Hac ve İlgili Konular ile İslamda Hac ve Önemi Forumundan Hac ile ilgili bütün konular [Hanefi Mezhebi] Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 21

  --->: Hac ile ilgili bütün konular [Hanefi Mezhebi]

  Reklam
  Bedel (Vekâlet) Yolu İle Hac
  81- Hac için bir bedel tutmaya, "İhcac" denir Böyle kendi yerine başkasını gönderen kimseye de, "Âmir"; "Menûb, Mahcücün anh" denir
  Bir kimse, hac etmeğe gücü bulunsun veya bulunmasın, nafile olarak kendi yerine müslüman olan ve aklı yerinde bulunan birini naib tayin edebilir Naib olan zat, o kimsenin tayin ettiği yerden gider ve onun adına niyet ederek hac yapar
  82- Kendi adına nafile hac için bedel gönderen zat, bu haccın sevabını kazanır Çünkü bu iş, Allah rızası için Hak yolunda mal harcamak demektir Böyle bir harcama, bizzat olabileceği gibi, niyabet suretiyle de olabilir
  83- Bir kimse, kendisine farz olan bir haccı, başkasına niyabet (vekâlet) vererek yaptırabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir
  1) Âmir (bedel gönderecek kimse) için hac farz olmuş bulunmalıdır Farz olmadan niyabet yoluyla yapılan hac, bir nafile olur Sonradan o bedel gönderene hac farz olunca tekrar hac edilmesi gerekir
  2) Âmir (bedel gönderen) bizzat hac etmekten aciz olmalıdır ve bu acziyeti de, naib tayin ettiği andan itibaren ölümüne kadar devam etmelidir Onun için bir aralık acziyeti kalkmış olsa, bizzat hac etmesi gerekir Daha önce niyabet suretiyle yaptırmış olduğu hac nafile sayılır Âmâ ve yatalak olma halleri bu hükmün dışında kalır Niyabetle bunların yaptırmış olduğu hacdan sonra özürleri kalksa, haccın yeterli olmasını engellemez
  İmam Ebû Yusuf'a göre, hangi acziyet olursa olsun, niyabeten yaptırılan hacdan sonra kalkarsa, haccın yeterli olmasına zarar vermez
  3) Âmir, kendi adına hac etmesini naibe emretmelidir Âmirin emri olmaksızın başkasının onu adına yapacağı hac yeterli olmaz
  4) Âmir, âdet üzere yol masrafını vermelidir Onun için naib kendi malı ile hac ederse, kendi adına hac etmiş olur Fakat kendi malından harcadığı mal, nisbet olarak âmirinkinden çok az ise, bu niyabet caizdir
  5) Âmir yapacağı niyabet için bir ücret şart koşmamalıdır Bir ücret karşılığında hac eden kimse, kendi adına hac etmiş olur Bu ücreti almaya hak kazanamaz Çünkü hac, tam bir ibadet olduğundan ücret karşılığında yapılamaz
  (Malikilere göre, hacda beden ibadeti mal ibadetinden daha üstün olduğu için, farz olan bir hacda bedel tutmak caiz değildir Bunun için ücret vermek caiz değildir, hükümsüzdür Fakat nafile hac için niyabet kerahetle caizdir
  Şafiî ve Hanbelîlere göre hac ibadeti, niyabet kabul eden ibadetlerdendir Bunun için hac veya umre yapmaktan aciz olan kimsenin, başkasına bir ücret karşılığında veya nafakasını karşılamak suretiyle hac veya umre yaptırması sahihdir)
  6) Âmirin verdiği mal, binitli olarak hacca elverişli olunca, naib binitli olarak hacca gitmelidir, isterse âmir piyade olarak gitmesine izin vermiş olsun Aksi halde naib, harcayacağı malı âmirine borçlanıp âmirin binitli olarak hac ettirmesi gerekir Fakat verilen mal binmeye elverişli değil ise, piyade olarak yapılan hac yeterli olur
  7) Âmirin vasiyet etmiş olduğu mal yeterli ise, vatanından hac edilmesi gerekir Değilse, yeterli olacağı bir yerden hac edilir
  Bizzat veya niyabet üzere hac etmek için yola çıkan kimse, yolda vefat edip tarafından hac edilmesi vasiyet edilmiş bulunsa, İmam Azam'a göre vatanından (ikamet yerinden), iki imama göre de vefat ettiği yerden hac ettirilir
  Yine, kendisi için beldesinden başka bir yerden hacca gidilmesini vasiyet eden kimsenin, vasiyetine göre hac ettirilir
  Ölen bir kimse adına beldesinden hacca gidilmesi gerekirken, vasisi başka bir beldeden hac ettirecek olsa, bu hac vasinin adına olur Ölü için ayrıca hac ettirmesi gerekir Eğer o iki yer arasındaki uzaklık bir günde gecelemeden gidip gelinecek kadar ise, o zaman ölü adına hac sahih olur
  8) Naib hac işlerine başlamadan önce veya ihrama giderken âmir adına hac etmeye niyet etmelidir Dili ile de: "Lebbeykallahümme Lebbeyk an fülanın" diye telbiyede bulunmalıdır Yalnız kalbi ile niyet etmesi de yeterlidir
  9) Naib, âmir adına bizzat hac etmelidir Eğer bir engel sebebiyle başkasına para verip hac ettirirse, bu hac âmir adına sahih olmaz Almış olduğu yol masrafını ödemesi gerekir Fakat âmir, tayin etmiş olduğu naiba, "Başkasını gönder" veya "Dilediğini yap" diye izin vermiş olursa bu sahih olur Çünkü bu durumda vekil hac için her yetkiye sahib bulunmuş olur
  10) Naib, haccını bozmamış olmalıdır Şöyle ki: Naib, Arafat'da vakfe yapmadan önce zevcesi ile cinsel ilişkide bulunsa, haccını bozmuş olur Artık sonradan kaza edeceği hac, âmir adına olmamış olur Bunun için almış olduğu masraf bedelini âmire ödemesi gerekir
  Eğer naib, Arafat'da durduktan sonra cinsel ilişkide bulunsa, masrafı ödemesi gerekmez Çünkü haccın asıl rüknü yerine getirilmiştir Ancak ziyaret tavafını yapmadan geri dönerse, zevcesine karşı ihramlı olarak kalır ve kendi malı ile gidip ziyaret tavafını yapmadıkça ihramdan tamamen çıkmış olmaz
  11) Naib, âmire aykırı bir davranışta bulunmamalıdır Âmir, ifrad haccı emretmişken, naib, umre veya kıran haccı veya temettü haccı yapmış olsa, âmir adına hac etmiş olmaz Bu durumda aldığı yol masrafını ödemesi gerekir
  Fakat naib, âmirin emrini yerine getirmekle beraber, kendi parası ile kendisi için de ayrıca umre yapabilir Aynı şekilde yalnız umre yapmaya memur olan kimse de, bunu yaptıktan sonra kendi parası ile kendi adına hac edebilir Fakat önce kendisi için hac yapıp sonra amir adına umre yapması caiz değildir
  12) Naib, yalnız âmir adına hac için ihrama girmelidir Biri kendi adına, diğeri âmir adına olmak üzere iki ihrama niyet etse, âmir adına haccı caiz olmaz Ancak kendi adına olan ihramı bırakıp da âmir adına ihrama devam ederse, bu âmir için sahih olur
  13) Naib telbiyeyi yalnız âmir adına yapmalıdır İki kişinin niyabetini kabul edip bunların adına telbiye ederse, hiç biri adına caiz olmaz Almış olduğu masrafları öder Fakat bunlardan yalnız birini tayin ederek ihramda bulunursa, onun için caiz olur, diğeri için olmaz Bundan aldığı parayı ona öder İki kişiden herhangi birini tayin etmeksizin ihrama girecek olsa, İmam Ebû Yusuf'a göre, yine niyabet sahih olmaz Kendisi için nafile hac yapmış olur İmam Azam'a göre, yapacağı haccı bunlardan birine ayırabilir
  14) Naib haccı kaçırmamış olmalıdır Onun için başkası adına hac yapacak olan bir bedel, kendi işleri ile uğraşır da belirtilen senede hac yapamazsa, almış olduğu parayı sahibine öder Fakat hastalık gibi elinde olmayan bir sebeble hac edemezse, almış olduğu bedeli geri vermesi gerekmez, yeniden hac etmesi gerekir
  15) Amirin tayin etmiş olduğu naib, âmir adına hac etmiş olmalıdır Buna göre: "Benim adıma başkası değil, falan adam hac etsin," diyen bir âmirin emrine aykırı olarak o adam gerek hayatta iken, gerekse öldükten sonra başkasına hac ettirilecek olsa, bu hac âmir adına caiz olmaz
  Fakat âmir, böyle "başkası değil, ancak falan kimse benim adıma hac etsin" şeklinde bir tahsis yapmayarak: "Adıma falan kimse hac etsin" dediği takdirde, o kimsenin ölümü halinde başkasına hac ettirilebilir
  Aynı şekilde, hiç bir kimseyi göstermeksizin adına hac yaptırılmasını vasiyet eden bir kimse için, ölünce varisleri toplanarak diledikleri bir adamı "Naib" olarak hacca gönderebilirler
  16) Âmir ile naib, müslüman, akla sahib ve hac işlerini anlayacak durumda olmalıdır Onun için bir müslüman gayrimüslimi ve bir gayrimüslim de müslümanı bedel tayin edemeyeceği gibi, bir akıllı deliyi ve bir deli de akıllıyı bedel yapamaz
  Haccın nasıl yapılacağını anlayıp ayırt edemeyecek olan bir çocuk da naib tayin edilemez
  84- Bir kimse, anası ve babası adına, onların emirleri olmaksızın hac edebilir Çünkü bu bir velayet ve niyabet değildir Yapılan ibadetin sevabını onlara bağışlamak demektir
  Yudumla --->: Hac ile ilgili bütün konular [Hanefi Mezhebi]

 2. 22
  Hac Konusunda Niyabet, Vasiyet ve Adakla İlgili Bazı Meseleler
  85- Hac için bedel olacak şahsın, daha önce kendi adına hac etmiş bulunması, İmam Şafiî'ye göre şart ise de, biz Hanefî'lerce şart değildir
  Bu iki ayrı görüşten kurtulmak için, daha önce kendi adına hac etmiş bulunan ve hac işlerini bilen bir kimseyi bedel göndermek daha faziletlidir Bununla beraber efendilerinin izni ile köleler, yanlarında mahremleri bulunmak şartı ile kocalarının izinleri ile zevceler bedel olarak hacca gidebilirler Ancak kadınların niyabeten (bedel olarak) hacca gitmeleri mekruhtur Çünkü onların hacları, erkeklere kıyasla noksandır Telbiyelerde seslerini yükseltemezler, Remel ve Hervele gibi bazı hac işlerini yapamazlar
  86- Naib, binitli olarak gidip gelmek şartı ile israftan ve sıkı davranmaktan kaçınarak âmirin parasını harcar Artan parayı da kendisine veya varisine geri verir Ancak âmir veya mükellef durumda olan varisler bu parayı naibe verirken: "Bundan artacak mikdar senin olsun, onu sana bağışladık" diye vekâlet verirlerse, bu parayı kendi adına bir bağış olarak kabul edip alabilir
  87- Naib hacdan sonra Mekke'de kalabilir ve ikinci yılda kendi parası ile kendi adına hac edebilir Fakat hacdan sonra dönmek daha faziletlidir
  88- Naibe masraf olarak verilen para Mekke'de veya buna yakın bir yerde kaybolsa veya tamamen tükense de naib kendi malından harcamada bulunsa, adına hac yapmış olduğu ölünün malına (terekesine) dönüp kendi harcadığı parayı alabilir; yeter ki kendi kusur veya kasdı bulunmuş olmasın
  89- Hac ile yükümlü olan kimse, hemen mükellef olduğu sene hac için yola çıkar da, daha hac etmeden vefat ederse, hac için vasiyet etmesi gerekmez Niyetine göre sevabını alır Fakat haccını geciktirmiş olursa, vasiyet etmesi gerekir, etmezse günahkâr olur
  90- Bir kimse malının üçtü biri olarak hac için vasiyet ettiği mal, birkaç haccı karşılayacak olursa, bakılır: Eğer bir defa hac edilmesini vasiyet etmişse, bir defa hac ettirilir ve artan mal varislerine verilir Fakat böyle yalnız bir hac edilmesini açıkça söylememiş ise, bu paranın mikdarına göre bir senede veya birkaç senede birkaç hac yaptırılır Burada vasî serbestir Fakat ibadet konusunda erken davranılması istendiğinden bunların bir yıl içinde yaptırılması daha iyidir
  91- Bir ölünün varisi, ölünün vasiyeti bulunsun veya bulunmasın, terekesine başvurmak üzere kendi parası ile o ölü namına hac etse, bakılır: Eğer ölü, onun böyle hac etmesini vasiyet etmiş ise, bu hac o ölü adına caiz olur Fakat böyle bir vasiyet yapmamışsa caiz olmaz, varis bu parayı terekeden alamaz, kendi bağışı olur
  92- Ölünün vasiyeti bulunsun veya bulunmasın, onun varisi terekesine başvurmaksızın kendi parası ile ölü adına hac etse, bu ölü üzerine farz olan hac yerine geçmez Fakat bazı alimlere göre, onun farz haccı yerine geçer
  93- Bir ölü, kendi adına hac edilmesi için belli bir kimsenin gönderilmesini vasiyet etmemiş ise, ona vasî olan zat başkasını göndermeyip kendisi naib olarak hac edebilir
  94- Bir kimse, varislerinden birine terekesinden şu kadar masrafla namına bedel olarak hac etmesini vasiyet etse, o kimse öldükten sonra bu varis diğer varislerin iznini almadıkça hac edemez Vasiyet edilen mal, mirasa dahil olur
  95- Bir ölü adına belli bir senede hac etmek üzere, ölünün varisi tarafından tayin edilen kişi yol masrafını aldığı halde, o sene hac etmeyip de ertesi yıl hac edecek olsa, ölü adına caiz olur, masrafı geri ödemez
  96- Bir ölü adına vasisi tarafından naib tayin edilen kişi, yolda hastalanıp almış olduğu hac parasını tamamen harcamış olsa, geri dönmesi için vasiden para isteğinde bulunmaz Fakat vasî tarafından naibe: "Eğer paran yetmezse borç al, ben öderim," denilmiş ise, bu geçerli olur
  97- Bir ölü hayatta iken on altın bir zata, on altın fakirlere ve on altın da haccı için şeklinde vasiyet etmiş olduğu halde terekesinin üçte biri yirmi altın tutarında olsa, bu üçte bir olan yirmi altın o üç yere eşit olarak bölünür Sonra fakirlere düşen mikdar hacca düşen mikdara ilâve edilir Hac yaptırıldıktan sonra bir şey artarsa, o fakirlere verilir Çünkü farz olanın önce yerine getirilmesi daha iyidir
  98- Bir kimse: "Adağım olsun, Allah rızası için hac edeyim veya falan işim görülürse adağım olsun, hac edeyim" şeklinde mutlak (şartsız) veya muallâk (şarta bağlı) adak yapmış olsa, birinci şekilde mutlak olarak ve ikinci şekilde işi görülünce hac etmesi gerekir Çünkü bu gibi adaklar, vücub sebeplerindendir
  İmam Azam'dan sağlam rivayete göre, sadece yemin keffareti ile bu adağın sorumluluğundan çıkılamaz
  (İmam Malik'e göre de, hac etmeyi adayan kimsenin bu adağını yerine getirmesi gerekir İmam Şafiî'den bir rivayete göre, hac etmeyi adayan kimse serbesttir; dilerse adağına bağlanarak hac eder, dilerse yemin keffareti verir, diğer bir rivayete göre de, yalnız yemin keffareti gerekir
  99- Bir ölü, hayatında malının üçte birini zekâtına, adağına, haccına ve diğer yerlere harcanmak üzere vasiyet etse ve bu mal da bunların hepsini yerine getirmeye kâfi gelmese, bakılır: Eğer bunlar zekât ve farz hac gibi farz ibadetlerden ise, önce söylemiş olduğu farz ibadet yerine getirilir Fakat biri farz, diğeri adak veya nafile ise, farz tercih edilir ve o yerine getirilir Biri adak, diğeri nafile ise, adak tercih edilir İster adağı farzdan önce ve nafileyi de adaktan önce söylemiş olsun
  100- "Allah için adağım olsun Beytullah'a veya Kabe'ye veya Mekke'ye gideyim" diye adak yapıldığı takdirde hac veya umre gerekir Adağı yapan bunlardan dilediğini seçebilir
  "Allah için Harem'e veya Mescid-i Haram'a veya Medine Mescidine veya Mescid-i Aksa'ya gideyim" diye adak yapılması, İmam Azam'a göre geçerli değildir Çünkü örfde böyle bir ibadeti benimseme yoktur Fakat; "Harem'e veya Mescid-i Haram'a gideyim" şeklindeki bir adak, iki İmama göre geçerlidir Hac ile umreden birini seçmek gerekir
  101- Piyade olarak hac etmeyi adayan kimse, sahih olan görüşe göre, evinden ve diğer bir görüşe göre, ihrama gireceği yerden itibaren piyade olarak gidip hac eder Ziyaret tavafını yapmadan önce vasıtaya binse, kurban kesmesi gerekir
  102- Bir adak olmaksızın hac yolunda canını korumak ve usanmadan sakınmak için binitli olmak piyade olmaktan daha faziletlidir
  Bununla beraber yürümeye gücü yeten kimse için, piyade olarak gidip hac etmenin daha faziletli olduğunu söyleyenler de vardır 3. 23
  İhsarla İlgili Meseleler
  103- İhsar, lûgatta, bir kimseyi istediği yere ulaşmaktan alıkoymak ve hapsetmek manasınadır Din deyiminde: "Hac için ihrama girmiş bir kimsenin, Arafat'da vakfe ile Ziyaret tavafından alıkonması, Umre için ihrama girmiş olanın da tavafdan engellenmesi" demektir Bu şekilde engellenen kimseye "Muhsar" denir
  Hac yolunda bulunan kadının kocası veya mahremi ölürse, o kadın "muhsar" sayılır
  104- İhsar, bir nevi zorunlu cinayet sayılır Onun için bundan dolayı kurban kesilmesi ve bu şekilde ihramdan çıkılması gerekir Bu kurbana "İhsar demi" denir
  Örnek: İhrama girmiş olan kimse, bir hastalıktan veya düşmandan veya parasının tükenmesinden dolayı haccını yerine getiremezse, Harem bölgesinde kesilmek üzere Mekke'ye bir koyun veya onun parasını gönderir Bunun kesileceği saat arkasından ihramdan çıkmış olur
  105- İhsardan dolayı ihrama son vermek için, İmam Azam ile İmam Muhammed'e göre, yalnız kurban kesilmesi yeterlidir Ayrıca traş olmak veya saçları kısaltmak gerekmez İmam Ebû Yusuf ile İmam Şafiî'ye göre, traş olmak veya saç kısaltmak da gerekir Bunlar hac işlerindendir
  Bir görüşe göre de, Harem bölgesi içinde meydana gelen bir ihsardan dolayı ihramdan çıkmak için traş olmak veya saç kısaltmak gerekir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hudeybiye'de böyle yapmıştır
  106- Muhsar'a ait kurbanın nahr (kurban kesme) günlerinin içinde kesilmesi, İmam Azam'a göre şart değildir; bu günlerden önce ve sonra da kesilebilir
  107- Bir muhsar fakir olsa bile, kurban kesmedikçe ihramdan çıkamaz
  (İmam Şafiî'nin bir görüşüne göre, fakir olan muhsar, kurban yerine on gün oruç tutar Yine İmam Şafiî'ye göre ihsar kurbanı, ihsarın meydana geldiği yerde de kesilebilir)
  108- Bir kimse, Kıran Hacca niyet ederek ihrama girdikten sonra hacdan engellenirse (muhsar olursa), Harem bölgesinde kesilmek üzere iki adet kurban gönderir Bunlardan biri farz haccı, diğeri de umresi içindir Böyle iki kurban kesilmedikçe ihramdan çıkmış olmaz
  109- Hac veya umreden engellenen bir muhrim, gönderdiği kurban ile ihramdan çıktıktan sonra aynı mevsimde hacca veya umreye imkân bulsa, alıkonduğu hacca veya umreye bedel hac veya umre etmesi gerekir Bunlardan birini yapmadıkça ihramdan çıkmış olmaz Çünkü bu muhrim, başlamış olduğu bir haccı veya umreyi kaçırmış olan kimse gibi sayılır
  110- Kıran Hacca niyet etmiş olan kimse, hac ile umreden engellendiği cihetle Harem bölgesinde kesilmek için kurban gönderip de ihramdan çıktıktan sonra, engeller kalktığı için Harem'e gidip umresi ile haccını yapmaya imkân kazansa, üzerine bir hac ile iki umre gerekir Bunlardan bir hac ile bir umre kaza olarak gerekir Çünkü bunlar ihrama girmesi ile kendisine gerekli olmuştur Diğer bir umre de, bunlara ait ihramdan çıkmış olmakdan dolayı gerekir Bu farz hac ile iki umre, değişik zamanlarda yapılabilir
  111- Yalnız umre için ihrama giren bir insan, umrenin rükünleri olan tavaf ile sa'ydan engellenecek olsa, ihramdan çıkmak için Harem bölgesine bir kurban gönderir, bu umresini de ileride imkân bulduğu zaman kaza eder Bu umreye "Umretü'l-Kaza" deriz
  (İmam Malik'e göre, umre yapan kimse, ihsardan dolayı kurban kesmekle ihramdan çıkmış olmaz; çünkü umrenin vakti belli günler değildir, kaçırılmasından korkulmaz)
  112- İhramda olan kimse hacdan engellenmekle kurban gönderip de, ondan sonra engelin kalkması sebebiyle haccı yapmaya imkân kazansa, hemen haccını yerine getirmeye başlar, çünkü aslı yerine getirmeye imkân bulmuştur Bu durumda kurbanına daha kesilmeden yetişirse, ona sahib olur ve onu istediği gibi kullanabilir Çünkü onu kesme zorunluğundan kurtulmuştur
  113- Bir insan Arefe günü Arafat'da durduktan (vakfe yaptıktan) sonra, ziyaret tavafından ve diğer hac işlerinden engellense, bununla muhsar olmaz Çünkü haccını tamamlamaya imkânı vardır, kaçırılmasından korkulmaz Ziyaret tavafı her zaman yapılabilir
  Aksine olarak Arafat'da vakfeden engellendiği halde, yalnız ziyaret tavafına muvaffak olan kimse de muhsar değildir; çünkü haccı kaçıran kimse, tavaf ile ihramdan çıkmış olur İhsardan dolayı kurban gerekmez Kaçırmış olduğu haccı kaza etmesi gerekir
  114- Mikattan farz hacca veya adadığı hacca veya nafileye niyet ederek ihrama giren kimse, arefe günü zevalden sonra Bayram gününün fecrine kadar bir an bile olsa, Arafat'da bulunmazsa (vakfe yapmazsa), hac kaçırılmış olur Artık ihramdan çıkması için umre yapması ve bu haccı da gelecek yıl kaza etmesi gerekir Bu umre için de ayrıca ihram gerekmez O kaçınlan haccın ihramı buna da yeterlidir Bu umreye başlayınca telbiyeye son verir
  Bu kimse eğer Kıran hacca niyet etmişse, iki defa umre yapması gerekir Onun için iki defa tavaf eder ve iki defa da Safa ile Merve arasında sa'y eder Bunların birincileri, niyet edilmiş olan hac ile umreye bedeldir İkincileri de, haccın ihramından çıkmak içindir Bu ikinci umreye başlayıp Hacer-i Esved-i selâmlaması anında telbiyeye son verir
  115- Bedel (naib) olarak ihrama giren kimse, hacdan engellense, Harem'e gönderilecek olan kurbanın bedelini ödemek âmire gerekir Çünkü âmirinin adına bu işe katlanmıştır Bundan kurtulmak için âmirinin yardımına ihtiyacı vardır Bu durumda naib, âmirinin malından yapmış olduğu harcamaları ödemesi gerekmez Çünkü bu bir arızadır, naibin isteğiyle olan iş değildir Fakat bir naib, hac yasaklarından birini kendi iradesiyle yapacak olursa, gereken kurbanın bedeli kendisine ait olur Çünkü yasak olan o işi, kendi iradesi ile yapmıştır 4. 24
  Resûlullah Efendimizin Kabrini Ziyaret
  116- Hac yolculuğunda bulunanların Medine-i Münevvere'ye giderek Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizin Mescid-i Şeriflerini ve Kabr-i Saadetlerini ziyaret etmeleri pek önemli bir görevdir
  Bazı alimlerin açıklamalarına göre, önce hac görevini yerine getirmeli ve bu sebeble Yüce Allah'ın bağışlaması ile günahlardan arınmalı da ondan sonra Hazret-i Peygamberin ziyaretine gitmelidir Bununla beraber Hac yapmadan önce Medine-i Münevvere'ye gidilebilir
  117- Şam yolcuları gibi, Mekke'ye gitmek üzere yolları Medine-i Münevvere'ye uğrayanlar için önce Peygamber Efendimizi ziyaret etmek bir görevdir Allah'ın rahmetine kavuşmaya bir vesiledir Bunu bir an önce yapmamak bir gevşeklik sayılır Bu ziyaret, namazların evvellerinde olan sünnetlere benzer Bu durumda hac ve umre için ihram sonraya bırakılmış olur Mekke'ye gidileceği zaman, Medine'liler gibi Zülhuleyfe'den ihrama girilir Medine halkının Mikat'ı Zülhuleyfe'dir
  118- Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizin nur dolu Kabri Saadetlerini ziyaret, Allah rızasına kavuşmanın en faziletlisi ve en şereflisidir Nasıl olmasın ki, bütün kâinat, o şanı büyük peygamberin nurundan yaratılmıştır Bütün beşeriyetin en büyük ve en muhteşem rehberi (öncüsü) O'dur Bütün insanlara Yüce Allah'ın hak dinini, mübarek kitabını tebliğ ederek onları hakdan, faziletten ve gerçek medeniyetten haberdar eden O'dur
  119- Hazret-i Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz, şanı yüksek bir Peygamderdir ki, onun temiz hayatı, bütün işleri ve kutsal sözleri bütün insanlık âlemini hayrete düşürecek bir fazilet ve hikmet kaynağıdır
  O, öyle değeri yüksek bir peygamberdir ki, bütün insanlığın selâmet ve mutluluğuna çalışarak yeryüzünde en mutlu bir devrim meydana getirmiştir
  O, öyle büyük bir peygamberdir ki, saadet dolu kabrinde her an İlâhî nurlar parıldayıp durmaktadır
  O, öyle yüksek bir varlıktır ki, onun saadet Mescidi bir güven yeri olup nurlu kabri ile mübarek minberi arası Cennet bahçelerinden hoş bir bahçedir
  O, öyle yüce bir Peygamberdir ki, mübarek vücudunun topraklarına sonsuz bir şeref ve üstünlük vermiş olduğu pak belde, İlâhî vahyin son tecelli yeri olup içinde İslâmiyetin binlerce kutsal anılarını ve şerefli olaylarını saklamaktadır Artık hayat ve yaşantısı kutsal olan Peygamberin şeref dolu kabirlerini ziyaret etmek önemli bir görev olmaz mı?
  120- Resûlullah Efendimizin şerefli kabirlerini ziyaret etmenin faziletine nihayet yoktur Bir kudsî hadîs-i şerîfde şöyle buyurulmuştur: "Beni, ahirete göç edişimden sonra ziyaret eden, beni hayatımda ziyaret etmiş gibi olur Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacibdir" Bunun için her müslüman ve özellikle hacca giden her iman sahibi, büyük bir engel karşısında kalmadıkça, muhakkak gidip Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizi ziyaret etmelidir
  Bütün Peygamberlerin sonuncusu olan O büyük Peygamberin yüceliği sayesinde hak ve hakikattan haberdar olup hidayete ve mutluluğa eren bir müslüman nasıl olur da, mübarek Hicaz bölgesine gitmişken o kutsal Peygamberin, o eşsiz nimet sahibinin pak kabrini, yüksek Mescidini ve mübarek beldesini ziyaret etmeksizin yurduna dönebilir
  Üstelik bir hadis-i şerifde: "Beytullah'ı ziyaret edip de beni ziyaret etmeyen, bana eziyet etmiş olur," buyurulmuştur
  Diğer bir hadis-i şerifin anlamı da şöyle: "Durumu elverişli iken beni ziyaret etmeyen bana eziyet etmiş olur"
  121- Medine-i Münevvere'ye gideceklerin gözetmeleri gereken bazı haller vardır Şöyle ki:
  1) Medine-i Münevvere'ye gidecek olan kimse, Peygamber Efendimizin kabr-i şerifini ve Mescidini ziyaret niyetinde bulunmalıdır Yolda sık sık Salât ve Selâm okumalı, mübarek beldeye yaklaşınca yıkanmalı, yeni elbiselerini giymeli, yenileri yoksa yıkanmışları giymeli Bir zaruret yoksa piyade olarak edeb ve saygı ile yürümeli O nurlu bölgeye girince de, duaya başlamalı Kâinatın Efendisi olan Peygamberin hicret ettiği, Cibrîl-i Emîn'in son İlâhî vahyi indirmiş olduğu kutsal bir beldede bulunma şerefine kavuştuğunu düşünerek Salât ve Selâm'a devam etmelidir
  2) Medine-i Münevvere'ye girerken Besmele ile:
  "De ki: Rabbim! Beni herhangi bir yere girdirirken, doğru ve mükemmel bir girişle girdir Beni her nereden çıkarırsan doğru ve makbul bir çıkarışla çıkar ve bana kendi tarafından yardımcı olacak hak bir kuvvet ver," gibi bir âyeti kerîme okumalı ve şöylece Yüce Allah'a yalvarmalıdır:
  "Rabbim! Bana rahmetinin kapılarını aç, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in ziyaretini bana nasîb et, velilerini ve sana itaat edenleri rızıklandırdığı gibi Beni bağışla, bana merhamet et; ey kendisine yalvarılanların en hayırlısı!"
  3) Peygamber Efendimizin Mescid-i Saadetleri görülünce, tam bir tevazu ile salât ve selâmı artırmalı Mescidin içine girince, orada minber-i şerifin yanındaki direk sağ omuz hizasında olmak üzere "Tahiyyetü'l-Mescid = Mescide hürmet" olarak iki rekât namaz kılmalıdır Çünkü orası Peygamber Efendimizin durdukları mutlu yerdir Bu minber ile Kabr-i Saadet arasındaki alan, bir Cennet bahçesi demektir
  Bu nimete kavuşmaktan dolayı iki rekât da şükür namazı kılmalı Hatırlanan ve bilinen dualar okunmalı Kimse aleyhinde dua etmemelidir
  4) Sonra Resulü Ekrem Hazretlerinin Kabr-i Saadetlerine, mübarek ayakları tarafından gidip şerefli yüzleri karşısında üç metre kadar uzakta edeb ve huzur içinde durmalıdır O şanı büyük peygamberin nurlu bakışlarının kendisine yöneldiğini, selâmını alacağını, dualarını işitip "Amîn" diyeceğini düşünerek şöyle selâm vermeli, hayırlı şeyler hakkında dua etmelidir:
  "Esselâmü aleyke eyyühennebiyyu ve Rahmetullahi ve berekâtühu Esselâmü aleyke ya seyyidî, ya Resûlallahi, esselâmu aleyke ya Habîbellahi"
  Resûl-ü Ekrem Efendimize tebliğ edilmek üzere bazı kimseler tarafından emanet edilen selâmlar varsa, onları da o kimseler adına Peygamber Efendimize arzetmelidir
  Kabr-i Saadet önündeki duvara yaklaşıp el sürmekten ve yüksek sesle dua etmekten sakınmalıdır Çünkü bunlar hürmete aykırıdır
  5) Bu ziyaretçi bir metre yürüyerek Ebu Bekir El-Sıddık (radıyallahu anh)'ın mübarek başları karşısında durmalı Şöylece selâm ve hürmetlerini sunmalı:
  "Esselâmü aleyke ya halifete Resûlillahi Esselâmü aleyke ya sahibe Resûlillahi ve enîsihi fîlğari ve refîkıhi fil-esfari ve emînihi alel'esrari cezakellahu tealâ hayren" (1)
  Sonra bir metre daha yürüyerek Ömeru'l-Faruk (radıyallahu teâlâ anh)'ın mübarek başları karşısında durmalı Şöyle selâm ve hürmetlerini arzedip dua etmelidir:
  "Esselâmu aleyke ya emîrel-mü'minin, ya nasıre'l-müslimin Esselâmu aleyke ya müşettite şemlil-müşrikîn Cezakellahu Teâlâ anna hayrelcezai" (2)
  Bundan sonra yine dönüp Resûl-ü Ekrem Hazretlerinin mübarek huzurları karşısında bir mikdar daha salât ve selâmda bulunmalıdır
  6) Bundan sonra da ashab-ı kiramdan Ebû Lübabe (radıyallahu teâlâ anh) Hazretlerine nisbet edilen ve Kabr-i Saadetle minber-i şerif arasında bulunan direğin yanına gelerek kerahet vakti dışında dilediği kadar nafile namaz kılmak, tevbe ederek Yüce Allah'dan dileklerde bulunmalı
  Rivayet edildiğine göre, Ebû Lübabe (radıyallahu anh) Hazretleri Tebük savaşına katılmamış Bundan dolayı pişman olup tevbesinin kabul edilişi zamanına kadar kalmak üzere kendisini bu direğe bağlamıştı Tevbesinin kabul edildiği müjdesi üzerine bundan kurtulmuştu
  7) Ziyaretçi bundan sonra Mescid-i Saadet'de "üstüvane-i Hannane" denilen direğin yanına varmalı, orada da namaz kılarak salât-selâm etmeli
  Resûl-ü Ekrem Efendimiz, Mescid-i Saadet'de daha minber yapılmadan mihrab civarında bulunan hurma ağacından bir direğe dayanarak hutbelerini okurlardı Hicretin sekizinci yılında minber yapılınca hutbelerini bu minberden söylemeye başlamıştı Hazret-i Peygamberin o direkten ayrılışından dolayı bu mübarek direk bir mucize olarak inilti yapmakla Hazret-i Peygamber Efendimiz minberden inerek onu kucaklamış ve sükûnete kavuşturmuştu Halen onun bir nişanı olan bu direk, Hazret-i Peygamberin emri ile minberin altına gömülmüştür
  8) Ziyaretçi, bundan sonra da Bakî mezarlığına gitmeli Fatımetüzzehra (radıyallahu anha) validemizin mescidinde namaz kılmalıdır Bu mezarlıktaki mübarek şehidlerin ve İslâm mücahidlerinin, birçok Ashab-ı Kiram'ın kabirlerini ziyaret etmeli, özellikle orada gömülü bulunan Hazret-i Abbas'ın, Hazret-i Osman'ın, Peygamberin pak zevceleri validelerimizin ve muhterem mahdumu Hazret-i İbrahim'in, Hazret-i Hasan ile Zeynül Abidin ve Muhammed Bakır ile Caferi Sadık Hazretlerinin kabirlerini ziyaret edip onların fazilet ve çalışmalarını düşünmeli, onların güzel çalışmalarına ve iyi ahlâklarına kavuşma dileğinde bulunmalıdır
  Peygamber Efendimizin halası ve Zübeyr İbni Avvam'ın annesi Hazret-i Safiyye ile Hazret-i Ali'nin annesinin kabirleri de Bakî kabristanı yanındadır
  9) Bundan sonra Uhud dağı tarafına giderek Şehidlerin Efendisi Hazret-i Hamza (radıyallahu teâlâ anh) ile diğer Uhud şehidlerinin mübarek kabirlerini ziyaret etmeli Ondan sonra cumartesi günü Kuba Mescidine gidip iki rekât namaz kılmalı Kapısının yanında bulunan Eris kuyusunun suyundan içmelidir Daha sonra da Sel dağının bir parçası üzerinde bulunan Mescid-i Fethi ziyaret etmelidir
  Resulü Ekrem Efendimiz her cumartesi günü Kuba Mescidine giderdi Bu mübarek mescidin ilk taşlarını önce Peygamber Efendimiz, sonra Hazret-i Sıddık, sonra Hazret-i Ömer, sonra Hazret-i Osman koymuştur Peygamber Efendimizin mübarek yüzükleri Hazret-i Osman'ın elinden hilâfeti sırasında bu "Eris" kuyusuna düşmüş ve bir daha bulunamamıştı
  10) Sonuç: Bir hac yolcusu Medine-i Münevvere'de bulundukça buradaki mukaddes makamları ziyaret etmeli Özellikle Mescid-i Resûl'e devam etmeli, orada namazlarını kılmalıdır Resulü Ekrem'in Kabr-i Saadetlerini ziyaret etmeyi büyük bir nimet ve ganimet bilmelidir
  Hazret-i Peygamber Efendimizin komşularına bir şeyler ikram etmeli Mekke-i Mükerreme'ye veya memleketine gideceği zaman Hazret-i Peygamberin mescidinde iki rekât namaz kılarak veda etmeli Dilediği hayırla dualarda bulunarak tekrar tekrar salât ve selâm okuyarak hürmetlerini arzetmeye çalışmalıdır Bunları yapmak müstahab, güzel görülmüştür
  Feyiz ve yardımına nihayet bulunmayan Allah Tealâ Hazretlerinden niyaz ederiz ki, bu ziyaret şerefine bizleri de kavuştursun, amînhac konusunda mezheplerin görüşleri,  hanefi mezhebi bayan için ihram yasakları,  hacla ilgili mezheplerin görüşleri,  hanefide hac,  hanefi mezhebinin uygulanış biçimi,  hanefi mezhebinde hac farkliliklari