Hac ve İlgili Konular ile İslamda Hac ve Önemi Forumundan Hac ile ilgili bütün konular [Hanefi Mezhebi] Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 11

  --->: Hac ile ilgili bütün konular [Hanefi Mezhebi]

  Reklam
  Haccın Vacipleri
  39- Haccın vacibleri şunlardır:
  1) İhrama mikat denilen yerlerden başlamak:
  Medine-i Münevvere tarafından hacca gidenler "Zül-Huleyfe"den, Irak, Horasan ve Maveraünnehr halkı "Zati Irak"dan,
  Şam, Mısır ve Mağrib halkı "Cuhfe" hizasındaki bir yerden (Rabiğ hizasından),
  Necidliler "Karn" dan,
  Yemenliler de "Yelemlem"den ihrama girerler
  Yolları bu mikatlardan birine rastlamayan müslümanlar da, bunlardan birinin hizasında bulunacak bir yerden ihrama başlarlar
  2) İhramın yasaklarını terk etmek: Dikişli elbise giyilmesi, av avlanması, ihramda iken saçların kesilmesi, çirkin söz söylemesi gibi
  3) Arafat'da zevalden sonra güneş batıncaya kadar durmak
  4) Kurban Bayramının birinci gününün fecrinden sonra ve güneşin doğmasından önce, bir saat bile olsa, Müzdelife'de durmak
  Müzdelife, Mekke'ye dört ve Arafat'a iki saatlik mesafede bulunan bir yerin adıdır
  5) Dört şavtı farz olan Ziyaret Tavafını yediye tamamlamak
  6) Ziyaret tavafına nahir (kurban kesme) günlerinden birinde (12 ve 3 günlerde) yapmak
  7) Sader (veda) tavafı yapmak Bu mikat dışından gelen ve afakî denilen hacılara aittir ki, bu veda tavafından ibarettir
  8) Tavaf esnasında abdestli olmak ve avret yerleri tamamen kapalı bulunmak
  9) Kabe'yi tavaf daima Hacer-i Esved'in bulunduğu yerden (onun karşısından) başlayıp Kabe'yi sola alarak tavaf etmek Bunu yürüyerek yapmak Hastalar ve güçsüzler omuzlar üzerinde taşınarak tavaf ettirilir
  10) Her tavaftan (yedi şavttan) sonra iki rekât namaz kılmak
  11) Tavafları Hatîm denilen yerin dışında yapmak Şöyle ki: Kabe'de "Rükn-i Irakî" denir Kabe'nin altın oluğu, bu iki rüknün arasında ve Hanefî Makamının önündedir Bu oluğun akacağı yarım dairelik yer, bir yarım duvarla çevrilmiştir Bu duvara "Hatîm=Hazret-i İsmail" ve bunun kuşattığı o yere de "Hicrü'l-Kâbe" denir Bu yerin bir kısmı Kabe'den sayılır Orada namaz kılınır, dua edilir Fakat bu yerin Kabe'den olduğu, ahad haberi (tek kişilerin rivayeti) ila sabit olduğundan Beytullah'a yüzü çevirmeksizin bu duvara karşı namaz kılınmaz Bu duvarın her iki tarafı açıktır İşte Harem-i şerif için bu duvarın arkasından Kabe tavaf edilir ki, bu vacibdir
  12) Hac mevsiminde Safa ile Merve arasında yürümek (Sa'y etmek) ve buna Safa'dan başlamak Özürleri olmayanları bunu piyade olarak yapmaları
  Safa ile Merve, Mescid-i Haram'ın hemen civarında yüksekçe birer tümsektirler Bunlar, gidiş dönüşü olan büyük bir cadde ile birbirlerine bağlıdırlar Safa'dan başlayıp Merve'ye dört ve Merve'den Safa'ya üç defa gidip gelmek vacibdir Bu yedi gidiş ve gelişe "Sa'y" denir Her defa Kabe görülünceye kadar tümseklerin üzerine çıkılır Şimdi Merve tarafında yüksek binalar bulunduğu için Kabe oradan görülememektedir
  Farz hac için yapılan sa'y Kudüm ve Ziyaret tavaflarından sonra yapıldığı gibi, Umre için yapılan sa'y, Umre tavafından sonra yapılır
  Bu sa'y yerine "Mes'a" denilir Eni yaklaşık 20 metre, uzunluğu da 500 metredir
  (İmam Şafiî'ye göre sa'y, haccın ve umrenin bir rüknüdür Bunu yapmadan hac ve umre tamam olmaz)
  Bu şekilde hareket etmek, bütün kâinatın sahibi ve yaratıcısı bulunan Yüce Allah'a tazim ve dilekleri arz için Beytullah'ın mukaddes kapısı önünde şevk ve heyecanla gidip gelmenin, dileklerin kabulünü beklemenin bir işareti demektir
  13) Mina denilen yerde küçük taş yığınlarına (cemrelere) ufacık taşları atmak Buna "Remy-i Cemerat = Taşları atmak" denir Şöyle ki:
  Mekke şehrine iki saatlik mesafede bulunan Mina kasabasında birbirine bir ok atımı kadar uzak üç yerde üç taş yığını vardır Bunlara Mina'dan Mekke'ye doğru sırası ile: "Cemre-i Ula, Cemre-i vusta, Cemre-i Akabe" adı verimiştir Bu taş yığınlarının her birine Kurban Bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde: "Bismillâhi Allahu Ekber" denilerek yedişer taş atılır Bu yedi taş birden atılsa, yeterli olmaz, bir taş yerine geçer
  Bu taşlar üç metre uzaklıktan atılır Taşların cemre yakınlarına düşmesi de yeterli olur İki metre kadar uzağa düşenler yeterli olmaz Yeniden atılmaları gerekir
  Taşları atacak olan şahıs hasta olsa, eline konulacak taşları atar veya bu taşları onun adına başkası atar Baygın düşen kimse adına da taşları başkası atar Hac işlerinde böyle başkası yerine görev yapmak, zaruret sebebiyle caizdir
  Akabe Cemresinde ilk taş atmakla Telbiye'ye son verilir Artık "Lebbeykallahümme Lebbeyk" yapılan telbiyelere bu anda karşılık manevî mükâfat verilmiş olur
  (İmam Malik'e göre, Arefe gününün zevalinden sonra Telbiye'lere son verilir Çünkü o gün Anafat'da durmakla yapılan ibadetler kabul olunmuş ve haccın büyük bir rüknü yerine getirilmiş olur)
  Bu taşların atılmalarındaki hikmet, Yüce Allah'ın ilminde saklıdır Bu bizim için gerekli olan bir ibadet emridir Biz bunu yapmakla Yüce Allah'ın emirlerine kayıtsız şartsız itaat ve bağlılığımızı göstermiş oluruz Bir de kötü ruhlara ve şeytan vesvesesine karşı olan nefretimizin bir işareti ve belirtisidir Hazret-i İbrahim aleyhisselâm'ın sünnetine bağlılığın da ince bir anlamını taşır
  14) Mina'da taşları attıktan sonra kurban kesmek Bundan sonra da Harem bölgesi içinde ve kurban bayramının ilk üç gününden birinde saçları traş etmek veya kısaltmak Şöyle ki:
  Kurban kesmek, hac ile umrenin her ikisini yapanlara vacibdir Bu görevi yapmak, hac ile umreyi birlikte yerine getirme nimetine şükür karşılığıdır Yalnız farz hac yapan ve mikat dışından gelenlere, misafir olduklarından kurban kesmek vacib değildir İsterlerse nafile olarak kesebilirler
  Kadınlar saçlarının ucundan biraz kırkarlar
  40- Saçları traş etmeğe Halk, biraz kısaltmağa da Taksîr denir Bunları yapmak, İmam Azam'a göre belli bir yer ve zamana bağlıdır Yalnız Harem bölgesinde ve kurban kesme günlerinde yapılabilirler
  İmam Ebû Yusuf'a göre bunlar bir yere ve zamana bağlı değildir Bunlar sonradan başka bir yerde de yapılabilir İmam Muhammed'e göre zamana bağlı değilse de, belli bir yere bağlıdırlar Buna göre, kurban kesme günlerinden sonra da yapılabilir Fakat Harem bölgesinde yapılması şarttır Başka bir yerde yapılırsa, ceza olarak bir koyun kurban etmek gerekir
  Traş olmak (halk), taksirden (saç kısaltmaktan) daha faziletlidir Saçsız olanlar başlarının üzerine usturayı gezdirmekle bu vacibi yerine getirmiş olurlar
  41- Haccın vaciblerinden birini terk etmek, haccın sıhhatına engel olmaz Fakat ceza olarak yalnız kurban kesmek gerekir Kurbanın eti Mekke fakirlerine dağıtılır Bununla beraber terk edilen bir vacib yeniden yapılınca, ceza düşer Abdestsiz yapılan bir tavafı yeniden yapmak gibi


  Muminem --->: Hac ile ilgili bütün konular [Hanefi Mezhebi]

 2. 12
  Haccın Sünnetleri
  42- Farz haccın sünnetleri şunlardır:
  1) İhrama girerken gusletmek veya abdest almak Bu yıkanma, yalnız temizlik maksadı iledir Bundan dolayı hac için ihrama girecek bir kadın adet görmekte veya lohusa ise, temizlik için yıkanması sünnettir
  2) İhramın sünneti niyetiyle iki rekât namaz kılmak Bu namazın ilk rekâtında "Kâfırûn" sûresinin ve ikinci rekâtında "İhlâs" sûresini okumalıdır
  3) İhram için beyaz ve temiz iki parçadan ibaret örtüye burünmek Bunların yenisi ve beyaz renklisi, yıkanmışından ve başka renklerden daha iyidir
  4) İhramdan önce gülyağı gibi hoş koku sürünmek
  5) İhramdan sonra her seher vaktinde, her namaz kılışta, her yokuşa çıkışta ve inişte, her yolcu kafilesi ile karşılaşmada orta bir sesle üç defa Telbiye getirmek (Lebbeykallahümme Lebbeyk demek)
  6) Telbiyelerden sonra, Peygamber Efendimize çokça salât ve selâm okumak
  7) Salât ve selâmdan sonra Yüce Allah'a yalvarmak ve özellikle şu duayı (*) okumak
  İmam Muhammed'e göre, belli ve aynı duayı devamlı olarak yapmak, kalbin ince duygusunu giderir ve samimiyete aykırı olur Bir alışkanlık halini alarak tam bir anlayışla yapılmamış bulunur Onun için herkes dilediği şekilde dua etmelidir, bu müstahabdır Bununla beraber Peygamber Efendimizden nakledilen duaları bereketlenme maksadı ile okumak güzeldir
  8) Mekke-i Mükerreme'ye girmek için yıkanmak ve gündüz vakti girmek, Kabe'yi görünce dua etmek, Beytullah'ın önünde tekbir ve tehlilde bulunmak
  9) Afakî olanlar (Mikat dışından gelenler) için kudüm tavafı yapmak geç kalıp da Mekke'ye girmeden Arafat'a çıkanlardan bu Kudüm tavafı düşer
  10) Mekke'de bulundukça zaman zaman nafile olarak tavaf etmek
  11) Ziyaret tavafının ilk üç şavtında erkeklerin "Remel" yapmaları (adımlarını kısaltarak ve omuzlarını silkerek çalımlı bir şekilde yürümeleri) Bu hareket hacıların güç ve sağlamlığına bir işarettir
  Resûllüllah Efendimiz kaza olarak yerine getirdikleri Umre haccı esnasında ashab-ı kiramla beraber bu şekilde tavaf ederek, karşıdan seyreden ve ashab-ı kiramın zayıf düştüklerini sanan Mekke'lilere müslümanların kuvvet ve yiğitliğini göstermek istemişti Peygamberimizin bu sünneti hâlâ uygulanmaktadır
  Bu Remel, Kudüm Tavafında yapılabilirse de, Ziyaret Tavafında yapılması daha faziletlidir Sader Tavafında ise yapılmaz
  13) Safa ile Merve arasında Sa'y ederken oradaki iki yeşil direk (ışık) arasını erkeklerin koşarak geçmeleri ve sonra yavaşlamaları
  Bu hızlı yürüyüşe "Hervele" denilir
  14) Zilhicce ayının yedinci günü öğle namazından sonra Mekke'de tek bir hutbe okunup insanlara hac işlerini (menasiki) öğretmek
  15) Zilhicce'nin sekizinci günü, güneşin doğmasından sonra Mekke'den Mina'ya çıkmak ve o gece Mina'da kalmak Mina Harem Bölgesindedir
  16) Zilhicce'nin dokuzuncu günü, güneşin doğuşundan sonra Mina'dan Arafat'a çıkmak
  Arafat'da en büyük İslâm idarecisi veya onun görevlendireceği kimse, öğle namazı ile ikindi namazını birlikte olarak öğle vaktinde kıldırır Zevalden sonra ve namazdan önce iki hutbe okur İnsanlara Arafat ile Müzdelife'de bir müddet durup beklemelerini (vakfe yapmalarını) söyler ve hac ile ilgili bazı bilgiler verir
  17) Kurban Bayramının ilk gününde bir hutbe okumak ve haccın geri kalan görevlerini anlatmak Bu hutbe ile beraber üç hutbe okunmuş oluyor
  18) Arafat ve Müzdelife'de kılınan namazlarda yalvarıp yakararak dua etmek ve göz yaşları dökmek veya döker gibi bir tavır takınmak Hem kendisi, hem de ana-babası için ve bütün müslümanlar için hayırlı dualar yapmak
  Arafat, Harem bölgesi dışında bulunan bir sahadır Burada hacıların duruşu cuma gününe rastlasa, cuma namazı kılınmaz
  19) Güneşin batışından sonra Arafat'dan yavaş yavaş inmek Müzdelife'ye varıldığı zaman gelip geçenlere engel olmamak için vadiden yüksekçe bulunup "Meş'ar-i Haram" denilen "Kuzah" tepesi yakınında konaklamak
  20) Bayram gecesi Müzdelife'de kalıp Bayram sabahı Mina'ya inmek Nahr, (kurban kesme) günlerinde bütün yol eşyası ile beraber Mina'da kalmak
  21) Mina'da taşlar atılırken Mina'yı sağa ve Mekke'yi sola almak Sırasıyla önce Cemre-i Ula'yi, sonra Cemre-i Vusta'yı, daha sonra Akabe Cemresini taşlamak ve bu son cemrede taşları aşağıdan yukarıya doğru atıvermek
  22) Taşlamaya ilk gün, güneşin doğması ile zevali arasında, diğer günlerde ise zeval ile güneşin batışı arasında başlamak
  23) Mina'dan Mekke'ye acele inmek İsteyen kimse için Zilhicce'nin on ikinci günü güneşin batışından önce yola çıkmak Güneşin batışına kadar beklemek günahtır
  24) Mina'dan Mekke'ye inerken Muhaseb ve Ebtah denilen düz bir yerde azıcık duraklamak
  25) Veda tavafından ve iki rekât namazdan sonra Zemzem suyundan, Kâbeye bakarak ayakta kana kana içmek ve bu mübarek sudan başa ve bedene dökünmek
  26) Hacer-i Esved ile Kabe kapısı arasında bulunan Mültezem isimli yere göğsünü ve yüzünü koyup sürüvermek
  27) Kimseye zahmet vermeksizin Kabe'nin örtülerine yapışıp duada bulunmak Kabe içine girmek mümkün olunca, tam bir edeb ve hürmetle girip iki rekât namaz kılmak
  Kâbenin örtüsüne sarılmak, Mültezem'e sürünmek, Allah'ın rahmetine yakınlığın bir nişanıdır Beytullah'a olan muhabbetin ve Yüce Allah'ın mağfiretini ısrarla istemenin ve Vacib Teâlâ Hazretlerine sığınmanın bir işaretidir
  28) Medine-i Münevvere'ye gidip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmek
  Haccın sünnetlerini terk eden faziletten mahrum kalır Daha doğrusu günâh işlemiş olursa da, üzerine kurban kesmek gibi bir ceza gerekmez
  (Şafiîlere göre, Arefe gecesi Mina'da kalmak sünnettir Teşrik (bayram) gecelerinde kalmak ise vacibdir)

  (*) Anlamı: "Ey Allah'ım! Ben senden rızanı ve cennetini dilerim Gazabından ve ateşinden sana sığınırım" 3. 13
  Haccın Edebleri
  43- Hac yolculuğunda bulunacak kimselerin gözetecekleri bir kısım edebler vardır Başlıcaları şunlardır:
  1) Tam helâl bir mal ile hac etmelidir Çünkü helâl olmayan bir mal ile hac yapılması haramdır
  2) Yola çıkmadan önce, kul borçları varsa ödenmelidir
  3) Günahlardan tevbe etmeli, kazaya kalmış ibadetler varsa, onları kaza etmelidir
  4) Gösterişten, öğünüp böbürlenmekten, süs ve saltanattan sakınmalı, tevazu içinde olmalıdır
  5) Hac yolculuğu üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi kimselerle istişare yapılmalıdır
  6) Kimlerle arkadaş olacağına, hangi yoldan ve hangi vasıtalarla yolculuk yapacağına dair "İstihare" yapmalıdır (İki rekât namaz kılarak Allah'dan hayırlısını istemelidir)
  7) Gerekirse kendisine yol gösterecek, yardımda bulunacak ve sabır tavsiye edecek iyi bir arkadaş edinmelidir
  8) Yolda arkadaşları ile ve diğer yolcularla çekişip dövüşmekten sakınmalıdır
  9) Düşmanları varsa, onları bağışmalaya ve anlayışla karşılamaya çalışmalıdır
  10) Hac yolculuğuna ay başında perşembe günü veya pazartesi günü sabahleyin çıkmalıdır
  11) Ailesi, komşusu ve dostları ile vedalaşmalı ve onların dualarını dilemeli Bunun için onlan ziyarete gitmelidir Onlar da kendisini hac dönüşünde karşılanmalıdır ki, bu da bir sünnettir
  12) Hacca giderken ve hacdan dönünce evinde iki rekât namaz kılmalı ve dua etmeli 4. 14
  Farz Hac Üzerinde Uygulama
  44- Hac görevini vacibleri, sünnetleri ve edebleri ile yapacak olan kimse, şu şekilde hareket eder:
  1) Helâl ve temiz bir mal elde eder Ödenmesi gerekli borçları varsa, onları öder Kazaya kalmış ibadetleri varsa, mümkün olduğu kadar onları kaza eder Günahlarından tevbe eder ve Allah'dan mağfiret diler Kendisini kötü söz ve hareketlerden korur Güzel ahlâklı olmaya çalışır Tevazu hali içinde bulunur Yola çıkacağı zaman evinde iki rekât namaz kılar "Bismillahi tevekkeltü alellahi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh" diyerek Allah'a sığınır Ailesi, komşusu ve dostları ile vedalaşarak yola çıkar
  2) Mikat denilen yerlerden birine varınca yıkanır veya abdest alır Giderilmesi gereken fazla kılları yok eder, tırnakları keser Elbiselerini çıkarır Beyaz ve temiz olan iki parçadan ibaret dikişsiz havlulara bürünür Hoş kokulu şeylerden sürünür Başını açık ve ayaklarını çıplak bulundurur Üstleri açık ve topukları kısa olan ayakkabı giyer İhram için iki rekât namaz kılar İhrama niyet edip: "Allahümme innî ürîdü'l-hacce, feyessirhu lî ve tebabbelhü minnî = Ya Rabbi! Ben hac etmek istiyorum, onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul et" diye dua eder Sonra "Lebbeykallahümme Lebbeyk" diye telbiyede bulunur
  3) Böyle ihrama girdikten sonra, eğer zevcesi yanında ise, onunla ilişkide bulunmaz, öpmez ve okşamaz Dikişli elbise giyinmez Artık hoş kokulu şeyler sürünmez Saçları kesmez ve kıllarını gidermez, tırnaklarını kesmez Güvercin ve geyik gibi kara av hayvanlarını avlamaz Yeşil ağaçları ve otlan kesip koparmaz Kötü ve çirkin sözler söylemez Arkadaşları ve başkaları ile çekişmez Fakat yıkanabilir ve para kesesini (kemerini) beline bağlayabilir
  4) Her namaz kıldıkça ve yolcu kafilelerine her rastladıkça, yokuş çıkınca ve yokuştan inince, yüksek sesle "Lebbeykallahümme Lebbeyk" diye telbiyede bulunur Mekke'ye varacağı zaman yıkanır veya abdest alır, Mekke'ye girince, hemen mescid-i Haram'a koşar Beytullah'ı görünce telbiye getirir, "Allahü Ekber" diye tekbir alır, "Lâ İlahe İllallah" diye tehlilde bulunur Salât ve selâm okuyarak: "Allahümme zid beyteke teşrîfen ve tazimen ve tekrimen ve birren ve mehabeten = Ey Allah'ım! Beyt-i şerifine mahsus teşrifi, tazimi, teklimi, ihsan ve yüceliği artır," diye dua eder
  Sonra Hacer-i Esved tarafına yönelerek tekbir alır Hacer-i Esvedi selâmler Mümkünse, kimseye eziyet vermeden onu öper veya elini sürer Sonra da Kabe'yi sola alarak Hatîm'in dışından Kudüm Tavafına başlayıp remel yapar (adımlarını kısaltıp omuzların silkerek çalımlıca yürür) Her dolaşmada Hacer-i Esved'in karşısına gelince onu selâmlar Bu tavafı tamamladıktan sonra İbrahim aleyhisselâm'ın makamında, eğer kalabalık ise Mescidin uygun bir yerinde iki rekât namaz kılar Sonra yine Hacer-i Esved'i selâmlar!
  5) Böylece Kudüm Tavafını tamamladıktan sonra Sa'y için Safa ile Merve caddesine çıkar Önce Kabe'yi görebilecek şekilde Safa tümseğine çıkar Kabe'ye yönelerek tekbir ve tehlil getirir, salât ile selâmda bulunur Sonra buradan Merve'ye doğru gider Yolda bulunan iki yeşildirek (ışık) arasında biraz koşar Bu şekilde dört defa Safa'dan Merve'ye karşı tekbir ve tehlil getirir, salât ve selâmda bulunur Böyle her gidiş gelişte telbiye yapar Koşarak Yürüdüğü zaman: "Allahümme'ğfir verham ve tecavez amma ta'lem Feinneke entel'aliyyül'azîm = Ya Rabbi! Bağışla ve merhamet et Bildiğin kusurlarımıza bakma Şübhesiz ki sen, yücesin, büyüksün," diye dua eder
  Bu gidiş ve gelişin (Şavtların) arka arkaya yapılması daha faziletlidir Ara vererek yapılması da caizdir
  6) Yalnız hacca (İfrad hacca) niyet etmiş olan kimse, böyle sa'y ettikten sonra da Mekke'de yine ihramlı olarak kalır Kıran hacca niyet eden de böyledir Dilediği zaman Kabe'yi tavaf eder Zilhicce'nin sekizinci (terviye) gününde sabah namazını yine ihramlı olarak Mekke'de kılar Sonra Mina'ya çıkar Orada arefe gününün sabah namazını kılıncaya kadar durur Sonra Arafat'a gider O gün güneş batınca da, Arafat'dan Müzdelife'ye yönelip geceyi Müzdelife'de geçirir Akşam namazını yolda kılmayıp onu yatsı namazı ile bareber Müzdelife'de imamla kılar Kurban Bayramı gününün fecri doğunca hemen sabah namazını kılar Sonra Müzdelife'de "Meş'ar-i Haram" denilen yere gider ve orada biraz durur Bütün bu yerlere gidiş gelişlerde telbiyede bulunur
  7) Meş'ar-i Haram'da iken fecir tamamen açılınca henüz güneş doğmadan Mina'ya doğru vakar ve sükûnetle yürümeye başlar Mina'da "Akabe Cemresi" denilen yere yedi küçük (nohut büyüklüğünde) taş atar Bu taşları sağ elinin baş parmağı ile şehadet parmağı arasında tutarak atar Her birini attıkça tekbir getirir Taşları atınca orada beklemez Sonra dilerse kurban keser Ondan sonra traş olur veya saçlarının uçlarından parmak uçları kadar kırpar Bunları yapınca bütün ihram yasakları kendisine helâl olur; yalnız zevcesi ile yine ilişki kuramaz
  8) Bundan sonra aynı günde (Bayramın birinci gününde) veya ikinci ve üçüncü gününde Mekke'ye inip Ziyaret Tavafı yapar Kudüm tavafında Remel yapmamış ise, bunu Ziyaret Tavafının ilk üç devresinde yapar Bu tavafı bitirince iki rekât namaz kılar Artık bu farz olan Ziyaret tavafından sonra zevcesi ile ilişki kurabilir Böylece bütün hac yasakları kalkmış olur
  Ziyaret Tavafı için, Mina'dan Mekke'ye Bayramın birinci günü inmek daha faziletlidir
  9) Ziyaret Tavafını yaptıktan sonra tekrar Mina'ya gider Cemrelere taş atmak için üç gün Mina'da oturur Bayramın ikinci günü zeval vaktinden sonra, Mina'daki "Mescid-i Hayf yakınında bulunan Cemr-i Ula'dan başlayarak cemrelerin üçünü de taşlar Şöyle ki: Yürüyerek önce Cemre-i Ulâ'ya, sonra Cemre-i Vusta'ya yedişer taş atar Her taşı atarken tekbir alır Bu iki cemreden her birinin yanında bekleyerek hem kendisine, hem ana-babasına, hem de din kardeşlerine dua eder Sonra Cemre-i Akabe yakınına gider Buna da yedi taş atar; ancak burada dua için durmaz
  Bayramın üçüncü gününde de, zevalden sonra bu şekilde cemreleri taşlar Eğer Mina'da iken Bayramın dördüncü günü de girecek olsa, o gün de böyle taşları atar Bu güne ait olmak üzere cemre taşları zevalden önce de atılabilir Bu şekilde atılan taşların sayısı yetmişe ulaşır Bu taşlar Müzdelife'de iken veya Mina'ya gelirken toplanır İhtiyat olarak taşlar yıkanır Bu taşları, cemrelerde biriken taşlardan alıp atmak mekruhtur
  10) Bundan sonra tekrar Mekke'ye döner veya yolda "Muhassab" denilen düzlükte biraz durup dinlenir Ondan sonra Mekke'ye giderek Harem-i şerife varır Veda Tavafını yaparak iki rekât namaz kılar Sonra Zemzem kuyusunun yanına gider ve Beytullah'a karşı durup kana kana içer Bu su ile yüzünü ve başını yıkar Mümkünse bedenine de döker İçtikçe şöyle dua eder:
  "Allahümme es'elüke ilmen nafıan ve rızkan vasian ve şifaen minkülli dâin = Allah'ım! Ben senden faydalı ilim, geniş rızık ve her hastalıktan şifa dilerim"
  11) Zemzem suyunu içtikten sonra Kabe'nin yüksek eşiğini öper İmkân bulursa içine girip iki rekât namaz kılar Yüzünü duvarına sürüp Yüce Allah'a hamd eder ve mağfiret diler Tam bir edeble tekbir ve tehlil getirerek Mültezem'e gelir Yüzünü ve göğsünü oraya kor Kabe'nin örtüsüne yapışarak dua eder Artık Mekke'de kalmayacaksa, yüzünü Beytullah yönünden ayırmayarak ayrılık üzüntüsü ve kederi ile ağlaya ağlaya veya ağlar gibi bir durumda arka arka çekilip Harem-i Şerifden çıkar Dilediği gün memleketine döner
  Bu hac görevlerini (menasikini) yapmada kadınlar da erkekler gibidir Ancak kadınlar âdetleri üzere elbiselerini giyinmiş, başlarını ve ayaklarını örtmüş bulunurlar Bununla beraber yüzlerine dokunmamak üzere bir örtü (peçe) de kullanabilirlir Telbiyelerde seslerini yükseltemezler Tavafda ve Safa ile Merve arasında hızla yürümezler İhramdan çıkmak için saçlarının uçlarından biraz kesmekle yetinirler Hacer-i Esved'i selâmlamak için erkeklerin arasına sokulmazlar
  Adet görmeye başlayan bir kadın, haccın bütün görevlerini yapar Fakat bu hali ile tavaf yapamaz Tavafı sonraya bırakır Bu geciktirmeden dolayı kendisine kurban kesmek veya başka bir ceza gerekmez
  Ziyaret Tavafından sonra âdet gören kadından vacib olan veda tavafı düşer 5. 15
  Umrenin Yapılış Şekli
  45- Yukarıdaki uygulama,yalnız "İfrad Hac" hakkındadır Sadece Umre yapmak isteyen kimse şu şekilde hareket eder:
  1) Umre haccı yapacak olan zat, afakî (mikât dışından) olduğuna göre, mikat yerinde ihrama girer Mekke halkından ise, Harem Bölgesi dışından ihrama girer Daha önce açıklandığı gibi elbisesini çıkarır ve iki parçadan ibaret dikişsiz ve beyaz örtüleri takınır Sonra: "Allahümme innî uridü'l-umrete feyessir-ha lî ve tekabbelha minnî = Allah'ım! Ben umre yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur," diye yalnız umreye niyet eder Sonra "Lebbeykallahümme Lebbeyk" diye telbiyede bulunur Farz hacda yasak olan işler, umrede de ihramda bulundukça yasaktır Yolculukta telbiye getirmeye devam eder
  2) Mekke'ye girince, Umre için tavafta bulunup bildiğimiz şekilde Kabe etrafında yedi defa dolaşır Hacer-i Esved'i her defasında selâmlarİlk üç şavtında (devrinde) sürat gösterir, tekbir ve tehlilde bulunur
  3) Bu tavaftan sonra Safa ile Merve arasında, daha önce yazıldığı gibi sa'y eder Bundan sonra başının saçlarını traş eder veya kısaltarak umresini tamamlar Kabe'yi tavaf eder İstediği elbiseyi giyebilir Kendisinde ihramda haram olan şeyleri helâl olur
  Tavafın dört şavtı (devri), umrenin rüknüdür Ondan sonra geri kalan üç savt ile Safa-Merve arasında yedi defa yürümek, saçları traş etmek veya kısaltmak da umrenin vaciblerindendir
  Umre'nin şartları, haccın şartları gibidir Yalnız umre için belli bir vakit gerekli değildir Her mevsimde yapılabilir Buna göre ihram da Umrenin bir şartıdır
  Umre'nin sünnetleri ve edebleri de, Hacdaki Safa-Merve arasında olan sa'ydan itibaren sonuna kadar olan sünnetleri ve edebleri gibidir 6. 16
  Temettü Haccının Yapılış Şekli
  46- Daha önce yazıldığı gibi Temettü Haccı, farz olan hac ile Umre'yi ayrı ayrı iki ihram ile toplayıp hac mevsiminde yapmaktır Mikat dışından (uzaktan) gelen hacılar, ihramda fazla kalmamak için daha çok bu nevi hac etmeyi tercih ederler Şöyle ki:
  1) Bir afakî (mikat dışından gelen kimse) ihrama başladığı zaman: "Ya Rabbi! Ben umre yapmak istiyorum, bu umreyi bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur," diye umreye niyet ederek telbiyede bulunur, iki rekât namaz kılar Diğer işleri de yerine getirir
  2) Mekke'ye girince, usulüne göre umre için Kâbeyi yedi defa tavaf eder Sonra iki rekât namaz kılar Daha sonra Safa-Merve arasında sa'y görevini yapar Arkasından saçlarını traş eder veya kısaltır Böylece umresini tamamlar
  3) Bu şekilde umresini yapmış olan kimse, ihramdan çıkmış olur Artık ihrama girmemiş insanlar gibi Mekke'de kalır Asıl elbiselerini giyer ve mubah olan diğer işleri yapabilir
  4) Umresini yapmış olan bu zat, Mina'ya çıkılacak gün veya daha önce Mekke'de tekrar ihrama girer ve (farz) hacca niyet eder, telbiyede bulunur Artık yalnız hacca (ifrad hacca) niyet eden kimse gibi, daha önce, yazıldığı üzere hac görevlerinin (menasiki) yerine getirir Bundan başka Mina'da bir kurban keser
  Bu kurban, hac ile Umreyi bir arada yapmaya başarı kazanmanın bir şükrü yerindedir Akabe Cemresi taşlandıktan sonra nahr günlerinin birinde kurban kesilir Bu kurbanı kesmeden önce saçlar traş edilmez veya kısaltılmaz Bu kurban bir koyun olabileceği gibi, kurban edilecek bir deve veya sığırın yedide biri veya tümü de olabilir Böyle bir kurban kesmekten aciz ise, Arefe gününde üç gün tamamlanmış olmak üzere oruç tutar Ayrıca memleketine döndükten sonra veya dilediği bir yerde yedi gün ki, toplam on gün oruç tutması vacib olur
  5) Bu uygulama, Temettü haccında bulunup da beraberinde Hedy (kurbanlık) Mekke'ye götürmemiş veya göndermemiş olan kimseye göredir Eğer böyle bir kurban bulunursa, yalnız Umreyi yapmakla ihramdan çıkmış olmaz Umre için tavaf eder, sa'yda bulunur ve terviye gününe (zilhiccenin sekizinci gününe) kadar ihramda kalır Bunun arkasından hac için niyet ederek ihrama girer Geri kalan hac işlerini yerine getirmeye devam eder Kurban Bayramının ilk gününde Akabe taşlarını attıktan onra Kurbanını şükür olarak keser Ondan sonra saçlarını traş eder veya kısaltır Artık o anda iki ihramdan çıkmış olur 7. 17
  Kıran Hac Nasıl Yapılır?
  47- Bilindiği gibi, Kıran Hac, farz olan hac ile Umre'nin ihramını birlikte yapmaktır, Şöyle ki:
  1) Kıran hac yapacak olan kimse, mikatta veya mikat yerinden önce hac ile Umre'ye birlikte niyet eder Yine iki rekât namaz kılar Sonra: "Ey Allah'ım! Ben hac ve umre yapmayı istiyorum Bunları bana kolaylaştır ve benden bunları kabul buyur," diye dua eder ve Telbiyede bulunur İhrama girmiş olan kimseye yasak olan şeyler aynen buna da yasaktır Bunları gözetmeye çalışır
  2) Bu kimse Mekke'ye girince, önce umresini yapar: Beytullah'ı tavaf eder Safa ile Merve arasında Sa'y yapar Sonra ihramdan çıkmadan haccın menasikini, evvelce yazıldığı gibi, yapar Bayramın birinci günü Akabe taşlarını attıktan sonra, iki haccı bir arada başarmanın şükrü olarak bir kurban keser ki, bu vacibdir Ondan sonra saçlarını traş eder veya kısaltır Böylece ihramdan çıkmış olur Bu kurbanı bulup kesemeyecekse, son gün Arefe gününde bitmek üzere üç gün oruç tutar Yedi gün de Bayram günleri çıktıktan sonra dilediği yerde veya memleketine dönünce tutar Böylece on gün oruç tutması gerekir Bu oruçları ayrı ayrı günlerde tutabilir
  3) Kıran hacca niyet eden kimse, Umre'yi yapmadan Arafat'a gidecek olsa, umresi bozulmuş olur Artık kendisine şükür kurbanı gerekmez Ancak niyet ettiği umreyi bozmuş olduğundan onu kaza etmesi ve bir ceza kurbanı kesmesi gerekir
  Temettü haccı ile Kıran haccı afakîlere (Mekke dışından gelenlere) mahsustur Mekke'de veya Mekke ile makatlar arasında bulunanlar bunları yapmazlar Çünkü bu iki haccı yapanlar, hac süresi içinde bir müddet aileleri yanına dönüp gitmemeleri gerekir Oysa ki, bunların aile efradından uzaklaşmaları zordur 8. 18
  Hedy'in Mahiyeti ve Hükümleri
  48- Yüce Allah'ın rahmetine yaklaşmak veya işlenen bir cinayete keffaret olmak için Harem bölgesinde kesilmek üzere götürülen veya kendisi veya parası gönderilen kurbana "Hedy" denir Bu da en az bir yaşındaki koyun ile altı ayını doldurup bir yaşındaki koyun gibi görünen tokludur Beş yaşını tamamlamış deve ile iki yaşını doldurmuş sığır da olabilir Bunların erkekleri ile dişileri birdir Kurbanlık hayvanlarda aranan vasıflar, aynen bunlarda da gereklidir
  Koyun cinsinden olan kurbana "Dem", deve ve sığır cinsinden olana da "Bedene" denir Hedyin en iyisi bedenedir
  49- Bir hayvanın hedy olması ya açık şekildedir veya delâlet şekli iledir Meselâ: "Hedy için" denilerek satın alınıp Mekkeye gönderilen bir koyun açık bir şekilde hedy olmuş olur Hedy olmasına kalben niyet edilen bir koyun veya hedy olmasına niyet edilmeksizin Harem bölgesine kesilmek üzere gönderilen bir koyun veya deve, delâlet sureti ile hedy olmuş olur
  50- Hedy hayvanına binilmesi, yük yükletilmesi, bir zaruret olmadıkça caiz değildir Bu hürmete aykırıdır Bu yüzden kıymetinde bir noksanlık olursa, bu noksan mikdarını sadaka olarak vermek gerekir
  51- Hedy kurbanının sütünü, etini yemek kendisine caiz olan bir kurban olsa bile, içmez Memelerini soğuk su ile yıkayarak sütünü kesmeye çalışır Hayvana zarar verecekse, yapılmaz Bu durumda sütü fakirlere sadaka olarak verilir Eğer kurban sahibi sütünden faydalanırsa veya sütünü zenginlere verirse, bunun kıymetini (bedelini) fakirlere sadaka olarak vermesi gerekir
  52- Allah rızası için bağışlanan bir şeyin aynını sadaka vermek caiz olduğu gibi, kıymetini ve bir rivayete göre dengini de sadaka vermek caizdir Buna göre, bir kimse kendi koyunlarından belli birini hedy olmak üzere tayin etse, bunun kıymetini veya dengini hedy olarak Harem-i Şerife gönderebilir
  53- Nafile olarak gönderilen bir hedy yolda çalınsa veya ölse, yerine başkasını göndermek gerekmez Vacib olarak gönderilmiş olunca, yerine başkasını göndermek gerekir Fazla kusurlandığı takdirde de, noksanın bedelini sadaka vermek gerekir Ancak hedy kurbanının sahibi fakir ise, o zaman bu kusurlu hedy yeterli olur
  Yine, Haremde kesilip de, eti henüz sadaka verilmeden çalınsa, artık başkasını kesmek gerekmez Çünkü vacib yerinde yapılmıştır
  54- Önce de yazıldığı gibi, Temettü haccı ile Kıran haccından dolayı hedy (Harem bölgesinde kurban kesmek) vacibdir Bunun koyun cinsinden olması da yeterlidir Bu kurbanlar, Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde kesilebilir Fakat birinci günde kesilmesi daha faziletlidir Bu, bir şükür kurbanı olduğundan bunun etinden sahibi de yiyebilir Geri kalanını Mekke fakirlerine dağıtmakta fazilet vardır
  55- Hac mevsiminde nafile olarak Harem'de kesilen her cins kurban da birer hedy'dir Bunların etlerinden sahibleri yiyebilirler
  56- Hacla ilgili cinayetlerden (yapılması yasak şeyleri yapmaktan) dolayı ceza veya keffaret olarak kesilecek kurbanlar de hedy sayılır Ancak bunların etlerinden sahibleri ile zevceleri, usul ve füruları yiyemezler Çünkü bu ceza kurbanları zekât, adak kurbanı ve fitre sadakası yerinde sayılırlar Bunların etinden yiyecek olurlarsa, kıymetlerini fakirlere sadaka verirler
  57- Bedene (deve-sığır) cinsinden olan kurbanlık, nafile, adak, Temettü haccı ve Kıran haccı için olunca, bunların bir nişanla kurbanlık olduklarını belirtmek müstahabdır Bu, başkalarına güzel bir örnek olur Fakat ceza ve keffaret kurbanlarına böyle bir alâmet konulmamalıdır Çünkü bunları açığa vurulması değil, gizli tutulması uygundur
  58- Hedy kurbanlarının kesileceği yer, mutlak surette Mekke'nin Harem Bölgesidir Bunların Mina'da kesilmesi şart değildir, bir sünnettir Ancak yolda sakatlanmış olan nafile bir hedy yolda kesilebilir Bu durumda etinden yemek sahibine helâl olmaz, bütününü sadaka vermek gerekir Çünkü bunun etinden sahibinin yiyebilmesi, bunun Hareme kavuşması şartına bağlıdır 9. 19
  Hac ve Umre İle İlgili Yasaklar
  59- Hac veya Umre için ihrama girmiş olanların din yönünden yapmaları yasak olan şeylere "Cinayetü'l-Hac = Hac Yasakları" denir Burada kasıd, yanılma, hataya düşme ve unutma birdir
  (Şafiîlerce hata ve unutma cezası bağışlanmıştır)
  60- Hac ve Umre'ye ait yasaklar (cinayetler) şu beş kısma ayrılır:
  1)Yapılmalarından dolayı yalnız birer dem (koyun veya keçi) kurban edilmesi gereken cinayetler
  Büluğ çağına ermiş olup da ihrama girmiş bulunan bir kimsenin bir uzvuna (organına) tamamen veya bir uzvu mikdarı olacak şekilde değişik yerlerine hoş kokulu bir şey sürmesi, başına kına yakması, yağ sürünmesi, tam bir gün akşama kadar dikişli bir elbise giyinmesi veya başını örtülü bulundurması, başının en az dörtte birini traş ettirmesi, fazla tüylerini gidermesi, tırnaklarını kesmesi, haccın vaciblerinden birini (mikatta ihrama girmeyi) terk etmesi, cünub veya haiz olarak kudüm veya veda tavafı yapması veya abdestsiz olarak ziyaret tavafında bulunması gibi
  Kıran haccında bu yasaklardan biri yapılırsa, iki ihramın hürmetini korumak için iki kurban (dem) gerekir
  Böyle irade ile yapılmalarından dolayı kurban kesilmesi gereken şeylerden biri, bir zaruret ve illet sebebiyle yapılsa, bu işi yapan serbest kalır; dilerse Harem'de bir kurban keser, dilerse istediği yerde üç gün oruç tutar, dilerse altı fakire birer fitre mikdarı sadaka verir Bu sadakanın Mekke fakirlerine verilmesi daha faziletlidir Verilecek bu sadakada temlik caiz olduğu gibi, ibahe (ikram suretiyle yemek yedirme) de caizdir İmam Muhammed'e göre ibahe caiz değildir
  2) Yapılmasından dolayı Bedene (deve veya sığır) kurban edilmesi gereken cinayetler:
  Bunlar, Arafat'da vakfeden sonra daha traş olmadan veya saçları kısaltmadan önce kurulan cinsel ilişki ile ziyaret tavafını cünub, hayız veya nifas hallerinde yapmaktan ibarettir Bununla beraber herhangi bir tavaf, taharet haline yeniden yapılırsa cezası düşer
  Arafat'da vakfeden sonra saçları traşdan veya kısaltmadan önce, bir mecliste cinsel ilişki tekrarlansa, yalnız bir Bedene (deve veya sığır) gerekir Meclis değişecek olsa, birinci ilişkiden dolayı bir Bedene (deve veya sığır), diğerlerini için de dem (koyun) gerekir Çünkü birinci ilişkide tavafa noksanlık gelmiştir Böyle noksan bir tavaf için de "Dem" yeterli olur Fakat traş olduktan sonra veya saçları kısalttıktan sonra, ziyaret tavafının tamamından veya ilk dört şavtından önce ilişkide bulunsa, yalnız bir koyun kesmek yeterli olur Buna göre, ziyaret tavafının tamamından veya dört şavtından sonra kurulacak ilişki ile ceza olarak ne bedene ne de dem gerekir
  3) Her birinin yapılmasından dolayı yarım sa' (bir fitre mikdarı) beşyüz yirmi dirhem sadaka verilmesi gereken cinayetler
  Bunlar, İhramda bulunan bir kimsenin uzuvlarından (organlarından) birinin az bir kısmına hoş kokulu bir şey sürmesi, bir günden az dikişli elbise giymesi veya başını örtmesi, başının dörtte birinden azını traş etmesi, yalnız bir tırnağını kesmesi, başkasını traş etmesi, başkasının tırnağını kesmesi, abdestsiz olarak Kudüm tavafı veya Veda tavafı yapması gibi şeylerdir
  Tedavi için hoş kokulu şey kullanılması, ceza gerektirirse de, zeytin yağı gibi bir yağ kullanılması ceza gerektirmez
  Kırık bir tırnağı koparmak da caizdir; çünkü bunda büyüme hali kalmamıştır
  4) Her birinin yapılmasından dolayı bir fitre mikdarından, yarım sa'dan (beş yüz yirmi dirhem buğdaydan) az bir sadaka verilmesi gereken cinayetler (yasaklar):
  Bunlar, İhramda bulunan kimsenin çekirge öldürmesi, kendi üzerinde bulunan biti öldürmesi veya onu yere atması, başkasının üzerindeki biti öldürmesi için onu göstermesi gibi işlerdir
  İhramde iken bunlardan birini yapan kimse, dilediği bir mikdar sadaka verir
  Öldürülen bitler üçten çok ise, bir fitre mikdarı sadaka verilir Yolda görülen bir biti öldürmek yasak değildir, bunun için cezası yoktur Çünkü bu, aslında eziyet veren bir hayvan olduğundan öldürülmesi caizdir
  İhramda bulunan kimse, ihramdan çıkıncaya kadar hazin, perişan ve mütevazı bir hal içinde ihtiyacını Yüce Allah'a arzetmesi gerektiğinden üste başa düzen verilmemesi biri kulluk ve ihtiyaç nişanının bir ifadesi olur
  5) Her birinin yapılmasından dolayı bedel değer ödemek (Zıman) gereken yasaklar (cinayetler)dir
  Bunlar da ihramda bulunanın av hayvanlarını öldürmesinden veya Harem Bölgesindeki yaş ağaçları ve yeşil otları kesip koparmasından ibarettir Bunun için İhramda olan kimse (muhrim), gerek Harem Bölgesinde ve gerek Harem dışında hiçbir kara hayvanını öldüremez ve öldürülmesi için de onu başkasına gösteremez
  Yine, ihramda olan bir kimse, Harem bölgesindeki yaş ağaçları ve yeşil otlan kesemez Bunlan yapınca, kıymetlerini öder
  Şöyle ki:
  Öldürülen hayvan eti yenmeyen hayvanlardan ise, onun cezası bir koyun veya keçi kurban etmekten ziyade olmaz Fakat eti yenilir hayvanlardan ise, öldürüldüğü yerdeki kıymeti, iki adalet sahibi kimse tarafından belirlenerek tamamen sadaka verilir Eğer bu kıymet bir fitre mikdarından az ise, buna karşılık bir gün oruç tutmak da yeterlidir
  Bununla beraber kıymeti bir kurban değerine eşitse, yasağı işleyen serbesttir Dilerse bu kıymet karşılığında fakirlere dağıtılmak üzere fitre mikdarı buğday, arpa ve hurma alır Dilerse her fitre mikdarı karşılığında birer gün oruç tutar Bu oruç değişik zamanlarda da tutulabilir
  Öldürülen hayvan av için öğretilmiş doğan ve köpek gibi bir hayvan ise, sahibine öğretilmiş olduğuna göre kıymeti ödenir Ayrıca öğretilmemiş olduğuna göre de fakirlere kıymeti sadaka olarak verilir
  Ağaçlara ve otlara gelince, bunlara kendiliğinden bitmiş olup kimseye ait değilse, Harem Bölgesinin hakkını korumak için kıymetleri sadaka olarak verilir Fakat bir kimsenin mülküne ait ise, birer kıymetlerini de sahiblerine vermek gerekir
  Harem Bölgesindeki bir ağacın yalnız yapraklarını almak, ağaca zarar vermezse caizdir Bundan dolayı ceza gerekmez 10. 20
  Hac İle Umrenin Yasaklarına Dair Çeşitli Meseleler
  61- Bir hayvan ayağını kırmak, bir kuşun kanadını kırıp onu uçamaz hale getirmek, bir kuşun yumurtasını kırmak, ihramda olan kimse için, o hayvanı veya kuşu öldürmek hükmündedir
  62- Bir hayvanın tüylerini ve kıllarını kesmek veya kaçıp kurtulmasına engel olmayacak bir şekilde bir uzvunu (organını) kesip kırmak da, onun kıymetine getireceği noksanlık mikdarını sadaka vermeyi gerektirir Eğer bu şekilde hayvanın yaralanması sonunda hayvan iyileşirse, ceza vermek gerekmez
  63- İhramda olan kimsenin avladığı hayvan kendiliğinden ölmüş olursa yine cezayı gerektirir Çünkü hayvanı ele geçirmesi, onu yok etme sayılır
  64- İhramda olanın av hayvanını satın alması da yasaktır Çünkü o hayvan, ihramda olan kimse için kıymeti bulunan bir mal sayılmaz
  Fakat ihramda bulunmayan kimsenin kendisi için veya ihramda olanın emri bulunmaksızın onun için harem dışında avlamış olduğu hayvanın etinden kendisi yiyebileceği gibi, ihramda olan da yiyebilir
  65- İhramda olan kimse, tavuk ve koyun gibi, yaratılış gereği olarak kaçıp ürkmeyen evcil hayvanları kesip yiyebilir Fakat karadaki av denilen yabanî hayvanları kesecek olsa, onun etinden kendisi de başkaları da yiyemez Çünkü bu ölü (besmelesiz kesilmiş) yerindedir Deniz kuşlarını da avlayamaz; çünkü bunlar aslen kara hayvanıdır Bunları öldürmek cezayı gerektirir
  66- Harem Bölgesinde öldürülen av, İki İmam'a göre, ölü (Besmelesiz) hükmündedir Bunu öldüren ihramlı, onun etinden yese istiğfar etmesi gerekir İmam Azam'a göre, cezasını ödedikten sonra etinden yese, yediği mikdarın kıymetini sadaka olarak vermesi gerekir
  67- Harem bölgesindeki bir avı atıp vurmak yasak olduğu gibi, Harem'de olan kimse de Harem dışındaki bir ava atıp onu vuramaz Bunların ikisi de haramdır Çünkü Harem'deki av güvence altındadır Harem dahilinde olan kimse de, dışandaki ava bir şey atmaktan yasaklanmıştır
  68- Mekke'nin Harem bölgesindeki av hayvanlarını avlamak, kendiliğinden bitip yetişen yeşil otlarını koparmak, yine kendiliğinden yetişmiş yaş ağaçları kesip koparmak yalnız ihramda olana değil, olmayana da helâl değildir Onun için Mekke halkından ihrama girmemişler için bunları avlamak veya koparıp kesmek, kıymetini ödemeyi (fakirlere sadaka olarak vermeyi) gerektirir Bunun karşılığında muhrim (ihramda olan) gibi oruç tutmak yeterli olmaz Çünkü işleri yapmak, ihramda bulunmayan Mekkeli hakkında bir boçlanmadır, keffaret değildir İhramda olmayanın böyle bir şeye yol gösterip yardımcı olması da günahtır Fakat bu hareketinden dolayı kendisine bir borç ödeme cezası gerekmez
  69- Harem bölgesinde hayvanları otlatmak ve kendiliğinden biten otları biçmek helâl değildir Fakat Mekke samanı denilen "İzhir" otu ile mantarları kesip toplamakta bir sakınca yoktur
  Yine, kurumuş ağaçları kesmek, bir ağacın kırık bir dalını koparmak caiz olduğu gibi, ekilmiş ekinleri ve sebzeleri kesip toplamak da helâldır Aynı zamanda insanların yetiştirdiği cinsten olup da kendiliğinden biterek yetişen ağaçları da kesmek helâldir
  Yalnız insanların yetiştirdiği cinsten olmayıp da, kendiliğinden biten ağaçları kesmek cezayı gerektirir O da bu ağacın kıymetini ödemekten ibarettir
  70-İhramda bulunan birkaç kişi, bir av hayvanını öldürecek olsa, İmam Azam'a göre, bunlardan her birine tam bir ceza gerekir
  (İmam Şafıîye göre, hepsine yalnız bir ceza gerekir Aynı şekilde ihramda olmayanların Mekke'de Harem Bölgesinde öldürecekleri bir av hayvanından dolayı da yalnız bir ceza gerekir)
  71- Bir kimsenin yapmış olduğu cinayetlerin cinsleri ve meclisleri bir olursa, bir ceza yeterlidir Fakat cezaların cinsleri ve işledikleri yerler değişik olursa, ceza da ona göre çok olur
  Örnek: İhramda olan bir kimse, bir zaruret olmaksızın bir mecliste birkaç uzvuna (organına) hoş kokulu bir şey sürse veya bir elinin veya bir ayağının veya iki eli ile iki ayağının tırnaklarını keserse, hepsi için bir "dem" (bir koyun kurban etmek) yeterli olur Eğer bir elinin veya bir ayağının iki veya üç parmağını kesse, her tırnak için fitre miktarı sadaka vermek gerekir Bunların kıymeti bir kurban kıymetine denk olursa, ihramda olan kimse bundan dilediği kadar noksan bir şey sadaka verebilir
  Yine, bir elinin beş tırnağını kestikten sonra, henüz keffaret vermeden aynı mecliste diğer elinin beş tırnağını da kesecek olsa, yine yalnız bir dem (bir koyun kurban etmek) yeterlidir Fakat bir mecliste veya başka başka meclislerde ellerinin tırnaklarını kesip başını traş ettirse ve bir uzvuna da hoş kokulu bir şey sürse, yapmış olduğu bu yasaklardan her biri için ayrıca bir kurban gerekir Çünkü yasakların cinsi değiştiği gibi meclis de değişmiştir
  72- İhramda olan bir kimse, hastalık gibi bir özürden dolayı gündüzleri bir müddet dikişli elbise giyip geceleri çıkaracak olsa, bundan dolayı ceza olarak bir kurban yeterli olur
  Fakat bu hastalık gittikten sonra başka bir hastalıktan dolayı tekrar böyle dikişli bir elbise giyecek olsa, bunun için de ayrıca bir kurban gerekir
  73- İhramda bulunan bir kadının eline kına yakması kurban kesmeyi gerektirir Erkeklerin sakallarını kına ile boyamaları ise sadaka vermeyi gerektirir, kurban değil
  74- Arafat'da vakfeden önce, bir insanın guslü gerektirecek şekilde ön veya arka yönde ailesi ile yapacağı temastan dolayı hac bozulur ve ceza olarak ertesi sene kaza etmesi gerekir Bununla beraber bu bozulan hac da noksan bırakılmayıp tamamlanır Yapılan yasak işten dolayı da bir kurban kesmek gerekir
  (İmam Şafiîye göre, bir bedene (deve veya sığır) kurban etmek gerekir)
  75- Hac için ihrama geren zevc ile zevce, Arafat'da vakfeden önce cinsel ilişki kursalar, her ikisi de aynı şekilde cezalanırlar Her birine bir dem (bir koyun) kurban etmek gerekir Ertesi yıl ihrama girdikleri zaman biribirlerinden ayrılırlar, başka başka yollardan giderek Arafat'da durur ve bozulan haclarını kaza ederler Birbiriyle ilişki korkusu olunca, böyle birbirlerinden ayrı yürümeleri mendubdur
  76- Şehvetle bakmak, öpmek ve okşamak veya iki yoldan biriyle olmaksızın cinsel ilişki kurmak haccı bozmaz, meni gelmiş olsa bile El ile meni getirilmesi ceza olarak kurban kesmeyi gerektirir Uykuda rüyalanmadan (ihtilâmdan) dolayı bir şey gerekmez
  77- Umre için ihrama giren kimse, henüz tavafın dört şavtını (devrini) yapmadan cinsel ilişkide bulunsa, umresi bozulur Bununla beraber bu umreyi tamamlamaya devam eder ve ceza olarak bir koyun kurban eder Sonra da bu bozulan umreyi bir vacib olarak kaza eder Tavafın dört şavtından sonra cinsel ilişkide bulunsa, umresi bozulmaz, yalnız bir kurban kesmesi gerekir
  78- İhramda olan kimsenin zarar veren karga, çaylak, akrep, yılan, fare, sinek, karınca, pire, kene, arı, kertenkele, kelebek gibi av cinsinden olmayan ve insanın bedeninden doğmayan böcekleri ve üzerine saldıran köpeği ve yaratılışında eza bulunan kurt gibi herhangi yırtıcı bir hayvanı öldürmesi bir ceza gerektirmez
  79- İhramda bulunan bir kimse, ihramdan çıkmak kasdı ile bir çok av hayvanını vurup öldürecek olsa, yalnız bir dem (ceza olarak bir koyun kesmek) gerekir Çünkü bu iş, cinayet işlemek kasdı ile değil, ihrama son verme niyetiyle yapılmıştır
  80- İhramda bulunan kimsenin yanındaki kafeste olan kuşu veya evinde olan bir av hayvanını salıvermesi gerekmez Çünkü bu durum, av hayvanına saldırı sayılmaz
  (İmam Şafiîye göre, böyle hayvanları salıvermek gerekir Çünkü avı mülkte tutmak, ona saldırı demektir)

  DEMAMI 3 SAYFADAhac konusunda mezheplerin görüşleri,  hanefi mezhebi bayan için ihram yasakları,  hacla ilgili mezheplerin görüşleri,  hanefide hac,  hanefi mezhebinin uygulanış biçimi,  hanefi mezhebinde hac farkliliklari