel ahlakı bizzat yaşayarak insanlara örnek olmuş ve “Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim” buyurmuştur . Onun ahlâkı Kur’an’da “şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin” (Kalem 68/4) şeklinde açıklanmıştır.
  İşte bu yüce ahlâkî meziyetleri sebebiyle Hz. Peygamber bütün insanlık için bir model ve numunedir. Nitekim Kur’an’da, “Andolsun ki, Rasûlullah sizin için, Allâh’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allâh’ı çok zikredenler içi güzel bir örnektir.” buyrulmaktadır (Ahzâb 33/21).
  Hz. Peygamber; güler yüzlü, nazik tabiatlı, ince ve hassas ruhlu idi. Katı yürekli, sert ve kırıcı değildi. Ağzından sert ve kaba hiçbir söz çıkmazdı. Başkalarını eleştirmez, kimsenin ayıbını yüzüne vurmazdı. Yanlış bir davranış görünce, “Bazı kimseler, şöyle yapıyorlar…” buyurarak yapılan yanlışların düzeltilmesini sağlar, bu yanlış davranışları sergileyenlerin kim olduklarını belli etmeden ve onları kırmadan yanlışlarını düzeltmeye çalışırdı.
  Konuşan kişiyi sözü bitinceye kadar dinler, hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Gereksiz tartışmaları sevmez, sözü gereğinden fazla uzatmazdı. Kendini ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olmaz, kimsenin gizli durumlarını ve özel hayatını araştırmazdı. Allah’a, dolayısıyla topluma karşı saygısızlık olmadıkça, kişisel olarak şahsına yapılan kötülükleri, ne kadar büyük olursa olsun, bağışlar, eline imkan geçince öç almayı düşünmezdi.
  Son derece iffet ve haya sahibiydi. Bütün insanları eşit tutar, zengin-fakir, efendi-köle, büyük-küçük ayrımı yapmazdı. Her bakımdan kendisine güvenilirdi. Verdiği sözü mutlaka zamanında yerine getirirdi. Dürüstlükten ayrıldığı, şaka bile olsa yalan söylediği hiç görülmemiştir. Bu yüzden O’na henüz peygamberlik verilmeden önce `Muhammed’ül-Emin’ (Güvenilir Muhammed) denilmişti. Peygamberliğini haber verdiği zaman, iman etmeyenler bile O’na “yalancı”, “yalan söylüyor” diyememiştir. Kendisi böyle olduğu gibi, herkesin doğru ve dürüst olmasını isterdi. “Doğruluktan ayrılmayınız, çünkü doğruluk, iyilik ve hayra götürür. İyilik ve hayır da, kişiyi Cennete ulaştırır. Kişi doğru söyleyip doğruluğu aradıkça, Allah katında sıddîklar zümresine yazılır. Yalan sözden ve yalancılıktan sakınınız; Çünkü yalan insanı kötülüğe sevk eder. Kötülük de kişiyi Cehennem’e götürür. İnsan yalan söylemeğe ve yalan aramağa devam ede ede, Allah katında nihayet yalancılardan yazılır” buyurmuştur .
  Rasûlullâh insanların en cömerdiydi. Kimseyi eli boş çevirmezdi. Son derece alçak gönüllü idi. Bir topluluğa geldiğinde, kendisi için ayağa kalkılmasını istemez, nereyi boş bulursa, oraya otururdu. Arkadaşları arasında otururken ayaklarını uzatmazdı. Arkadaşları her işini yapmayı kendileri için şeref ve cana minnet saydıkları halde, bütün işlerini kendi görür, ev işlerinde hanımlarına yardım ederdi. Övülmesini ve kendisine aşırı hürmet gösterilmesini istemezdi. Fakir kimselerle düşüp kalkmaktan, yoksulların, dulların, kimsesizlerin işlerini görmekten zevk alırdı. Bulduğunu yer, bulduğunu giyer, hiç bir şeyi beğenmezlik etmezdi. Yiyecek bir şey bulamayınca, aç yattığı da olurdu.
  Bütün işlerini tam bir düzen ve nizam içinde yapardı. Namaz ve ibadet vakitleri, uyku ve istirahat için ayırdığı saatler, misafir ve ziyaretçilerini kabul edeceği zamanlar hep belliydi. Vaktini boşa geçirmez, her ânını faydalı bir işle değerlendirirdi. “İki nimet vardır ki, insanların çoğu bunların değerinden habersizdirler. Bunlar sağlık ve boş zamandır.” derdi .
  Çocukluğundan itibaren Medine’de yaklaşık on yıl hizmetinde bulunan Hz. Enes: “Rasûlüllah (as)’a on yıl hizmet ettim. Bir kere bile canı sıkılıp, öf, niçin böyle yaptın, neden şunu yapmadın, diye beni azarlamadı” demiştir .
  Kendisi için istediğini başkası için de istemek, kendisi için istemediğini başkaları için de istememek, olduğu gibi görünmek ya da göründüğü gibi olmak, küçüklere sevgi büyüklere saygı, bağışlamak, hoşgörülü davranmak, başkalarının kusurlarını araştırmamak, öfkesine hakim olmak, sözünde durmak, ahde vefa göstermek, doğruluk ve dürüstlükten asla taviz vermemek, güvenilir olmak, kibirden gururdan sakınmak, alçak gönüllü olmak, cimrilikten, tamahtan uzak durmak,cömert olmak, sabırlı olmak, adaletten ayrılmamak, maddi ve manevi temizliğe riayet etmek, sağlığına çok dikkat etmek, zamanı iyi değerlendirmek de onun ahlakî meziyetlerindendir.
  Hz. Peygamber’in bizzat yaşayıp, uygulayarak çizdiği bu ahlaki tablo, hiç şüphesiz İslâm ahlâkını ortaya koymakta ve insanlık için güzel bir örnek teşkil etmektedir.  Muminem --->: Özet Olarak İslam

 2. 12
  [ DİPNOTLAR ]
  [1] bk. el-Cürcânî, Ta’rîfât, “dîn” md.; Tehanevî, Keşşâf, “dîn” md. II/305; Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, II/1061-1064.
  [2]İmam-ı Azam Ebu Hanîfe, “Fıkh-ı Ekber”, (İmâm-ı Azam’ın Beş Eseri) s.75.
  [3]Celal Kırca, “Din”, (İslamî Kavramlar), 184-187.
  [4]Bk. Hikmet Tanyu, İslâm Dininin Düşmanları ve Allâh’a İnananlar, 76; Osman Cilacı, Günümüz Dünya Dinleri, 23-25.
  [5]Buhârî, Kitabu’l-Kader, 3/6599.
  [6]Şems 91/8.
  [7]Al-i İmrân 3/3-4.
  [8]Bakara 2/62.
  [9]En’am 6/108.
  [10]Bu hadîsin tam metni için bkn. Ebu Davud, Akdiye, 11; Tirmizî, Ahkam, 3; İbn Mace, Menâsik, 38.
  [11]Örf, insanların çoğunluğunun benimseyip alışkanlık haline getirdiği işler ile lafızların, duyulduğunda hatıra başka anlam gelmeyecek derecede özel bir anlamda kullanılmasının teamül haline getirilmesi; istihsân, müçtehidin daha kuvvetli gördüğü bir delil veya bir husustan dolayı, bir meselede benzerlerine verdiği hükümden vaz geçip başka bir hüküm vermesi; ıstıslah, ayet ve hadislerin yorumlanmasında veya hakkında nass bulunmayan konularda içtihad edilirken, din açısından muteber olan yararların gözetilmesi; ıstıshâb, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, geçmişte sabit olan bir durumun varlığını koruduğuna hükmetmek; sedd-i zerîa ise, harama vesîle olan şeylerin de yasak olması demektir.
  [12]Bkn. Tâ Hâ, 20/2-3; Neml, 27/2; İsrâ, 17/9.
  [13]İhlas 112-1-4.
  [14]Haşr 59/23.
  [15]Enbiya 21/22.
  [16]Nahl 16/57; Yunus 10/68.
  [17]Bakara 2/186; Fatiha 1/2.
  [18]bk. Bakara 2/255; Haşr 59/22-24; Şûrâ 42/19; Nisa 4/40.
  [19]Al-i İmrân 3/19, 83, 85; Sebe’ , 34/28.
  [20]Rahman, 55/31-35; İbrahim, 14/1.
  [21]Sebe, 34/28; Furkan, 25/1; A’raf, 7/158.
  [22]Buharî, Cami’, Teyemmüm, 1; Nesâî, Sünen, Gusül, 26.
  [23]Yusuf 12/109; Enbiya 21/10; Mü’minun 23/80.
  [24]Enbiya 21/67.
  [25]Müslim, İman, 93.
  [26]Müslim, Birr, 67.
  [27]Müslim, Îmân, 1. 5. I, 37, 40. bk. Buhârî, Îman, 37. I, 8. Tirmizî, Îmân, 4. Ebû Dâvud, Sünnet, 16. Nesâî, Mevâkît, 6, İbn Mâce, Mukaddime, 9.
  [28]Müslim, Sıyâm, 163. I, 807. Buhârî, Savm, 9.
  [29]Buhârî, Savm, 9. I, 228. Ebû Dâvûd, Savm, 25. I, 767.
  [30]Müslim, İman, 62. I, 65.
  [31] Secde, 32/7.
  [32]Sâd, 38/27, Dühân, 44/38-39.
  [33]İsrâ 17/33.
  [34]bk. Nisa 4/93; Bakara 2/178-179.
  [35]Maide 5/90.
  [36]Nur 24/32.
  [37]A’raf 7/33; İsra 17/32.
  [38]İsra 17/31.
  [39]Nur 24/4-10, 23,24.
  [40]bk. Bakara 2/275-279, 282-283; Mutaffifin 83/1-3; Nisa 4/29; İsra 17/35; Cuma 62/10.
  [41]Nisa 4/136
  [42]Bakara 2/43, 185; Al-i İmrân, 3/97
  [43]Al-i İmrân 3/102, 132
  [44]Saff 61/10-11.
  [45]bk. Nisa 4/14; En’am 6/108; Al-i İmran 3/118.
  [46]Tirmizî, Menâkıb, 33.
  [47]Ebû Dâvûd, Sünnet, 16. (V, 60)..
  [48]Ebu Davud, Sünnet, 3. (V, 7).
  [49] İbn Mâce, Zühd, 51. No: 2388.
  [50]İbn-i Mace, Zühd, 30. Hadis 4251.
  [51]Nisa, 4/18.
  [52]bk. Bakara 2/54, 160, 173; Âl-i İmran 3/31.
  [53]Bakara, 2/222.
  [54]bk. Nisâ 4/36; Bakara 2/172; Mü’min 40/60; Fatiha, 1/5; Nisâ 4/172,173; A’râf, 7/206; Zariyât, 51/56.
  [55]Zâriyat, 51/56.
  [56]Bakara, 2/83.
  [57]Beyyine, 98/5.
  [58]Nisâ, 4/36.
  [59]Müslim, İmân, 5.
  [60]-Bkz. Buhârî, Mevâkît, 6; Müslim, Mesâcid, 282.
  [61]Cuma, 62/9.
  [62] Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 30.
  [63]Aclûnî, Keşfü’l-Hafa,I,445.
  [64] Buhârî, İman, 8.
  [65]Buhârî, Rikâk,18.
  [66]Buhârî, Nikah, 1.
  [67]Müslim, Fezail, 20.
  [68]Tirmizî, İmân,8.
  [69]Nesâî, İşretü’n-nisâ,1.
  [70]Müminûn, 23/1-2.
  [71]İbn Mâce, Zühd, 15.
  [72]Buhârî, İmân, 37.
  [73]Müslim, İtikâf,7.
  [74]Müslim, Sıyâm, 46,48-50.
  [75]Müslim, Tahâret,1.
  [76]Tirmizî, Edeb, 41.
  [77]bk. Tevbe 9/34; En’am 141; Bakara 2/276; Bakara 2/276; Tevbe 9/103; Zâriyât 51/19.
  [78]Buharî, İman 2; Müslim, İman 5.
  [79]Maide 5/1.
  [80]Bk. Al-i Imran 3/104,114; et-Tevbe 9/71,112; Lokman 31/17.
  [81]Bk. Engin Gençtan, Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar, s. 93-97; Mustafa Çağrıcı, “İslâm Düşüncesinde Aile Ahlakı”, (Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi), I/344.
  [82]Bk. Baltacıoğlu, Sosyoloji, s. .298-299; Çağrıcı, “İslâm Düşüncesinde Aile Ahlakı”, (Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi), I/344-345; Karaman, İslâm’ın Işığında Günün Meseleleri, III/319-320.
  [83]Rûm 30/21.
  [84]bk. Buhârî, Nikah, 16; İbn Mâce, Nikah, 46; Mecma’u'z-Zevâid, Nikah, 33; Müstedrek, Nikah, 16.
  [85]Nisa, 4/14.
  [86]Tirmizî, Rada’, 11; Ebu Dâvud, Sünnet ,16.
  [87]Tirmizi, Birr, 49.
  [88]Tirmizi, Birr, 15.
  [89]Nisa 4/36; İsrâ 17/23.
  [90]Buhârî, Edeb, 6.
  [91]İbn Mâce, Edeb, 1.
  [92]Müslim, Birr, 3.
  [93]Tirmizî, Birr, 3.
  [94]Tirmizî, Birr, 7.
  [95]Müstedrek, Birr, 24.
  [96]Müstedrek, Bir, 19.
  [97]Nisa 4/36.
  [98]Buhari, Edeb, 28.
  [99]Buhari, Edeb, 29.
  [100]Müslim, İman, 73.
  [101]Buhari, Edeb, 31.
  [102]Ahmed b. Hanbel, II/400, V/335.
  [103]Müslim, İman, 22, (93), I,74.
  [104]Buhârî, Edeb, 27, VII, 77,78.
  [105]Mişkatu’l-Mesâbîh, H.No:5000.
  [106]Müslim, İman, 18, (73), I,68.
  [107] Ahmed, Bakî Müsnedi’l-Müksirîn, No: 8831, II/400, V/235.
  [108]Tirmizi, Fiten, 76, (2263), IV, 528.
  [109]Müslim, Bir ve Sıla, 17, (65) III, 1999.
  [110]Kasas 28/77-78
  [111]Zâriyât 51/19.
  [112]Mecma’u'z-Zevâid, Bir ve Sıla, 14/4, No:13554.
  [113]İbn Mâce, Sadakât, 19, (2430), II, 812.
  [114]Bakara 2/245.
  [115]Buhari, Mezalim 4, III, 98, İkrah 7, VIII, 59; Tirmizi, Fiten, 68, (2255), IV, 523.
  [116]Buhârî, Şirket, 6, III, 111.
  [117]Mücadele 58/1
  [118]Mümtehine, 60/13
  [119]İbn Ebî Şeybe, Musannef, X/165, No: 9118; XIII/284, No: 16355; Ömer Nasuhî Bilmen, Hukuk-i İslamiyye, II/484.
  [120]Ra’d 13/16.
  [121]Haşr 59/24.
  [122]En’am 6/38.
  [123]Furkan 25/2.
  [124]bk. Buhârî, Edeb, 27; Hars, 1; Ahmed b.Hanbel, III/184, 191.
  [125]Maide 5/4.
  [126]Buhari, İman 39, Büyû’ 2; Müslim, Müsâkat 107, (1599).
  [127]Bakara 2/173.
  [128]Nisa 4/48.
  [129]Maide 5/32.
  [130]Nisa 4/29.
  [131]İsrâ 17/32.
  [132]Bakara 2/277.
  [133]Maide 5/90-91.
  [134]En’am, 6/151-153; İsra, 17/22-39; Nisâ 4/156; Hucurat 49/12; Nisâ 4/2.
  [135]Nisâ 4/29-30.
  [136]Müslim, Zekat 65.
  [137]Bakara 2/168.
  [138]Bakara 2/172.
  [139] İbn Mâce, Libas, 23.
  [140]Tirmizi, Nevadiru’r-Rasûl, II/85.
  [141] Müslim, İman, 43, (102)
  [142]Müslim, İman: 171
  [143]Bk. En’âm: 6/152; İsrâ: 17/35; Mutaffifîn: 33/1; Şuarâ: 26/181-183
  [144]Bk. Hud: 11/84-95; Şuara: 26/176-189; Rahmân: 55/9; İsrâ: 17/35; A’raf: 7/185; Mutaffifin: 83/1-7
  [145]Zebîdî, Sahih-i Buhârî Muht. Tecrid-i Sarih Terc. Diyanet İşleri Bşk. Yay. C.6, sh.449
  [146]Buharî, Büyû: 58, 64; Müslim, Büyû: 20; Ebu Davud, Büyû: 40; Tirmizi, Büyû, 17-18
  [147]Buhârî, Büyû: 16
  [148] Buhârî, Büyû: 60; Müslim, Büyû: 13
  [149] Buhârî, Büyû, 58, 64, 70; Müslim, Büyû: 11.
  [150]Bakara: 2/282
  [151]Fethul Kadir Şerhu Camiis Sagir, III, 286
  [152] Buhari, İstikraz 20
  [153]İbni Mace, Ahkâm, 65, H.No: 2442.
  [154]İbni Mace, Ahkâm, 65, H.No: 2443.
  [155]Al-i İmrân 3/57; Mü’min 40/18.
  [156]Zariyât 51/56.
  [157]Hicr 15/99.
  [158]Mü’min, 22/2-8.
  [159] Maide, 5/32.
  [160]İsrâ, 17/33.
  [161]Buhârî, Kitabu’l-Hac, 131.
  [162]İbrahim, 14/42.
  [163]Müslim, Birr, 15.
  [164]Müslim, Birr, 33.
  [165]bk. Hucurat 49/12.
  [166]bk. Bakara 2/189.
  [167]bk. Nur 24/58-59.
  [168]Bakara 2/256.
  [169]Yunus, 10/99.
  [170]Gaşiye, 88/21-22.
  [171]Şurâ, 42/48.
  [172]Kehf, 18/29.
  [173]Prof. Dr. Servet ARMAĞAN, İslâm Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, 224-225 (Madde: 25-31)
  [174]Adem APAK, “Hz. Peygamber (SAV)’in Uygulamalarında İnanç Hürriyeti” (Diyanet İlmî Dergi Özel Sayı 2000), 420.
  [175]Aynı Makale, 421.
  [176]bk. Furkan, 25/52; Hucurât 49/15; Bakara 2/41.
  [177]Ahmed, VI,20.
  [178]Bakara 2/190.
  [179]Nisa 4/75.
  [180]Tevbe 9/12.
  [181]bk. Bakara 2/256.
  [182]bk. Kehf 18/29.
  [183]Ebû Dâvûd, Cihad, 16.
  [184]Hamidullah, Mecmu’atü’l-Vesâik, 140
  [185]Hamidullah, İslam Peygamberi, I/620
  [186]Bakara 2/193; Enfal 8/39.
  [187]Bakara 2/193.
  [188]Nahl 16/125
  [189]Tâ-hâ 20/43-44.
  [190]Kehf 18/29.
  [191] bk. İbrahim, 14/42; Hucurat 49/10; Ebû Dâvûd, Edeb, 66, 156; Müslim, Birr, 33.
  [192]Buharî, Cihâd 147,148; Müslim, Cihâd 24.
  [193] Ebu Davud, Sünnet, 16/4682; Tirmizî, Rada, 1162.
  [194]Tirmizî, Birr, 71.
  [195] Hakim Nisâbûrî, Müstedrek, II/670.
  [196]İbn Mâce, İmân, 7.
  [197]Buhari, Rikâk, 1; Tirmizi, zühd, 1.
  [198]Tirmizi, Birr, 68.