Dipnotlar 1- Bkz Emile Boutroux, Çağdaş Felsefede Bilim ve Din, (terc Hasan Katipoğlu), Milli Eğitim Basımevi, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınlan, İstanbul 1988, s 19; A Adnan Adıvar Bilim ve Din, lstanbul-1980, s 143
2- Emile Boutroux, age, s 370
3-Bakara 2/30

4-Bakara 2/29
5- Molla Hüsrev, Mir'ât, Matbaa-i Amire-15 Muharrem 1282, s 10
6- Bkz Ahzâb 33/72
7- Bkz Elmalılı MH Yazır, Hak Dini, Matbaai Ebuzziya, İstanbul-1935, V, 3934
8- Ahzab, 33/32
9- Bakara 2/30
10- Araf 7/172
11- Maide 5/7
12- Bakara 2/228
13- Ali İmran 3/36
14- Nisa 4/11
15- Nisa 4/32
16- Buhari, Dar-u İhyai’t-Türasi’l-Arabi neşri Beyrut 1313, Meğazi,82

17- Tevbe 9/ 71
18- İmam Pezdevi, Keşf-ul Esrar, Sahhafiye-i Osmaniye Matbaası, Dar-ul Hilafe-1307, IV, 1401-1409; bkz Elmalılı, age I, 129
19- Bkz Burhanüddin Mergınani, el-Hidaye, Mustafa el-Babi el-Halebi Matbaası, Mısır-1936, I, 56-57
20- Bakara 2/ 35
21- Bakz Mucem-ül Vesit, Çağrı Yayınları,İst-1986, İlgili madde Elmalılı, age, III, 2072
22- Ali Imran 3/ 195
23- Nisa 4/ 124
24- Ahzab 33/ 35
25- Ahzab 33/ 58
26- Mıhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, (çev Salih Tuğ) İrfan Yayımcılık,İstanbul-1991,II, 768
27- Zümer 39/ 9
28- Taha 20/ 114
29- Nahil 16/ 43
30- Mevlana Şİbli, İslam Tarihi, Amidi Matbaası, İst-1921, (çev Ömer Rıza) I, 639
31- Mevlana Şibli, age I, 639
32- Tirmizi, el-Mektebet-ül İslamiyye neşri Mısır-TY III, 606; Ebu Davud, İcare, 16 (III, 272)
33- Buhari, İlim, 35 (I,36)
34- Buhari, İlim, 32
35- Buhari, İlim 50; Ahmed İbn Hanbel, Müsned, VI, 148
36- İbn-ül Esir, Üsdülğabe, VII, 381; İbn Hacer, el-İsabe, IV, 464
37- Hasan el-Benna, Elmeret-ül Müslimetü, s 3; el-İsabe, IV, 333
38- Buhari, İlim, 31
39- Tahrim 66/ 6
40- İbn Kesir, Tefsir-ul Kuran-il Azim, Dar-u İhya-il Kütüb-ül Arabiyye, MısırTYIV, 391
41- Bknz Bekir Topaloğlu, İslamda Kadın, Arpaz Matbaacılık, Yağmur Yayınevi,İst1980, s 250
42- Bakara 2/ 124
43- Bknz Cessas, Ahkam-ül Kuran, Beyrut 1335, I, 68
44- Elmalılı, age I, 491
45- Bknz Teftazani Kelam İlmi ve İslam Akaidi, (Hazırlayan S Uludağ) s 44-45
46- Mergınani, age III, 78
47- Buhari, Enbiya, 50; Müslim, Cihad 42; İbn Hanbel, Müsned, II, 297
48- Kamil Miras, Tecrid Sarih Tercüme ve Şerhi, IX, 187-188
49- Nisa 4/ 58
50- Bknz M Hamidullah, İ Peygamberi, II, 881; B Topaloğlu, age S 278; M Beşir Eryarsoy, İslam Devlet Yapısı, s 120
51- Mümtehıne 60/ 12
52- B Topaloğlu, age S 278
53- Bknz M Hamidullah, age II, 882
54- Buhari, Ahkam, 46
55- Kettani, et-Teratib-ül İdariye, I, 222
56- Şura 42/ 38
57- Abdülkadir Udeh, el-Malü ve’l-HUkmü Fi’l-İslam, s 100
58- Ali Imran 3/ 159
59- Kettani age II, 119; İbn-ül Esir Üsdülgabe, VII, 19
60- Bknz Ebu Yusuf, Kitab-ül Harac, s 307; Buhari, Salat, 2; B Topaloğlu, s 279
61- Bknz M Hamidullah, age II, 959
62- Bakara 2/ 282
63- Serahsi, Mebsut, XVI, 113
64- Alusi, Ruh-ul Meani, III, 57
65- Şakir Berki, Velayetin Küçüğün Şahıs ve Malları Bakımından Şumulü, s 5
66- Mergınani, age III, 85
67- Bknz Elmalılı, I, 982
68- H Karaman, İslami Araştırmalar Dergisi, Ekim 1991, s 287
69- Alusi, III, 58
70- Mergınani, III, 78
71- İbn-ül Kayyim el-Cevziyye, İ’lam-ül Muvakkıin, II, 377
72- Ebu’l-Hasan el-Maverdi, Ahkam-üs Sultaniye, s 6; Ebu Yala el-Ferra, A Sultaniye s 19
73- Kasani, Bedayi, I, 262
74- Ebu Davud, Salat, 213, Hadis no: 1067
75- Hac 22/ 78
76- Mergınani, I, 58
77- Kasani, I, 262
78- Müslim, İmare 8
79- Kasani, I, 262
80- Ebu Davud Salat, 62
81- Bu konuda daha fazla bilgi için bak Ebu Davud Salat 62; İbn Kayyim, II, 376; M Hamidullah I, 172
82- Buhari Magazi, 82
83- 9/ 71
84- H Karaman, İslami Araştırmalar age S 291
85- Nisa 4/ 11
86- İbn Kayyim, II, 169
87- Elmalılı, II, 1302
88- Mecelle, 88 madde
89- Nisa 4/ 12
90- Bakara 2/ 233
91- İbn Arabai A Kuran I, 204
92- Nisa 4/ 32
93- Talak 65/ 6
94- Nisa 4/ 4
95- Rıza Savaş Hz Muhammed Devrinde Kadı, s 227-253
96- Bakara 2/ 35
97- Rahman 55/ 7
98- Elmalılı, VI, 4665-4666
99- Buhari Ahkam, I; Müslim İmare 20
100- Bakara 2/ 228
101- Alusi, II, 134
102- Reşid Rıza, el-Menar, II, 378
103- Nisa 4/ 3
104- Nur 24/ 32
105- Bakara 2/ 230
106- İbn Arabi, I, 198
107- Rum 30/ 21
108- İsra 17/ 24
109- Bakara 2/ 233
110- Bakara 2/ 233
111- Maide 5/ 55; Tevbe 9/ 71
112- Buhari, Nikah, 39
113- Buhari Talak, 11; Tecrid Sarih, XI, 364
114- Bakara 2/ 237
115- Bakara 2/ 228, 232,236-247; Ahzab 33/ 49; Talak 65/ 1-2
116- Turan Dursun, Din Bu s 110; Server Tanili İslam Çağımıza Yanıt Verebilirmi, s 151
117- Bedrüddin el- Ayni, Umdet-ül Kari, XIV, 150
118- Araf 7/ 131
119- Elmalılı III, 2264-2265
120- İsar 17/ 13

121- Hasan Basri Çantay, Kuran-ı Hakim ve Meal-i Kerim, II, 511*DEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi


Muminem --->: İslamda Kadının Yeri Ve Önemi