islamda Aile ile Eşlere Tavsiyeleriniz Forumundan Evlilikle ilgili mülahazalar ve tavsiyeler Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 21

  --->: Evlilikle ilgili mülahazalar ve tavsiyeler

  Reklam
  Koca Evinden Kaçma


  Anadolu'nun başka yerlerinde de var mıdır bilmem ama genelde yeni evlilerde görülen bir uygulamadır; gelinin ana evine kaçması Şu ya da bu, haklı ya da haksız sebeplerle evini terk eden gelin, belli bir müddet sonra araya giren aracılar vesilesi ile tekrar koca evine döner Sık veya seyrek aralıklarla olur bu durum eşlerin geçimine bağlı olarak Yalnız, farklı açılardan bakıldığında ciddi bir şekilde üzerinde durulması gereken bir hadisedir bu

  Herşeyden önce; karşılıklı istek ve irade ile kurulmuş yuvalarda bu hadisenin gerçekleştiği varsayımı üzerinde konuşalım ve şu soruya cevap arayalım: Yıllarca evlilik hayalleri kuran, gelinlik rüya ve hülyaları ile yaşayan, hayata yönelik ‘20 yaşımda evleneceğim, 25 yaşımda çocuk sahibi olacağım' türünden daha spesifik ve daha detay planlara sahip olan, nişanlılık dönemlerinde mesajlar, chatler, hediyeler ve birlikte gezmelerle müstakbel kocalarına ilan-ı aşk eden kızlarımız, neden bütün bu rüya ve hülyalarını gerçekleştirme zemini bulduktan sonra böylesi davranışlar içine girer?

  Bir: Kızlarımızın velev ki biyolojik yaşı evlilik için uygun olsa da, zihnen evliliğe hazır olmamaları burada öncelikli rol oynamaktadır Evliliğin hep getirileri üzerine kurulu hayaller, hayatın gerçek yüzüyle çarpışınca, her zaman olduğu ve olacağı gibi realitelere yenik düşmüştür Halbuki yaz kadar kış, sıhhat kadar hastalık, doğum kadar ölüm de bu hayatın gerçeği değil midir? Öyleyse hayallerimize realite gömleği giydirmek gerek

  İki: Yapılan istatistikler göstermiştir ki; bu türlü davranışlar sergileyen kızlarımız, kendilerine anne-baba gibi bakacak bir eş aramaktadırlar Bu boşuna bir arayış ve beklentidir Çünkü hiçbir kocanın, karısına anne-babası gibi davranması mümkün değildir Tıpkı karının, kocasına anne-babası gibi davranması mümkün olmadığı gibi

  Üç: Gelin-kaynana geçimsizlikleri ya da eşlerin birbirlerinin aileleri hakkında besledikleri duygular, dile getirdikleri düşünceler bu türlü hadiselerde bir başka etkili faktördür Yüksek sesle hemen her yerde dillendirilen bu düşünceler, özellikle küçük, gıybet ve dedikoduya açık şehirlerde, ilgili kişilerin kulaklarına çabuk gitmekte, bu da musibeti ikileştirmektedir

  Dört : Kaçma, ‘eşlerin nerede hata yaptım' türünden kendini sorgulama sürecine girmesini engellemektedir Çünkü kaçma olayı şehirde duyulduktan sonra, her iki taraf ve tabii ki akrabalar, kendilerinin/kendi taraflarının haklı olduğunu isbat sadedinde etrafta konuşmakta, bu da eşlerin, hem kendilerini sorgulamalarını hem de geri adım atmalarını zorlaştırmaktadır Hele kızın anne veya babasının, kızlarına hak verici bir tutum sergilemesi, bu sürecin hem hızlanmasına hem de kemikleşmesine neden olmaktadır Başlangıçta karı-koca arasında kalabilecek küçük bir anlaşmazlık, böylece kocaman bir aile sorunu haline gelmektedir Bunun çözümü zorlaştırdığını, bazen içinden çıkılamaz hale getirdiğini söylemeye hiç gerek yok sanırım

  Beş: Hadisenin birkaç defa tekrarı, her iki tarafta da alışkanlık duygusu meydana getirir Bayan, anne-baba ve çevresinden destek bulduğu ölçüde olur-olmaz hemen her hadisede bunu tekrarlarken, erkek “Nasıl olsa geri dönecek, gideceği başka kapı mı var?” türü vurdum-duymaz bir hava içine girer Bu da, problemler karşısında nasıl tavır alıncağına dair bir bakış açısı oluşturur eşler üzerinde

  Altı: Mücerred anlamda kaçma olayı, kocanın kalbinde ciddi yaralar açmaktadır Sık tekrarı da, bu yaranın kabil-i iltiyam olmaz hale gelmesine vesile olmaktadır Kim bilir -gördüğümüz örneklerden hareketle konuşalım- bir yuva için öldürücü zehir hükmündeki eşlerin birbirine güvensizliğinin çıkış noktasıdır bu ve benzeri davranışlar
  Ne yapılmalı o zaman? Her zaman dediğimiz gibi, olaya taraf olanlar kendi aralarında konuşmalı, konuşmalı ve yine konuşmalılar Evi terk ederek sorunların çözülmeyeceği üzerinde de anlaşmalılar o konuşmalarda “Her ne pahasına olursa olsun, böyle bir tavır içine girmeyeceğiz” diye söz vermeliler birbirlerine Gerekirse çok güvendikleri birilerini şahit tutmalılar sözleşmelerine

  Ayrıca; ketum davranmalılar hanede cereyan eden hadiseler hakkında Öyle ki iki kişi arasında bile olsa, yatak odasında yaşadıkları bir anlaşmazlığı, oturma odasına dahi götürmemeliler Tabii çok sık tekrar ettiğim gibi; eğer geçinmeye niyetleri varsa
  Ne güzel birleştirmişler hilkatte var olan bir gerçeği, sosyal hayata bir davranış modu olarak aktarırken: “Allah insana iki kulak bir ağız vermiştir” Bunun manası; iki dinle, bir konuş demektir Ve yine ne güzel demişler: “Yarın özür dilemek zorunda kalacağın bir davranışı, bugün yapma!”

  Ah keşke!!!

  Ahmet Kurucan

  Yudumla --->: Evlilikle ilgili mülahazalar ve tavsiyeler

 2. 22
  Evlilik,evcilik oyunu değildir  Aile, bir çocuk yapma fabrikası değildir; o, toplumun en hayâtî bir parçası ve milletin de ilk nüvesidir Dolayısıyla da o, ne bir kuluçka makinesi, ne de cismânî arzuların tatmin vasıtasıdır O, kutsal bir müessesedir Kutsiyetin en belirgin çizgisi de nikâhtır

  Belli prensipler çerçevesinde, meşrû bir akitle çiftlerin bir araya gelmesine nikâh denir ki; bu hedefi, gayesi belli bir anlaşmadır Allah, nikâh prensipleri içinde olmayan bir araya gelmelere "sifah" ve "zina" nazarıyla bakar

  Din, "nikâh" adı altında böyle bir meşrû birleşmeyi iyi bir milletin temeli, rüknü, esası kabul eder Ancak, meşrû birleşmeler bile bir gayeye bağlıdırlar Maksatsız, gayesiz, gelişigüzel evlilikler meşrû sınırları zorlayacağından, bir Müslüman bu konuda oldukça hassastır Evet, izdivaçtaki hedef, Allah'ı hoşnut ve Resûlullah'ı memnun edecek bir neslin yetiştirilmesi olmalıdır

  Hedefi ve gayesi olmayan izdivaçlar, niyetsiz ameller gibi bereketsizdirler Gaye olmayınca bazen dinine-diyanetine bakılmadan hiç tanınmayan birisiyle sırf boyuna posuna bakılarak evliliğe benzeyen bir araya gelmeler uhrevî derinliğinin olmaması yanında çok defa imtizaçsızlıklar ve geçimsizliklerle sonuçlanır

  "Gayeli izdivaç", enine-boyuna düşünülerek, hissin yanında aklî-mantıkî olan izdivaçtır Ve evlenmede "maksat" düşünülerek hareket edildiğinden ailede huzur vardır Neticesi düşünülmeden ve bir gaye gözetilmeden yapılan evliliklerin neticesinde ise değişik sıkıntılar söz konusudur Böyle bir yuvada, aile fertleri sürekli huzursuzluk yaşarlar

  Din, bir taraftan evlenmeyi meşrû kılıp onu teşvik ederken diğer taraftan da meseleyi gaye ile sınırlandırmaktadır Zaten insanın her işinde ve davranışında bir gaye olmalıdır ki, teşebbüs ve atılımlarında da kararlı olabilsin ve o hedefe ulaşmaya çalışsın Şayet o bir gaye gözetmiyorsa, mesaisini de tanzim edemez ve hiçbir zaman hedefe ulaşamaz

  Herkes mutlaka evlenmeli midir?

  Din, izdivaç konusuna, tahminlerin üstünde önem verir Buna paralel olarak İslâm fıkıhçıları da nikâhı mühim bir mesele olarak ele almış, konuyla alâkalı ciltlerle kitap yazmış ve hassasiyetle üzerinde durmuşlardır İzdivaç veya nikâh meselesini farz, vacip, sünnet, haram, mekruh kategorilerinde mütalâa etmiş ve biraz da şahısların özel durumuna bağlamışlardır Bu, şu demektir: Herkes gelişigüzel evlenemez; bir seviyeye gelen insan evlenme mecburiyetinde; hatta bazı kimselerin evlenmesi vacip iken; bir başka vaziyetten ötürü bir diğerinin evlenmesi mekruhtur

  Binaenaleyh, bunları hiç hesaba katmadan, sadece cismânî durumu nazar-ı itibara alarak izdivaç yapan bir insanın, ileride cemiyete yararlı bir aile veya bir çocuk kazandıracağı da şüphelidir

  İslâm hukukçularından Hanefiler ve Malikiler, bu konuda birbirlerine yakın sayılırlar; aradaki farklı düşünceler teferruata aittir Bu büyük İslâm hukukçularının tespitleri ile arz edecek olursak, nikâhla alâkalı, ana hatlarıyla aşağıdaki gibi bir tasnif ortaya çıkar

  1) Farz olan evlilik

  Zinaya düşme ve haram irtikâp etme tehlikesi karşısında bulunan bir kimse, mihir ödeme gücüne ve ailesini geçindirecek kadar nafaka temin etme imkânına sahipse; hatta bazılarına göre oruç da tutamıyorsa onun evlenmesi farzdır

  Yani harama düşmemek için evlenmek esastır ve haramla yüz yüze gelen birinin başvuracağı tek çare evlenme olmalıdır Gayr-i tabiî yollarla izdivaçtan kaçmak, tabiatla savaştır ve böyle bir savaşa kalkışanın yenik düşmesi de kaçınılmazdır

  2) Vacip olan evlilik

  Şayet evlendiği takdirde mihir ödeme ve aileyi geçindirme gücüne sahip, haram irtikabı söz konusu değil ama sırf bir "endişe" olarak bahis mevzuu ise onun evlenmesi de vaciptir Bu tevcih de yine bazı fakihlere aittir, umumun görüşü ve içtihadı değildir

  3) Sünnet olan evlilik

  Herhangi bir tehlike söz konusu değil, evlenmeye de arzu ve rağbet varsa, kısaca böyle birinin evlenmesi de sünnettir

  4) Haram olan evlilik

  Evlenmekle haram irtikap edecek; evini geçindirebilmek için gayr-i meşrû kazanç yollarına girecek, irtikap, ihtilas, rüşvet gibi muharremâtı irtikap edecekse, bu insanın evlenmesi de haram ya da en azından mekruhtur Eşine zulmedecek kadar dengesiz biri için de aynı mütalâayı serdedenler vardır

  5) Mekruh olan evlilik

  Bazılarına göre harama girme, cevir ve zulümde bulunma kat'î değil de ihtimal dâhilinde ise bu durumdaki birinin evlenmesi de mekruhtur

  6) Mubah olan evlilik

  Helâlinden kazanan, zinaya düşme ihtimali bulunmayan, mihir verecek güce ve nafakaya da gücü yeten temkinli ve tedbirli birinin izdivacı da memduh veya mubahtır Böyle birisi ister evlenir isterse evlenmez

  Bu hususlarla, izdivaçta dinin nasıl bir kısım gayeler takip ettiğini, evlenmenin basit, hissî bir mesele olmadığını göstermeye çalıştık Şayet bu önemli iş, mantıkî, hissî boşluklara sebebiyet vermeyecek şekilde sağlam esaslara bağlanmazsa, mahkeme kapıları, dul ve sahipsiz kadınlar, ortada kalmış çocuklar bu işin kaçınılmaz sonucu olacaktır Din, bütün bunların önüne ta baştan bir set koyarak, neticesi bu türlü olumsuzluklara müncer olan bir izdivacı haram, mekruh gibi kategorilerle zabt u rabt altına alır; his ağırlıklı bir meselede akıl, mantık ve muhakeme yolunu öne çıkarır

  Bizim burada, vurgulamak istediğimiz husus, evlenmenin çok ciddî bir müessese olduğu, onunla toplumun en önemli unsuru olan ailenin teşekkül ettirildiğinin vurgulanmasıdır Bu itibarla evlilik düşünülürken ferdin cismâniyetiyle alâkalı alelâde bir durum olarak değil; bütün bir toplumun, hatta topyekün bir milletin saadetini alâkadar eden dinî, millî ve âlemşümûl bir mesele olarak düşünülmelidir Bu konuda ferdin bedenî ve nefsânî durumunu alâkadar eden hususa gelince, bu sadece gâye-i uzmâ'nın husule gelebilmesi için Allah (cc) tarafından insana lütfedilmiş bir prim ve bir bahşiştir Tabir caizse, bu bir avans olarak değerlendirilmeli ve insanlık neslinin bekası, millî istikbâlimizi bayraklaştıracak yüksek karakterli fertlerin yetiştirilmesi gibi mühim hizmetin peşin mükafâtı olarak görülmelidir

  ÖZETLE

  1-) Aile, bir çocuk yapma fabrikası değildir; o, toplumun en hayâtî bir parçası ve milletin de ilk nüvesidir Dolayısıyla da o, ne bir kuluçka makinesi ne de cismânî arzuların tatmin vasıtasıdır

  2-) Evlilikte cismaniyetle alakalı hususa gelince; bu, o büyük gayenin husule gelebilmesi için Allah tarafından insana lütfedilmiş bir prim ve bahşiştir

  3-) Gayesiz evlilikler meşrû sınırları zorlayacağından bir Müslüman bu konuda oldukça hassastır İzdivaçtaki hedef, Allah'ı hoşnut ve Resûlullah'ı memnun edecek bir neslin yetiştirilmesi olmalıdır

  Fethullah Gülen
  Zaman/Kürsü
 3. 23
  arastırma yapan kardesımden allah razı olsun.Benım tek dıyecegım söz salıh bır eş yanı allahı bılen allah ıcıcn seven bir eş olması gerekıyor .Her iki tarafında allahın emır ve yasaklarını bılıp ona göre hareket etmelerı gerekıyor.Yani kısacası efendimizin haytını örnek alıp bunu kalbinde ve beyninde oturtturan gercek bir mumin eş olursa evlılık yuruyor.Ayrılmalara baktıgımda cevremde yüzdeye vurursam yüzde doksanı gayrı muslım yuzde 10u ıse gercekten mumın vemumınelerden cıkıyor.bu yüzde 10luk ıse tek taraflı salıhler.allah kötü bır eşle karsılastırmasın cumlemızı amın ınş.ahmet kurucan evlilik,  kocasından sonra kalkan kadın,  kocasından sonra kalkan kadın hadis,  hadis kocasından geç kalkan karı,  koçadan sonra kalkankarı,  evlilikle ilgili mülahazalar ve tavsiyeler,  eşler nasıl bir yuva hayali kurar